Αντιστασιακές Οργανώσεις και αξιολόγησή τους, Διεύθυνση Ειδικών Υπηρεσιών Πολέμου


Α.Β.Γ.(Απελευθερωτική Βοήθεια Γυναίκας)
Γενικά:
Είναι το γυναικείον παράρτημα του Ε.Α.Μ.
(Έκθεσις 186/10-7-43)
———
Ε.Α.(Εθνική Αλληλεγγύη)
Γενικά:
Ενεμφανίσθη ως οργάνωσις αποβλέπουσα εις την παροχήν ενισχύσεως και βοηθείας εις τας οικογενείας των λόγω του αγώνος καταστάντων απόρων
Συλλέγει βοηθήματα διά τους αντάρτας του Ε.Λ.Λ.Α.Σ.
Εξελέχθη και είναι το οικονομικόν παράρτημα του Ε.Α.Μ.
(Έκθεσις 186/10-7-43, 514/20-11-43)
———
Ε.Α.Μ.(Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπο)
Ίδρυσις: Ιδρύθη κατά την 27ην Σεπτεμβρίου 1941 υπό των Κ.Κ.Ε. (Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος), Σοσιαλιστικού κόμματος Ε.Λ.Δ. (Ένωσις Λαικής Δημοκρατίας) και άλλων μικρών πολιτικών ομάδων.
Έκαστον εκ των μετεχόντων κομμάτων διατηρεί την αυτοτέλεσιν του πολιτικού και κοινωνικού του προγράμματος.
436/2-11-43, 354/5-10-43, 512/20-11-43,
544/20-11-43, 454/5-11-43, 742/3-5-44.
Εκ των μετεχόντων κομμάτων το ΣΚΕ (Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος) έχει συνδικαλιστικήν απήχησιν η δε ΕΛΔ συγκεντρώνει τας λαικάς μάζας τας εμφορουμένας από ριζοσπαστικάς και σοσιαλιστικάς αρχάς.
Εκθ. Χαλ. Σ. Καλογεροπούλου 30-4-44 αραγ. 11 α537
———-
ΕΑΜ
α) Χτύπημα του εχθρού και των συνεργατών του όπωσδήποτε και αδιαφόρως προς τα συνεπείας.
β) Παροχή κατά το δυνατόν βοηθείας εις τον Ελληνικόν λαόν.
γ) Επιβολή Λαοκρατικής Δημοκρατίας μετά την απελευθέρωσιν.
δ) Στρέφεται κατά της βασιλείας.
ε) Εμφανίζεται ως απελευθερωτική και προπαγανδίζει υπέρ του κομμουνισμού.
Εδημιούργησε επιφυλάξεις καθόσον ήσαν γνωσταί αι κομμουνιστικαί αρχαί του απεφάσισεν να παρουσιάσει Εθνικήν κατεύθυνσιν τόσο εις τας επιδείξεις τους όσον και εις την δράσιν του.
Οργανωταί τούτου γνωστής ολκής κομμουνισταί της Ελλάδος οίτινες εκινήθησαν δραστηρίως ομιλούντες περί αγώνος υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος.
Επιδιώκει την αποτροπήν του αστικού καθεστώτος κατά το σύστημα το οποίον προ 25ετίας εφηρμόσθη εν Ρωσσία.
Έχει κυρήξει επισήμως την δικτατορίαν του Προλεταριάτου και συνεργάζεται επισήμως με παρεμφερείς οργανώσεις άλλων κρατών και ιδίως της Βουλγαρίας.
Σύνθημά του η απελευθέρωσις παντός ξένου στοιχείου χωρίς να επιδιώκει την επέκτασιν των Εθνικών συνόρων εις εδάφη των αδελφών Βουλγάρων ως αποκαλεί τούτους.
Έκθεσις 226/12-8-43, 224/22/8-43, 276/13/9/43, 301/23/9/43, 302/23/3/43, 318/1-10-43, 319/2-10-43, 247/13-9-43, 336/21-3-44. Έκθεσις Καλεπίου 336/21-3-44, 436/2-11-43, 154/5-3-43, 181/6-7-43, 358/15-10-43, 359/15-10-43, 365/19-10-43, 454/5-11-43, 222/8-8-43, έκθ. Τσεσμέ Αντ/ρχου Μούντριχα 206/21-5-44.
Το Ε.Α.Μ. δεν αποτελεί Ελληνικήν οργάνωσιν και τούτο διαφαίνεται εις το υπ’ αριθ. 28/24-9-43 φύλλον της Ελευθέρας Ελλάδος εις το οποίον εξηγούνται τα αρχικά στοιχεία της ονομασίας του ως ενιαίον – Απελευθερωτικόν – Μέτωπον. (Ο Ιταλικός λαός μπαίνει εις το παγκόσμιον Ε.Α.Μ.)
Φαίνεται ότι είναι Βαλκανική οργάνωσις εις την οποίαν δι’ ειδικών πρακτόρων η Μόσχα αποστέλλει μέσω Σόφιας συνθήματα, οδηγίας, χρήματα και όπλα.
Εις τα έντυπά του αναγράφει «Σέρβοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι, Εβραίοι ενωθήτε».
Αλλαχού «Να καταργηθούν τα γελοία φράγματα των συνόρων των εθνών».
Εις έτερον έντυπον εδημοσιεύθη η διαγραφή επτά μελών εκ του Κ.Κ. διότι κατά σύσκεψίν του υπεστήριξαν εδαφικάς αξιώσεις και ύπαρξιν συνόρων.
Μεταξύ των διαγραφέντων τυγχάνει και ο τέως βουλευτής Σκλάβαινας.
359/15/11/43, 520/25/10/43, 521/23-11-43, 540/16-11-43, 532/14-12-43, 540/14-12-43, 514/20-11-43.
Εκτός των ανωτέρω σκόπευε να καταλάβει την αρχήν και να ρυθμίση τα ζητήματα κατά την ιδίαν νοοτροπίαν του με αρχάς την βίαν και την αιματοχυσίαν 662/29-2-44, 683/23/3/44, 423/22-10-43, 434/3-11-43.
Δια της δράσεως και των εντύπων του ήρχησε να γίνεται αντιληπτόν ότι συν τη δράσει κατά των Γερμανοιταλών απέβλεπε εις πολιτικούς σκοπούς με εντολάς και οδηγίας εκ βορρά. Απόδειξις τούτου είναι η διά των εντύπων του προπαγανδιζομένη επιείκεια και ανάγκη φιλίας μετά των Βουλγάρων.
Σήμερα είναι φανερό εις πάντας ότι αποτελεί την μεγαλυτέραν πηγή ανωμαλιών και διαιρέσεων του Ελληνικού λαού. Επιδιώκει και προπαγανδίζει διά παντός μέσου την δημιουργία αναρχίας εν Ελλάδι εις την αμέσως μετά τον πόλεμο εποχήν προς άμεσον κατάληψιν της αρχής από τούδε την Ελλάδα εις πεδίον πολιτικής διαμάχης.
Έκθ. Χαλ. Συντ/ρχου Πάλλη αρ. 133/4-8-43
Ο σκοπός είναι διπλός α) αγών κατά του κατακτητού και β) εξασφάλισις της Λαϊκής κυριαρχίας διά την επίλυσιν του εσωτερικού προβλήματος.
Έκθ. Χαλ. Σ. Καλογεροπούλου 30-4-44 αριθ. Πρωτ. ΙΙα 537. Τελευταίως (αρχάς 1944) καταβάλει μεγάλας προσπαθείας δι’ αποστολήν μελών του εις Μ. Α. ελθών προς τούτο εις επαφήν μετά της εν Πειραιεί επιτροπής φυγαδεύσεως και επιτύχων την τοποθέτησιν μελών του εις την υπηρεσίαν υποδοχής Σμύρνης.
752/16-5-44, 754/16-5-44, 756/19-5-44, 757/19-5-44.
———
Διοίκησις: Διοικηταί υπό Κεντρικής επιτροπής (ΚΕ) εδρευούσης εν Αθήναις, εις ην εκπροσωπούνται τ’ απαρτίζοντα τούτο κομματικά πλειονοψηφούντος του Κ.Κ.Ε.
Μεταξύ των μελών της ΚΕ είναι ο τέως βουλευτής Θέος, …….., ο τέως δήμαρχος Καβάλλας Παρτσαλίδης, ο τέως βουλευτής Σάντος και οι Τζίμας και Τσιριμώκος.
Εις εκάστην περιφέρειαν υφίστανται τοπικαί επιτροπαί λαμβάνουσαι οδηγίας και διαταγάς παρά της ΚΕ.
Εις την οργάνωσιν τηρείται αυστηρώς συνομωτικόν σύστημα κατά το πρότυπον του ΚΚΕ. Τόσον αι τοπικαί επιτροπαί όσον και τα μέλη πειθαρχούν απολύτως εις την ΚΕ.
Οργανούνται και καθοδηγήται παρά του ΚΚΕ. Συγκροτείται εις δεκαρχίας, εκατονταρχίας και χιλιαρχίας.
Επί κεφαλής έφεδροι αξιωματικοί και ελάχιστοι μόνιμοι.
Καθοδηγηταί και παρά ενιαίως Ελληνο – Σερβο – Βουλγαρικής επιτροπής ήτις ασφαλώς λαμβάνει εντολάς και κατευθύνσεις από την Σοβ. Ρωσσίαν.
(Έκθεσις 436/2-11-43, 454/5-11-43, 501/13-11-43. Έκθεσις Χαλεπίου 336/21-3-44, και 355/24-3-44, 514/19-10-43).
Μεταξύ των μελών της ΚΕ είναι και ο παλαιός κομμουνιστής Κ. Ζαρωγιάννης τέως οικονομικός Έφορος Αθηνών 196/23/7/43 (Έκθεσις Χαλεπίου 355/24/3/44).
Εις την ΚΕ συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ΕΛΔ και ο δικηγόρος Παπαϊωάννου, 186/10-7-43.
Ο εν Ρεθύμνη (Κρήτης) εκπρόσωπος του ΕΑΜ Μαυρίδης θεωρήται Βούλγαρος, 706/13-4-44.
Είναι τελεία από απόψεως οργανώσεως εν συγκρίσει με τας άλλας οργανώσεις. Τούτο οφείλεται εις προυπάρχουσαν κομμουνιστικήν εργασίαν και την έξωθι δοθείσαν χρηματικήν ενίσχυσιν.
Εκθ. Χαλ. Συντ/ρχου Πάλλη 133/4-8-43.
Οι άνδρες του στρατιωτικού τούτου τμήματος, δηλ. του ΕΛΑΣ ως και τα μέλη του Πολιτικού του τμήματος αμιλώνται προς τον κομμουνισμόν και άδουν κομμουνιστικά και διεθνιστικά άσματα ως το συνημμένον αντίγραφον.
Δελτ. πληρ. 157
———
ΕΑΜ
ΔΥΝΑΜΙΣ: Είναι η ισχυροτέρα και δυναμικωτέρα όλων των άλλων Εθνικών Οργανώσεων.
Έχει την μεγαλυτέραν εξάπλωσιν εν Ελλάδι
Διαθέτει δύναμιν μελών 450-500 χιλιάδες. Περιλαμβάνει ολίγους μονίμους Αξκούς, δεν θεωρείται πολιτικώς ισχυρά. Στρατολογεί εις τας πόλεις κυρίως υπαλλήλους και φοιτητάς με τάσιν αριστεράς προπαγάνδας, ενώ αντιθέτως εις την ύπαιθρον με βάσιν εθνικιστικής προπαγάνδας.
Μέχρι της συνθηκολογήσεως της Ιταλίας είχε προσελκύσει μέγα μέρος του Ελληνικού λαού λόγω ότι ήρχισε να παρουσιάζει μετέπειτα τους πραγματικούς κομμουνιστικούς σκοπούς του ήρχισε η διαρροή των Μελών του παρά την ρήτραν ότι ο εγγραφόμενος δεν δύναται να διαγραφή επί ποινή θανάτου.
Έκθεσις υπ’ αριθ.226/12/8/43, 276/13/9/43, 290/17-9-43, 514/20/11/43, Χαλεπίου, 336/21/3/44, 436/2/11/43, 508/15/11/43.
Διαθέτει σημαντικήν δύναμιν εντός των Αθηνών.451/3/11/43, 454/5/11/43.
Το σύνολον των μελών του δεν είναι κομμουνισταί.
Οι πλείστοι των ιθυνόντων είναι κομμουνισταί.
Επεβλήθησαν οι κομμουνισταί με κατευθύνσεις προς τα αριστερά: Τούτο απεδείχθη εις την σύσκεψιν των ΑΓΡΑΦΩΝ Ελλήνων Βουλγάρων και Σέρβων τινών κομμουνιστών καθ’ ην ανεγνωρίσθη το ανεξάρτητον της Μακεδονίας η μη ύπαρξις εθνικών βλέψεων διά την Ελλάδα.
Η άποψις αυτή προεκάλεσε συμπλοκήν κατά την 1-9-43 μεταξύ των αριστερών και δεξιών του Πανεπιστημίου.
Μετά την σύσκεψιν των Αγράφων οι κομμουνισταί διηρέθησαν εις Μαρξιστάς και Σταλινικούς.
155/31/3/43 (Έκθ.626/8-2-44) 432/29/10/43.
Εις τας Αθήνας αριθμός 100.000 περίπου μέλη.
432/29/10/43, 205/2/8/43
Εις Θεσσαλονίκην προσεχώρησαν κατ’ αρχάς εις τούτο πολλά εθνικόφρονα στοιχεία αλλά μεταγενεστέρως την όλην κατεύθυνσιν της οργανώσεως ανέλαβον άνθρωποι του κομμουνιστικού κόμματος τεθέντων των εθνικοφρόνων εις το περιθώριον.
358/10/10/43, 359/15-10-43.
Αριθ.περί τας 250 χιλιάδες μελών εις τας Αθήνας και τον Πειραιά κατά βεβαίωσιν του Ιωαννίδου Κλ. μέλους του Κ Κ Ε 501/13-11-43.
Πλείστα των μελών απέχουν του κομμουνισμού αλλ’ όμως διαδοχικώς και ακουσίως εξελίσσονται εις όργανα ενός και μόνου κόμματος μειοψηφούντος παρά τω Ελληνικώ Λαώ δηλαδή του Κ Κ.
Έκθ.Χαλεπίου 336/21-3-44
Εις τας Αθήνας κυριαρχεί απ’άκρου εις άκρον ουχί από απόψεως συμπαθείας του Λαού αλλά λόγω βίας μη επιτρέποντος τούτου την ύπαρξιν άλλης οργανώσεως τας τυχόν δε δημιουργουμένας φροντίζει και διαλύει διά της λεγομένης υπ’ αυτού αστυνομίας του Ε.Α.Μ.
662/29-2-44, 653/23/2/44.
Εις την Κρήτην δεν κατώρθωσε να επεκταθή παρά τας προσπαθείας των πρακτόρων του και των ομοφωνούντων. Η δύναμίς του είναι ελαχίστη ως και η ένοπλος αυτού δύναμις. 664/6-3-44, 641/16-2-44, 667/6-3-44, 637/15-2-44.
Εις την περιοχήν του Νομού Χανίων ηγείται τούτου ο στρατηγός Μάντακας και ο κομμουνιστής Βουλευτής Πορφυρογένης.
Εις την Ιεράπετραν ιδρυταί του είναι ο Παύλος Θεοδωρίδης Τραπ. Υπάλληλος, Παπαγεωργίου Γεώργ. ιατρός, Ρουκουνάκης, Παπαμαστωράκης Γεώργιος ιατρός και Αλεξάκης Αριστείδης κλητήρ κοινότητος.
Εις τον Νομόν Ρεθύμνης η δύναμίς του ανέρχεται εις 25 άνδρας με αρχηγόν τον καθηγητήν φιλολογίας Μαθιουδάκην Ιωάννην. Εις την περιφέρειαν Σελίνου Κρήτης απεστάλη ένα μέρος της Κ.Ε.Χανίων ο Αριστείδης Κρυάρης μετά του Ευαγγέλου Γεωργουδάκη με σκοπόν να σχηματίσουν τους πυρήνες του άνευ επιτυχίας.
Παρετηρήθη κίνησις εις τον Νομόν Ηρακλείου με πυρήνες εις διαφόρους περιοχάς του Νομού.
Εις Κρήτην εις ουδεμίαν αξιόλογον δράσιν προέβη εκτός ενεργειών του προς επικράτησιν των γενικών γραμμών των σκοπών του.
641/16-2-44, 667/6/3/44, 664/6/3/44, 645/17/2/44, 603/24-1-44, 183/7-7-43, 196/27-7-44.
Αρχικώς ως εμφανιζομένη πολιτική δράσις εγένετο ευμενώς δεκτή υπό του μεγαλυτέρου μέρους του πληθυσμού συν τω χρόνω όμως διά της δράσεώς του και των εντύπων του ήρχισε να γίνεται αντιληπτόν ότι συν τη δράσει κατά των Γερμανοϊταλών απέβλεπε εις πολιτικούς σκοπούς με εντολάς και οδηγίας από βορρά.
Έκθ.Χαλ.Σχου 133/4-5-43.
Η δύναμίς του ανέρχεται περί τα δύο εκατομμύρια εις όλην την Ελλάδα και θεωρήται αύτη ως συνειδητά μέλη της οργανώσεως 742/3-5-44
Προσεχώρησαν οι Στρατιωτικοί : Σαράφης, Μπακιρτζής, Μάντακας, Σαρηγιάννης και οι πολιτικοί : Σβώλος, Αγγελόπουλος, Κόκκαλης, Ασκούτσης, Γεωργαλάς και ηκολούθησαν τούτους 20-30 βουλευταί ως και μερικοί ανώτατοι υπάλληλοι ως οι Κωζοκέφαλος, Νομικός, Νέζης, Μπαλάσκας κ.λ.π. με σκοπόν τον αποχρωματισμόν του Ε Α Μ από την ηγεσία των κομμουνιστών.
Μέχρις Σεπτεμβρίου 1943 η δύναμίς του έβαινε ανιούσα και ηρίθμη εις Αθήνας μέχρι του Αυγούστου 1943 περί τας 93 χιλιάδας μέλη εξ ων 30 περίπου χιλιάδες μαχητικά στοιχεία. Εκ τούτων 8-9 χιλ.οργανικά μέλη του Κ Κ πολλοί συμπονούντες προς το Κ Κ και οι λοιποί διαφόρων κομματικών παρατάξεων.
Μεταξύ των μελών της υπαίθρου η αναλογία των κομμουνιστών είναι μικροτέρα οι δε λοιποί εισήλθον εις τον αγώνα διά την κατά του κατακτητού αντίδρασιν.
Κατά τον Οκτώβριον του 1943 οπότε ήρχισε η αποκάλυψις των πραγματικών πολιτικών σκοπών του ήρχισε να παρουσιάζεται αδυναμία της οποίας χαρακτηριστικόν είναι η αντίθεσις μεταξύ ηγεσίας και βάσεως και ούτω ήρχισε εις την ύπαιθρον να χάνη έδαφος με καταφανή και προϊούσαν μείωσιν των συμπαθειών και της εμπιστοσύνης του λαού διέρρευσαν πολλά στοιχεία.
Εκθ. Χαλ. Σ.Καλογεροπούλου 30-4-44 αριθ. Πρωτ.ΙΙα 537.
Σμύρνης Μοιράρχου Αντωνάτου Δημ.αριθ.185 670/10-3-44
Συνεργάζεται μετ’ αυτού ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μιχ.Αναστασιάδης. 290/17-9-43, 739/1-6-44
Εις την περιοχήν Καστοριάς συνίστα διά του εντύπου του “ΛΑΪΚΟ ΒΗΜΑ” την πλήρην συνεργασίαν μετά του Σλαυϊκού ΕΑΜ δηλαδή του Σ Ν Ο Ρ το οποίον ενεφανίσθη εις την εν λόγω περιοχήν με πρόγραμμα την δημιουργίαν Σλαυϊκής συνειδήσεως το δε Ε Α Μ χάνει έδαφος υπαγόμενον εις το Σ Ν Ο Φ .

