Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΠΟΛΛΩΝ (FORCE 133)


ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ : “ ΑΠΟΛΛΩΝ ”
ΤΗΣ ΦΟΡΣ 133 ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ Μ.Α.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΑΛΚΗ  ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ
Δ Ι ’ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ “ ΑΠΟΛΛΩΝ ”
ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ – ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΠΟΔΟΣΙΣ – ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΥΤΗΣ


——————–
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σύστασις και εξελιξις οργανώσεως Σελίς 2

Β. Σύνθεσις οργανώσεως ‘’ 4
1. Αρχηγείον ‘’ 4
2. Φιλικοί Συνεργάται ‘’ 4
3. Συνολική Δύναμις Οργανώσεως ‘’ 6
4. Παραστατικοί πίνακες συνθέσεως της
οργανώσεως ‘’ 19
5. Κατάστασις συλληφθέντων και εκτελεσθέντων
υπό των Γερμανών συνεργατών ‘’ 7
6. Κατάστασις συλληφθέντων και διασωθέντων
συνεργατών ‘’ 9
7. Αλφαβιτική κατάστασις συνεργατών ‘’ 14

Γ. Δαπάναι ‘’ 10

Δ. Απόδοσις ‘’ 10

Ε. Ατυχήματα ‘’ 11

ΣΤ. σύστημα συνδέσεως ‘’ 13

Α ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ”
ΣΥΣΤΑΣΙΣ:
Μετά την σύλληψιν του Κουστογιαννοπούλου, αρχηγού της οργανώσεως κατασκοπείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ο κ. Ι. Πελτέκης ανεχώρησεν εις Μέσην Ανατολήν και μετ’ ολίγον επέστρεψεν εις Αθήνας μέσω Ευβοίας με εντολήν της Μ.Ο.4 (ΦΟΡΣ 133) να ιδρύση οργάνωσιν κατασκοπείας και σαμποτάζ με το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ.
Κατά την επιστροφήν του μέσω Ευβοίας απετάθη κατόπιν οδηγιών εκ Σμύρνης εις τον εν Τσακέοις Νικόλαον Αδάμ, όστις τον οδήγησεν εις Αθήνας και έκτοτε παρέμεινεν εις την οργάνωσιν Απόλλων. Ο Νικόλαος Αδάμ οργάνωσε την υπηρεσία σαμποτάζ και διηύθυνε ταύτην. Η υπηρεσία σαμποτάζ ήρχισε να δρα από τον μήνα Ιούνιον του 1943 (ίδε έκθεσίν μου δι’ υπηρεσίαν σαμποτάζ).
Κατά την εν Αθήναις άφιξιν του ο Ι. Πελτέκης απετάθη εις τον Αντιπλοίαρχον Παναγήν Παπαχρήστου, εξάδελφόν μου, αρχηγόν της υπηρεσίας διαφυγών (ΦΟΞ). Ο Π. Παπαχρήστος του συνέστησε δύο ασυρματιστάς και τον αδελφό μου Παναγήν Δελμούζο, ειδικευμένον ηλεκρομηχανικόν δι’ ασυρμάτους, όστις ανέλαβεν την οργάνωσιν της υπηρεσίας διαβιβάσεων και έκτοτε επόπτευε ταύτην (ίδε έκθεσιν υπηρεσίας Διαβιβάσεων Π. Δελμούζου). Ο Ιωάννης Πελτέκης ήλθε εκ νέου εις επαφήν με τον παλαιό συνεργάτη του “Προμηθέως” Πέτρον Δοανίδην, όστις του εσχημάτισε μικρόν δίκτυον πληροφοριών διά του νεαρού φοιτητού Κων. Μίκα και παρέμεινε ως στενός συνεργάτης του Πελτέκη μέχρι τον Αύγουστο του 1943, οπότε συλληφθέντος του Ν. Αδάμ διέφυγε εις Μέσην Ανατολήν.
Εκ παραλλήλου εγνώρισεν μέσω του Π. Δοανίδη, τον Άλκην Κωνσταντίνον Δοξιάδην, αρχιτέκτονα, όστις ήτο υπαρχηγός της παραμφερούς οργανώσεως του Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού Βαλασάκη και είτα Χασιώτη. Ο Κ. Δοξιάδης έδιδε ότι πληροφορίας η οργάνωσίς του συγκέντρωνε και δεν μετέδιδε η ιδία εις το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής.
Μέσω του αδελφού μου Παναγή και του Π. Παπαχρήστου γνωρίζει εμέ ο Ι. Πελτέκης, αλλά μέχρι του Αυγούστου 1943 περιορίζομαι να εποπτεύω απλώς εις την υπηρεσίαν ασυρμάτων μετά του αδελφού μου.
Κατά το τέλος Ιουλίου 1943 αναχωρεί εις Μέσην Αματολήν ο Ι. Πελτέκης και η οργάνωσις διευθύνετο κατ’ εντολήν του ως κάτωθι κατά την απουσία του:
1. Ερρίκος Μοάτσος: Τήρησις κώδικος και σύνταξις τηλεγραφημάτων
2. Ζωή Κορωνάκη: Tαμίας
3. Πέτρος Δοανίδης: Εποπτεία υπηρεσίας Σαμποτάζ
4. Δελμούζος Παναγής και Άλκης : Εποπτεία ασυρμάτων.
του Κων. Μίκα αποχωρήσαντος από τον Ιούνιον δεν υφίσταται υπηρεσίαν πληροφοριών και άπασαι αι πληροφορίαι λαμβάνονται παρά του Κων. Δοξιάδη.
Την 1η Σεπτεμβρίου 1943 συλλαμβάνεται ο Ν. Αδάμ με εξ συνεργάτας του, ο Π. Δοανίδης διαφεύγει εις Μέσην Ανατολήν, ο Κ. Δοξιάδης διαφωνήσας με τον Ερρίκον Μοάτσον αποχωρή της οργανώσεως μας και ούτω διαλύεται ουσιαστικώς η οργάνωσις “Απόλλων”.
Ο Ερρίκος Μοάτσος, Ζωή Κορωνάκη και ο Π. Δοανίδης πρωτού αναχωρήση καταφεύγουν εις εμέ και μου ζητούν ν’ αναλάβω την περισυλλογήν και αναδιοργάνωσιν της οργανώσεως.
