Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/29 Δεκ 1944 1820


Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον

Πληροφορίαι 29-12-44   Ώρα 18.20

1.-    Εις την περιοχήν μεταξύ γωνίας Καρνεάδου και Λουκιανού και γωνίας Καρνεάδου και Πλουτάρχου έδρα την πρωΐαν της 29 τ.μ, αυτόματον (ελεύθερος σκοπευτής). Το πολυβόλον τούτο έβαλλε διά τροχιοδεικτικώς προς την κατεύθυνσιν του Βυζαντινού Μουσείου. (όρα σχεδιάγραμμα).

2.-    Εντός του τετραγώνου του περιλαμβανομένου μεταξύ των οδών Ισαύρων – Βουλγαροκτόνου και των Λόφων Στρέφη και Λυκαβηττού (ήτοι από των πρώτων οικιών κάτωθεν του Λυκαβηττού μέχρι των πρώτων οικιών κάτωθεν του Στρέφη) έχομεν την θετικήν πληροφορίαν ότι παραμένει δύναμις ανταρτών υπό τας εξής συνθήκας: Οι άνδρες παραμένουν καθ’ όλην την ημέραν αυστηρώς κεκλεισμένοι εντός των οικειών εις ας παραμένουν περίπου ανά πέντε ή έξ, μη εξερχομένοι εν στολή ουδέ εις τα παράθυρα.

Μέρος τούτων κατέρχεται την ημέραν εν πολιτική περιβολή εις την πόλιν, συλλέγει πληροφορίας και επανέρχεται. Μεταξύ τούτων αναφέρονται δύο εφημεριδοπώλαι αγνώστου ταυτότητος. Δεν απαντούν εις τους εναντίον των πυροβολισμούς των Άγγλων τόσον από της κατευθύνσεως του Λυκαβηττού όσον και εις τας υπό του άρματος προσβολάς.

Ανθ/γός του ΕΛΑΣ ανήκων εις το τμήμα τούτο εξεμυστηρεύθη εις σοβαρόν πρόσωπον εις την οικίαν του οποίου διέμενε και το οποίον προσεποιείτο ότι ανήκει εις την ΕΑΜΙΚΗΝ παράταξιν ότι: «Παραμένομεν εν απραξία πυκνώνοντες σιγά σιγά προς τον Λυκαβηττόν και δεν επιχειρούμεν τίποτα διότι περιμένουμε την στιγμήν που επιτιθέμενοι κατά των Άγγλων θα υπερβούμε τον Λυκαβηττόν, θα επιπέσωμεν εις το Κολωνάκι όπου θα κάνωμε μια ισχυρά δυναμιτιστική επιδρομή. Διά την επιτυχίαν είμεθα βέβαιοι διότι 100% θα αιφνιδιάσουμε τους Άγγλους. Βλέπετε ότι παραμένομεν εν απραξία ολίγα μέτρα από της θέσεως του πολυβόλου των του ευρισκομένου εις την επέκτασιν της οδού Δαφνομήλη». Ο ίδιος Ανθ/γός εβεβαίωσεν ότι εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ ευρίσκονται Γερμανοί και Ιταλοί.

3.-    Την 21 τ.μ. αφίχθη εις Μέγαρα μετά των μεταγωγικών του το 9ον Συν/γμα του ΕΛΑΣ. Τάγμα του Συν/τος τούτου κατευθυνόμενον προς Αθήνας απώλεσε την νύκτα της 28 παρά το Μεταξουργείον την κατεύθυνσιν και αφνιδιάσθη προσπέσαν εις πυρά Αγγλικού τμήματος. Τούτο υπέστη μεγάλας απωλείας.

4.-    Επί της ταράτσας της γωνίας Αριστοτέλους και Ηπείρου είναι τοποθετημένον πυροβόλον (;) .

5.-    Ο Ανθ/γός Ψαραδάκης υπό το ψευδώνυμον Τζιμώφ εκακοποίησεν Άγγλους αιχμαλώτους, θέσας τούτους εις φάλαγγα κατά τριάδας και διατάξας επίπονον διαρκείας τροχάδην, εις Κηφισσιάν.

6.-    Εις την ιδίαν περιοχήν οι ελασίται αφήρεσαν το εξωτερικόν ιματισμόν των Άγγλων αιχμαλώτων.

7.-    Εις το στρατόπεδον συγκεντρώσεως Μπογιατίου απεβίωσεν εκ κακώσεων ο εν αποστρατεία Επίλαρχος Καλαμπόκης.

8.-    Κατά πληροφορίας μη εξακριβωθείσας η δύναμις των ελασιτών εις Μαρούσι ανέρχεται εις Πεντήκοντα.