Δελτίον Πληροφοριών 157
———
Συντονισμός και Συνεργασία
Ουδεμία σχέσιν έχει προς άλλας Εθνικάς οργανώσεις.
Ηρνήθη την συνεργασίαν και την προσπάθεια του Άγγλου Ταξιάρχου Έντυ όπως επιτευχθή συντονισμός προσπαθειών των ανταρτών.
Η Κ Ε εδήλωσεν ότι αναλαμβάνη την εκτέλεσιν των διαταγών του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής αλλά θέλει ανεξαρτησίαν δράσεως.
Δεν εδέχθη να υπαχθή υπό τον Έντυ αλλά ζητεί την τοποθέτησιν παρ’ αυτώ Άγγλου Αξκού ως συνδέσμου με αρμοδιότητα Στρατιωτικού Ακολούθου.
Συνεργάζεται με αριστεράς οργανώσεις Αλβανίας, Σερβίας και Βουλγαρίας.
Τα μέλη του εις συνομιλίας ομολογούν ότι οι Βούλγαροι είναι φίλοι των και ότι οι Φασίσται Βούλγαροι εχθροί των.
Έρχεται εις επαφήν μετά της Σοβιετικής Ρωσσίας μέσω της Βουλγαρικής τριεθνούς.
Συνεργάζεται με οιονδήποτε αρκεί να δηλώση ούτος ότι είναι ή ότι γίνεται κομμουνιστής.
(Έκθεσ.υπ’ αριθ.224/22-8-43, 226/22-8-43, 540/13-12-43, 451/3-11-43, Χαλέπιον 336/21-3-44, 541/14-12-43, 355/24-3-44, 432/29-10-43.
Τελευταίως προδίδει εις τους Γερμανούς πάντα Δημοκρατικόν ή Βασιλόφρονα αντιδρώντα εις τας ενέργειάς τους 276/13-9-43)
Έτυχον οικονομικής ενισχύσεως έξωθεν.
Έκθ.Χαλεπ.Αρ.133/4-8-43 (Σχου Πάλλη)
Κυκλοφορεί φήμη ότι συνεργάζεται εν Θεσ/νίκη μετά της εκεί Βουλγαρικής Λέσχης παρά της οποίας ενισχύεται εις οπλισμόν. 363/16-10-43, 532/14-12-43.
Προέτεινε συνεργασία εις τους πολιτικούς αρχηγούς οίτινες την ηρνήθησαν. 514/20-11-43.
Κατά τα τέλη του 1944 επήλθε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ε Α Μ – Ε Δ Ε Σ και Ε Κ Κ Α.
720/20/4/44 742/3/5/44
Ήδη η συνεννόησις ολοκληρώθη και με την πολιτική συνεννόησιν του Ε Α Μ και Ε Δ Ε Σ και εις τας Αθήνας.
742/3-5-44
Συμμετέσχε εις την Πολιτικήν Επιτροπήν Εθνικής Απελευθερώσεως (Π Ε Ε Α) εις την οποίαν με το Ε Α Μ συνεργάζονται ο Σβώλος και Μπακιρτζής.
754/16-5-44 Τηλ/μα Σμύρνης 24-4-44 αριθ.257
Ο Μητροπολίτης Ηλείας Αντώνιος προσεχώρησε με τους περί αυτόν εις το Ε Α Μ.
Έκθ.Πρακτικού 110/132
Θεωρείται ως όργανον της Βουλγαρικής Προπαγάνδας χρηματιζόμενον παρά της εν Αθήναις Βουλγαρικής Πρεσβείας, απόδειξιν των ανωτέρω αποτελεί το ότι εις διαφόρους συνελήφθησαν και εφονεύθησαν Βούλγαροι ηγέται..
756/19-5-44, 757/19-5-44
Το έντυπόν του εις την περιοχήν Καστοριάς “ΛΑΪΚΟΝ ΒΗΜΑ” της 10-1-44 συνιστά την πλήρη συνεργασία μετά του εμφανισθέντος εις την εν λόγω περιοχήν Σλαυομακεδονικού Λαϊκού Μετώπου (Σ Ν Ο Φ) το οποίον είναι το Ε Α Μ μεταφρασμένο εις Σλαυϊκομακεδονικήν κατά την επεξήγησιν του Νέου εντύπου.
Δελτίον Πληροφοριών 157
——–
Οικονομικοί Πόροι
Επέβαλε υποχρεωτικήν φορολογίαν επί των προϊόντων του Λαού της υπαίθρου και εις τους πλουσίους των μεγαλουπόλεων δι’ εκβιαστικών επιστολών και μέσων. Διαθέτει πολλούς οικονομικούς πόρους προσπορίζεται δε τούτους διά τρομοκρατικών μεθόδων.
(Έκθεσις υπ’ αριθ.276/14-9-43 436/2-11-43)
Οικονομικοί πόροι προέρχονται και εκ προαιρετικών εισφορών του κοινού.
434/3-11-43
Έτυχεν οικονομικής ενισχύσεως έξωθεν
Έκθ.Χαλ.133/4-8-43 (Σχου Πάλλη)
Ως παράδειγμα του τρόπου οικονομικής ενισχύσεώς του φαίνεται το ότι εισεπράχθη από τον εν Πειραιεί σιδηρέμπορον Χαντζήν το ποσόν 200 χιλ.δραχμών με την υποχρέωσιν να καταβάλει ο εν λόγω έμπορος παρόμοιον ποσόν εκάστην εβδομάδα.
222/8-8-43
ΕΑΜ
——–
Σχέσις μετά του Λαού
Δεν συγκεντρώνει συμπαθείας παρά των συντηρητικών στοιχείων ως επίσης και της πλειονότητος των μονίμων Αξκών.
(Έκθεσις υπ’ αριθ.290/17-9-43, 293/17-9-43, 299/20-9-43).
Ο Λαός της Θεσσαλίας είναι τελευταίως δυσαρεστημένος λόγω των εκτρόπων και εκβιασμών του στρατιωτικού τμήματος του Ε Λ Α Σ.
451/3-11-43
Προβαίνει εις δολοφονικάς ενεργείας αντιφρονούντων και ιδίως στελεχών του στρατού.
432/29-10-43.
ΕΑΜ
——–
Κατά την αντίληψιν της Δημοκρατικής παρατάξεως το ΕΑΜ είναι οργάνωση σαφώς κομμουνιστική με μοναδικόν σκοπόν την διά της βίας κατάληψιν της αρχής χάριν του σκοπού του οποίου έχει δημιουργηθεί η μαχόμενη μερίς (ΕΛΛΑΣ – ΕΠΟΝ) μαχομένη σήμερον συμπτωματικώς μόνον και κατά των Γερμανών.
Η περί ΕΑΜ κοινή γνώμη διήλθε τρία στάδια.
1) Την περίοδον καθ’ ην παρά της πλειοψηφίας του λαού ενομίσθη ότι το ΕΑΜ αποτελεί πράγματι «Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον» με κυρίας επιδιώξεις αφ’ ενός μεν την διά των ανταρτικών οργανώσεων καταπολέμησιν του άξονος και αφ’ ετέρου (επί του πολιτειακού επιπέδου) την εντός του εθνικού πλαισίου κοινωνικήν επί το σοσιαλιστικώτερον αναδιοργάνωσιν και την δημιουργίαν νέας πολιτικής καταστάσεως, εγγυομένης την απαλλαγή του τόπου από τον παλαιοκομμουνισμόν και τους κινδύνους δευτέρας 4ης Αυγούστου.
Η περίπτωση αυτή συμπίπτουσα περίπου χρονικώς με την εξώθι γενομένην χρηματοδότησιν του ΕΑΜ προσεπόρισε εις αυτό το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών του, κυρίως εις τον δημοσιοϋπαλληλικόν κόσμον και την μέσην αστικήν τάξιν.
2) Την δευτέραν περίοδον χαρακτηρίζει η επικράτησις της αντιλήψεως ότι το ΕΑΜ δεν είναι ειμή κομμουνιστικήν οργάνωσις, ότι δηλαδή το ΕΑΜ δεν είναι άλλο ειμή το ΚΚ αυτό τούτο καμουφλαρισμένο.
Η περίοδος αυτή συμπίπτει χρονικώς με την εποχήν της συνθηκολογήσεως της Ιταλίας αυτό τούτο το ΕΑΜ νομίζον ότι η Ελλάς επρόκειτο να εκκενωθή και παρά των Γερμανών απεκάλυψε εν μέρει τουλάχιστον τόσον τα κομμουνιστικάς του επιδιώξεις, όσον και την επιδίωξιν του της καταλήψεως της αρχής «ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ» άνευ προσφυγής εις την λαϊκήν ετυμηγορίαν.
3) Η παρά τω Λαώ επικρότησις της τοιαύτης περί ΕΑΜ αντιλήψεως προκάλεσεν σοβαράν διαρροήν των οπαδών του κυρίως εκτων εις την αστικήν τάξιν ανηκόντων των αποκρουόντων τον κομμουνισμόν.
Εξυπακούεται ότι εξακολουθούν να παραμένουν πιστοί εις το ΕΑΜ οι άλλοτε ιδεολογικώς τουλάχιστον ανήκοντες εις το κομμουνιστικόν κόμμα, πράγμα το οποίο αποτελεί απόδειξιν του γεγονότος ότι όντως το ΕΑΜ είναι κυρίως κομμουνιστική οργάνωσις και οι ανήκοντες εις την μερίδα εκείνην ήτις εξακολουθεί να επιμένει ότι το ΕΑΜ είναι οργάνωσις Εθνική με κοινωνικώς και οικονομικώς ουσιαστικάς τάσεις όχι όμως και κομμουνιστική.
Εις την διαρροήν των οπαδών του συνετέλεσε κατά πολύ και η τρομοκρατία ήτις ασκείται εις την ύπαιθρον.
Φαίνεται ότι η τρομοκρατία αυτή έφθασε μέχρι τοιούτου σημείου ώστε καθ’ α εδήλωσεν ο Στυλιανός Γονατάς εζητήθη από ορισμένας περιφερείας η αποστολή Ταγ/των Ασφαλείας.
——–
ΕΑΜ
ΔΡΑΣΙΣ: Η δράσις του είναι πολυμερής .
Προς επίλυσιν του επισιτιστικού ζητήματος προέβη εις συνεχείς αγώνας διά δημιουργίας απεργιών, δηλώσεων και συγκροτήσεως επιτροπών.
Προέβη εις απεργείας και διαδηλώσεις διά τον αγώνα εναντίον της πολιτικής επιστρατεύσεως (5 Μαρτίου 1943), εναντίον του συστήματος της ομηρίας (Ιούνιος 1943), εναντίον της καθόδου των Βουλγάρων (Ιούλιος 1943).
Χρησιμοποιεί όργανα έντυπα τον «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΝ» την «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΝ», «ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΝ» και την «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΔΡΑΣΙΝ», «ΑΝΤΑΡΤΗΝ», «ΜΑΧΗΤΗΝ», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ».
514/20/11/43, 622/4/2/44
Διά των μέτρων περιόρισε την δράσιν του ΕΔΕΣ εις τας Αθήνας και την ύπαιθρον. 754/16-5-44.
Τον Δεκέμβριον 1943 ωργάνωσεν διαδήλωσιν κατά της Κυβερνήσεως Ράλλη διότι εξεδίωξε τους αναπήρους εκ των νοσοκομείων. 680/20-3-44.
Την 5-3-44 διεξήγαγε μάχην κατά των Ταγμάτων Ασφαλείας και Γερμανών εις Κοκκινιάν.
Έκθεσ. Τσεσμέ 412/16-3-44
Από του θέρους 1943 ήρχισε πλέον σταθερά δολοφονικήν δράσιν και εκτός των Αθηνών κατά των εθνικώς σκεπτομένων αξ/κών και ιδιωτών προς εκφοβισμόν και εκκαθάρισιν του εδάφους προς επίτευξιν των μελλοντικών σκοπών.
Εξετέλεσαν πλείστους ως τον Συντ/ρχη Χωρ. Ζερβόπουλον εις Καλαμάς την 10-10-43 τον Γενικό Γραμματέα και μαχητικόν μέλος του ΕΔΕΣ Αγρινίου Κριντάν, τον Επισμηνίαν Κωστορίζον, τον Λοχαγόν Μανωλάκον εις συνοικίαν Ζωγράφου Αθηνών ανήκοντα εις την εθνικιστικήν οργάνωσιν Χ., Ναύαρχον Πινότσην και Υποργ. Καλύβαν.
110/133 756/19-5-44, 757/19-5-44.
Εις Bουλβαρέλι εκακοποιήθη ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων όστις οικειοθελώς μετέβη ίνα συνενοηθή σχετικώς με τον τρόπον της ενεργείας του ΕΛΑΣ ίνα μη εκτίθενται οι χωρικοί εις αντίποινα. Εκθ. 110/133.
Εκακοποίησαν τον Άγγλον Λοχαγόν και καθηγητήν της φιλοσοφίας εν Λονδίνω κ. Φρέντζερ.
Εξηφάνησαν τον Άγγλον Αξ/κόν Πόστι
Εκ. Χαλ. 241/355/24-3-44.
———
E.A.M. – E..Λ.Α.Σ
(ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
Γενικά:
Η επέκτασις του πολιτικού τμήματος του ΕΑΜ εις Πελοπόννησον άρχεται από τας αρχάς του 1943.
Με βάσιν το συνωμοτικόν σύστημα και με την κτηθείσαν πείραν εκ του αγώνος του εις την λοιπήν Ελλαδα το ΕΑΜ ήρχισε την εις την Πελοπόννησον επέκτασιν και διοργάνωσιν του με συστηματικότερον και απολύτως προδιαγεγραμμένον σχέδιον και ούτω εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος και με την εθνικήν πάντοτε προσωπίδαν κατόρθωσε να επεκταθή εις ολόκληρον την Πελοπόννησον.
Η όλη κίνησις του ΕΑΜ Πελοποννήσου διευθύνεται από το εν Πάτραις «Πελοποννησιακόν Γραφείον» υπό την ηγεσία του νευρολόγου ιατρού Κωνσταντίνου.
Ο ανώτερος πολιτικός καθοδηγητής Πελοποννήσου φέρει το ψευδώνυμον «Παπούας».
Διοικητικώς η Πελοπόννησος διηρέθη εις δύο κυρίως τμήματα: τo N.A. περιλαμβάνον τους νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αργολιδικορινθίας και το Β.Δ. αποτελούμενον από τους νομούς Αχαίας, Ηλείας και Αρκαδίας.
Του Ν.Α. τμήματος Στρατιωτικός Διοικητής είναι ο ε.α. συν/χης πυρκού Πετροπουλάκης Πιέρος, πολιτικός δε καθοδηγητής ο Φράγκου με το ψευδώνυμον «Ακρίτας».
Εκ των αποτελούντων το Ν.Α. τμήμα νομών, του νομού Λακωνίας Στρατιωτικός Διοικητής είναι ο απότακτος αντ/γός Μπαστερντής ο δε πολιτικός καθοδηγητής φέρει το ψευδώνυμον «Φωτιάς». Του νομού Μεσσηνίας στρατ. διοικητής είναι ο ανθ/λαρχος Καραμούζης και οι υπολοχαγοί Κανελόπουλος και Παπαγιανόπουλος πολιτικός δε καθοδηγητής είναι ο Παναγιωτόπουλος με το ψευδώνυμον «Χρυσοβίτης», τέλος του νομού Αργολιδοκορινθίας στρατ. δ/ντής είναι ο απότακτος ταγ/χης Σέρβος με τίτλον αρχηγός και ψευδώνυμον «Πελοπίδας», ο δε πολιτικός καθοδηγητής φέρει το ψευδώνυμον «Ησαίας».
Του Β.Δ. τμήματος στρατ. δ/τής είναι ο αντ/ρχός Μίχος, πολιτικός δε καθοδηγητής ο υπό το ψευδώνυμον «Παπούας». Ο στρατ. δ/τής Μίχος φερει το ψευδώνυμον «Σταυραϊτός».
Εκ των αποτελούντων το τμήμα νομών του νομού Αχαίας Στρατ. δ/τής είναι ο απόστρατος συν/χης Ανδρικόπουλος με το ψευδώνυμον «Ανδρούτσος» και τον τίτλον «Αρχηγός» ο λοχαγός Κέντρος και ο υπολοχαγός Σωσκιανός, πολιτικοί καθοδηγηταί είναι ο Καραθανασόπουλος, Κ. Ρόζος με το ψευδώνυμον «Βύρων», Γιαννόπουλος με το ψευδώνυμον «Ρότα», Αγγελόπουλος με το ψευδώνυμον «Φλόκας» και Κατσικόπουλος.
Του νομού Ηλείας στρατ. δ/τής είναι ο ταγ/χης Κονδύλης και ο λοχαγός Μανούσος, πολιτικοί δε καθοδηγηταί οι Ανέστης και Πανόπουλος.
Του νομού Αρκαδίας στρατ. δ/τής είναι ο Στασινόπουλος και πολιτικός καθοδηγητής ο δημοδιδάσκαλος Μιχαλόπουλος με το ψευδώνυμον «Ορίων».
Εκτός της ως διοικητικής διακρίσεως της Πελοποννήσου εις τμήματα και νομούς το ΕΑΜ ακολουθούν το οργανωτικό σύστημά του εγκατέστησεν εις τας πόλεις και χωρία 7μελείς, 5μελείς ή 3μελείς επιτροπάς αναλόγως του πληθυσμού.
Αι επιτροπαί αυταί διευθύνονται από τους λεγομένους Γενικούς Γραμματείς και αποτελούνται κατά το πλείστον από φανατικούς κομμουνιστάς.
Το ΕΑΜ Πελοποννήσου φυσικώ τω λόγω έχει τους αυτούς αντικειμενικούς σκοπούς του κεντρικού ΕΑΜ και δεν διεξήγη μόνον απελευθερωτικόν αγώνα αλλ’ αποβλέπει κυρίως εις την πολιτικήν του επικράτησιν, οι δε κυρίως ηγέται Παπούας και Μίχος δηλούν ότι θα χτυπήσουν ενόπλως πάσα ανταρτικήν ομάδα μη προσχωρούσαν εις το ΕΑΜ, επιξηγουν δε τας μετά των άλλων ομάδων συμφωνίας ως προσχωρήσεις σε αυτούς.
Αμέσως μετα την ως άνω πολιτικήν εγκατάστασιν του ΕΑΜ εις Πελοπόννησον εμφανίζονται και αι πρώται ομάδες του Στρατιωτικού ___ τμήματος του ΕΛΑΣ εις Τριφυλλίαν, μετά δε την κατ’ Απρίλιου 1943 άφιξιν του Άγγλου Ταγμ/ρχου Ριντ γίνονται και αι πρώται ρίψεις του ΣΑΜΑ προς το ΕΛΑΣ.
Κατά Μάιον 1943 παρουσιάζονται αι υπό τον αντ/ρχον Μίχον (Σταυραϊτόν) ανταρτικαί ομάδες του ΕΛΑΣ εις την περιοχήν Καλαβρύτων – Αιγιαλίας, αι οποίαι θεωρούνται ως κομμουνιστικαί καθ’ ότι ο πολιτικός των καθοδηγητής ομιλεί με περιεχόμενο κομμουνιστικό, οι άνδρες άδουν κομμουνιστικά άσματα και τον ύμνον της Γ’ Διεθνούς επί δε των κοντακίων των όπλων των φέρουσιν εσκαλισμένον το σφυροδρέπανον.
Επιβλήθησαν διά συλλήψεων, δαρμών, εκτελέσεων κατά των αντιφρονούντων εώς και επιθέσεων κατά της χωροφυλακής.
Κατά το Β΄ δεκαήμερον Ιουλίου 1943 ο Μίχος ενισχύεται δι’ αποστολής παρ’ αυτώ 62 στελεχών μεταξύ των οποίων και ο τέως κομμουνιστής βουλευτής Θέος και συγκροτεί το γενικόν στρατηγείον του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου καλεί δε κατά τρόπον τελεσίδικον τους εν τη περιοχή Καλαβρύτων αξ/κούς να καθορίσουν την στάσιν των.
Κατά το αυτό χρονικόν διάστημα ηγείται ομάδων του ΕΛΑΣ εις Αρκαδίαν ο λοχαγός Στασινόπουλος, ο οποίος έρχεται εις προστριβάς με τον Άγγλον σύνδεσμον φέροντα το ψευδώνυμον «Μανώλης» και κρατή τούτον αιχμάλωτον του.
Ο ως άνω σύνδεσμος «Μανώλης» κατορθώνει να διαφύγη και έρχεται εις επαφήν με τους ηγουμένους της κινήσεως σχηματισμού καθ’ όλην την Πελοπόννησον Εθνικιστικών ομάδων του Ε.Ζ.
Τον σχηματισμόν των ομάδων του Ε.Ζ. προσπαθή με κάθε μέσο να περεμποδίσει ο ΕΛΑΣ χωρίς όμως να επιτύχει απολύτως εις τας προσπάθειάς του ταύτας και το πρώτο δεκαήμερον του Αυγούστου αποφασίζει να θέση εις διωγμόν άπαντα τα εντός του πλαισίου του κινούμενα ζωηρά στοιχεία και έκτοτε άρχεται η επίθεσίς του καθ’ όλην τη Πελοπόννησον εξαπλουμένης μιας αγρίας τρομοκρατίας.
Διώκονται οι αξιωματικοί και πάντες οι μη συντασσομένοι με τας απόψεις του ΕΑΜ.
Εις μάτην ο Άγγλος αντιπροσώπος επεμβαίνει.
Δεν πραγματοποιούνται αι καθοριζόμεναι συναντήσεις και συσκέψεις.
Παύουν αι ενισχύσεις της Μέσης Ανατολής.
Έρχεται αποστολή ίνα σχηματίση το Γενικόν Αρχηγείον Πελοποννήσου ενώ συγχρόνως ο λοχαγός Άντονυ είναι κομιστής συμφώνου συνεργασίας μετά του ΕΛΑΣ παρόμοιον προς εκείνον όπερ υπεγράφη μεταξύ ΕΛΑΣ – ΖΕΡΒΑ.
Το σύμφωνον υπεγράφη αλλά δεν γίνεται σεβαστόν, άρχονται αι συγκρούσεις και εξετελέσθη ο υπολοχαγός Φλούδας Γεώργιος κρατούνται δε εις υπόγεια 7 αξιωματικοί μετά του Αργυροπούλου.
Άρχονται αι ένοπλαι συγκρούσεις εις Αρκαδίαν και Τριφυλλίαν και αναγκάζεται ο συν/ρχής του Ε.Σ. Γιαννακόπουλος να υπογράψει σύμφωνον διά του οποίου αναγνωρίζει την ανάπτυξιν μόνον των ομάδων του ΕΛΑΣ αλλά ο Γιαννακόπουλος επανέλθων εις Δηράχειον εδήλωσεν ασθένειαν και παραδίδει την αρχηγείαν εις τον ‘Ιλαρχον Βρετάκον.
Μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας η Αγγλική Αποστολή κάμνει την δήλωσιν ότι είναι υποχεωμένη να συνεργασθή με την ισχυρότερη μερίδα θεωρή δε ως τοιαύτην την ανταρτικήν ομάδα του ΕΛΑΣ.
Η ένοπλος δύναμις του ΕΛΑΣ ανέρχεται εις 2 – 2.500 άνδρας κατανεμειμένους εις αλληλοϋποστηριζόμενας και συνδεόμενας ομάδας ανά την Πελοπόννησον.
Τμήματα του ΕΛΑΣ επιτίθονται κατά των ομάδων Βρετάκου (Ε.Σ.) και Καραχάλιου (Ε.Σ.) με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Καραχάλιου και διάλυσιν των ομάδων του Ε.Σ. Τα τμήματα του ΕΛΑΣ ευρίσκονται υπό τας διαταγάς του επίλαρχου Κονδύλη.
Επίσης κατά τα τέλη Αυγούστου και παρά το σύμφωνον τμήματα του ΕΛΑΣ επιτίθονται και διαλύουν τα εις Δυράχειον τμήματα του Ε.Σ.
Εν συνεχεία επιτέθενται διαρκώς εναντίον των προσπαθούντων ν’ ανασυνταχθούν ομάδων του Ε.Σ. εις Κάπακλη, Περγάνην, Βιτίναν, Πηγαί Ευρώτα επιτυγχάνουν δε εν τέλει την διάλυσιν του Ε.Σ. και συλλαμβάνουν πολλούς αξιωματικούς ως αιχμαλώτους μεταξύ των οποίων οι: Ταγμ/χης Καραχάλιος και Οικονομόπουλος Λοχαγός.
Το α΄ δεκαήμερον Δεκεμβρίου 1943 συνέρχεται εις το χωρίον της Αρκαδίας Άκοβον ανταρτοδικείον του ΕΛΑΣ ίνα δικάση τους κριθέντας ως προδότας Καραχάλιον, Οικονομόπουλον, Κόσιβον, Μπιεσάκον, Μανικιώτην, Βαρβατσούλην και δύο ετέρους.
Ως συνήγορος των κατηγορουμένων παρίσταται ο δικηγόρος Στράγκας εκ Μεγαλουπόλεως πρόεδρος επαρχιακής επιτροπής του ΕΑΜ. Παρά την παρέμβασιν της τοπικής πολιτικής επιτροπής του ΕΑΜ ζητούσης την εις θάνατον καταδίκην του Καραχάλιου και Οικονομοπούλου το ανταρτοδικείον επιβάλλει εις αυτούς διαφόρους ποινάς ως και εις τους λοιπούς συγκατηγορουμένους εις ουδένα όμως θανατικήν ποινήν.
Μετ’ ολίγας ημέρας ο Καραχάλιος μεταφερόμενος συνοδεία ανταρτών των του ΕΛΑΣ δολοφονείται καθ’ οδόν από τους συνοδούς του παρά το Νεωχώριο Αρκαδίας. Την αυτήν τύχην υφίσταται και ο λοχαγός Οικονομόπουλος εντός των φυλακών ένθα εκρατείτο, επίσης συνελήφθη ο παραστάς ως συνήγορος των Καραχάλιου και Οικονομόπουλου δικηγόρος Στράγκας του οποίου και αγνοείται η τύχη.
Την 24-8-43 φονεύεται ο τέως αστυφύκαξ Πολάνης εκ Λακωνίας.
Καθορίζεται εκτελεστικόν απόσπασμα από τους αντάρτας Ρουμελιώτην Γ. εκ Μεσσηνίας, Τσαρούχαν Ευθ. εκ Λακωνίας και ετέρους δύο μετα ψευδώνυμα «Βόλγας» και «Ευρώτας».
Οι συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι του Ε.Σ. κακοποιούνται και δέρονται.
Λεηλατούνται τα χωρία της Λακωνίας Λογκάνικο και Αγόριανοι, ως και το Δυράχειον Αρκαδίας.
Εις την μονήν Δημιόβης ένθα κρατούνται πολλοί άνθρωποι του Ε.Σ. τα υπό τον ανθ/ρχόν ____ φονεύουν τον ίλαρχον Βρετάκον και τους ανθ/γούς Πατσάκον, Νασόπουλον, Κυριακουλάκον Δ., Κυριακουλάκον Π., Βαγιάκακον Κ., ανθ/στήν Κούτσικον και 23 αντάρτας του Ε.Σ. αιχμαλώτους.
Κακοποιείται και αργότερα φονεύεται ο Ντολοχάνης Σταύρος. Κακοποιείται ο δημοδιδάσκαλος Π. Παπαδόπουλος.
Φονεύεται η μητέρα του δικηγόρου Νταρβέζη Κ.
Βασανίζεται ο ιατρός Γκουζούλης.
Συλλαμβάνονται και κρατούνται ως αιχμάλωτοι γυναικόπαιδα τα οποία απελευθερούνται επεμβάσει του Άγγλου ταγμ/ρχου Χενρυ.
Καταδικάζονται εις θάνατον 17 άτομα εις Άκοβον και κακοποιείται ο ανθ/ρχός Φαρφάρας ρίπτεται ημιθανής εις το νεκροταφείον ένθα την επομένην φονεύεται.
Αντάρται του ΕΛΑΣ συλλαμβάνουν τον αρχιμανδρίτη Κοκκίνην και αφού τον εβασάνισαν ησέλγησαν επ’ αυτού και τέλος τον εφόνευσαν την 27-10-43.
Δολοφονείται ο πλοίαρχος Κατής εις Ασπρόχωμα Καλαμών, ως και ο Μοίραρχος Ζερβόπουλος.
Αντάρται του ΕΛΑΣ διενεργούν συχνάκις παρουσία των Γερμανών έλεγχο των προς Αθήνας επιχειρούντων να διαφύγουν αντιφρονούντων τους οποίους και συλαμβάνουν, ως επισμηνίαν Γρίτσαν, κτηνίατρον Ποζάλην, λοχαγόν Καλλιμόπουλον, Εύελπιν Σιγάλαν.
Δημιουργούν στρατόπεδον συγκεντρώσεως αντιφρονούντων εις το χωρίον Σ..αμ Μεσσηνίας το οποίο και αποκαλούν «Νέαν Μόσχαν».
Πλείσται άλλαι συλλήψεις, εκτελέσεις και δολοφονίαι λαμβάνουν χώραν με δράστας τους άνδρας του ΕΛΑΣ.
Λόγω της καταστάσεως ταύτης ο Λαός θεωρή τους αντάρτας το ιδίον με τους κατακτητάς και πολλοί τους αποκαλούν αντιχρήστους.
Αι επιτροπαί του ΕΑΜ διοικούν τας πόλεις και τα χωρία της διά της βίας και στηριζόμεναι κυρίως εις τον ΕΛΑΣ.
Γενικώς ο Λαός δυσανασχετεί και εις γενομένας εκλογάς εις τα χωρία Μεσσηνίας το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ δεν λαμβάνει ούτε το 30% των ψήφων, εις δε τα χωρία της Αρκαδίας η αναλογία εις τας εκλογάς είναι ακόμα μικροτέρα.
Όσον αφορά την Εθνικήν Δράσιν του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ Πελοποννήσου κατά των Ιταλογερμανών ανφέρονται αι κάτωθι συμπλοκαί.
Την 21ην Ιανουαρίου 1943 συμπλοκήν παρά το χωρίο Άκοβος μεταξύ των ανταρτών του ΕΛΑΣ και Γερμανικού αποσπάσματος.
Την 20ην Ιουνίου 1943 συμπλοκήν παρά το χωρίον Φίλια μεταξύ της ομάδος Μίχου και Ιταλών με αποτέλεσμα την πυρπόλησιν του χωρίου Φίλια ως και των άλλων χωρίων παρά των Ιταλών.
Τον Δεκέμβριον 1943 ανταρτικαί ομάδες προς παρενόχλησιν των Γερμανών καταστρέφουν όλας σχεδόν τας γεφύρας μεταξύ Τριπόλεως – Γυθείου και Τριπόλεως – Καλαμών.
Επίσης κατά το αυτό χρονικόν διάστημα αντάρται συμπλέκονται μετά Γερμανικής δυνάμεως παρά τη θέσιν Μονοδένδρι μεταξύ Σπάρτης – Τριπόλεως. Ετέρα συμπλοκή μεταξύ ανταρτών και Γερμανών λαμβάνει χώρα την 20-12-43 παρά την θέσιν Λογκάκι του χωρίου Βουρλιά, οι Γερμανοί συνόδευαν φάλαγγα αυτοκινήτων κινουμένην εκ Σπάρτης προς Τρίπολιν.
Την 6ην Ιανουαρίου 1944 αντάρται κατέστησαν αδιάβατον την αμαξιτήν οδόν παρά την θέσιν «Μονοδένδρι».
Οι αντάρται συνεπλάκησαν κατά Φεβρουάριον 1944 με Γερμανικήν Δύναμιν παρά την θέσιν «Φράγκα» μεταξύ Γυθείου – Αρεοπόλεως.
Αρχάς Μαρτίου 1944 οι αντάρται προσέβαλαν μεταξύ Σπάρτης και Τριπόλεως Γερμανικήν Φάλαγγα αυτοκινήτων καταστρέψαντες μερικά αυτοκίνητα και φονεύσαντες 28 Γερμανούς.
Εις την περιοχήν Αργολιδικορινθίας τα υπό τον αντ/ρχον Μίχον τμήματα του ΕΛΑΣ διαλύουν την ομάδα του Ε.Σ. τελούσαν υπό τον Πανουτσόπουλον με το ψευδώνυμον «Καπετάν Σηριάς» τον οποίον συλαμβάνουν και κακοποιούν.
Η κατά των κατακτητών δράσις των ανταρτών προκαλεί εκάστοτε σκληρά αντίποινα εκ μέρους των Γερμανών ως και εις την περιοχήν Καλαβρύτων συναίβει ένθα δι’ ελάχιστας απώλειας τας οποίας οι αντάρται επέφερον εις τους Γερμανούς εδηώθη και κατεστράφη ολόκληρος η περιοχή συμπεριλαμβανομένης της Μονής «Αγία Λαύρα» και του «Μεγάλου Σπηλαίου».