Πράγματι, εφυγάδευσα εις Μέσην Ανατολήν όσους ενόμιζα ότι εκινδύνευον και προσλαμβάνω συνεργάτας εις ους αναθέτω τον σχηματισμόν ομάδων σαμποταζ και πληροφοριών. Ούτω η μορφή της οργανώσεως αλλάσει, δημιουργώ νέα υπηρεσία σμαποτάζ και ετοιμάζω από τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα ομάδας πληροφοριών. Για να επιτύχω ζητώ την συνδρομήν των γνωστών μου Γ. Μπούρλου, Αντ/ρχου Χρ. Γερογιάννη κ.λ.π. Εκ παραλλήλου ο αδελφός μου Π. Δελμούζος αναδιοργανώει την υπηρεσία ασυρμάτων, εν ω ο Ερρίκος Μοάτσος εις ουδέν άλλο αναμειγνύεται πλην του κώδικος και των τηλεγραφημάτων.
Μετ’ ολίγους μήνας επιστρέφει ο Ι. Πελτέκης εκ Μέσης Ανατολής, εγκρίνει ότι έπραξα και ευρύνεται η οργάνωσις.
Μετά την επιστροφή του Ι. Πελτέκη η οργάνωσις διευθύνεται ως εξής:
Ι. Πελτέκης : Αρχηγός
Π. Δελμούζος : Εποπτεία Υπηρεσίας Διαβιβάσεων
Α. Δελμούζος : Εποπτεία Υπηρεσίας Πληροφοριών και Σαμποτάζ με ανάμιξιν και του Αρχηγού Ι.
Πελτέκη
Ι. Σκουλάς : Ταμίας
Ε. Μοάτσος : Κώδηξ – Τηλεγραφήματα
Ζ. Κορωνάκη : ‘’ ‘’
Ούτω προχωρεί η οργάνωσις και παραμένω πλέον εις αυτήν, ως και ο αδελφός μου, ως στενός συνεργάτης του Ι. Πελτέκη χωρίς όμως να λαμβάνωμεν γνώσιν των κειμένων των τηλεγραφηματων. Αλλά τας υπηρεσίας Διαβιβάσεων, Πληροφοριών και Σαμποτάζ τας έχομεν σχεδόν εις χείρας μας.
Δέον να σημειώσω ότι όλες σχεδόν αι ομάδες εδημιουργήθησαν με πρόσωπα συσταθέντα παρ’ εμού και του αδελφού μου.
Κατά μήνα Μάρτιον 1944 συλλαμβάνεται ο Αλ Ιωαννίδης, όστις ήτο επικεφαλής μιας ομάδος ναυτικών πληροφοριών, καταδίδει πρόσωπα και πράγματα, επακολουθεί σωρεία συλλήψεων και ο Ι. Πελτέκης με πολλούς συνεργάτας φεύγει εις Μέσην Ανατολήν. Προ της αναχωρήσεως του ο Ι. Πελτέκης δηλώνει ότι αφήνει ως αντικαταστάτας του εμέ, τον Ερρίκο Μοάτσον και τον Παναγήν Δελμούζον. Ο Μοάτσος λαμβάνει παρ’ αυτού 600 χρ. λίρες -/-, Νομ Χρ. 1.000. – και εξακολουθεί να τηρεί τον κώδικα και να συντάσση τηλαγραφήματα.
Η οργάνωσις “Απόλλων” κατ’ ουσίαν είχε τότε με τας ομαδικάς συλλήψεις εκ νέου διαλυθεί. Αμέσως εφυγάδευσα εις Σμύρνην όσους ενόμιζα ότι εκινδύνευον και αρχίζω ν’ αναδιοργανώνω επιτυχώς την διαλυθείσαν οργάνωσιν με μεγαλυτέραν τώρα στεγανότητα. Περισυνέλεξα όσους από τους παλαιούς εθεώρουν ακινδύνους και συνέστησα νέας ομάδας. Εκ παραλλήλου ο Παναγής Δελμούζος με την βοήθεια του Ηλία Στεριοπούλου συνιστούν και δευτέραν υπηρεσίαν ασυρμάτων. Ανασυνιστώ την υπηρεσία Σαμποτάζ και η οργάνωσις Απόλλων εντός ολίγου φθάνει εις την μεγαλυτέραν απόδοσιν εις σαμποτάζ, εν ω η δι’ ασυρμάτων επικοινωνία ουδέποτε διεκόπει. Παρά την έντονον καταδίωξιν εμού και του αδελφού μου από τους Γερμανούς, οίτινες εγνώριζον τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά μας, αρνούμεθα να εγκαταλείψωμεν την εργασίαν μας.
Εν τω μεταξύ η καταδίωξή μας εντείνεται, ενεργούνται μπλόκα διά την σύλληψίν μας και διά τούτο εξέρχομαι σπανίως της οικίας μου.
Λόγω των τοιούτων συνθηκών αρνούμαι να μάθω τον κώδικα, εν τούτοις εντείνω την ενέργειαν σαμποτάζ και την 25.6.1944 συλλαμβάνομαι δύο ημέρας μετά την εις Αθήνας προσωρινήν επιστροφήν του Ι. Πελτέκη. Μετά την σύλληψιν μου διαφεύγουν εις Μέσην Ανατολήν ο Ερρίκος Μοάτσος και ο αδελφός μου Παναγής Δελμούζος.
Ο Ι. Πελτέκης αποσύρει το εκ λιρ χρ. 4.450. -/- περίπου υπόλοιπον και αναθέτει την οργάνωσιν εις τον Κων. Μπενάκην με βοηθό τον Γεώργιον Παπάν.
Δεν επεκτείνομαι εις την δράσιν της οργανώσεως μετά την συλληψίν μου, πάντως όμως δεν δύναμαι να μη σημειώσω η απειρία του Κων. Μπενάκη και η αδυναμία του να διευθύνει τοιαύτης φύσεως οργάνωσιν και να συμπεριφερθεί αναλόγως εις τους συνεργάτας μας, η κοινωνική θέσις και χαρακτηρ των οποίων εποίκιλεν, έφερεν αυτόν εις προστριβάς με όλους τους παλαιούς και λαμπρούς αρχηγούς των ομάδων μας.
Β ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
Την όλην δράσιν της οργανώσεως διαιρώ εις τέσσαρας κάτωθι περιόδους:
Α Περίοδος: Φεβρουάριον 1943 μέχρι 31 Αυγούστου 1943, δηλαδή από
της συστάσεώς της μέχρι της συλλήψεως του Ν. Αδάμ, οποτε διελύθη ουσιαστικώς η οργάνωσις και ανεδιοργανώθη.
Β Περίοδος: Σεπτέμβιον 1943 μέχρι Μαρτίου 1944, ήτοι από την αναδιοργάνωση της οργανώσεως μέχρι του δευτέρου ατυχήματος, οπότε διά δευτέραν φοράν διαλύεται σχεδόν η οργάνωσις.
Γ Περίοδος: Aπρίλιος 1944, οποτε έγινε νέα αναδιοργάνωση της οργανώσεως μέχρι 25 Ιουνίου 1944, οπότε συνελλήφθην υπό των Γερμανώνκαι ανέλαβεν ο Κωνστ. Μπενάκης.
Δ Περίοδος: Ιούλιον 1944 μέχρις Απελευθερώσεως
