Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/30 Δεκ 1944


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΣΕΚΕΡΗ 1

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 30-12-44  (ώρα 12η)

1.-    Εις την περιοχήν από της οδού Δεληγιάννη μέχρι Κολωνού μόνον η εφεδρική δύναμις του ΕΛΑΣ απέμεινε της λοιπής αναχωρησάσης προς Περιστέρι.

2.-    Προ πέντε (5) ημερών εις περιοχήν τέρματος Πατησίων αφίχθησαν δύο (2) Λόχοι (ίσως ανήκοντες εις μονάδα περιοχής Καρπενησίου) ευρίσκοντο εισέτι εκεί την 29ην λήγοντος.

3.-    Τρεις (3) Λόχοι Κοκκινιάς ευρισκόμενοι εις περιοχήν σιδηροδρομικού Σταθμού Μύλοι – Αθηνών μετεστάθμευσαν την 28ην λήγοντος εις Συνοικισμόν Μυκονιάτικα (αμέσως νοτίως αποθηκών Πυρομαχικών Λιοσίων) και εις περιοχήν τέρματος Πατησίων ένθα ευρίσκοντο ακόμη εκεί χθες (29ην).

4.-    Χθες (29ην) εις το 8ον Γυμνάσιον (Λυσιατρείον) εναποθηκεύθησαν δύο Βαρέλια εκρηκτικών υλών και 3-4 υάλινα δοχεία (Νταμιζάνες) των 30-50 οκάδων πλήρη αγνώστου φύσεως υγρού και κιβώτια πυρομαχικών.

5.-    Την 4ην ημέραν από της εκρήξεως της στάσεως εξεφορτώθη αμαξοστοιχεία πυρομαχικών εις Συνοικισμόν Μυκονιάτικα και εις τον Συνοικισμόν τον ευρισκόμενον αμέσως βορείως αποθηκών πυρομαχικών Λιοσίων και αμέσως ανατολικώς της Εκκλησίας Αγίων Αναργύρων (Η Εκκλησία Αγίων Αναργύρων ευρίσκεται (3632, 5004) ).

Εκ των Συνοικισμών τούτων ενεργείται ήδη ανεφοδιασμός εις πυρομαχικά και εις τρόφιμα εκ του Συνοικισμού Μυκονιάτικα. Τα πυρομαχικά είναι εναποθηκευμένα εις διαφόρους οικίας και μόνον εκ της παρακολουθήσεως της κινήσεως των αυτοκινήτων μεταφοράς τούτων είναι δυνατόν να επισημανθώσι αι οικίαι εις ας ευρίσκονται.

Εις τον Συνοικισμόν Μυκονιάτικα διαμένει η μεγαλυτέρα δύναμις του ΕΛΑΣ της όλης περιοχής.

6.-    Οι στασιασταί διαθέτουν 3 ατμομηχανές της ΣΠΑΠ. Η μία είναι εν κινήσει η δευτέρα είναι επισκευσμένη εις Μέγαρα και η τρίτη επισκευασμένη εις Αγίους Αναργύρους. Εάν χρησιμοποιούνται κατά την νύκτα διά την μεταφοράν υλικών είναι άγνωστον.

7.-    Πληροφορίαι εφέδρου Ανθυπολοχαγού εκ Θεσ/νίκης αφιχθέντος προ τεσσάρων ημερών εις την περιοχήν κάτω και άνω Βέρμιον από μηνός συγκεντρούνται τρόφιμα και πολεμοφόδια.

Εις Θεσσαλονίκην και εις τας εγγύς περιοχάς (Γιαννιτσά, Έδεσσα, Κιλκίς) ενεργείται επιστράτευσις ήτις εν Θεσ/νίκη συνεπληρώθη. Μάλλον βέβαιον είναι ότι οπλίζονται με όπλα Βουλγαρικής προελεύσεως.

Ο ανωτέρω αξιωματικός παρετήρησεν εις Θεσσαλονίκην πολλούς Βουλγάρους στρατιώτας.

Εις το 1ον Γραφείον της ομάδος Μεραρχιών Μπακιρτζή συνήντησε βούλγαρον αξιωματικόν με στολήν συνεργαζόμενον με τον Διευθυντήν του Γραφείου επί αγνώστου θέματος. Εις ερώτησιν του πληροφορούντος προς τον Διευθυντήν του γραφείου εάν θα κτυπηθούν από τους Άγγλους εν Μακεδονία τι θα κάμωσιν απήντησεν ότι θα καταφύγωμεν εις πάτριον έδαφος.

Έλλην εκ Σιδηροκάστρου μεταβάς εις Σιδηρόκαστρον προς ανάκτησιν της περιουσίας του επληροφορήθη παρά του Έλληνος προέδρου της λαϊκής Επιτροπής «ότι δεν είναι δυνατόν να εκδιώξουμε τους Βουλγάρους ώστε να σας αποδοθή η περιουσία».

Τ.Υ.