(Εκθέσεις. Έκθ. Χολ. Αργυροπούλου, Εκθ. Χολ. Πανουτσοπούλου, Έκθ. Χολ. υπλ/γού Σιδερίδη Διον. 4-5-44, 540/13-2-44, 313/1-3-43, 339/11-10-43, Έκθ. Χολ. Λαδά Ι. αρ. ΙΙα 537, ‘Εκθ . Χολ. υπολ/γού Ζαλαχώρ Ν. αρ. ΙΙ α 537, αντίγραφόν έκθεσις Σμύρνης 12-4-44 Μοίραρχου Αντωνάκου Δ. αρ. 185, Κλισέ Δελτ. Πληρ. 1-18, 222/8-8-43, 752/16-5-44, Έκθ. Χολ. Αρ. Πρωτ. ΙΙ α 579/15-5-44)

Ε.Α.Μ. (Κρήτης)
Ομάς Μάντακα (Στρατηγού)
Γενικά:
Ενεφανίσθη τον Σεπτέμβριον ή Οκτώβριον 1941 εις την περιοχήν Χανίων και ήρχισε καταρτίζουσα ανταρτικόν τμήμα.
Αρχηγός Στρατηγός Μάντακας.
Σκοποί της ομάδος απ’ αρχής ετέθησαν:
α) η συλλογή και διοχέτευση πληροφοριών περί του εχθρού προς το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μ.Α.
β) Εκτέλεσις των προδοτών.
γ) Σαμποτάζ κατά του εχθρού.
δ) Ενίσχυσις των πρακτόρων της Μ.Α. και διευκόλυνσις της διαρροής στρατευσίμων προς Μ.Α.
ε) Ενίσχυσις των διωκωμένων διά πατριωτικήν Δράσιν
Κατ’ Οκτώβριον 1943 η ένοπλος δύναμις ανήλθεν εις 120 άνδρας ως εν δράσει και 2.000 περίπου εφεδρικούς ενόπλους με τάσεις διαρκούς αυξήσεως.
Ήλθε εις επαφήν με το ΣΑΜΑ.
Προς αποφυγήν αντιποίνων εκ μέρους των Γερμανών εναντίον του πληθυσμού δεν προβαίνει εις απροκαλύπτους επιχειρήσεις.
Συν τω χρόνω η περί το Στρατηγό Μάντακα κίνησις διεμορφώθη εις το ΕΑΜ Κρήτης και ως τοιούτον υπό Εθνικιστικήν – Δημοκρατικήν μορφήν εξαπλώθη εις ολόκληρον τη νήσο με το σύστημα της οργανώσεως επιτροπών αλληλοεξαρτομένων και συνδεομένων μεταξύ με σεβαστόν αριθμό οπαδών και συνεργατών.
Εκ παραλλήλου εις ολόκληρον τη νήσον καταρτίσθησαν μαχητικαί ομάδες.
Εις την κίνησιν του ΕΑΜ και τας κατά τόπους επιτροπάς του συνεργάζονται και οι κομμουνισταί, ως και πολλοί μόνιμοι και έφεδροι αξ/κοί.
Αντιτιθέμενον το ΕΑΜ προς τας άλλας οργανώσεις της Κρήτης υπέγραψε αργότερον σύμφωνον συνεργασίας μετ’ αυτών.
Εκδίδει διάφορα έντυπα.
Εις την περιοχήν Χανίων το ΕΑΜ κυριαρχεί συμμετέχουν δε αυτού πρόσωπα εξ όλων των κομμάτων.
Αρχηγός της πολιτικής καθοδηγήσεως φέρεται ο τέως κομμουνιστής βουλευτής Πορφυρογιάννης.
Εις την περιοχήν Ιεράπετρας παρουσιάζει κίνησις τινα ως πολιτική οργάνωσις με χρειάν κομμουνιστικήν ηγουμένων των Δ/ντου της Τραπέζης Αθηνών Θεοδωράκη Παύλου, ιατρών Παπαγεωργίου Γεώργ. και Παπαμαστοράκη Γεωργ. ως και του Αλεξάκη Αριστείδου κλητήρος της κοινότητος Ιεράπετρας.
Εις την περιοχήν Λασυθείου το ΕΑΜ παρουσιάζει επίσης κίνησιν κομμουνιστικήν.
Εις την περιοχήν Ρεθύμνου η ένοπλος δύναμις του ΕΛΑΣ ανήρχετο εις 35 άνδρας με αρχηγόν τον καθηγητή φιλολογίας Μαθιουδάκην Ιωάννην, τον Δεκέμβριον του 1943 μέλη του ΕΑΜ Ρεθύμνου συνελήφθησαν ως κομμουνισταί.
Εις την περιοχήν Ηρακλείου της κινήσεως του ΕΑΜ ηγείτο ο υπό το Ψευδώνυμον Παπαδάκης, της δε ενόπλου ομάδος ο κομμουνιστής Ποδιάς Ιωάννης. Μετά του Παπαδάκη συνεργάζονται παλαιοί κομμουνισταί ως ο δικηγόρος Καφατζής Ν. και Χαμαλάκης Κων/νος.
Συντηρείται από εράνους και εκδίδει εβδομαδιαίον δελτίον.
Το ΕΑΜ ως και τα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ δεν παρουσιάζουν δράσιν κατά των Γερμανών τελευταίως δε παρουσιάζει προπαγάνδαν υπέρ των κομμουνιστικών ιδεών.
(Εκθέσεις: 207/3-8-43, 239/21-8-43, 480/12-11-43, 183/7-7-43, 379/14-9-43, 280/14-9-43, 287/17-9-43, 320/4-10-43, 194/20-7-43, 560/27-12-43, 603/17-2-44, 637/15-2-44, 641/16-2-44, 645/17-2-44, 664/6-3-44, 667/6-3-44).

Ε.Λ.Δ.(Ένωσις Λαικής Δημοκρατίας)
Γενικά:
Ιδρύθη κατά την άνοιξη του 1941, δηλαδή αμέσως μετά την εισβολήν.
Διεμορφώθη συν τω χρόνω εις πολιτικόν κόμμα.
Εδρεύει εις Αθήνας.
Διοικείται από επιτροπή καλουμένην «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ» με γραμματέα τον Ηλίαν Τσιριμώκον (δικηγόρον εκ Λαμίας).
Πρωταρχικός σκοπός είναι η συμμετοχή εις τον απελευθερωτικό αγώνα και απώτεροι σκοποί είναι πολιτικού περιεχομένου και θα εκφρασθούν εις το πολιτικόν της πρόγραμμα οπέρ στηρίζεται επί δημοκρατικών αρχών.
Έχει ως πρόγραμμα των εθνικών διεκδικήσεων σύμφωνον προς τη συμμαχικήν διακήρυξιν του Ατλαντικού, δηλαδή θεωρεί ως Ελληνικάς εθνότητας την Β. Ήπειρον, τα Δωδεκάνησα και την Κύπρον, αι οποίαι δέον να περιέλθουν εις την Ελλάδα χωρίς δημοψήφισμα.
Αιτεί την διαρύθμισιν των Β. συνόρων της Ελλάδος επί τη βάσει της αρχής της ασφαλείας των συνόρων των κρατών.
Κινήται μόνη της ως κόμμα.
Συνεργάζεται με το ΕΑΜ και με τας άλλας οργανώσεις τας κινουμένας εντός του πλαισίου του ΕΑΜ και ειδικώς εις το πλαίσιον της διξαγωγής του απελευθερωτικού αγώνος.
Τον Ιούνιον του 1943 συνηνώθη μετά της ΕΔΟ (Εθνική Δημοκρατική Οργάνωσις) εκδοθέντος κοινού ανακοινωθέντος εις έντυπα «ΜΑΧΗ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» (Κοινή έκδοσις 28 Ιουνίου 1943).
Μελετά τα ελληνικά προβλήματα και μόνη της κάμνει την αντίδρασιν και τον αγώνα κατά του κατακτητού και την αντιπροπαγάνδαν.
Εκδίδει ως επίσημον όργανον της την «ΜΑΧΗΝ» και την «Ε.Λ.Δ.» ως και διάφορα φυλλάδια διαφωτιστικά του κόμματος.
Η περί το Κόμμα τούτο κίνησις εθεωρείτο μάλλον σημαντική, είχε δε απήχηση και εις τας Λαικάς τάξεις και εις τας τάξεις των Διανοουμένων.
Η δύναμις της συν τω χρόνω έφθασε εντός των Αθηνών τας 10.000 στελέχη εις πολλάς δε περιφερείας της Ελλάδος παρετηρήθη ρεύμα προς την ΕΛΔ.
Το μαχητικόν της τμήμα περιλαμβάνεται εις τας τάξεις του ΕΑΜ.
Συμμετέχει εις την ΚΕ του ΕΑΜ διά του δικηγόρου Παπαιωάννου.
(Εκθέσεις: 186/10-7-43, 458/8-11-43, 459/6-11-43, 508/17-11-43, 514/20-11-43, 736/1-5-44, 742/3-5-44).

Ε.Ν.Α.Μ.
Γενικά:
Είναι το ναυτικόν τμήμα του ΕΑΜ.
(Έκθεσις 433/29-10-43).

Ε.Π.Ο.Ν.(Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων)
Γενικά:
Είναι παράρτημα του ΕΑΜ και περιλαμβάνει τους νέους και νέας μέχρις ηλικίας 18 ή 19 ετών. Εξαπλώθη εις όλην την Ελλλάδα.
Παρά την αρχικήν εμφάνισίν της ως ανεξαρτήτου και εθνικιστικής οργανώσεως απεκαλύφθη και δρα ως κομμουνιστική.
Διά των μελών της ενισχύει παντιοτρόπως τον αγώνα του ΕΑΜ παρά του οποίου κατευθύνεται ως «Νεολαία του Ε.Α.Μ.».
Εκδίδει και διανέμει έντυπα και προκηρύξεις, γράφει επιγραφάς, διενεργεί εράνους προς ενίσχυσιν του Ε.Α.Μ.
Γενικώς η δράση του ταυτίζεται με την του ΕΑΜ του οποίου και εκτελεί ως παράρτημα και εντολάς.
Διοικείται από την ΚΕ εδρεύουσαν εις Αθήνας.
Εξεπροσωπεύθη εις το σχηματισθέν εις το βουνό Εθνικόν Συμβούλιον από τον Μπαλτάν.
(Εκθέσεις: 175/2-7-43, 178/3-7-43, 189/12-7-43, 435/25-10-43, 433/29-10-43, 514/20-11-43, 454/5-11-43, 451/3-11-43, 186/10-7-43, 743/4-5-44, Εκθ. Χαλ. 336/21-3-44, Τηλ/μα Σμύρνης 23-4-44).

Ο.Π.Λ.Α.(Οργάνωση Περιφρουρίσεως Λαϊκού Αγώνος)
Γενικά:
Ενεφανίσθη τους τελευταίους μήνας του 1943 εις τας Αθήνας και είναι παράρτημα του ΕΑΜ αποτελούν το εκτελεστικόν τμήμα του.
Τα μέλη της αναλαμβάνουν και εκτελούντας δολοφονίας των αντιτιθεμένων προς το ΕΑΜ ή των αντιδρόντων προς αυτό και τους οποίους χαρακτηρίζουν ως προδότας.
(Εκθέσεις: 710/18-4-44, 720/20-4-44, 756/19-5-44).