Την σύνθεσιν της οργανώσεως κατά τας τρεις πρώτας περιόδους αναφέρω διά παραστατικού σχεδιαγραμμάτος.
1. Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν
Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ :Φεβρουάριος 1943 – Αύγουστος 1943
Πελτέκης Ιωάννης :Ψευδώνυμον ΑΛΕΞΗΣ. Αρχηγός.
Δοανίδης Πέτρος :Βοηθός Αρχηγού.
Δελμούζος Παναγής :Ψευδώνυμον ΜΗΤΣΟΣ. Εποπτ. Υπηρεσ. Διαβιβ.
Δελμούζος Άλκης :Ψυδώνυμον ΜΕΝΕΛΑΟΣ ‘’ ‘’ ‘’
Μοάτσος Ερρίκος :Τήρησις κώδικος – Σύνταξης τηλεγραφημάτων
Κορωνάκη Ζωή : ‘’ ‘’
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ :Σεπτέμβιος 1943 – Μάρτιος 1944
Πελτέκης Ιωάννης :Ψευδώνυμον ΠΑΥΛΗΣ. Αρχηγός.
Μοάτσος Ερρίκος :Ψευδώνυμον ΜΗΝΑΣ. Τηρ. κώδ. – Συντ. Τηλεγρ.
Κορωνάκη Ζωή : ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Δελμούζος Παναγής :Ψευδώνυμον ΜΗΤΣΟΣ. Εποπτ. Υπηρ. Διαβιβάσ.
Δελμούζος Άλκης :Ψευδώνυμον ΜΕΝΕΛΑΟΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ. Εποπτεία Υπηρ. Πληροφοριών και Σαμποτάζ
Σκουλάς Ιωάννης :Ψευδώνυμον ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ. Ταμίας.
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :Aπρίλιος 1944 – 25 Ιουνίου 1944
Δελμούζος Άλκης :Εποπτεία Υπηρεσίας Πληροφοριών και Σαμποτάζ
Δελμούζος Παναγής :Εποπτεία Υπηρεσίας Διαβιβάσεων
Μοάτσος Ερρίκος :Τήρησις Κώδικος και Σύνταξις Τηλεγραφημάτων
2. Φ Ι Λ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Α Ι
1. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ. Αντισυνταγματάρχης. Έγγαμος πατήρ 2 τέκνων.
ΔΡΑΣΙΣ: Ο ανωτέρω αξιωματικός πολύ πριν αναλάβωμεν υπηρεσίαν εις την οργάνωσιν “Απόλλων” από τας αρχάς ακόμη της κατοχής, προσεπάθησε να βοηθήση και δι’ ημών τον Συμμαχικόν και Εθνικόν αγώνα, ως εκθέτει ο Παναγής Δελμούζος εις την σελ. 4 της εκθέσεώς του περί “της Υπηρεσίας Διαβιβάσεων”. Η συνεργασία μας όμως μετ’ αυτού κατέστη συνεχής αφ’ ότου εισήλθωμεν εις την οργάνωσιν “Απόλλων”. Παρηκολούθη τότε όλην τη σχετική δράσιν μας, έδιδε πολυτίμους οδηγίας, εμύει και μας συνίστα κατάλληλα διά την οργάνωσιν πρόσωπα και μας ηυκόληνε με την πείρα του και τας γνωριμίας του εις δυσκόλους περιστάσεις. Ιδιαιτέρως όμως πολύτιμη υπήρξε η συμβολή του εις την κρισιμοτάτην περίοδο της οργανώσεως “Απόλλων” κατά τον Μάρτιον του 1944, ότε λόγω των ομαδικών συλλήψεων σημενόντων συνεργατών και της εντατικής καταδιώξεως υπό των Γερμανών ηγετικών στελεχών της, η οργάνωσις αυτή εκινδύνευε να διαλυθή. Τότε με την ενέργειαν και σύστασιν του Γερογιάννη κυρίως ευρέθησαν αξιωματικοί, οι οποίοι άλλοι μεν σαν αρχηγοί ομάδων και άλλοι ως συνεργάται εδημιούργησαν νέους πυρήνας ομάδων, διά των οποίων κατορθώθη ν’ ανασυγκροτηθή η οργάνωσις και συνεχίση την δράση της. Αλλά και μετά την σύλληψιν μου την 25 Ιουνίου 1944, ο Γερογιάννης εξηκολούθησε να βοηθή τον διαδεχθέντα εμέ εις την οργάνωσιν Κων. Μπενάκην, όστις ήτο άπειρος ακόμη εις τοιαύτην εργασίαν. Τέλος δε όταν απεφυλακίσθη με την εντολή να βολιδοσκοπήσω το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής διά διαπραγματεύσεως κ.λ.π. ο Γερογιάννης έσπευσε εκ των πρώτων να με συναντήση και να μου παράσχη την συνδρομήν και καθοδήγησίν του. Γενικώς δύναμαι να είπω ότι ο Χρ. Γερογιάννης, αν και δεν άνηκε τυπικώς στην οργάνωσιν “Απόλλων”, διά της συνεχους παρακολουθήσεως και ενισχύσεως του έργου της, είχε καταστή ο αγαθός αυτής προστάτης και συνετέλεσεν όσο ελάχιστοι εις την επιτυχίαν του σκοπού της.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ. Αρχιτέκτων. Συστάσει Π. Δοανίδη.
ΔΡΑΣΙΣ: Ο ανωτέρω υπαρχηγός παρεμφερούς οργανώσεως με τον Απόλλωνα, (αρχηγός της οποίας ήτο αρχικώς ο αξιωματικός Β.Π.Ν. Βαλασάκης και έπειτα Χασιώτης) μετέδιδεν εις τον Αρχηγό της οργανώσεως μας Ι. Πελτέκη από τας πληροφορίας που συγκέντρωνε η οργάνωσίς του όσα δεν απέστελλεν αυτή εις το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και εξηκρίβωνε τα ενεργούμενα παρ΄ημών σαμποτάζ. Εβοήθει δε ποικιλοτρόπως την οργάνωσίν μας. Επίσης προσεπάθησεν να σώση με κάθε θυσία τον συληφθέντα τον Σεπτέμβριον Ν. Αδάμ. Απεχώρησεν μετά το τέλος Αυγούστου 1943 διαφωνήσας με τον Ερρίκο Μοάτσον.
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
Ο συνολικός αριθμός των εργασθέντων από της συστάσεως της οργανώσεως μέχρι του Ιουνίου 1944 συνεργατών είναι ως κάτωθι:

Αρχηγείον Συνεργάται 7
Φιλικοί Συνεργάται ‘’ 2
Υπηρεσία Διαβιβάσεων ‘’ 93

Υπηρεσία Πληροφοριών ‘’ 335
‘’ Σαμποτάζ και Διαφυγών ‘’ 100
Ήτοι εν όλω συνεργάται 537
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Εκ τούτων :
Διέφυγον εις Μέσην Ανατολήν Συνεργάται 69
Συνελήφθησαν υπό των Γερμανών ‘’ 64

Εκ των συλληφθέντων :
Eξετελεσθησαν
(Πλέον Φάνη Καρακατσάνη υπό ΕΛΑΣ Συνεργάται 38
Απεφυλακίσθησαν κατά Σεπτέμβριον 1944 26

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:
OMΑΔΟΣ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
1. Ιωαννίδης Αλέξανδρος την 8.9.1944
2. Κατσογεωργίου Εμμανουήλ ‘’ ‘’
3. Μπίλης Γεώργιος ‘’ ‘’
4. Δρακόπουλος Πέτρος ‘’ ‘’
5. Παρλαμάς Εμμανουήλ ‘’ ‘’
6. Τριανταφυλλίδης Κων/νος ‘’ ‘’
7. Φιλιππάκης Κων/νος ‘’ ‘’
8. Τσιώκος Σταύρος ‘’ ‘’
9. Θειακάκης Ιωάννης ‘’ ‘’

ΟΜΑΔΟΣ Γ. ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
10. Τσουκαλάς Βασίλειος :Μεταφερθείς εις Γερμανίαν απεβίωσεν από τας κακουχίας
11. Καλύβας Ανδρέας την 8.9.1944
12. Δημοπούλου Μάρτζορυ ‘’ ‘’
13. Λάτσης Κων/νος ‘’ 28.9.1944
14. Λεοντακιανάκος Αγησίλαος ‘’ 8.9.1944
15. Βουρίκης Δημήτριος ‘’ εξετεlέσθη εν Γερμανία

ΟΜΑΔΟΣ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
16. Καραγιάννη Λέλα την 8.9.1944
17. Χούπης Ιωάννης την 8.9.1944
18. Λύτινας Εμμανουήλ ‘’ ‘’
19. Σκηνίτης Ηλίας ‘’ 1.9.1944

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
20. Κορδίας Ανδρέας την 8.9.1944
21. Φαρμακίδης Αριστ. την ‘’

Β ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΜΠΟΤΑΖ:

ΟΜΑΔΟΣ Ν. ΑΔΑΜ
22. Αδάμ Νικόλαος την 9.10.1943
23. Θεοφίλου Βασίλειος ‘’ ‘’
24. Γραμμένος ‘’ ‘’
25. Αρβανίτης Αντώνιος ‘’ ‘’
26. Καπουτσίδης Κων/νος ‘’ ‘’
27. Χαραλαμπόπουλος Ανδρέας ‘’ ‘’

ΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
28. Σπάθης Νικόλαος την 8.9.1944

ΟΜΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΖΟΓΛΟΥ
29. Καλογερόπουλος Γεώργιος την 8.9.1944

ΟΜΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ
30. Λεβεντάκος Ερρίκος την 8.9.1944
31. Μουρμούρης Γρηγόριος ‘’ ‘’
32. Καλαντζής Νικόλαος ‘’ ‘’
33. Μςλαχρινός Νικόλαος ‘’ ‘’
34. Καλύβας Εμμανουήλ ‘’ ‘’
35. Χαρατζής Νικόλαος ‘’ ‘’
36. Μαστοράκης Σπύρος ‘’ ‘’