Σ.Σ.Ν(Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών)
Ιδρύθη εν συνεννοήσει μετά του κ. Π. Κανελλοπούλου.
Η πολιτική και ιδεολογική γραμμή της συνταυτίζεται προς την της Π.Ε.Α.Ν.
Ενίσχυε τα ανταρτικά Ε.Δ.Ε.Σ και Ε.Κ.Κ.Α.
Εφοδιάσθη με οπλισμόν από τους Ιταλούς κατά την συνθηκολόγησιν της Ιταλίας.
Από των τελευταίων μηνών του 1943 έπαυσε να δεικνύει σημεία ζωής και μέγας αριθμός μελών της προσεχώρησεν εις την Π.Ε.Α.Ν. έτερον δε τμήμα της προς την Ε.Δ.
296/26-8-43, Δελτ. Πληρ. αρ. 19 Μαρτίου 43, 514/22.11.43
Έκθ.Φρυδάκη Κ.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ.ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Ε.Ε
(Εθνική Επανάστασις)
ή Οργάνωσις Εθνικοκοινωνικής Επαναστάσεως
Ιδρύθη παρά του Σχου Μιχ.Παχούλη, Κουλουφάκου, Στακέα εφέτου, Δασκαλάκη καθηγητού του Πανεπιστημίου.
Μεταξύ των ηγετών είναι και ο Σχης Αντωνακέας.
Είναι οργάνωσις δικτατορικών Βασιλοφρόνων. Αποτελείται από 600 περίπου Αξκούς και μαθητάς της Σχολής Ευελπίδων.
Προτίθεται να πολιτευθή μεταπολεμικώς εις το πλαίσιον της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.
Θα πειθαρχήση εις την θέλησιν του Ελληνικού Λαού.
Έχει αντικειμενικόν σκοπόν την ενίσχυσιν του απελευθερωτικού αγώνος.
Αντιτίθεται εις τας βιαίας λύσεις.
Επιδιώκει βελτίωσιν όρων ζωής και πενεστέρων τάξεων.
Ωργάνωσε εν συνεργασία μετά του Λ.Α.Ε. σώμα 1000 ανδρών εις Πελοπόννησον ίνα αντιταχθή κατά του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τον Σεπτέμβριον του 1943.
Εκδίδει ανά δεκαπενθήμερον ομώνυμον έντυπον με θέμα γενικού ενδιαφέροντος, ως και το έντυπον “Μάχη”.
Συνεργάζεται με τας οργανώσεις Ο.Ε.Ε. (οργάνωσις ελευθέρων Ελλήνων) και Π.Ο.Α (Πατριωτική Οργάνωσις Αναστάσεως).
Ετάχθη ανεπιφυλάκτως εις την διάθεσιν της και η Α.Δ.Ε.Ι.
Τον Ιούλιον 1943, η Ε.Ε. συνηνώθη μετά της Ο.Ε.Ε. εξεδόθη και εδημοσιεύθη κοινόν ανακοινωθέν εις την εφημερίδα “Το κόμμα της ελευθερίας” Ιουνίου 1943 αρ.12
433/29-10-43, 458/6-10-43, 224/10-10-43
Εφημ.Ε.Ε. 6.7.43, 626/8.2.44, 43*/2.11.43, 514/20-11-43.
Ο Προϊστάμενος του
Γραφ.ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Σ.Ν.Ο.Φ.
(Τα αρχικά του Σλαυομακεδονικού Απελευθερωτικού Μετώπου)
Υπό τον ανωτέρω τίτλον ενεφανίσθη εις την Δυτικήν Μακεδονίαν το Σλαυϊκόν Ε.Α.Μ. και ενισχύεται η κίνησις του διά της προσχωρήσεως εις αυτό όλων των Βουλγαριζόντων.
Εις την εξάπλωσιν του Σ.Ν.Ο.Φ. συμβάλλει το Ε.Α.Μ. όπερ διαρκώς χάνει απέναντί του έδαφος και το οποίον διά του εντύπου της Καστοριάς “ΛΑΪΚΟ ΒΗΜΑ” της 10.1.44 συνιστά την πλήρη συνεργασία λόγω ταυτότητος επιδιώξεων.
Δελτ.Πληρ.157

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Ε.Σ.Π.Ο.
(Εθνική – Σοσιαλιστική – Πατριωτική – Οργάνωσις)
Ιδρύθη τον Οκτώβριο 1941 πρωτοσταντούντος του ιατρού Βλαβιανού (όστις υπήρξε ο πρώτος Δντής) εν συνεργασία μετά των Λούβαρη, Αλ.Γιάνναρου, Γ.Μερκούρη, Πατρονικόλα (ιατρού), Μπίνου κ.α
Ανέλαβε την αρχηγίαν ο ιατρός Στεροδήμος μετά τον θάνατον του οποίου διευθύνεται από επιτροπήν εκ των Κονδάκη (Νικολαρεΐζη, δημοσιογράφου εκ Δωδεκανήσου), δικηγόρου Παπατάσου, Ζαρπαλά (υπαλλήλου υπουργείου τύπου), Τσόλκα ιατρού.
Μετέχουν οι: στρατηγός Οικονομάκος Π. Σακελλαρόπουλος, Στ.Καστέλης και ο νεαρός Πομόνης.
Ο εκ των σημαινόντων μελών της απόστρατος πλοίαρχος Π.Ν. Τσάκωνας (αντιπρόεδρος) παρητήθη αποδοκιμάσας την τροπήν της οργανώσεως εις αντεθνικήν δράσιν.
Τα μέλη της ανήλθον εις 2500 πολλά των οποίων διέρρευσαν, αποτελούντο δε κυρίως από νεαρούς και νεαράς μέλη της Ε.Ο.Ν.
Εις τα γραφεία της συνεκεντρούντο νέοι και νεανίδες και ήρχοντο εις επαφήν με γερμανούς αξκούς και κατόπιν εξαπελύοντο προς συλλογήν πληροφοριών.
Ησχολείτο με την παρακολούθησιν πατριωτών τους οποίους κατέδιδε εις την Γκεστάπο μετά της οποίας συνεργάζετο.
Είχε σκοπόν την δημιουργίαν ταγμάτων τα οποία να εκπαιδευτούν και πολεμήσουν παρά το πλευρόν των γερμανών.
Την μεσημβρίαν της 20.9.42 ανετινάχθησαν διά δυναμίτιδος τα επί της οδού Πατησίων γραφεία της, εφονεύθησαν αρκετοί και ετραυματίσθησαν 40 μεταξύ των οποίων και ο τότε αρχηγός Στεροδήμος αποθανών μετ’ όλίγας ημέρας συνεπεία των τραυμάτων του.
Τα γραφεία της εγκατεστάθησαν έκτοτε εις την γωνίαν των οδών Αχαρνών και Σουρμελή.
Διαθέτει τυπογραφεία επί της οδού Παπαρηγοπούλου 2-4, εις τα οποία εκτυπούνται προπαγανδιστικά φυλλάδια και εικόνες ως και …
Μεταξύ των μελών της περιλαμβάνονται και μέλη άλλων φιλοαξονικών οργανώσεων δεδομένου ότι όλαι σχεδόν έχουν τα αυτά μέλη και διαφόρους τίτλους ίνα παρουσιάζουν όγκον.
Παρουσιάζει σοβαράν δράσιν.
Αρκετός αριθμός μελών της κατετάγη ως άνευ θητείας χωρ/κες εις την ειδικήν ασφάλειαν.
Μεταξύ των μελών είναι ο Γ.Στιλόπουλος.
Ονομαστικόν κατάλογον των μελών της ΕΣΠΟ παρέδωσε εις τον εν Σμύρνη κ. Μπουγιώταν ο ιατρός Καββουνίδης Βασ. ως ο ίδιος αναφέρει.
Έκθ. 223/7-8-43, 202/2-8-43, 247/18-8-43, 224/22-8-43, 240/14-8-43,137 470/8-11-43, 501/13-11-43, Λευκωσίας 7-7-43, 695/30-3-44, 159/..3-43, 160/31-3-43, 200/28-7-43, 154/5-3-43, 206/3-8-43, 161/19-4-43.

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ.ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Ε.Α.Μ.Ε.
(Εθνικόν Αντικομμουνιστικόν Μέτωπον Ελλάδος)
τέως Ο.Π.Ν.Ε.
(Οργάνωσις Πρωτοπόρων Νέας Ευρώπης)
Ιδρύθη εντολή της Γερμανικής προπαγάνδας τους πρώτους μήνας 1943. Εις την ίδρυσίν της επρωτοστάτησαν οι αδελφοί Κύρου (της “Εστίας”) Κριμπάς (Υπουργός 4ης Αυγ.), Κονδάκης Ανχης ιππικού, Γιάνναρος και κυρίως ο Γ.Ριζόπουλος.
Μετέχουν της διοικήσεως οι: δημοσιογράφος Γ.Ριζόπουλος και ο δικηγόρος Ματούσης εκ Θεσ/νίκης όστις μετέχει και της Ρουμανικής Λεγεώνος.
Συνεργάζονται οι: Γ.Μερκούρης, Ανχης Οικονομάκος, αστ/κός Πολυχρονόπουλος, αντγος Γιαννουκάκος. Πιθανώς και ο στργός Μπάκος.
Καθοδηγείται, ενισχύεται και χρηματοδοτείται από την Γκεστάπο και τον Υπουργό Ταβουλάρη.
Λέγεται ότι τελεί υπό τον Πάγκαλον.
Συνεργάζεται με την Ε.Σ.Π.Ο
Εκδίδει και εφημερίδας “Ελληνική Φωνή” και “Προμαχών”.
Συνιστά εις τον Ελληνικόν λαόν πειθαρχίαν εις τας αρχάς κατοχής και αποχήν από σαμποτάζ και διαδηλώσεις.
Ο εκ των ηγετών της Οικονομάκος, ως μέλος 9μελούς επιτροπής παρουσιάσθη εις τον Τσολάκογλου και εζήτησε να ταχθή η Ελλάς παρά το πλευρόν του άξονος.
Προσπαθεί να δημιουργήση μικρόν σώμα προς δίωξιν του κομμουνισμού και διεξάγει κατ’ αυτού αγώνα διά τοιχοκολλήσεως και προκηρύξεων, δρώσα επισήμως εις τας Αθήνας ως φιλοαξονική.
Ανέπτυξε δράσιν εναντίον του ΕΑΜ.
Τα μέλη της ανέρχονται εις 100 περίπου.
Από την αρχή του 1944 δεν παρουσιάζει δράσιν και μάλλον διελύθη.
Έκθ.189/12-7-43, 466/9-11-43, 289/17-9-43, 290/17…., 200/28-7-43, 223/7-8-43, 695/3-3-44, 206/3-8-43, Δελτ. Πλ. 19 και 27 του 43, 124/31-7-44, 230/11-8-43

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ.ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Ε.Φ.Χ.
(Ένωσις Φίλων Χίτλερ)
Είναι οργάνωσις ιδρυθείσα προ πολλών ετών.
Μέχρι τινός προϊστατο ταύτης ο τέως καθηγητής της σχολής αεροπορίας Καλανζής.
Την αρχηγείαν κατέχει ο υπηρετήσας κατά τον πόλεμον ως ταχυδρόμος εμπιστευτικού εις το Γενικόν Στρατηγείον εφ.Ανθστής Δανάλης. Μεταξύ των ηγετικών μελών της είναι οι ανήκοντες εις το κατασκοπευτικόν δίκτυον ΝΕΜΕΡΕ, Αλήναρος, Μπαρδόπουλος και Μπριντάκης.
Εντός της οργανώσεως λειτουργεί κατασκοπευτικόν δίκτυον ιδρυθέν παρά του Αληνάρου εν συνεννοήσει μετά του Γερμανού Φρουράρχου Φρίτσε.
Την ανωτέρω υπηρεσίαν πληροφοριών διευθύνει ο διερμηνεύς Οικονομίσης βοηθούμενος από τον χωρ/κα Παπαγρηγοράκη όστις καλύπτεται από προϊσταμένους του ανθστάς χωρ/κής Ζακόπουλον και Στυλιανόπουλον υπηρετούντας εις την ειδικήν ασφάλειαν.
Επίσης της υπηρεσίας ταύτης πληροφοριών μετέχουν πολλά μέλη της οργανώσεως ως και της οργανώσεως Ο.Ε.Δ.Ε.
Εκδίδει την “Ελληνική Ηχώ”.
Στεγάζεται εις την οδόν Παπαρηγοπούλου 9 εις τας Αθήνας.
Έκθ.σελ.11-12 Δελτ.Πληρ.19/1943, 233/11-8-43, 186/10-7-43
Πρόεδρος του εν Θεσ/νίκη τμήματος της οργανώσεως είναι ο Νικ.Σω…..Ούτος είναι είς πρώην Γενικός Γραμματεύς της Γεν.Διοικήσεως Μακεδονίας. Αντιπρόεδρος είναι ο Γ.Πριντάκης εξ Αθηνών. Ούτος τυγχάνει σύνδεσμος μεταξύ των κλάδων της οργανώσεως Αθηνών – Θεσ/νίκης.
Ο ΠΡΙΝΤΑΚΗΣ διά της Γερμανικής υπηρεσίας επιτάξεως κατέλαβεν ένα δωμάτιον εις την οικίαν του πληρ/του, τον Αύγ.1943.
Ούτος μετέφερε όπλα και απεστάλη εις την Θεσ/νίκην διά να βοηθήση την εκεί οργάνωσιν …………………………………………….πλη/την, ότι θα τον έστελνε την οικογένειά του εις Στρατόπεδον Συγκεντρώσεως, εάν ηρνούντο να τους επιτρέψουν να φέρουν γυναίκας εις την οικίαν των. Ούτος ήτο αναμεμιγμένος εις όλα τα Ελληνικά κινήματα. Έχει σιδ/κόν βαγόνιον εις την διάθεσίν του και διενεργεί μαύρην αγοράν. Εταξείδευσε κατ’ επανάληψιν μεταξύ Θεσ/νίκης αεροπορικώς. Ο πλη/της ήκουσεν αυτόν να λέγη κατά μίαν συζήτησιν “όταν ήμουν εις την Αλεξάνδρειαν προ έξη μηνών κατάσκοπος επέτυχα να διαφύγω”.
Ο πλη/της έχει ακούσει ακόμη ότι ο ΠΡΙΝΤΑΚΗΣ όστις ήδη ευρίσκεται εις Αθήνας, προτείνει να κάμη έτερον ταξείδιον προς Μ.Α. Έζησεν εις Αίγυπτο προπολεμικώς.
1020/2-8-44

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ.ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Π.Α.Σ.
(Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Σύνδεσμος)
Είναι οργάνωσις εμφανιζομένη με την προσπάθεια συνενώσεως των Εθνικών Οργανώσεων.
Εμφανίζεται εις τους τοίχους των Αθηνών διά της τοιχοκολήσεως εντύπων με τα ραδιοφωνικά νέα του Σταθμού Λονδίνου.
Εις την Π.Α.Σ. έχει προσχωρήσει η Π.Ε.Α.Ν
Έκθ.736/1-5-44, 752/12-5-44, 783/20-6-44

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ.ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Η Π.Α.Σ. συνεστήθη ενεργεία της Ε.Δ.
786/23-6-44.

Π.Α.Τ.
(Πατριωτική Αντικ.Ταξιαρχία)
Δρα εις τας Αθήνας και δη εις τας συνοικίας Κολωνού και Σκουζέ.
Ιδρυτής: Είναι ο Παναγόπουλος όργανον των γερμανών.
Δύναμις: Περίπου 50 ανδρών οπλοφορούντων αδεία Ελληνικών και γερμανικών αρχών
εκθ. 124/31-7-44

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ.ΙΙγ της ΔΕΥΠ

Οργάνωσις Σύρου (Κυκλάδων)
Γενικά:
Εις το ΕΟΕ υφίσταται Στρατιωτική οργάνωσις υπό τον Λοχαγό Νικολαΐδην Ν. περιλαμβάνουσι 150 περίπου άτομα με απόστολήν την ενδεδειγμένην δράσιν εν καιρώ.
Επίσης και πολιτικήν οργάνωσιν υπό τον ελεγκτήν των Τελωνείων Διακονίδην Ιωάννην με σκοπό την ενίσχυσιν των διοκομένων παρά των αρχών κατοχής.
Αμφότεροι ουδεμίαν έχουν σχέσιν μετά των λοιπών οργανώσεων των Ελλήνων.
100/18-2-43, 165/24-2-43.
Εις Σύρο ενεφανίσθη εις τας αρχάς 1943 η οργάνωσις Σ.Π.Ε. με σκοπόν την περίθαλψιν των αναξιοπαθούντων και την παρακολούθησιν των συνεργαζομένων με τας αρχάς κατοχής.
Μετέχει ταύτης ο καθηγητής ΖΑΜΠΑΣ.
Τον Άυγουστον 1943 έθεσε εις κυκλοφορίαν προκήρυξιν κατά των μαυραγοριτών με το σύνθημα «Θάνατος εις τους εξαγωγείς των κηπέων».
562/29-12-43.
Έκθεσις Λοχαγού Πεζ. Νικολαΐδη Ν. Γραφ. ΙΙ αριθ. 142 120-4-44.
———

Ε.Δ.Ε. (Εθνική Δωδεκανησιακή Ένωσις)
Φ.Ε (Φιλική Ένωσις)
Α.Π. (Αστυνομία Πόλεως)
Γενικά:
Προπολεμικώς συνεστήθη εις την Δωδεκάνησον παρά διαφόρων πατριωτών Εθνική Οργάνωσις με την επωνυμίαν Ε.Δ.Ε. (Εθνική Δωδεκανησιακή Ένωσις).
Η οργάνωσις έθεσε κατά την ίδρυσή της ως άμεσον μεν αντικειμενικόν σκοπόν την αντίδρασιν κατά των Ιταλικών μέτρων, των τίνοντων να εξιταλίσουν τον Ελληνικόν πληθυσμόν των νήσων και την διατήρησιν ακμαίου του εθνικού φρονήματος, περιφρούρησιν της Ελληνικής γλώσσης και της ορθοδόξου θρησκείας, έμμεσον δε τη θάττον ή βράδυον συνένωσιν των νήσων μετά της μητρός Πατρίδος.
Ως οικονομικούς πόρους είχεν η οργάνωσις τας μεταξύ των μελών της εισφοράς άνευ οικονομικής έξωθεν ενισχύσεως.
Η οργάνωσις υιοθετήθη προπολεμικώς υπό του Ελληνικού Προξενείου Ρόδου και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Αρχηγός του εν Καλύμνω τμήματος της οργανώσεως ήτο ο αυτόθι ράπτης Ρήγας Νικόλαος.
Τους ανωτέρω σκοπούς της η οργάνωσις εξεπλήρωσε αρκετά καλώς και με την έναρξιν του πολέμου προσέθεσε εις τούτους και την διά παντός τρόπου ενίσχυσιν του Συμμαχικού Αγώνος, συνεργασθείσα προς τούτο μετ’ επισήμου Αγγλικής Αποστολής.
Είναι προφανώς η αυτή ογάνωσις με την φερομένην ως Φιλικήν Ένωσιν (Φ.Ε.) ή Φιλικήν Εταιρείαν τη οποίας τα μέλη ηνείρχοντο εις 500 περίπου και η οποία διέθετε τους εξ εισφορών των μελών της πόρους προς αγοράν όπλων.
Τα μέλη ταύτης ωρκίζοντο να διατηρήσουν άσπονδον μίσος κατά του κατακτητού και να τον πολεμήσουν μέχρι θανάτου.
Μεταξύ των μελών της είναι: ο φερόμενος ως οργανωτής Φέσας Χρήστος, οι αδελφοί ιατροί Λάζαρος και Νικόλαος Τηλιάκος, ο ιατρός Κλαδάς, ο δικηγόρος Χαρίτος Χρήστος, ο ιατρός Χατζητσαμπικός Ηλίας, ο έμπορος Κωσταρίδης, ο διδάσκαλος Παπαναστασίου.
Ανεγνωρίσθη και ενισχύετο παρά του εν Ρόδω Ελληνικού Προξενείου μετά του οποίου και συνειργάζετο.
Από τον Νοέμβριο 1940 συνεστήθη το τμήμα Α.Π. (Αστυνομία Πόλεως) με αρκετό αριθμό μελών άτινα κατείχον ομοιομόρφους στολάς και πιλήκια με τα στοιχεία Α.Π.
Το τμήμα τούτο είχεν ως σκοπόν την τήρησιν της τάξεως κατά την αναμενομένην τότε απόβασιν και την συνεργασίαν μετά των Ελληνικών ή Συμμαχικών δυνάμεων αποβάσεως.
Αρχηγός του τμήματος ήτο ο δικηγόρος Χαρίτος Χρήστος με τον τίτλο «Λοχαγός».
Μεταγενεστέρως η οργάνωσις επροδόθη εις τας Ιταλικάς αρχάς παρά των οποίων συνελήφθησαν πολλά των μελών της άτινα εδικάσθησαν και εστάλησαν ως όμηροι εις Ιταλίαν αφειχθέντα εκείθεν εις Μ.Α. (Φέσας, Κωσταρίδης).
Επίσης προς αποφυγήν συλλήψεως κατάφυγον εις Μέσην Ανατολήν και άλλα των μελών της. (Μαυρικάης)
Εκθέσεις: 218/5-8-43, 587/18-1-44, 584/13-1-44,
Δελτ. Πληρ. Κύπρου αρ. 55/5-10-43
Ο Προϊστάμενος του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Ο.Ε.
(Εθνική Οργάνωσις Ενισχύσεως)
Γενικά:
Εις Σύρον υφίσταται Στρατιωτική οργάνωσις υπό τον Λοχαγό Νικολαΐδην Ν. περιλαμβάνουσα 150 περίπου άτομα με αποστολήν την ενδεδειγμένην δράσιν εν καιρώ.
Επίσης και πολιτική οργάνωσις υπό τον ελεγκτήν του Τελωνείου Διαμαντίδην Ιωάννην με σκοπό την ενίσχυσιν των διοκομένων παρά των αρχών κατοχής.
Αμφότεροι ουδεμίαν έχουν σχέσιν μετά των λοιπών οργανώσεων της Ελλάδος.
100/18-2-43, 165/24-2-43.

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Σ.Π.Ε.
Εις Σύρο ενεφανίσθη εις τας αρχάς 1943 η οργάνωσις με σκοπόν την περίθαλψιν των αναξιοπαθούντων και την παρακολούθησιν των συνεργαζομένων μετας αρχάς κατοχής.
Μετέχει ταύτης ο καθηγητής μαθηματικών Ζαμπάς.

Τον Άυγουστον 1943 έθεσε εις κυκλοφορίαν προκήρυξιν κατά των μαυραγορητών με το σύνθημα «Θάνατος εις τους εξαγωγείς των κηπέων».
562/29-12-43.
Έκθεσις Λοχαγού Πεζ. Νικολαΐδη Ν. Γραφ. ΙΙ αριθ. 142 120-4-44.
Ο Προϊστάμενος του
Γραφ. ΙΙ Γ της ΔΕΥΠ.

Ηπειρωτικόν ανταρτικόν Σώμα Ελευθέρων Ελλήνων.
———
Ιδρύθη την 10 Ιουνίου 1941 υπό του Άγγλου αξ/κού Τζάκυ Πρέστου, και Ελλήνων κυρίως των αδελφών Ιωάννου, Γεωργίου, Λαζάρου, Δημητρίου και Σόκα Τζίνα, Νίκζα Ζήση, Γκλεμάκου Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Παπαϊωάννου, Ιωαν. Σιάμπανη, Μιχαήλ Πολίτη κ.α.
Αι συνεδριάσεις διά την σύμπτηξιν της οργανώσεως εγένοντο εις την οικίαν της Νίκζα Ζήση οδός Γ. Σταυρού εν Θεσ/νίκη κατ’ αρχάς και εν συνεχεία εις την οικία του Μιχαήλ Πολίτη (περιφέρεια Χάρμαν – Κιόϊ έξω της Θεσ/νίκης). Ομάς 25 άγγλων στρατιωτών υπό του Τζάκυ Πρέστον, αποκλεισθείσα επί της Πίνδου, μετά την κατάρευσιν του μετώπου (Απρίλιος 1941) συνηντήθη τυχαίως και συνηνώθη μετά της ομάδος των αδελφών Τζίνα, μεθ’ ης και παρέμεινε κρυπτομένη εν σπηλαίω εις την περιφέρειαν Γουμάραν. Μη επιτευχθείσης της φυγαδεύσεως των Άγγλων απεφασίσθη η σύμπτηξις της Μ.Η.Σ.Ε.Ε.
Σκοπός η δημιουργία ανταρtικών ομάδων.
Αρχηγός ορίσθη ο Άγγλος Αξ/κός Τζάκυ Πρέστον και υπαρχηγός και ταμίας ο Μιχαήλ Παπαϊωάνου (χρηματοδότης) λογιστής ο Ιωάννης Σιαμπάνης. Αρχηγός των ανταρτικών αποσπασμάτων ο Νίκζας Ζήσης.
Τους πυρήνας των αποσπασμάτων αποτέλεσανοι άνδρες των ομάδων Πρέστον και Τζίνα και οι 30 Κρήτες στρατιώται εκ των διαρρευσάντων κατά την κατάρευσιν.
Τα αποσπάσματα ήσαν κατ΄ αρχήν περίπου 30 μη συμπεπληρωμένα με αρχηγούς εν οις οι 1) Ιωάννης Τζίνας, 2)Λάζαρος Τζίνας, 3)Μίσκα ή Δημ. Τζίνας, 4)Θωμάς Παπαθωμάς, 5)Μιλτ. Μέλιον, 6) Ρίζον Μέλιον, 7) Βασίλ. Γούστον 8)Αριστοτέλην Χαρισιάδην, 9)Μιχ. Παπαγεωργίου, 10)Στέργιον Ρουσόπουλον, 12)Αθανάσιον Καρανάσον, 13)Σπ. Οικονόμου, 14)Δημ. Μ.αλιτσαν, 15)Νικ. Παπαδάκην, 16)Αστέριον Κιαμπέτα, 17)Μιχαήλ Πιτένην.
Οι Άγγλοι απετέλεσαν 2 αποσπάσματα εκ 12 ανδρών έκαστον διοικούμενα από του Παπαγεωργίου, Κύπριου Λοχίου του Αγγλικού στρατού, όστις εχρησίμευεν ως διερμηνεύς εκτελών και χρέη υπασπιστού του Πρέστον. Η δύναμη των αποσπασμάτων αυξανομένη συνεχώς έφθασε εντός του 1941 των αριθμό των 103 με δύναμιν 8 – 12 εκάστου ώστε συνολικώς η οργάνωσις ηριθμεί περί τους 1.000-1.300 αντάρτας. Έκαστον απόσπασμα δεν συνεδέετο μετά του άλλου ούτε και εγνωρίζοντο τα μέλη μεταξύ των πλην των αρχηγών. Εις κάθε χωρίον της Πίνδου υπήρχεν εν απόσπασμα μετά του αρχηγού. Ως αρχηγοί διορίζοντο υπό της επιτροπής της οργανώσεως κατά προτίμησιν πρόεδροι Κοινοτήτων, ιερείς, διδάσκαλοι. Ο Πρέστον υπέγραφε έντυπον διορισμόν κατόπιν δοκιμασίας. Έδρα της οργανώσεως η Θεσσαλονίκη οδός Γ. Σταυρού 4 οικία Ααρών Μωϋσή και η βίλλα Μιχαήλ Πολίτη εξω της πόλεως.
Στολή: Η συνήθης Ελληνική Στρατιωτική τοιαύτη δίκωχον μετ΄ εθνοσήμου επί της αριστεράς πλευράς του χιτωνίου άνωθεν της τσέπης έφερον πάνινο Υ. Οι άνδρες των αποσπασμάτων ήσαν εφοδιασμένοι διά δελτίου ταυτότητας υπογεγραμμένου υπό τον Πρέστον.
Οπλισμός: Κατά κανόνα τυφέκια Μάλινχερ.
Σκοπός – Δράσις: Ενέργειαι κυρίως σαμποτάζ κατά γερμανοιταλών και της εν το μεταξύ εμφανισθείσης Ρουμανικής Λεγεώνος. Η οργάνωσις διένειμε προκηρύξεις δι’ ων συνιστά την συγκέντρωσιν και απόκρυψιν του εκγαταληφθέντος κατά την υποχώρησιν οπλισμού, ως και την παράδοσιν τούτου εις τα αποσπάσματα της Μ.Η.Α.Σ.Ε.Ε. Πράγματι αρκεταί ποσότηται πολεμικού υλικού συνεκεντρώθησαν εις σπήλαια της Πίνδου.
Ιδρυθείσης εν το μεταξύ της Ρουμανικής Λεγεώνος, κυρίως εις την περιφέρειαν Σαμαρίνης, η οργάνωσις εστράφη κατ’ αυτής αποφασισθείσης εν συνεδριάσει την 22-7-41 της εκτελέσεως 8 εκ των πλέον επικίνδυνων μελών της Ρ.Λ. Τη εκτέλεσιν θα ενήργει ο ίδιος ο Πρέστον. Προδοθέντων των σχεδίων της οργανώσεως υπό των Κων/νου Ι. Αγοριάννη και του πατρός του Ι. Αγοριάννη μελών της Μ.Η.Α.Σ.Ε.Ε. αλλά και πρακτόρων της Ρ.Λ. συνελήφθη κατ’ αρχάς ο Τσουπινάκης Αθανάσιος εις Φλαμπουράρι Ιωαννίνων υπό του ιδίου Αγοριάννη και κακοποιηθείς ηναγκάσθη να υποδείξη και άλλα μέλη. Την 14-8-41 συνελήφθη ο Νίκζας Ζήσης μετά των Αναστασίου Γιωργίτση Λεωνίδα και Σουλτάνα Τσουμπανάκη Ελένης Νίκζα και Ιωάννη Τζίνα. Ο εκ των συλληφθέντων Λεωνίδας Τσουμπανός δραπετεύσας εκ του κρατητηρίου, παρουσιάθη μετά 15θήμερον εις την Ρουμανικήν Λεγεώνα κατήγγειλε όσα εγνώριζε περί της οργανώσεως. Τούτο είχε ως συνέπειαν την αυστηρότατην ανάκρισιν, ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια των μελών. Συνελήφθησαν 130 μέλη και ανεκαλύφθη το πολεμικό υλικόν. Επηκολούθησαν συλλήψεις εξ όλων των χωρίων και η οργάνωσις ήρξατο διαλυομένη.
Περίληψις καταθέσεων Νίκζα Ζήση και Μπαϊραχτάρη Κων/νου του Χρήστου.

Π.Ε.Α.Ν.
(Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων)
Ενεφανίσθη τας αρχάς του 1942.
Θεωρείται υπόλειμμα της Ε.Ο.Ν.
Είναι οργάνωσις του Κανελοπούλου.
Αποβλέπει εις την κατάρτησιν της Νεολαίας, αντιτίθεται προς τους κομμουνιστάς νέους και συνεργάζεται μετά της Ι.Τ. και Ε.Δ.Ε.Σ.
Από κοινωνικής απόψεως υποστηρίζει ότι δέον να γίνουν κοινωνικαί μεταρυθμίσεις με σοσιαλιστικόν περιεχόμενον.
Υποστήρίζει την άποψιν ότι εφ’ όσον τα Εθνικά συμφέροντα επιβάλλουν την επάνοδο του Βασιλέως πρέπει αύτη να γίνη.
Μεταξύ των μέλων της περιλαμβάνονται πολλά μέλη αποσχισθέντα από την Σ.Σ.Ν.
Τα μέλη της κατά το πλείστον σπουδασταί της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής και Φοιτηταί.
Αρχηγός ήτο ο εκτελεσθείς από τους Γερμανούς αξ/κός της Αεροπορίας Περρίκος.
Τα μέλη ανέρχοντο εις 10.000 περίπου.
Εξέδωκε βιβλιάριον περί των Ελληνικών διεκδικήσεων.
Ομάς μελών της μεταξύ των οποίων και ο εν Μ.Α. ευρισκόμενος Αντ. Μυτιληναίος και Νικ. Μούλτος ενήργησε τον Σεπ/βριον του 42 την ανατίναξη των γραφείων της Ε.Σ.Π.Ο.
Το τέλος Σεπ/βρίου 42 ανετίναξε τα εν Αθήναις γραφεία της Ο.Ε.Δ.Ε.
Τον Ιούνιον 1943 συνηνώθη μετά της Ι.Τ. εκδοθέντος σχετικού κοινού ανακοινωθέντος.
Αντιτίθεται και καταπολεμά τας αξονοφίλους οργανώσεις .
Συμμετέχει των προσπαθειών προς συνένωσιν και συντονισμόν της δράσεως όλων των μη Εαμικών Οργανώσεων.
Έκθ. 331/18-10-43, 436/2-11-43, 501/13-11-43, 514/22-11-43, 454/5-11-43, 719/19-4-44.
Τσακαλότον/12-10-43, Χαλ.338/8-3-44, εφ. «Ελληνικά Νειάτα»
Ιούνιος 43 αρ. 8-9, 226/12-8-43, 785/23-6-44.

Ο Προϊστάμενος του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ρ.Ο.Μ.Ε.Λ.
(Ραδιοφωνική Οργάνωσις Μεταδώσεως Ειδήσεων Λονδίνου)
Είναι οργάνωσις συσταθείσα κατά τον Δεκέμβριον 1943 οπότε έλαβεν χώραν η παρά των Γερμανών σφράγησις των Ραδιοφώνων Αθηνών – Πειραιώς.
Προς αντίδρασιν εις τα ανωτέρω μέτρα των Γερμανών κυκλοφορεί πολυγραφημένα αντίτυπα με ειδήσεις.
Τοιχοκολά αντίτυπα με ειδήσεις εις τους τοίχους των Αθηνών.
Εκθ. 736/1-5-44.

Ο Προιστάμενος του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Α.Ο.Λ.
(Εθνική – Απελευθερωτική Οργάνωσις Λεσβίων)
Ή
Ε.Α.Μ. Μυτιλήνης
Ιδρύθη κατά Ι/ριον 1942 υπό των αποστράτου Ταγ/ρχου Μηχ. Λευκία Λεσβάνδρου και Σίμου Δημ. εν συνεργασία ευάριθμων διανοουμένων της πόλεως Μυτιλήνης.
Αποβλέπει εις την συμβολήν εις την ολοκληρωτικήν απελευθέρωσιν της Πατρίδος και την κατωχύρωσιν των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Λαού υπό την πλήρη αυτών έννοια.
Λόγω συντονισμού και ταυτότητος σκοπών μετά του ΕΑΜ εθεωρήθη ως παράρτημα αυτού και συνεδέθη μετ’ αυτού λαμβάνουσα εντολάς.
Διοικείται από πολιτικήν και στρατιωτικήν επιτροπήν. Της πολιτικής επιτροπής μετέχουν οι: Λευκίας Θ. δημοσιογράφος και πρώην πολιτευόμενος, Τσιτσιγιάννης Νομοκτηνίατρος, Παπαθανασίου Οικ, έφορος, Ελευθεριάδης Ζ. ιατρός μικροβιολόγος. Της στρατιωτικής διοικήσεως μετέχουν οι: Λευκίας Λέσβανδρος Ταγ. Μηχ. (ευρισκόμενος νυν εις ΜΑ) Γαρουφαλιάς Π. Λοχ. (ευρισκόμενος επίσης εις ΜΑ) Φίλιας υπ/γός Μηχ. Δημ. Έργων, Βαμβακίδης Παν. Λοχ., Άλκης Μιχ. ιατρός.
Έχει επεκταθεί εις πολλά χωρία της νήσου.
Συνεργάζεται μετά της Αγγλικής Υπηρεσίας.
Καταβάλει προσπαθείας αποστολής στρατευσίμων προς Μ.Α.
Συνεκρότησε μαχητικάς ομάδας με ελάχιστον οπλισμόν (50 όπλα μάλινχερ και 2 πολυβόλα).
Τον Σ/βριον 1943 απεστάλη εις Μ.Α. επιτροπή της προς λήψιν οδηγιών παρά του συμμαχικού στρατηγείου Μ.Α.
Εκθ. 264/31-8-43, 568/3-1-44, 851/3-8-44.
Την 25ην Μαρτίου 1944 εις το χωρίον Αγιασσός εγένετο διαδήλωσις επί τη Εθνική Εορτή, 851/3-8-44.

Ο Προιστάμενος του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Ε.Σ.
Εθνικά Επαναστατικά Σώματα
Εμφανίζεται ως άχρους και με εθνικόν περιεχόμενον.
Είναι το παλαιότερον Επαναστατικόν Κομιτάτον μετονομασθέν λόγω της διώξεως υπό Γκεστάπο και της κατ’ Ιανουάριον 1943 συλλήψεως παρ’ αυτής αριθμού των ηγετικών μελών του.
Είχεν ως γυναικείον τμήμα την οργάνωσιν «Απελευθερωτική βοήθεια της Γυναίκας» η οποία όμως από των αρχών του 1943 έπαυσε εμφανιζομένη.
514/20-11-43

Ο Προιστάμενος του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Σ.
(Εθνικός Συνασπισμός)
Θεωρείται οργάνωσις άχρους και με υγιείς Εθνικάς αρχάς.
Διαθέτει ασθενείς δυνάμεις.
Συνεργάζεται μετά της Ε.Δ. και Ι.Τ.
514/20-11-43.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Σ.Κ.
(Σοσιαλιστικόν Κόμμα)
Άνηκε αρχικώς εις το Ε.Α.Μ. αλλά κατόπιν απεχώρησε. Παρέμεινεν εις το Ε.Α.Μ. μόνον υψηλώ ονόματι.
514/20-11-43.

Ο Προιστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Ε.Α.
(Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών)
Είναι μικράς σημασίας και μαχητικής αξίας με περιεχόμενον εθνικόν.
Έκθ. Χαλ. αρ. 388/8-4-44

Ο Προιστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Ο.Χ.Α.
(Εθνική Οργάνωσις Χριστιανικής Αλληλεγγύης)
Ιδρύθη αμέσως μετά την κατοχήν τη πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού υπό την ηγεσίαν του οποίου τελεί. Μετέχουν όλοι σχεδόν οι Αρχιερείς και επίλεκτα μέλη της κοινωνίας.
Το ηθικόν κύρος της είναι σημαντικόν.
Σκοπός της είναι η οικονομική ενίσχυσις (εις τρόφιμα, ενδυμασίας κ.λ.π.) των δεινοπαθούντων.
Ως πόρους έχει τας διαφόρους δωρεάς και εισφοράς προς αυτήν.
Επεξετάθη εις όλην σχεδόν την Ελλάδα και ίδρυσε παραρτήματα εις τας περισσοτέρας συνοικίας των Αθηνών, Πειραιώς και εις τα αστικά κέντρα των επαρχιών. Γενικός Δ/ντής Βασιλόπουλος Κριτόλαος.
Διαθέτει παιδικούς σταθμούς, ιατρεία, σταθμούς προστασίας της μητρότητος, μαθητικά συσσίτια. Εκ παραλλήλου λειτουργεί και το ταμείον της Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό την απόλυτον αρχηγίαν του Αρχιεπισκόπου.
Η δράσις του Αρχιεπισκόπου είναι ανωτέρα πάσης εξάρσεως και αναδείχθη ο μόνος εν Ελλάδι αντάξιος ηγέτης εκκλησιαστικός και Εθνικός, πρωτοστατεί εις την εθνικήν δράσιν επεμβαίνων ευθαρσώς εις τας ενεργείας των Γερμανοιταλών και απειλών να κατέλθει εις τους δρόμους και να ηγηθή των διαδηλώσεων κατά των αρχών κατοχής, χωρίς να υπολογίζει τας συνεπειας.
Επέδειξεν ευρείαν φιλανθρωπικήν και εμμέσως εθνικήν δράσιν.
Ενισχύει τας πληττομένας από τους κατακτητάς περιφερείας, ως και τους βομβόπληκτους Πειραιώς.
Υποστηρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους.
Υποστηρίζει τους εθνικώς δρώντας.
121/20.3.43, 209/3.8.43, 436/3.11.43, 454/5.11.43, 720/20.4.44, 734/4.5.44, 739/1.5.43 Κατ. 785.

Ο Προιστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Α.Σ.Α.Δ.
(Εθνικά Αντικομμουνιστικά Σώματα Αγροτικών Δυνάμεων)
Η οργάνωσις ΕΑΣΑΔ ενεφανίσθη κατά Μάρτιον ή Απρίλιον 1944 το πρώτο εν Βόλω, με αρχηγόν τον πρώην εαμίτην «Μακεδώνα».
Ως σκοπόν της εμφανίζει την καταπολέμησιν του κομμουνισμού, συνεργάζεται όμως μετά των Γερμανών παρά των οποίων ενισχύεται και εξοπλίζεται και παρά των οποίων εξαρτάται. Αριθμεί μέχρι σήμερον τα εξής ένοπλα μέλη:
α) Εις Καρδίτσαν 150 ενόπλους υπό τον Αντ/ρχην Κυριαζήν Θεοδόσιον.
β) Εις Βόλον 100 περίπου υπό τον Μακεδόνα.
γ) Εις Λάρισσαν 250 περίπου υπό τον ιερέα Παπαγεωργοσόπουλον. Ασκεί τρομοκρατίαν κατά του Λαού της Θεσσαλίας και εφόνευσε πολλούς. Ένεκεν τούτο πολλοί κάτοικοι διέφυγον προς τας Αθήνας. Η ΕΑΣΑΔ εγκατέστησε εις τας Αθήνας υπηρεσίαν Ασφαλείας εδρεύουσα εις το ξενοδοχείον «Ακρόπολη» εις τα Χαυτεία.
Οι συλλάμβανόμενοι παρά της Ασφαλείας της ΕΑΣΑΔ Θεσσαλίας οδηγούνται εις το ανωτέρω ξενοδοχείον και εξετάζονται παρά τω αδελφώ του Μακεδώνος και του Νέστωρος Ξένου.
II A 146 II Γ 122/212.
426/2-8-44.
Ωμότητες του ΕΑΣΑΔ:
Τοπικά: Εξετέλεσεν εις Λάρισσαν 14 άτομα εις αντίποινα διά τον φόνον ενός Έλληνος αξ/κού παρά του ΕΑΜ.
Εις (Καζακλάρ) Αμπελώνα εξετέλεσε 12 άτομα διότι το ΕΛΑΣ απέκοψε δι’ οργάνων του αμφότερας τας χείρας εκ του καρπού και κάτω ενός ετέρου εθνικόφρονος αξ/κού.
Εις Βόλον απηγχόνισε 11, εξετέλεσεν 36.
Πληροφορίαι εκ του 315 μέχρι 26-5-44.
Εις Βόλον ομάδες της οργανώσεως εφόνευσαν 19 άτομα τα οποία έρριψαν εις τας οδούς της πόλεως, Μεταξύ των φονευθέντων είναι ο Δ/τής της Εμπορικής Τραπέζης μετά των δύο υιών του, ο ιατρός Τζάνος κ.λ.π. Οι Εαμίται συνέλαβον τον πατέρα του Μακεδώνος. Ούτος δημοσιεύει συνεχώς διά των εφημερίδων Βόλου, ότι εάν μέχρι της 30-4-44 δεν αφεθή ελεύθερος ο πατήρ του, θα προβεί εις αντίποινα και θα εκτελέση όλους τους Εαμίτας Βόλου, τας οικογενείας των και θα ανατινάξη τας οικίας των. Οι κάτοικοι φεύγουν πανικόβλητοι. Η οργάνωσις έχει έκτασιν και εις τα πεδινά χωρία της Θεσσαλίας.