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
37. Σταμπουλής Μιχαήλ ‘’ ‘’

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΩΝ
38. Παναγιώτου Γκίκας ‘’ 1.9.1944

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
39. Καρακατσάνης Θεοφάνης Εξετελέσθη κατά το κίνημα εξ αιτίας της Οργανώσεώς μας.
6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.
Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΟΣ Κ. ΜΗΚΑ
1. Κανάρογλου Ιωάννης Συνελήφθη Απρίλιον 1944,αποφυλακίσθη Σεπτέμβριον 44

ΟΜΑΔΟΣ Γ. ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2. Καζακόπουλος Γεώργιος Συνελλήφθη Μάρτιον 1944,απεφυλακίσθη Σεπτέμβριον 44
3. Saugiorgio Gioseppe Συνελήφθη Μάρτιον 1944,μεταφερθείς εις Γερμανία διεσώθη.

ΥΠΟΟΜΑΣ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
4. Καραγιάννη Λέλα Συνελ. Ιούλιον 1944 Απεφυλ. Σεπτέμ. 1944
5. Καραγιάννης Νέλσων ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
6. Καραγιάννης Βύρων ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
7. Καραγιάννη Ιωάννα ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
8. Κρασσά Ηλέκτρα ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
9. Μπάρδης Νικόλαος ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
10. Παπαγεωργίου Απόστ. ‘’ Ιούνιον ‘’ ‘’ ‘’
11. Πασβάντης Εμμ. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’

Β ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

ΟΜΑΔΟΣ Π. ΣΚΑΒΟΥΝΟΥ
12. Σκλαβούνος Παναγιώτης ‘’ Ιούλιον ‘’ ‘’ ‘’

ΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
13. Προβατόπουλους Τάκης ‘’ Ιούνιον ‘’ Διέφυγε αυθημερόν
14. Πετράκος Μαρινός ‘’ ‘’ ‘’ Απεφυλακίσθη ως
καταδότης

ΟΜΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ
15. Βασιλείου Βασίλειος ‘’ Αύγουστον ‘’ ‘’ ‘’
16. Σταυρίδης Κων/νος ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
17. Ράπτης Γεώργιος ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
18. Μαυρομάτης Ιωάννης Συνελ. Ιούνιον 1944 Δραπέτευσε αμέσως ως ισχυρίζεται

Γ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΥΓΩΝ
19. Μπούσουλας Θεόδωρος ‘’ Οκτώβριον ‘’ Μεταφερθεις εις Γερμανίαν διεσώθη

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΣΕΩΝ
20. Αλεξόπουλος Δημ. ‘’ Ιούνιον ‘’ Απεφυλ. Σεπτ. 1944
21. Σιώρρος Ιωάννης ‘’ ‘’ ‘’ Εδραπέτ. αυθημερόν
22. Μπραίλας Νικόλαος ‘’ ‘’ ‘’ Απεφυλ. Σεπτ. 44
23. Μπότης Γεώργιος ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
24. Μπότη Βιργινία ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’

Δ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
25. Δελνμούζος Άλκης ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
26. Σκουλάς Ιωάννης ‘’ Μάρτιον ‘’ Εδραπετ. Ιούνιον ‘’

Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Φεβρουάριος 1943 μέχρις Αυγούστου 1943
Δεδομένου ότι δεν κατεβάλοντο χρήματα διά πληροφορίας εφ’ όσον αυταί ελαμβάνοντο δωρεάν παρά του Κ. Δοξιάδου υπολογίζω κατ’ ανώτατον όριον ότι εδαπανήθηκαν κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα λίρες χρ. 200 -/- Χ 7 Λίρες Χρ. 1.400

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Σεπτέμβριος 1943 μέχρι Μάρτιον 1944
Δεδομένου ότι κατά το επόμενον τρίμηνον Απρίλιον – Ιούνιον 1944 οπότε η οργάνωσις είχε την αυτή περίπου έκτασιν, με το ανωτέρω περίπου διάστημα, εδαπανήσαμε με τον Μοάτσον Ερρίκον κατά μέσον όρον Λιρ. Χρ. 500 μηνιαίως ως κατωτέρω αναγράφω, υπολογίζω ότι δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός να εδαπάνησεν περισσότερο του διπλασίου κατά το ανωτέρο διάστημα: Ήτοι Λιρ. Χρ. 1.000 Χ 7 Λιρ.Χρ. 7.000

Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Απρίλιον μέχρι και Ιουνίου 1944
Διαστήμα απουσίας Ι. Πελτέκη μέχρι συλλλήψεως μου.
Άφησεν ο Ι. Πελτέκης εις Ε. Μοάτσον
Λιρ.Χρ. 600. – Ναπ.Χρ. 1.000
Έλαβον από Ούγγρο Πεσβευτήν
περίπου Λιρ.Χρ. 750
Ελάβομεν από Κάιρον Λιρ.Χρ. 4.500
‘’ ‘’ 5.850 ‘’ ‘’ 1.000

Εδαπανήσαμε δι’ οργάνωσιν ‘’ ‘’ 1.450
ήτοι περίπου Λιρ.Χρ.500. – μηνιαίως
και διά απελευθέρωσιν αδελφώνΣκουλά ‘’ ‘’ 1.000
Κατά την σύλληψίν μου υπήρχον
υπόλοιπον ‘’ ‘’ 4.400

Δαπάναι άνω περιόδου Λιρ.Χρ. 1.450
‘’ ‘’ ‘’ Ναπ. Χρ. 1.000, ήτοι ‘’ ‘’ 750
Συνολική Δαπάνη μέχρι 25.6.1944 ‘’ ‘’ 10.600

Εις τον ανωτέρω υπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνω τα έξοδα δραπετεύσεως Κουτσογιανοπούλου “Προμηθέως” άτινα δεν γνωρίζω εις ποίον ποσόν ανήλθον.
Δ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΣΑΜΠΟΤΑΖ: Εγένοντο συνολικώς 54 επιτυχώς σαμποτάζ εις σκάφη του εχθρού, αμαξοστοιχίας κ.λ.π. Ως όμως αναφέρω εις την σχετική έκθεσιν μου ο πραγματικός αριθμός των γενομένων σαμποτάζ είναι μεγαλύτερος.
ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ: Ελειτούργησαν ανευ διακοπής κατ’ αρχάς 3 φοράς εβδομαδιαίως με επαφήν μόνον την Σμύρνην είτα καθημερινώς με Σμύρνην και ταυτοχρόνως καθημερινώς απ’ ευθείας με Κάιρον. Κατόπιν καθημερινώς μόνον με Σμύρνην και ολίγον μετά εκ νέου με Κάιρον.
Πληροφορίαι: Ως η σχετική μου έκθεσις.
Δεν δύναμαι να γνωρίζω τας εντυπώσεις του Στρατηγείου Μεσης Ανατολής διά την α’ και β’ περίοδον, διότι δεν ελάμβανον γνώσιν των τηλεγραφημάτων. Πάντως κατά την περίοδον Απριλίου 1944 μέχρι Ιουνίου 1944, οπότε ο Ι. Πελτέκης είχε διαφύγει εις Μέσην Ανατολήν, ελάβομεν αρκετά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα διά τα σαμποτάζ, τας πληροφορίας κ.λ.π. Παραθέτω προς ένδειξιν κατωτέρω το κείμενο του ενός εξ αυτών:
Απόσπασμα εκ τηλεγραφήματος του Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής 13.5.1944
“ ……… Συγχαίρουμε θερμότατα εσάς και τους συνεργάτας σας διά τα πρόσφατα σαμποτάζ σας και λοιπάς πολυτίμους υπηρεσίας σας και ευχόμεθα να συνεχισθούν αι επιτυχίες σας κατά του τρομερού επιδρομέως της αηττήτου χώρας, είμεθα υπερήφανοι διότι συνδεόμεθα με την αποστολήν σας ……..”.