Ε.Ε.Ε.
(Εθνική Ένωσις Ελλάς)
Πολιτικός αρχηγός των Ε.Ε.Ε. είναι ο εκ Θεσ/νίκης δικηγόρος Κ. Γούλας. Ούτος εγκατεστάθη εις τας Αθήνας και αναπτύσσει δράσιν κατά του ΕΑΜ και του κομμουνισμού υποστηριζόμενος παρά των Γερμανών (Σ.Σ.).
Συνεργάζεται εις τα 3Ε ο στρατηγός Μπάκος, λοχαγός Βουγικλάρης. Ιθύνοντες επίσης της οργανώσεως είναι ο Αρβανιτάκης ο Κοσμίδης, Παντελής, Λάμπρου, Στάγκος, ο συν/ρχης Γρηγοράκης, ο Σταθόπουλος (ψευδώνυμον του Β. Σκανδάλη).
Ο Γούλας μαζί με τον Μπάκον υποστηριζόμενος από τα Σ.Σ. καταβάλουν προσπαθείας να καταλάβουν την αρχήν, υποσχόμενοι εις τους Γερμανούς γενικήν επιστράτευσιν της Ελλάδος.
Τας προσπαθείας των επέτειναν μετα΄την αποχώρησιν του Ταβουλάρη από την κυβέρνησιν Ράλλη. Εις τα μορφωμένα μέλη της οργανώσεως τα οποία – ως λέγουν – θα αποτελέσουν τα στελέχη της Κυβερνήσεως των 3Ε κάμνουν ειδικά μαθήματα εκάστην Τρίτην και Παρασκευήν εις τα γραφεία της οργανώσεώς των (οδ. Ζαλοκώστα) και διδάσκουν οι Πανταζής, Λάμπρου, Στάγκος.
Έχουν καταρτήσει ένοπλα τμήματα, των οποίων ηγείται ο Σταθόπουλος (Ψευδ. του Β. Σκανδάλη, αδελφού του Κ. Σκανδάλη δ/τού της Ραδιοφωνίας και της Γερμανικής λογοκρισίας). Η Γερμανική αστυνομία εζήτησε 30 μέλη της οργανώσεως διά να εκπαιδευθούν ειδικώς και να χρησιμοποιηθούν παρ’ αυτής.
Πολιτ. 139
Εις μυστικήν συγκέντρωσιν των μαχητικών ομάδων γενομένης εις τα γραφεία της οργανώσεως (Σίνα 8) ομίλησεν ο αρχηγός Γούλας και ο Αρβανιτάκης οι οποίοι ανεκοίνωσαν ότι εις την περιφέρεια της Θεσσαλίας εσχηματίσθη ομάς 800 ανδρών υπό τον αντ/ρχην Χρυσοχοίδη με σκοπόν να διαλύση τας ανταρτικάς ομάδας.
Παραρτήματα της οργανώσεως υπάρχουν:
1. Εις Τρίκαλα με αρχηγόν τον Μαντζούφαν. Η εύκολος δύναμις της ομάδος είναι 150 άνδρες.
2. Εις Ιωάννινα αποτελούμενον από 30 μέλη υπό τας διαταγάς του λοχαγού Μιχαλάκη.
393/22.7.44, 239/26.8.44, 79/22.7.44, 81-82/22.7.44

Ο Προιστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Ε.Ε.
(Εθνική Ένωσις Ελλάδος – Εθνικοσοσιαλιστικόν Κομμά –
Οργάνωσις Αντ/ρχου Πούλου)
Γενικά:
Ιδρύθη εν Θεσ/νίκη κατόπιν εντολής των Γερμανών και τη ενισχύσει των .
Εγένετο εις αντικατάστασιν της χωροφυλακής και με σκοπόν την πάταξιν της μαύρης αγοράς, την δίωξιν και διάλυσιν των εθνικών ανταρτικών ομάδων και την δίωξιν του κομμουνισμού .
Της οργανώσεως προίσταται ο αντ/ρχος Πούλος με υπαρχηγόν τον επισμηναγόν Γαρουφαλήν, συνεργάτας δε τους:
Σπυρίδην εκ Δράμας, Παζώνην τέως νομάρχην Αλεξανδρουπόλεως, την Ρωσσίδα σύζυγον του Γαρουφαλή, τους επισμηνίας Σιλελόγλου Δαμιανόν και Σωτηριάδη, τον Συντ/Λιμπέσιν, Αγάθον, Μποζάνην και Καρανζάν.
Συμμετέχουν πολλοί Βούλγαροι και Αρμένιοι τα δε μέλη της κατά το πλείστον είναι κατωτάτης υποστάθμης.
Συνεργάζεται και δρά διά λογαριασμόν των Γερμανών παρά των οποίων και χρηματοδοτείται.
Από μέλη της κυρίως συνεστήθησαν εις Θεσσαλονίκην δύο περίπου λόχοι εφοδιασθέντες εις οπλισμόν και ιματισμόν από τους Γερμανούς υπό την αρχηγίαν του Πούλου με αντικειμενικόν σκοπόν την δίωξιν των ανταρτών.
Ο Πούλος είχεν προσωπικήν φρουρά από άνδρας των ανωτέρων λόχων οίτινες και εφόνευσαν ένα χωροφύλακα και ετραυμάτισαν έναν πολίτη την 15-6-43, παρά την οικίαν Πούλου.
Ο Πούλος απέβλεπε εις την κατάληψιν της θέσεως του Δ/ντού αστυνομίας Θεσ/νίκης.
Οι άνδρες των λόχων φέρουν Γερμανικάς στολάς και Ελληνικά διακριτικά.
Αρχικώς εις τους νεοκατατασσόμενους εδίδετο εφ’ άπαξ 1.500.000 δρχ., μισθός 600.000 δρχ. μηνιαίως (οπλίται) και τρόφιμα διά τας οικογενείας των και έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των Γερμανών.
Των λόχων μετέχουν και αξιωματικοί.
Η ένοπλος δύναμις του Πούλου συνέπραξε μετά των Γερμανών εις τον κατά των ανταρτών αγώνα, κατά τας αρχάς Ιουλίου 1943.
Μετέσχε εις τας επιχειρήσεις Σιατίστης και Σαμαρίνας συμπράτουσα μετά των Γερμανών.
Κατέστρεψε το χωρίον Λέχωβα.
Εδημιούργησαν διά τους κατοίκους της περιοχής Κοζάνης, Σιατίστης, Σαμαρίνας κατάστασιν προκαλέσασαν αντίποινα Γερμανών.
Διέπραξαν βαρβαρότητας και εγκλήματα, εκβιασμούς, βιασμούς και γενικώς η διαγωγή των ανδρών του Πούλου εις την ύπαιθρον υπήρξε τοιαύτη ώστε προκάλεσε μέτρα και αυτών των Γερμανών, οίτινες αγανακτήσαντες απεφάσισαν να εισαγάγουν άνδρας του Πούλου εις στρατόπεδον.
Μετά τας επιχειρήσεις Ιουλίου 1943 κατά των ανταρτών έφθασαν εις Θεσσαλονίκην 3 αυτοκίνητα με 50 τραυματίας του σώματος Πούλου.
Κατηγορούν τους Άγγλους ως υπευθύνους της καταστροφής της Ελλάδος.
Συμπράτουν και μετά των Βουλγάρων.
Εις τας Αθήνας διευθύνεται από τον συν/ρχην Ριζόπουλον και χρηματοδοτείται από τους Γερμανούς.
Διεξάγει αγώνα κατά των κομμουνιστών.
Εμφανίζεται με το σύστημα συμφιλιώσεως δήθεν των Ελλήνων.
Εις την πραγματικότητα όμως την ευνοούν οι Γερμανοι.
(Εκθέσεις: 262/29-8-43, 263/30-8-43, 359/15-10-43, 253/26-8-43, 443/11-11-43, 445/2-11-43, 456/6-11-43, 365/19-10-43, 387/31-5-43, 374/15-5-43, 695/30-3-44, 167/13-4-43, 754/16-5-44).

Ρ.Ε.Ο.
Αυτή ιδρύθη κατά το 1943 εις τα Μαζέικα (Κάτω Κλειτορία) Πελοπονήσου.
Ιδρυταί αυτής είναι ο Καμπέρος Παναγιώτης έμπορος ραπτομηχανών, Οικονόμου Χρήστος, Κώρης Αντώνιος, Βρυώνης Σταύρος, Νικολάου Νικόλαος, Σακελαρόπουλος Παναγιώτης, Πουρνάρας Αλέξανδρος, Κουκότσης Παναγιώτης, Δουφεξής Π., Χρόνης Φώτιος, Παπαδόπουλος θεοδ., Μήντζιας Χρήστος, Σιατολίας Δημ., Χρονόπουλος Βασίλειος, Παππάς Γεώργιος και Μπαρδίκας Χαράλαμπος.
Ούτοι περιοδεύοντες εις τας επαρχίας της Πελοποννήσου προσπαθούν να μυήσουν και άλλους εις την οργάνωσιν, της οποίας τα μέλη κατά το 1940 (κήρυξις ελληνο – ιταλικού πολέμου) ανήρχοντο εις 1740. Η κεντρική επιτροπή της οργανώσεως καταδιωχθείσα ως προπαγανδίζουσα υπέρ του άξονος υπό της Ελληνικής Αστυνομίας και δη αυτοπροσώπως υπό του ανωτάτου Διοικητού Χωρ/κής Δυτικής Ελλάδος Δημολά Γρηγορίου κατά την διάρκειαν του ελληνοιταλικού πολέμου ηναγκάσθη να καταστρέψει τα εν Μαζεΐκοις αρχεία της και να μεταφερθή εις Αθήνας.
Εις την πρωτεύουσαν υπό την προστασία των γερμανοϊταλικών στρατευμάτων κατοχής ήρχισε συνεργαζόμενη με την ΕΣΠΟ και την ΟΕΔΕ και ούτω ηύξησε την δύναμιν της εις μέλη. Κατά το 1943 δ/τήν αυτής ήτο ο Σοφοκλής Κόντος και Νομικός Σύμβουλος αυτής ο Ευγενόπουλος.
Το έργον της ΡΕΟ προ της καταλήψεως της Ελλάδος υπό του άξονος ήτο: Προπαγάνδα φιλοαξονική, διάδοσις των ειδήσεων του σταθμού Μπάρι και Βερολίνου κατά την διάρκεια του πολέμου 1940, δημιουργία ηττοπάθειας εις τους νέους επιστράτους κ.λ.π. Γενικώς η ΡΕΟ ενήργει εις το εσωτερικόν μέτωπον της Ελλάδος ως τμήμα της 5ης φάλαγγος.
Μετά την είσοδο των Γερμανών επρόδωσεν εις τα στρατεύματα της κατοχής τους αγγλόφιλους, τους σαμποτέρ, πρόσωπα των ελληνικών μυστικών οργανώσεων (πατριωτικών) επροκάλεσεν την σύλληψιν 380
κομμουνιστών, υπέδειξαν τας αποθήκας όπου ευρίσκοντο εμπορεύματα, δέματα, ελαστικά, αυτοκίνητα, πετρέλαια, βενζίναι, σιδερικά κ.λ.π. λαμβάνουσα πάντα ποσοστά από τα κατασχεθέντα είδη.
Γραφ. ΙV ον της ΔΕΥΠ 53/457 ΑΔΚΠΤ
Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Π.Α.Σ.
(Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Σύνδεσμος)
Είναι οργάνωσις εμφανιζομένη με την προσπάθεια συνένωσις των Εθνικών Οργανώσεων.
Εμφανίζεται εις τους τοίχους των Αθηνών διά της τοιχοκολήσεως εντύπων με τα ραδιοφωνικά νέα του Σταθμού Λονδίνου.
Εις την Π.Α.Σ. έχει προσχωρήσει η Π.Ε.Α.Ν.
Έκθ. 736/1.5.44, 752/12.5.44, 783/20.6.44.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Η Π.Α.Σ. συνεστήθη ενεργεία της Ε.Δ.
786/ 23-6-44.

Ο.Γ.Ε.
(Οργάνωσις Γυναικών Ελλάδος)
Συνεστήθη παρ’ Ελληνίδων κατά το 1942 με αντικειμενικόν σκοπόν την περιφρούρησιν της Ελληνίδος από τον ηθικόν εκπεσμόν.
Της συντάξεως του καταστατικού της μετέσχε ο Αντ/ρχης Πεζ. Μαραγκάκης Γ. (ευρισκόμενος νυν εν Μ.Α.).
Το καταστατικόν προβλέπει διά τας παρεκτρεπομένας γυναίκας: α) προειδοποίησιν, β) εν υποτροπή διαπόμπευσιν γ) εις περιπτώσεις βαρυτέρας κυρώσεις μέχρι εκτελέσεως.
Έκθ. 157/;;. 3.43.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Δ.Ε.Μ.
(Ενιαίον Δημοκρατικόν Εθνικόν Μέτωπον)
Είναι οργάνωσις των παλαιών δημοκρατικών κομμάτων.
Είναι οργάνωσις πολιτικοστρατιωτική.
Μετέχουν πολλοί των αρχηγών των τέως δημοκρατικών κομμάτων.
Έχει πρόεδρον στρατιωτικόν και παρατηρητήν εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων τον Θεμ. Τσάτσον.
Επιδιώκει την διοργάνωσιν δημοκρατικού απελευθερωτικού στρατού.
Αποβλέπει εκτός της απελευθερώσεως και εις επικράτησιν του πολιτικού της προγράμματος.
Στρέφεται κατά του κομμουνισμού και της Ε.Α.Μ.
Διαθέτει μαχητικόν τμήμα υπό τον Πλοίαρχο Κανάρην μετά του οποίου συνεργάζονται οι Ντεντιδάκης πολιτευτής Πειραιώς και Καναγκίνης ιατρός.
Φέρεται συνεργαζομένη με τας οργανώσεις: Α.Α.Α., Π.Ε.Α.Ν., Ρ.Α.Ν. μετά των εν Αθήναις Κρητών, πιθανών δε και μετά της οργανώσεως Συνταγματαρχών.
Κατά το θέρος 1943 προσεχώρησε εις το Α.Α.Ε. και εδημιουργήθη «Πανδημοκρατική Συνομοσπονδία».
Συνηργάσθη εις την απεργία της 13.7.43 προς διαμαρτυρία κατά της επεκτάσεως της Βουλγαρικής κατοχής.
Έχει παράρτημα εις Θεσ/νίκην.
Εκθ. 271/14.9.44, 510/18.11.43, Έκθ. Χαλ. 358/8.3.44, 423/22.10.43, 365/19.10.43, Δελτ. Πληρ. 17.7.43 αρ. 31, Δελτ. Πληρ. αρ. 30, Δελτ. Πλ. 22.6.43.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ρ.Α.Φ.
Ιδρύθη το θέρος του 1941 και είναι οργάνωσις πολιτική.
Οι ηγούμενοι αυτής δεν είναι γνωστοί.
Μέλη της σπουδασταί της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής.
Σκοπός της η καθοδήγησις του Ελληνικού Λαού και η συνένωσις και οργάνωσίς του κατά του κατακτητού.
Εκδίδει το έντυπον Ρ.Α.Φ.
Έχει περιωρισμένην δράσιν.
Δια του εντύπου της (αρ. 32 της 1ης Ιουνίου 1943) απευθυνομένη προς την Δημοκρατικήν Φωνήν αναγράφει ότι είναι Δημοκρατική και ως προς αυτό συμφωνούν, κατακρίνει όμως την Αντιεαμικήν αντικομμουνιστικήν εκστρατείαν την Δημ/κής Φωνής με τα εξής : «Τόσον το ΕΑΜ όσον και το ΚΚΕ είναι για μας τίμιοι και ηρωϊκοί Έλληνες που όχι με λόγια αλλά με το αίμα τους αγωνίζονται στα βουνά και στις πόλεις ενώ εσύ διεξάγεις μια διασπαστική και καθαρώς προδοτική εκστρατεία εναντίον τους».
501/13.11.43, 685/30.3.44, Ριζοσπάστης αρ. φύλ. 38/10.8.43, ΡΑΦ.

Το πρώτον 10ήμερον του Σ/βρίου 1943 κατεδόθη και ανεκαλύφθησαν τα τυπογραφεία της, συνελήφθησαν δε και πολλά μέλη της.
501/13.11.43, Εφημ. ΡΑΦ.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

ΣΠΙΘΑ
Είναι γυναικεία Οργάνωσις Εθνικού περιεχομένου και φιλοβασιλική.
Συνεργάζεται μετά των οργανώσεων Ε.Κ.Ν., Ε.Κ, Ε.Δ. ης και αποτελεί το γυναικείον τμήμα.
Έχει τους ιδίους σκοπούς με την Ι.Τ. και Χ. δρα εις έργα αλληλεγγύης εις Αθήνας και Πειραιά. Χρησιμοποιείται διά την συλλογήν εράνων και την διενέργειαν προπαγάνδας.
Εκδίδει το έντυπον «ΣΠΙΘΑ».
514/20.11.43, 695/30.3.44, 715/19.4.44, Έκθ. Χαλ. 358/8.3.44.
Μεταξύ των ηγετικών της μελών είναι η θυγάτηρ του Μεταξά τέως κ. Μαντζούρα.
715/19.4.44

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Α.Α.Α.
———
(Αγών – Απελευθερώσεως – Αναγεννήσεως)
Ιδρύθη υπό του πρώην πολιτικού Αρχηγού Παπανδρέου και με ενίσχυσιν και των λοιπών Δημοκρατικών Αρχηγών.
Ενεφανίσθη περί τας αρχάς του 1943.
Σκοπεί την συμβολήν εις τον κατά του κατακτητού αγώνα και την τήρησιν της τάξεως.
Είναι οργάνωσις Δημοκρατική.
Αποκλείει την επαναφοράν του Βασιλέως.
Στρέφεται κατά του κομμουνισμού.
Αποτελεί προσπάθειαν των Δημοκρατικών Αρχηγών προς δημιουργίαν δυναμικής οργανώσεως την οποίαν να κατευθύνουν αμέσως οι ίδιοι.
Έχει περιπέσει εις αφάνειαν.

508/17.11.43 πολιτικαί πληροφορίαι εξ Ελλάδος από 22.5.43, δελτ. πληρ. αρ. 17/43. Είναι οργάνωσις του Συντ/ρχου Αντωνοπούλου.
206/3.8.43.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε.Π.
——
(Ένωσις – Πατρίς)
Συνεστήθη κατά τον Ιούλιον 1943 πρωτοβουλία του ε.α. αντιπλοιάρχου Τσατσά Θεοδώρου και Γιαννέλη Β. Δ/ντού των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων με σκοπόν :
α) Την συνένωσιν όλων των Ελλήνων διά τον κατά του κατακτητού Αγώνα και
β) Αγώνα κατά του κομμουνισμού.
Είναι Εθνικιστική, αντιτίθεται προς τον Βασιλέα, αλλά προς το παρόν παραδέχεται συνεργασίαν, αφίνουσα την λύσην του πολιτειακού μετά τον πόλεμον διά της θελήσεως του Ελληνικού Λαού.
Κηρύσσει υπευθύνους τους διασπόντας τον αγώνα.
Αποβλέπει εις την διεύρυνσιν των συνόρων ίνα ούτω η Ελλάς καταστεί αυτάρκης.
Εκδίδει το έντυπον «Ελληνική Φωνή».
202/2.8.43, εφ. «Ελλην. Φωνή» αρ. 1
Ιούνιος 1943
Είναι μικράς σημασίας και μαχητικής αξίας.
Έκθ. Χαλ. 388/8.3.44

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ. ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

Ε. Ο. Β.
——–
(Εθνική Οργάνωσις Βασιλοφρόνων)
Ιδρύθη κατά τον Μάρτιον του 1943 εις τον νομόν Μεσσηνίας. Μετέχουν αξ/κοί και πολίται. Πιθανώς και ο λοχαγός Καραχάλιος. Οργάνωσε ένοπλον τμήμα εις την περιοχήν Τριφυλλίας – Ολυμπίας δυνάμεως 300 περίπου ανδρών.
Του ενόπλου τμήματος μετέχη και ο λοχαγός Θεοχαρόπουλος.
Το ένοπλον τμήμα της λόγω πολιτικών διαφορών συνεκρούσθη κατά το θέρος 1943 προς τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. και διελύθη εκτελεσθέντος του Θεοχαρόπουλου, και πλείστων άλλων.
713/22.11.43 715/15.4.44.