Ε ΑΤΥΧHΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
1. Αύγουστος 1943. Κατ’ Αύγουστον 1943 συνελήφθησαν πέντε σαμποτέρ και ο επικεφαλής ομάδος σαμποτέρ Νικόλαος Αδάμ. Άπαντες εξετελέσθησαν μετά ένα μήνα. Πληροφορίας επ αυτού δύναται να δώσει ο αρχιτέκτων Κωνσταντίνος Δοξιάδης.
2. Μαρτιος 1944. Την 26ην Μαρτίου 1944 περί ώραν 9.30 μ.μ. ως λέγει ο συνεργάτης Ιωάννης Μαρκέας, Υπάλληλος Τραπέζης Ελλάδος, ειδοποίησε τον σύνδεσμο και έμπιστο πρόσωπο του Ι. Πελτέκη Αργύρην (αγνοώ πραγματικόν του όνομα) ότι συνελλήφθη παρά της Ειδικής Ασφαλείας ο Αλέκος Ιωαννίδης. Πράγματι την ημέρα αυτήν ήμουν στο σπίτι της Ζωής Κορωνάκη μετά του Ι. Πελτέκη και άλλων, οπότε έφερε δελτία πληροφοριών ο Αργύρης στον Πελτέκη και είπεν ότι ο Ιωαννίδης δεν έδωσε σήμερα και με έδιωξε δεν ήκουσα ακριβώς τι του είπε, διότι απευθύνθη εις τον Πελτέκην όστις του ήνοιξε και την πορτα αλλά δεν απέδωσα σημασίαν διότι ο Ιωαννίδης όποτε ήθελε αύξηση χρημάτων εδήλωνε παραίτησιν από την οργάνωσιν.
Την επομένη πρωίαν ο Κοθρής (πολιτευτής συστήσας εις τον αρχηγόν τον Ιωαννίδη) ως ισχυρίζεται τηλεφώνησεν εις τον Σκουλάν να εγκαταλείψη αμέσως το σπίτι διότι συνελήφθη ο Ιωαννίδης, ο Σκουλάς όμως καθυστερησε, διά αγνωστον λόγο και συνελήφθη παρά των Σ.Σ.
Η αδελφή του τηλεφωνεί εις το επί της οδού Ανθίμου Γαζή γραφείον όπου ήσαν ο Μαρκέας Ιωάννης και Ηλίας (σωφέρ του Ι. Πελτέκη) ότι συνελήφθη ο Σκουλάς Ιωάννης. Ο Ηλίας πηγαίνει να ειδοπποιήση τον Ι. Πελτέκην και ο Ιωάννης Μαρκέας τηλεφωνεί σε μένα και έρχεται και ο ίδιος. Δίδω εντολήν να εκκενωθούν αμέσως και τα δύο γραφεία και τηλεφωνώ εις τα επί της οδού Ιπποκράτους δύο γραφεία Καζακοπούλου, στο ένα απαντά άγνωστος φωνή. Ήσαν ήδη τα Σ.Σ. εκεί ως εκ των υστέρων εβεβαιώθην. Εις το άλλο όμως δεν απαντά κανείς. Πηγαίνω προς τα γραφεία Ιπποκράτους, εν το μεταξύ συναντώ τον Ι. Πελτέκη εις το Καφενείον Γαμβέττα και συμφωνεί διά τα μέτρα μου της εγκαταλείψεως των κέντρων μας. Μετ΄ολίγα λεπτά ευρίσκομαι εις το Γραφείον Ιπποκράτους 6α, αλλά η πόρτα είναι κλειστή. Στο άλλο γραφείο της αυτής οδού πλησιάζω να μπω, αλλ’ ειδοποιούμαι από εκεί τυχόντα, άγνωστο εις εμέ, να φύγω διότι έγιναν συλλήψεις. Τα άλλα γραφεία προφθάνομεν να τα ειδοποιήσωμεν και εκκενούνται εγκαίρως από όλα τα ύποπτα πράγματα. Εις απόστασιν απ’ αυτά τοποθετώ βάρδιες διά την πρόληψιν τυχόν εισόδου συνεργατών μας με τη βοήθεια του Ιωάννου Μαρκέα και Γεωργίου Μπούρλου. Ο Πελτέκης ουδεμίαν κίνηση κάμνει, ουδεμίαν πρωτοβουλίαν δεικνύει.
Μένω με την εντύπωση ότι η Ειδική Ασφάλεια έκανε τας συλλήψεις. Μεταβαίνω αμέσως το απόγευμα συνοδεία του Ταγματάρχου Εμ. Πασβάντη και παρακαλώ τον Παπαγεωργίου Συνταγματάρχην και αρχηγόν του ΕΔΕΣ να επέμβει εις τον υπουργόν Ταβουλάρην και εις τον Λάμπου αρχηγόν της Ειδικής Ασφαλείας. Πράγματι ενέργησεν και μου απήντησε αργότερα ότι ο Λάμπου είνα κάθαρμα και ειδοποίησεν τα Σ.Σ. για την σύλληψιν Ιωαννίδου. Δεν ηρκέσθην εις την ενέργειαν αυτήν και μετέβην μετά του πράκτορος μου Αρ. Σταυροπούλου εις Ειδικήν Ασφαλειαν Γ Σεπτεμβρίου όπου εισήλθον ούτος και τον ανέμενον έξωθεν αυτής. Και αυτή όμως η ενέργειαν υπήρξε άνευ αποτελέσματος.
Κρίσεις μου διά τας συλλήψεις: Παρά τας επανειλημμένας διαμαρτυρίας μου εις τον Ι. Πελτέκην ν’ απομακρύνει τον Αλέκο Ιωαννίδη ως μη επνέοντα εμπιστοσύνη, ούτος επέμενε όχι μόνον να τον κρατή αλλά και να έρχεται συχνά σε σύγκρουση μετ’ αυτού.
Κατ’ εντολήν του Ι. Πελτέκη εγνωρίσθησαν οι Καζακόπουλος και Ιωαννίδης και εξέδιδον καθ’ εκάστην κοινό δελτίον πληροφοριών, ούτω δε εγνωρίσθησαν και πολλά μέλη των ομάδων των μεταξύ των και εγνώρισαν και τα γραφεία μας. Διά τούτο είχον εντόνως διαμαρτυρηθή διότι έπαυσε να υπάρχει στεγανότης εις τας ομάδας. Ο αρχηγός όμως επέμενε διά να δημιουργήται άμιλλα μεταξύ των.
3. 10 Ιουνίου 1944. Κατά το τέλος του 1943 είχομεν προσλάβει κατ’ εντολήν του Ι. Πελτέκην και συστάσσει Ι. Μαυρομμάτη ως άνθρωπο απολύτου εμπιστοσύνης τον Κώστα Γιανακόπουλο (ψευδώνυμον Θανάσης) διά βάρδειαν εις την ομάδα ασυρμάτων. Ούτος διά ασφάλειαν εκοιμάτο εις το εργαστάσιον ΕΛ.ΒΙ.ΡΑ. ένθα κατεσκευάζοντο και επισκευάζοντο τότε ασύρματοι της οργανώσεως.
Ο Κ. Γιανακόπουλος όμως κατά τον Ιανουάριον 1944 έκλεψε σημαντική ποσότητα διαφόρων εμπορευμάτων από την αποθήκη του Εργαστασίου και έφυγεν. Τα πράγματα που έκλεψε ήσαν ογκώδη και βαρειά ώστε να αποκλείεται να είχεν ενεργήσει μόνος του την κλοπήν. Υποψιάσθημεν ως συνένοχό του έναν νεαρόν φίλο του, παλαιόν και έμπιστον συνεργάτη του Ι. Πελτέκη και Κουτσογιαννοπούλου, ονόματι Δημήτριον Μασκουλήν (ψευδώνυμον Χρήστος). Διότι μετ’ αυτού εσύχναζε καθημερινώς, εγνωρίζετο από πριν και είχεν ερωτικάς σχέσεις με την αδελφήν του ή εξαδέλφην του.
Ο Κ. Γιανακόπουλος αμά τη απομακρύνσει του εξεβίαζε τον Παναγήν Δελμούζο και Γεώργιον Μπότην απειλών κατάδοσιν, συγχρόνως δε ανέλαβε υπηρεσίαν εις χαρτοπαιχτική λέσχην παρά την πλατείαν Ομονοίας (όλαι αι Χαρτοπαιχτικαί Λέσχαι ανήκον εις την G.F.P.).
O Π. Δελμούζος απήτησε αμέσως από τον Ι. Πελτέκην να ενεργήση ότι επιβάλλεται διά την ασφάλειαν της οργανώσεως εις τοιαύτας περιστάσεις. Δέον να σημειωθή ότι ο Κ. Γιανακόπουλος εγνώριζε πολλούς συνεργάτας και ακόμη και γραφεία μας ομάδων πληροφοριών.
Κατόπιν των εντόνων διαμαρτυριών του Π. Δελμούζου, που έφτασαν μέχρι ρήξεως με τον Ι. Πελτέκην, ούτος καθυσήχασε τον Π. Δελμούζον λέγων ότι επεβλήθη εις τον Κ. Γιανακόπουλο διά του Δημ. Μασκουλή (Χρήστου). Εν τούτοις ο Π. Δελμούζος μη πεισθείς εις την διαβεβαίωσιν του Πελτέκη, έκλεισε το εργαστάσιο ΕΛ.ΒΙ.ΡΑ. απεμάκρυνε το προσωπικό και εγκατέλειψε άνευ της συγκαταθέσεως του Πελτέκη όσας οικίας ενόμιζεν ότι εγνώριζε ο Γιανακόπουλος. Μη αρκεσθείς όμως εις τα μέτρα αυτά ηξίωσεν από τον Πελτέκην να σταλούν αμφότεροι έστω και βιαίως στη Σμύρνην. Σχετικώς μάλιστα συνεφώνησεν και με τον επι κεφαλής της υπηρεσίας διαφυγών ΦΟΞ Π. Παπαχρήστον.
Ο Ι. Πελτέκης όμως το απηγόρευσεν, ισχυριζόμενος ότι έχει ήδη λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την εξουδετέρωσίν του, εδήλωσε μάλιστα ότι και ο Διευθυντής της Αστυνομίας Πόλεων Έβερτ θα ενεργήση ότι δει δι’ αυτόν.
Ακολουθεί το ατύχημα του Μηνός Μαρτίου 1944 (ως ανωτέρω αναφέρω διά το οποίο δεν αποκλείω τυχόν ενοχή του Κ. Γιανακοπούλου). Ο Πελτέκης αναχωρεί εις Μέσην Ανατολήν, μετά την αναχώρησή του ανέθεσα εις Μέλη της Οργανώσεως να ενεργήσουν ότι επέβαλεν η περίστασις κατά του Γιανακοπούλου αλλά ήτο πλέον αργά. Η ιδιότης του ως κατασκόπου των Γερμανών είχε γίνει γνωστή και αυτός ελάμβανε εξαιρετικά μέτρα προφυλάξεως. Η φυσική συνέπεια των ανωτέρω ήτο να συλληφθούν κατά τας 10 Ιουνίου οι Γεώργιος Μπότης, Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ν. Μπράιλας και πολλοί άλλοι τους οποίους παρηκολούθησεν ως εξηκριβώσαμεν και κατέδωσεν ο Κώστας Γιανακόπουλος. Ευτυχώς εις εκ των συλληφθεντων ονόματι Ι. Σιώρρος εδραπέτευσε και ειδοποίησε να κλείσουν τα κέντρα, ούτω δε εσώθησαν πολλοί.
Δέον ακόμη να σημειώσω ότι η Κυρία Κορυζή, νύμφη του αυτοκτονήσαντος Πρωθυπουργού Κορυζή, ήλθεν εις το πατρικό μου σπίτι και ανεκοίνωσεν εμπιστευτικώς εις τους γονείς μου ότι κατ’ απολύτως ασφαλείς πληροφορίας από ανθρωπο τον οποίο δεν δύναται να κατονομάση, κάποιος εργατικός ονόματι Κώστας Γιανακόπουλος πρόκειται ωρισμένην ημέρα και ώραν (ην και καθόρισε) να προσαγάγη εις την επί της οδού Πατησίων Γερμανικήν Υπηρεσίαν πειστήρια της ενοχής των Αδελφών Δελμούζου και άλλων και να έλθη εις αντιπαράστασιν μετά των συλληφθέντων. Τ’ ανωτέρω διεβίβασε η Κυρία Κορυζή τη υποδείξει του μνηστήρος της θυγατρός της Πολωνού την καταγωγήν, όστις ειργάζετο εις την Γερμανικήν Υπηρεσίαν CI, εν ω ενήργει συγχρόνως μυστικά εναντίον της. Ο Πολωνός ούτος μετά την αποχώρησιν των Γερμανών υπηρετεί εις Αγγλικήν Υπηρεσίαν.
Την πληροφορία της Κυρίας Κορυζή διεβίβασα αυτοπροσώπως εις τον Πελτέκην, επιστρέψαντα εν τω μεταξύ από την Αίγυπτο, πριν συλληφθώ. Πλέον σαφείς πληροφορίας ελάβομεν διά τον Γιανακόπουλο από την παρεμφερή Οργάνωση του αξιωματικού Κιτριλάκη ως και από τον πράκτορα Α. Σταυρόπουλον. Ο Γιανακόπουλος ήτο πράκτορας της . . .Ρ. οδού Παμίσσου (ομάς αντικατασκοπείας αδελφών Μαντά).
4. 25 Ιουνίου 1944. Σύλληψίς μου ως η λεπτομερής έκθεσίς μου.
5. Επί αρχηγίας Κωνσταντίνου Μπενάκη και Παπά συνέβη και άλλο ατύχημα εις την οργάνωσιν το οποίο δεν γνωρίζω επακριβώς.
Ακριβείς πληροφορίας περί αυτού δύναται να δώσουν οι Αριστείδης Σταυρόπουλος και Βασίλειος Βασιλείου.
ΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Β΄ Περίοδος: Σεπτέμβριος 1943 – Μάρτιος 1944
Εκάστη ομάς πληροφοριών είχεν ως κέντρο συνδέσεως ένα γραφείο ή μιά οικία όπου ο αρχηγός της συνεκέντρωνε καθ’ εκάστην τα δελτία πληροφοριών των υπ’ αυτών συνεργατών και συνέτασσε ενιαίον δελτίον. Τούτο παρελάμβανε καθ’ εκάστην εσπέραν ο συνδεσμός του και το παρέδιδεν εις τον σύνδεσμο του αρχηγείου, όστις συνεκέντρωνε τα τελικά δελτία πληροφοριών και τα παρέδιδε καθημερινώς εις εμέ ή τον Ι. Πελτέκην. Αι συνεννοήσεις μας με τους αρχηγούς των ομάδων ως και αι παρατηρήσεις εγένοντο προφορικώς εντός του Γραφείου του Αρχηγειου ή εις εξωτερικά ραντεβού.
Γ΄ Περίοδος: Απρίλιος 1944 – 25 Ιουνίου 1944
Διά μεγαλυτέραν στεγανότητα δεν εχρησιμοποίησα πλέον γραφεία ως κέντρα συνδέσεως, αλλά μικροπωλητάς σιγαρέττων κ.λ.π. Λόγω δε της διώξεως μου υπό της Γερμανικής Αστυνομίας απέφευγα του λοιπού επαφάς με τους συνεργάτας και τους ομαδάρχας ακόμη, η δε ματαξύ μας συνεννόηση εγένετο διά σημειωμάτων.

Advertisements