Ο Προϊστάμενος
του
Γραφ, ΙΙγ της ΔΕΥΠ.

ΚΑΡΟΥΣΟΣ. Μ.

Ε. Ο. Κ.
——–
(Εθνική Οργάνωσις Κερκύρας)
——–
-ΓΕΝΙΚΑ-
Ιδρύθη κατά τον Δεκέμβριον 1942 υπό την ηγεσίαν του εφέτου Κομιανού και τη συνεργασία του Μητροπολίτου Κερκύρας Μεθοδίου.
Επέβλεπε εις την ενίσχυσιν των Συμμάχων εν περιπτώσει αποβάσεως, εις την τήρησιν της τάξεως εν περιπτώσει αποχωρήσεως των Ιταλών, εις την βοήθειαν αποστολής των επιθυμούντων να συμμετάσχουν εις τα ανταρτικά σώματα, εις την οικονομικήν βοήθειαν των δηνοπαθούντων ανεξαρτήτως κόμματος και οργανώσεως, την τόνωσιν του Εθνικού φρονήματος του Λαού της Κερκύρας.
Η οργάνωσις ανεπτύχθη και εις την ύπαιθρον της Κερκύρας και περιέλαβε μέγαν αριθμόν μελών εξ όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των πολιτικών μερίδων ανεξαρτήτως των πολιτικών και πολιτειακών δοξασιών.
Γίνονται ενέργειαι συνεργασίας με το Ε.Α.Μ. αλλά λόγω του κομμουνιστικού περιεχομένου τούτου αποτυγχάνουν.
(Εκθέσεις : 334/8-10-43, 347/13-10-43, 336/19-10-43)

Ε.Ο.Κ. (Εθνική Οργάνωσις Κερκύρας)
ή ) Στρατηγού
Ε.Σ (Εθνική Σωτηρία) ) Κοκονίτση
———————————
-ΓΕΝΙΚΑ-
Ιδρύθη κατά τας αρχάς του 1942 υπό του ε.α. υποστρατήγου Κοκονίτση Αλέξανδρου και περιελάμβανε ως μέλη αποστράτους αξ/κούς, μονίμους και εφέδρους, ως και υπαξ/κούς και οπλίτας.
Ήτο οργάνωσις Εθνικού περιεχομένου, άνω πολιτειακών επιδιώξεων.
Έιχε μικρά ένοπλα τμήματα εν Κερκύρα και φαίνεται ότι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός αντ/ρχης Τριβιζάς ήσαν μέλη της οργανώσεως του Συντ/ρχου Ζέρβα.
Διΐστατο προς το Ε.Α.Μ. και τον κομμουνισμόν.
Έδρασε κατά των προδοτών, συνέλαβε και αφώπλισε τμήμα Γερμανών κατά την κατάρρευσιν της Ιταλίας, έφερεν ένοπλον αντίστασιν κατά των Γερμανών κατά την 24 και 25 Σ/βρίου 1943 και προσέφερε πλείστας όσας υπηρεσίας, εις τον πληθυσμόν της νήσου κατά το διάστημα των Γερμανικών βομβαρδισμών.
(Εκθέσεις : 350-13-10-43, 351/13-10-43, 352/14-10-43,
515/20-11-43, 347/12-10-43)

Ι. Φ.
——————
(- Ιερά Φάλαγξ)
-ΓΕΝΙΚΑ-
Ιδρύθη το 1941.
Διοικήται από τον Ιωάννη Φιλήμωνα και διοικητήν συμβουλίου του οποίου μετέχει ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης Σιγάλας Μαρίνος ως και ο Υπ/γός Πεζ/κού Κασιάνης.
Αποβλέπει α) εις την απελευθέρωσιν β) Την ενίσχυσιν του ανταρτικού αγώνος γ) την τήρησιν της τάξεως κατά των κομμουνιστών διά της ενισχύσεως των σωμάτων Ασφαλείας, και δ) Εγκαθίδρυσιν αβασιλεύτου Δημοκρατίας καίτοι φαίνεται διατεθειμένη ν’ ανεχθεί επάνοδον του Βασιλέως μέχρι της υπογραφής της Ειρήνης. Κατά τα άλλα δεν διαφέρει της ΙΤ.
Αποτελείται μάλλον από μαθητάς.
Δεν φαίνεται διαθέτουσα δύναμιν.
435/29-10-45, 436/2/11/43, 514/26/11/43,
Είναι οργάνωσις Εθνικιστική της οποίας εν μέρει η Διοίκησις ανήκει εις οικονομικούς παράγοντας.
Σκοπός της είναι η αντίδρασις κατά του κομμουνισμού.
695/ 30/3/44

Λ. Α. Ε.
—————————————-
(Λαϊκή – Απελευθερωτική – Ένωσις)
-ΓΕΝΙΚΑ-
Ενεφανίσθη κατά τον Απρίλιον 1945.
Έχει αρχάς καθαρώς εθνικιστικάς.
Πιστεύει εις τας εθνικάς αρχάς.
Είναι οργάνωσις των σοσιαλιστικών κομμάτων. Συμπεριλαμβάνει και άλλας οργανώσεις. Διοικήται παρ’ αντιπροσώπων όλων των συμμετεχουσών οργανώσεων.
Περιλαμβάνει πολλούς εφέδρους.
Αρχηγός της φέρεται ο εφ. Αξ/κός Χατζημίχος. Διά το πολιτειακόν επαφίεται εις την ελευθέραν κρίσιν του Ελληνικού Λαού.
Αποτελεί Ένωσιν των διαφόρων άλλων δημοκρατικού περιεχομένου οργανώσεων ΕΔΕΣ ΙΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ.
Κατά το β’ δεκαπενθήμερον Σεπτεμβρίου 1943 εκυκλοφόρησε προκηρύξεις κοινοποιούσα την ένωσίν της με την ΙΤ και ΠΕΑΝ.
Ο φερόμενος ως αρχηγός Χατζημίχος ευρίσκεται εις επαφήν μετά του Ζέρβα.
Επιδεικνύει μικράν δράσιν προπαγανδιστικήν.
Οργάνωσε τα πρώτα συλλαλητήρια έναντι της επεκτάσεως της Βουλγαρικής κατοχής.
Εκδίδει το έντυπον ΛΑΕ.
Ακολουθή το παλαιόν κομμουνιστικό σύστημα ήτοι κέντρα – πυρήνες – ακτίνες.
310/18-11-43, 276/13-9-43, 436/2-11-43, 514/20-11-43, 326/6-10-43.
Πιστεύει και επιδιώκει αβασίλευτον Δημοκρατία με επικράτησιν του αγροτικού κόμματος, Εθνικοποίησιν των μεγάλων επιχειρήσεων και γενικώς καταπολέμησιν του μεγάλου κεφαλαίου. Θέλει πολύ ευρύτερα τα Ελληνικά σύνορα.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
ή
ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ή
Θ.Ε.Ρ.Ο.Σ.
——————————
-ΓΕΝΙΚΑ-
Ιδρύθη κατά τον Σεπτέμβριον του 1941.
Οργανώθη παρά των Συντ/ρχών και φαινομενικώς υπάγεται εις τους αντιστρατήγους τους μη πολιτευθέντας, πραγματικώς όμως είναι τελείως ανεξάρτητος.
Η Οργάνωσις Συνταγματαρχών μετωνομάσθη εις ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ και μεταγενεστέρως χάρις εις την συχνήν χρησιμοποίησιν της λέξεως ιεραρχία υπό την έννοιαν της στρατιωτικής της σημασίας και λόγω του κακοήχου της λέξεως μετωνομάσθη εις Θ.Ε.Ρ.Ο.Σ.
Μεταξύ των σκοπών της οργανώσεως ήσαν :
α) Η τακτοποίησις των αξιωματικών.
β) Η δημιουργία αναλόγου προπαγάνδας προς συγκράτησιν του εθνικού φρονήματος.
Διευθύνεται από επιτροπήν αποτελουμένην εκ των συνταγματαρχών: Λιώση, Σπηλιωτοπούλου, Τσακαλώτου και Κιτριλάκη.
Εδρεύει εις Αθήνας και μεταξύ των αρχηγών της φέρεται ο Στρατηγός Κοσμάς.
Αποτελείται κυρίως από ανωτάτους και ανωτέρους αξιωματικούς.
Τα μέλη της Οργανώσεως εξελέγησαν εκ των καλυτέρων στελεχών των μονίμων αξιωματικών.
Τα μέλη της οργανώσεως δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά λαμβάνουν διαταγάς από την Κ.Ε. δι’ ανεγνωρισμένων συνδέσμων.
Επεξετάθη εις όλας τας πόλεις της Ελλάδος.
Επέτυχε την αποκατάστασιν των αποτάκτων αξιωματικών.
Έχει τοποθετήση μέλη της εις επικαίρους θέσεις σχέσιν εχούσας με μεταφοράς στρατευμάτων κατοχής, μετακινήσεις, εφοδιασμούς και σαμποτάζ.
Η δράσις ενός εκάστου των μελών είναι εκ των προτέρων καθωρισμένη και εκτείνεται προς καθωρισμένην κατεύθυνσιν.
Ετοποθέτησε ελαχίστους κατωτέρους αξιωματικούς εις τα Τάγματα Ασφαλείας, ίνα παρακολουθήση τον τρόπον ενεργείας αυτών, χωρίς να έχει σχέσιν προς την Διοίκησιν των Ταγμάτων.

Αποδίδεται εις αυτήν η ανατίναξις των Γραφείων της Ε.Σ.Π.Ο.
(Εκθέσεις : 224/22-8-43, 226/12-8-43, 433/29-10-43, 687/26-3-44,
311/28-9-43, 514/20-11-43, 454/5-11-43,
Χαλ. 336/31-3-44,)

Π.Ε.Ο.
——-
(Παγκρήτιος Επαναστατική Οργάνωσις)
——
-ΓΕΝΙΚΑ-
Άνευ πολιτικών σκοπών και μοναδικήν επιδίωξιν την απελευθέρωσιν.
(Εκθέσεις : 684/23-3-44)

Π.Ο.Ε.Ν.
———-
-ΓΕΝΙΚΑ-
Ενεφανίσθη εσχάτως εις Χανιά Κρήτης έχουσα περιορισμένην δράσιν.
Διευθύνεται από επιτροπήν.
(Εκθέσεις : 603/24-1-44)

Γ.Σ.Π.Κ.Ν.Π.
————-
Γενική συνομοσπονδία παλαιών και νέων πολεμιστών
-ΓΕΝΙΚΑ-
Συνεστήθη υπό της Ιταλικής Πρεσβείας με σκοπόν την διάσπασιν της κατά των κατακτητών αντιδράσεως διά της προλήψεως ανταρσιών, απεργιών, σαμποτάζ κλπ.
Συμμετέχουν ταύτης οι : Επίλαρχος Κονδάκης (μετέχων και άλλων φιλοαξονικών οργανώσεων ως ηγετικόν στοιχείον) Στρατηγοί : Παπαφλέσσας και Μαυρομιχάλης, ο χημικός μηχανικός Περσάκης, οι εφοπλισταί Βερνίκος και Θεοδώρου.
(Δελτ. Αθ 1/1943)

Ε.Α.Ο.Ε.
(Ένωσις Αντικομμουνιστικών Οργανώσεων Ελλάδος)
———
-ΓΕΝΙΚΑ-
Διοικείται από τον αστυνομικόν Διευθυντήν Α΄ τάξεως Βασιλόπουλον.
Χρηματοδοτείται από τους Γερμανούς.
(Έκθεσις : 695/30-3-44)

Ε.Φ.Γ.
——-
(Εταιρία Φίλων της Γερμανίας)
———–
-ΓΕΝΙΚΑ-
Είναι το φυτώριον των πρακτόρων της Γκεστάπο.
Περιλαμβάνει μέλη από όλας τας τάξεις της Ελληνικής Κοινωνίας.
Εξ όλων των αντεθνικών οργανώσεων παρουσιάζει την σοβαροτέραν δράσιν.
(Έκθεσις : 695/30-3-44)

Ο.Ε.Δ.Ε.
———-
(Οργάνωσις Εθνικών Δυνάμεων Ελλάδος)
———
-ΓΕΝΙΚΑ-
Παρουσιάσθη την αρχήν του 1942.
Είναι φιλοαξονική και συνεργάζεται με την Γκεστάπο, την Ε.Σ.Π.Ο. και την Ε.Φ.Χ.
Έχει περιορισμένον αριθμόν μελών μεταξύ δε των ηγετών της είναι ο δικηγόρος Σινίνης και ο εν Μ.Α. ευρισκόμενος δημοσιογράφος Αρδάμης.
Αποβλέπει εις την διάσπασιν της αντιδράσεως του Ελληνικού Λαού προς εξυπηρέτησιν των κατακτητών.
Διατηρεί γραφεία επί της οδού Ακαδημίας 84 εις Αθήνας.
Παρουσιάζει περιορισμένην δράσιν και εμφανίζεται εις τους τοίχους των Αθηνών με το σύνθημα «ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ».
Κατέβαλε κατ’Ιανουάριον 1943 προσπάθειαν επεκτάσεως της εις Σαλαμίνα αλλ’ απέτυχε παρά τας προσπαθείας των : Δαπάκη Ιωάννου παντοπώλου και Ανέστη και Θεοδώρου οργανοπαικτών, καθότι η προσπάθεια δεν εύρεν απήχησιν παρά τω Λαώ.
(Εκθέσεις : 161/19-4-43, 189/12-7-43, 501/13-11-43,
Δελτ.Πληρ. 1/1942 και 19/1943)

Ρ.Ο.
—-
(Ριζοσπαστικός Όμιλος)
———-
-ΓΕΝΙΚΑ-
Στερείται πολιτικής ισχύος.
Χρηματοδοτείται υπό των Γερμανών.
Προΐσταται ο Σταμάτιος Μερκούρης.
Διεξάγει αγώνα κατά του κομμουνισμού και υπέρ των Γερμανών.
Υπέρ της οργανώσεως κυκλοφορούν ένσημα εισπράξεων προς οικονομικήν της ενίσχυσιν.
(Εκθέσεις : 468/9-11-43, 695/30-4-44)

Ρ.Λ.
—–
(Ρουμανική Λεγεών)
ή
Κ.Κ.
—–
(Κουτσοβλαχικό Κίνημα)
—————————
-ΓΕΝΙΚΑ-
Η κίνησις του Κουτσοβλαχικού κινήματος έλαβεν ως βάσιν την προπολεμικώς γενομένην προεργασίαν του Ρουμανικού Προξενείου Ιωαννίνων όπερ προπολεμικώς πλαισιούμενον από αρκετούς εκ των λεγομένων Κουτσοβλάχων των ανατολικών Ζαγορίων και της περιοχής Μετσόβου είχε υπό την προστασίαν του τον υπάρχοντα «Κουτσοβλαχικόν Σύλλογον» και κατώρθωσε να επιτύχη την ίδρυσιν Ρουμανικού Γυμνασίου και Οικοτροφείον, με αντικειμενικόν σκοπόν την καλληέργειαν Ρουμανικής συνειδήσεως μεταξύ των κατοίκων τους οποίους εθεώρει ως Ρουμανικήν μειονότητα.
Απόφοιτοι του εν λόγω Ρουμανικού Γυμνασίου εστέλοντο προς παρακολούθησιν ανωτέρων σπουδών εις Ρουμανίαν επιστρέφοντες εκείθεν με διπλώματα επιστημόνων.
Με την κήρυξιν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου τα ανωτέρω στοιχεία ήρχισαν αναφανδόν κινούμενα ανθελληνικώς και προ παντός κατά τας πρώτας ημέρας του πολέμου.
Με την έναρξιν της Ιταλικής κατοχής απεκάλυψαν τας πραγματικάς διαθέσεις των δημιουργίας ανεξαρτήτου Ηπείρου προσηρτημένης υπό τύπον προτεκτοράτου εις την Ρουμανίαν και ίδρυσαν την πλήρως μετά των Ιταλών και κατά των Ελλήνων συνεργασθήσαν «Ρουμανικήν Λεγεόνα».
Εις την ίδρυσιν της Ρ.Λ. επρωτοστάτησαν οι Διαμάντης, Ματούσης δικηγόρος εκ Λαρίσσης, Περδίκης, ο φερόμενος ως αρχηγός των Κουτσοβλάχων Ρουμποντίκα, ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Θεσσαλίας Μ. Μπάρδας μετά του δικηγόρου υιού του, ο Μπαλοδήμος, συμμετέσχε δε και ο Συν/ρχης Τζιόρτζιος Β. όστις όμως αργότερον ηρνήθη καίτοι εις μανιφέστον της Ρ.Λ. υπήρχε η υπογραφή του.
Η Ρ.Λ. αποτελέσθη κατ’ αρχάς από 5.000 περίπου άνδρας εξ ων 400 εις Λάρισσαν και έφερον Ιταλικάς στολάς και οπλισμόν επί δε του δικώχου των το κεφαλαίον γράμμα «Λ».
Διέπραξεν η Ρ.Λ. παντοειδείς ωμότητας εις βάρος του πληθυσμού των περιοχών δράσεως και εμφανίσεως της, ως κλοπάς, επιτάξεις, εκβιασμούς, βιασμούς, προδοσίας πατριωτών και φόνους.
Συμμετέσχον ταύτης και τινές χωροφύλακες.
Ανάμιξιν εις την ανωτέρω κίνησιν είχεν ο Κοτζαμάνης αποβλέπων εις την αρχηγείαν του «Ανεξαρτήτου Κράτους της Πίνδου» με πρωτεύουσαν την Σαμαρείναν, το οποίον θα εδημιουργείτο τη ενισχύσει των Ιταλών.
Ο Ματούσης παλαιός κομμουνιστής και ο Διαμάντης πρώην αξ/κός και κατάσκοπος των Ιταλών κατά τον πόλεμον, οργάνωσαν τας ομάδας «οδηγών» της Μεραρχίας Τζούλια εις την περιοχήν της Πίνδου.
Μεταγενεστέρως ο Ματούσης προσεπάθησε να γίνη υπουργός εις την Κυβέρνησιν Ράλλη αλλ’ απέτυχε, νυν δε προσπαθεί να εντάξη γνωστούς του εις τα Τάγματα τα δημιουργούμενα κατά των ανταρτών, καθότι η Λεγεών διελύθη κατόπιν της πιέσεως εναντίον της των ανταρτικών ομάδων και της εκτελέσεως πολλών μελών της παρά των ανταρτών.

(Εκθέσεις : 451/3-11-43, 276/11-9-43, 336/9-10-43,
Εφημ. «Ελληνικά Νειάτα» αρ. 2-3 Ν/βρίου και Δεκεμβρίου 1943)

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΒΡΟΥ
—————————-
-ΙΔΡΥΣΙΣ-
Κατά τον Σεπτέμβριον 1941 παρουσιάζεται εθνικιστική κίνησις εις τον Νομόν Έβρου με Έδραν το Διδυμότειχον και υπό τον Εργολάβον Άγγελον Ζωγράφον ως και τον Στέφανον Παπαδόπουλον προϊστάμενον Τ.Τ.Τ Γραφείον Νέας Ορεστιάδος.
Αρχάς του 1942 ήρξατο ποία τις ανταρτική κίνησις υπό του εφέδρου Ανθ/χου Δρατσίδη Ζαφειρίου του αδελφού του Δρατσίδη Γεωργίου κατοίκων Πετράδων, Γεώργιος Στεφανάκης κάτοικος Ασημένιου, Ιωάννου Μπούρη κατοίκου Πυθίου, Χρίστου Μπούρα κατοίκου Πυθίου, Αποστόλου και Αθανασίου Φαρφάρα κατοίκων Θηρεάς, Ιωάννου Αναστασιάδου κατοίκου Νέας Ορεστιάδας και ετέρου – αγνώστου προσώπου το οποίον έφερε το ψευδώνυμον Άρης.
385/20-5-43, 288/11-9-43, 346/25-3-43, 400/12-5-43,
281/2-3-43, και 146/25-3-43,
———————-
Σκοποί και Διοίκησις
—————————
Συν τω χρόνο η εθνικιστική κίνησις ήρξατο να διαμορφούται εις οργάνωσιν υπό την ηγεσίαν του Αγγέλου Ζωγράφου και Σίνη Παναγιώτου και εν συνεργασία μετά των Κυριακίδη Νικολάου, Μαστρογιαννίτη Δ/ντού Εθνικής Τραπέζης εν Διδυμοτείχω, Α. Παντελίδη, Π. Δεμερτζή, Ν. Βαφειάδου και Β. Βασιλειάδου.
Τα μέλη ωνομάζοντο «Αδελφοί» τα έχοντα εξ αυτών απ’ αυθείας επαφήν μετά του Β. Προξενείου Ανδριανουπόλεως έφερον και αριθμόν.
Αρχικώς Χρέη συνδέσμου μετά του Προξενείου Ανδριανουπόλεως και της οργανώσεως εξετελούν ο εξ Ορεστιάδος Ελαιοχρωματιστής Ζήσης Παπάς ή Μιλτιάδης.
Σκοποί της ως άνω διαμορφωθείσης οργανώσεως κατά τον Σεπτέμβριον του 1942 ης ήδη προΐστατο ο ανεπίσημος μέχρι τότε αρχηγός Άγγελος Ζωγράφος είναι οι κάτωθι :

1) Συμβολή εις τον απελευθερωτικόν αγώνα.
2) Συλλογή πληροφοριών Στρατιωτικής φύσεως και διαβίβασις αυτών εις το Προξενείον Ανδριανουπόλεως.
3) Διευκόλυνσις της προς Μέσην Ανατολήν διαρροής των στρατευσίμων.
4) Περίθαλψις των εν τη περιφερεία αναξιοπαθούντων ως και των εξ άλλων μερών διαφευγόντων.
5) Ανύψωσις του Εθνικού φρονήματος του Λαού.
Μετά την προς Μ. Ανατολήν διαφυγήν αρχηγού της οργανώσεως Αγγέλου Ζωγράφου και των συνεργατών του Χατζάκο ΙΙ (τοπογράφο) Βαφειάδου και λοιπών την κατεύθυνσιν της οργανώσεως ανέλαβε ο Νικόλαος Κυριακίτσης από του Αυγούστου 1943.
281/2-8-43, 286/11-9-43.
Εξ’ επιστολών αδελφών (Μελών της οργανώσεως) προς ετέρους τοιούτους διαφαίνεται ότι επανήλθε και το ΕΑΜ εις την οργάνωσιν Έβρου με τον σκοπόν να οργανώση τα χωριά με τριαδικόν σύστημα, με κέντρα Σουφλί, Λάβαρα, Ορεστιάδα, Διδυμότειχον, Λουτρά, Φέρραι, Τύχιον, και κεντρικόν καταφύγειον εις Κυπρίνο. Προβλέπουν αναρχίαν κατά την μεταβατικήν περίοδον και εν δεδομένη στιγμή θέλουν να ευρεθούν κύριοι της καταστάσεως και αιτούν πολεμικόν υλικόν και χρήματα.
Επιστολαί 5/12/42, 17-12-42 Αρχ. ΔΕΥΠ Φακ. ΚΠΛ από 1-1-43.
Έκθεσις Χαλ. Νικολάου 25-2-44, 281/2-8-43, 286/11-8-43,
400-12-5-43, 146/23-3-43, 284/15-9-43.
Από της αναλήψεως της διοικήσεως υπό του Αθηναδώρου εκπροσώπου του ΕΑΜ καταβάλονται προσπάθειαι αναδιοργανώσεως.
Ελλείπουν οι κατάλληλοι άνδρες όπως αναλάβουν μετά θάρρους την διοίκησιν από τους κομμουνιστάς καθότι πολλοί κατάλληλοι προς τούτο διέφυγον προς Μ. Ανατολή.
Οι κομμουνισταί δεν υπερβαίνουν τους 100 εις ολόκληρον το ΕΑΜ και ΕΛΑΣ.
Πολλά Δημοκρατικά και Συντηρητικά στοιχεία διστάζουν να αναμειχθούν λόγω της τρομοκρατίας του Οδυσέως.
Κατά το πλείστον οι εν Έβρω είναι Δημοκρατικοί, επιθυμούν την συνεργασίαν μετά των Συμμάχων αρκεί να καθοδηγούν καταλλήλως, λαμβανομένων καταλλήλων μέτρων και τοποθετουμένων καταλλήλων προσώπων.
Εκθ. Ανδριανουπόλεως 3-4-44 ΓΚΑΝΤΕΡ 2
———————-

ΔΡΑΣΙΣ
———–
Από του τέλους 1941 η Οργάνωσις Έβρου κατώρθωσε να έλθη εις επαφήν μετά του εν Ανδριανουπόλει Β. Προξενείου διά του Στεφάνου Παπαδοπούλου προϊσταμένου ΤΤΤ Γραφείου Νέας Ορεστιάδος όστις και συλληφθείς παρά των Γερμανών εξετελέσθη δυνάμει αποφάσεως του Γερμανικού Στρατοδικείου Θεσ/νίκης. Μετά του Παπαδοπούλου εξετελέσθη από τους Γερμανούς ως συνεργάτης του και έτερος τις Κων/νος Ντίντας ονόματι.
Η οργάνωσις κατώρθωσε να δημιουργήση δίκτυον προς συλλογήν στρατιωτικών πληροφοριών ως και μετεβίβαζε διά μελών της – συνδέσμων εις το Προξενείον – Ανδριανουπόλεως.
Περιέθαλπτε κατά το δυνατόν τους καταφεύγοντας εις την περιοχήν της εκ της Βουλγαροκρατούμενης Α. Μακεδονίας.
Διηυκόλυνε την προς Μέσην Ανατολήν διαφυγήν των στρατευσίμων υποστηρίζουσα αυτούς οικονομικώς, ηθικώς και εμπράκτως ελθούσα απ’ ευθείας εις επαφήν με τας Τουρκικάς Αρχάς Μακράς Γεφύρας (Ουζούν κιουπρού) κατά Μάιον 1942.
Δεν κατώρθωσε η οργάνωσις να επιβληθή και να δυνηθή το ανταρτικόν σώμα Έβρου παρά τας προσπαθείας του κατώρθωσεν όμως να επιδράση επ’ αυτού εμμέσως και να συγκρατή το ανταρτικόν σώμα από βιαίας ενεργείας μέχρι Αυγούστου του 1943 οπότε και διέφυγε προς Μ. Ανατολήν ο κυρίως επιδρών επί των ανταρτικών αρχηγός της οργανώσεως Άγγελος Ζωγράφος.

ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ
————————-
ΓΕΝΙΚΑ
Σχεδόν από των αρχών της εμφανίσεως της ανταρτικής ομάδος Έβρου παρουσιάζεται ως συναρχηγός του Δρατζήδη άτομον τι με το ψευδώνυμον Άρης πιθανώς Βουλγαρικής καταγωγής.
Κατόπιν διαταγής του Προξενείου Ανδριανουπόλεως προσπαθή να αναλάβη την Δ/σιν της ανταρτικής ομάδος ο εκ των μελών της οργανώσεως Έβρου Ταγ/ρχης Σταθάτος όστις και αποτυγχάνει, μετά δε την εξαφάνισιν του Άρη τίθεται επί κεφαλής των ανταρτών άτομον τι με το ψευδώνυμον Οδυσεύς.
Η ανταρτική ομάς Έβρου υπό την Πολιτικήν καθοδήγησιν του Βουλγαροφίλου Άρη διεμορφώθη εις καθαρώς αριστεράν η δύναμίς της ανήλθε εις 150 περίπου άνδρας κυκλοφορούντας εις ολόκληρον την περιοχήν Έβρου μέχρι του τέλους 1942.
Ο Αρχηγός Άρης, φέρεται ως αριστερός παράνομος προπολεμικώς λιποτάκτης του Ελληνοϊταλικού πολέμου καταγόμενος εκ Δράμας.
Η εμφάνησις του Άρη ως αρχηγού της ανταρτικής ομάδας Έβρου δεν είναι συμπληρωματική αλλά εσκεμένη με την τοποθέτησιν του Βουλγάρου νομάρχου Αλεξανδρουπόλεως.
Εκ της καταθέσεώς του εκ των ανταρτών Γ. Δρατζίδη προς την Γκεστάπο εις ην Γκεστάπο προδίδει τας ενεργείας του Ελληνικού Προξενείου Ανδριανουπόλεως εξάγεται ότι οι αντάρται του Έβρου είναι Βούλγαροι και Έλληνες κομμουνισταί συνεργαζόμενοι εις μίαν ομάδα με αρχηγόν Βούλγαρον και όργανον του Βούλγαρου Νομάρχου Αλεξανδρουπόλεως.
Οι λεγόμενοι αντάρται είναι συμμορίται και δεν αποτελούν Εθνικόν κεφάλαιον.
Είναι αριστερά στοιχεία του Έβρου και όργανα Βουλγαρικής προπαγάνδας και εν τη αγνοία των νομίζουν ότι προσφέρουν πατριωτικήν υπηρεσίαν ενώ εξυπηρετούν πόθους του Βουλγαρικού κομμιτάτου «Μικρά Θράκη».
Στρέφονται εναντίον των Ελληνικών Αρχών και του Ελληνικού πληθυσμού.
Την 2 Απριλίου 1942 εφονεύθη έμπροσθεν της εν Διδυμοτείχω οικίας του ο Νομάρχης Έβρου Φραγκούλης Ιωάννης.
Ηθικοί αυτουργοί φέρονται ο Γ. Δρατζίδης και ο Άρης.
Εφονεύθη από τον αρχηγόν των ανταρτών Άρην ο Δήμαρχος Σουφλίου Πασχάλης Νάνος.
Επηκολούθησαν οι φόνοι ενός αγροφύλακος 4 πολιτών εκ Πυθίου, Πετράδων, Σουφλίου, και Παλιουρίου.
Από Αυγούστου 1942 οι αντάρται ήρχισαν φονεύοντες εθνικιστάς.
Απέτυχε γενομένη απόπειρα συνεννοήσεως μετά του υπαρχηγού των ανταρτών Σαράντη Δρατζίδη όπως δοθή εθνικός σκοπός εις δράσιν ανταρτών και μη διαπράττονται εγκλήματα.
Απεφασίσθη εξόντωσις ανταρτών και εις γενομένην συμπλοκήν εφονεύθησαν 3 αντάρται.
Μετά τον φόνον των ανταρτών Ελ. Φαρφάρα, Ι. Αθανασιάδη και Τζαβέλλα οι αντάρται εκυκλοφόρησαν προκηρύξεις κομμουνιστικού περιεχομένου εναντίον των Γερμανών, του Νομάρχου, του Μητροπολίτου, του Δημάρχου Σουφλίου Δεμερτζή, του Δ/τού Χωρ/κής Έβρου και εκάλουν τον λαόν να μην παραδώση τα παρακρατήματα.
Αντάρται 70 περίπου τον αριθμόν εισήλθον την 20-1-43 εις χωρίον Μεταξάδες Διδ/τείχου και αφώπλισαν τους άνδρας του Σταθμού Χωρ/κής.
Δι’ ενεργειών της χωρ/κής επετεύχθη διάσπασις των ανταρτών διαχωρισθέντων των εθνικιστών από τους κομμουνιστάς.
Κομμουνιστή πατριώτη απεκήρυξαν και κομμουνιστή συμμορίτη μετά τα εγκλήματα και την Συμπλοκήν με την χωρ/κήν και απεκαλούν αυτούς προδότας εξυπηρετούντας Βουλγαρικά συμφέροντα κατεβάλοντο δε προσπάθειαι εξοντώσεως του Άρη και δημιουργία εθνικού ανταρτικού σώματος.
Κατά το τέλος Ιουλίου 1943 και μετά τον θάνατον του Σαράντη Δρατζίδη και την εξαφάνησιν του Άρη ανέλαβε την αρχηγείαν των ανταρτών ο εκ Δράμας Καυκάσιος και Πόντιος κομμουνιστής ο υπό το ψευδώνυμον Οδυσσεύς συνεργαζόμενος μετά του Ταγ/ρχου Σταθάτου Γ. τον οποίον οι αντάρται κατεδίκασαν εις θάνατον ως και τον Νομάρχην Σ. Ευταξίαν λόγω υπονοιών μη εκτελεσθείσης της ποινής εξεδίωξαν δε και αξ/κών σταλέντα εις Μ. Ανατολήν.
Από της 20 Αυγούστου 1943 ήρχισε να εφαρμόζεται η ερυθρά τρομοκρατία, απεκεφαλίσθησαν 1) ο Πασχάλης Αμαξόπουλος εκ Τυχίου 2) Αθανάσιος Αβραμίδης δασονόμος εκ Κούλων (Φερρών) 3) ο Κων/νος Κεσιπίδης πρόεδρος Κούλων 4) δύο πρόσφυγες εκ Σαμοθράκης 5) εις Οθωμανός εκ Τυχίου 6) εσφάγη εξαμελής οικογένεια και ο Ιερεύς Λουτρών 7) απήχθη ο πρόεδρος Λουτρών Κ. Ζγουρίδης όστις βασανισθείς επί ολόκληρο μήνα αφέθη ελεύθερος ίνα συλληφθή από την Γκεστάπο.
Η έναρξις της ανωτέρω Ερυθράς τρομοκρατίας συμπίπτει με την ανάληψιν της αρχηγίας των ανταρτών υπό του Οδυσσέως και την υπαγωγήν των ανταρτών εις το ΕΑΜ.
Κατά την εκδιδομένην εφημερίδα «Λαϊκός Φρουρός» ήτις φέρει πάντοτε ως επικεφαλίδα «Εμπρός για Λαϊκή Δημοκρατία» απεκεφαλίσθησαν μέχρι της 10ης Οκτωβρίου 1943 περί τους 75 μεταξύ των τελευταίων συγκαταλέγονται ο Γεωργ. Στειρόπουλος βιβλιοπώλης, Ηλίας Μόσχος εμποροβιομήχανος, Καριοφίλης Πασχαλίδης Αγροτικός διανομεύς, Χασάν Αφέντης Δημοδιδάσκαλος με την δικαιολογίαν ότι το Λαϊκόν Δικαστήριον τους κατεδίκασε επ’ εσχάτη προδοσία.
Κατά τας αρχάς Νοεμβρίου 1943 εξετελέσθη εν Δωρίσκω Φερρών ο Δουλγκέρης Αθανάσιος, Λεμονής, Ζέρβας Βασίλειος.
Την 26 Νοεμβρίου 1943 απεκεφαλίσθη ο Πρόεδρος της κοινότητος Μ. Καμβίσου Ευθύμιος Σταμπουλίθης εγγεγραμμένη επί χάρτου την κατηγορίαν ότι το Λαϊκόν Δικαστήριον τον κατεδίκασε εις θάνατον επί εσχάτη προδοσία.
Η απόφασις του Λαϊκού Δικαστηρίου εξεδόθη την 25-12-43 ενώ η απαγωγή και η αποκεφάλισις έλαβε χώραν την 26-11-43 ομοίως κατά την ημέραν εκείνην απεκεφαλίσθη ο αγροφύλαξ Μανθύας, Αναστάσιος Μαυρίλης, ο πρόεδρος Αριστείδης Δουλτσαρίδης, ο αγροφύλαξ Μπαρμπαράκος, Θεμελής Βουλγαράκης, Δημήτριος Μαλλιαρίδης, Αθανάσιος Καμπορίδης κάτοικοι Βρυσούλας ως και τον κουρέα Κροπειλάν και τον Δημοδιδάσκαλον Πασχάλην Τόλκαν.
Επί της δημοσίας οδού Τυχίου Φερρών ενεπίχθησαν επί πασσάλων επτά κεφάλια αποκεφαλισθέντων μεταξύ τούτων αναγνωρίσθησαν αι κεφαλαί των Α. Αβραμίδου και Κ. Κεσίδου.
Επίσης παρέσειραν διά δόλου τα παληκάρια του Γ. Πορτοκαλίδη και τα εφόνευσαν.
Την 27-1-44 εξετέλεσαν τον Ταγ/ρχη Γ. Σταθάτον μετά τον φόνο του οποίου διεκόπησαν αι σχέσεις με το Προξενείο Ανδριανουπόλεως.
Εξετελέσθη επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητος Τυχίου Στεφανόπουλος Στέφανος και ο Αλευροβιομήχανος Χατζάρας Πάτροκλος.
Εις τους αντάρτας προσεχόρησε ο Δικηγόρος Αλεξανδρουπόλεως Τζεβελέκης Παναγιώτης όστις είναι και πολιτικός Αρχηγός.
Επιβεβαιούται απολύτως η εκδίκασις και εκτέλεσις του αρχηγού ανταρτών Έβρου Οδυσσέως όστις εμφανίζεται ως απαταιών οικειοπαθές πρόσωπον Παρτσαλίδου εξαφανισθέντος μυστηριωδώς προ καιρού.
Νέος αρχηγός Αθηνόδωρος δεδοκιμασμένος κομμουνιστής εκ Φερρών Έβρου, ούτος εδήλωσεν ότι επιθυμεί συνεργασίαν με το Προξενείον Ανδριανουπόλεως.
Παρά την ανωτέρω δήλωσιν συνεργασία δεν επετεύχθη εκτός επαφής μεμονωμένων ανταρτών.
Εκτός των ανωτέρω δράση ανταρτών εξεδηλώθη και κατά το έτος 1942 διά της κοπής τηλεφωνικών συρμάτων.
Κατόπιν απειλής των ανταρτών εχαλαρώθη η φύλαξις των τηλεγραφικών γραμμών και κατ’ εντολή των οι φύλακες απέκοψαν και πάλι τα τηλεγραφικά σύρματα περιφερείας Φερρών.
Την 8-3-43 αντάρται συνεπλάκησαν παρά τω Σουφλί με Γερμανικόν λόχον.
Την 7-5-43 αντάρται συνεπλάκησαν μετά Γερμανών με αποτέλεσμα τον φόνον δύο ανταρτών και ενός Γερμανού.
Την 28-6-43 αντάρται συνεπλάκησαν με δύναμιν Ελληνικής Χωρ/κής με αποτέλεσμα τον φόνο του Αποσμασματάρχου και ενός Χωρ/κος ως και τον τραυματισμόν τεσσάρων χωρ/κων.
281/2-8-43, Τηλεγράφημα Πρακτορείου Άγκυρας αριθ. 1420,
286/11-8-43, 400/12-6-43, Εκθ. Χαλ. Νικολάου 25-2-44.
Δελτίον Πληροφοριών ΕΚΠΑ αριθ. 142, 146/25-3-43.
Επιστολαί προς Ν. Ψαράκην 27/2/44 εις Αρχείον ΔΕΥΠ. Εκθεσ. Χαλ. 336/26/26-3-44.
Τηλεγράφημα Άγκυρας 8-7-43.
Έκθεσις Διοικήσεως Χωρ/κής Έβρου 20-12-42.
Δ. Πληροφοριών ΕΚΠ Α αριθ. 340/13/5/43 και 133/11-5-43.
ΕΚΠΑ αριθ. 246/8-3-43, 132/212/25-1-43.
ΕΚΠΑ 189/16-1-43, 198/23-11-43.
Αρχείον Φακ. ΕΚΠΑ από 25-5-42 μέχρι τέλους 42.
Δ. Πληροφοριών ΕΚΠΑ αριθ. 154/8-10-42, 157/9-12-42.
Από της αναλήψεως της αρχηγείας υπό του αντιπροσώπου του ΕΛΑΣ Αθηνοδώρου κατεβλήθησαν προσπάθειαι αναδιοργανώσεως των ανταρτών και σύστασις του 81 Συντάγματος και παρά τα διάφορα εμπόδια εγένετο αρκετή πρόοδος.
Εις μερικάς ανταρτικάς ομάδας υπάρχουν Γερμανοί και Βούλγαροι πράκτορες υποθάλποντες την φλόγα της δυσαρεσκείας των εναντίον της κομμουνιστικής οργανώσεως.
Οι κομμουνισταί αποφεύγουν να παραχωρήσουν έδαφος εις την Διοίκησιν των ανταρτών ελλείπει δε εκ παραλλήλου και ο κατάλληλος άνθρωπος εκ των λεγομένων Δημοκρατικών.
Υπολογίζονται εις 800 οι φονευθέντες υπό των ανταρτών εις την περιοχήν Έβρου εκ των οποίων 275 ήσαν πράκτορες των Γερμανών και Βουλγάρων 150 πρόσωπα εφονεύθησαν διά μαύρην αγοράν και εκμετάλλευσιν άλλων και οι υπόλοιποι εφονεύθησαν από προσωπικά και προηγούμενα πάθη.
Η δύναμις των ανταρτών Έβρου ανέρχεται αρχάς Απριλίου 1944 εις 570 κατανεμώμενοι εις μικρό ομάδας καθ’ όλην την περιοχήν ανά 10-25 ενόπλους. Επί πλέον υπάρχουν περίπου 5000 άνθρωποι οργανωμένοι εις εφεδρείας και εξυπηρετούντες τους αντάρτες.
Αι ομάδες στερούνται Αξ/κών και κατά το πλείστον διοικούνται από Υπαξ/κούς λαβόντας μέρος εις το Αλβανικόν και Μακεδονικόν πόλεμον ως και οι άνδρες των ομάδων.
Οι περισσότεροι των ανταρτών είναι δημοκρατικοί και οι κομμουνισταί είναι πολύ ολίγοι αλλά κατέχουν τα ηνία.
Οι αντάρται διάκεινται εχθρικώς προς τους Γερμανούς και Βουλγάρους είναι φιλοσύμμαχοι και επιθυμούν να πολεμίσουν τους κατακτητάς ακολουθώντας τας διαταγάς του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής να αναδιοργανωθούν και να οπλισθούν.
Εκθ. Ανδριανουπόλεως 3/4/44 ΓΚΑΝΤΕΡ2.
Η δράσις των ανταρτών εχαλαρώθη κατά τον Φεβρουάριον 1944.
Μετά την εκτέλεσιν του Οδυσσέως αγγέλθεισαν και με προκηρύξεις του ΕΑΜ οι ανταρτική κίνησις του ΕΑΜ συμπαθείται περισσότερον από τον λαόν και ενισχύεται.
Αντίγραφον επιστολής 8-3-44 ΚΠΑ αριθ. 179/9-5-44.

Advertisements