Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/28 Δεκ 1944


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

28.12.1944

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Περιοχή ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ τελείως εκκαθαρισμένη. Επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως εις περιοχάς ΛΟΦΟΥ ΝΥΜΦΩΝ (3643) και ΗΡΩΟΥ (3644) εξακολουθούν ικανοποιητικώς εναντίον ποικίλλης αντιστάσεως. Εις ΠΕΙΡΑΙΑ περιοχαί αποβαθρών εβλήθησαν περιοδικώς υπό πρ/κού και όλμων. Επιτόπια κέρδη εις το Β. του Λιμένος ΛΕΟΝΤΟΣ εσταθεροποιήθησαν εναντίον ισχυράς αντιστάσεως. Απεκρούσθη χθες κατά την 2300 ώραν μικρά επίθεσις επαναστατών εις αεροδόμιον ΚΑΛΑΜΑΚΙ. Δεν εσημειώθησαν βλάβαι. Μέλη της Ελλην. Κυβερνήσεως και Κ.Ε. του ΕΑΜ επανέλαβον την συνεδρίασιν την 27.12.1944 ώραν 1330. Ενηργήθησαν επιτυχώς επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως μικροτέρας κλίμακος εις ΒΟΥΛΑ (3929). Συνελήφθησαν 60 αιχμαλώτοι και ενεργώς συμπαθούντες πολιτικοί του ΕΛΑΣ. Μέρος του τομέως του ΗΡΩΟΥ εξεκαθαρίσθη. Επροξενήθησαν απώλειαι και συνελήφθησαν 130 αιχμαλώτοι. Τάγματα Εθνοφυλακής ηρεύνησαν τας άνω περιοχάς. Άοπλοι του ΕΛΑΣ εισήλθον εις ΚΟΛΩΝΑΚΙ οπλισθέντες αργότερον με όπλα μεταφερθέντα υπό γυναικών και ατόμων μετημφιεσμένων εις ιερείς. Η Εθνοφυλακή αναφέρει ότι το ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ μετετράπη εις οχυρόν.

2.     ΗΠΕΙΡΟΣ. Δεν επιβεβαιώθη εισέτι η προτιθέμενη σύμπτυξις των στρατευμάτων του ΖΕΡΒΑ κατά την νύκτα της 26/27 εις γραμμήν ΣΑΜΣΟΥΣ (QW8786) ΣΙΝΟΠΙ (QW8586) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ (QW8387) ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (QW8288). Η κατάστασις εις ΠΡΕΒΕΖΑΝ ήσυχος και η εκκένωσις βαίνει ομαλώς. Συνετελέσθη η εκκένωσις ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ. 1000 άνδρες του ΖΕΡΒΑ έφθασαν εις ΚΕΡΚΥΡΑΝ. Ο αριθμός των ιδιωτών προσφύγων δεν έγεινε γνωστός.

3.     ΠΑΤΡΑΙ. Κατάστασις αμετάβλητος. Εγγραφα συλληφθέντα εκ του 10ου; 14ου Συντ/τος ΕΛΑΣ εις ΚΕΡΚΥΡΑΝ την 23ην Νοεμβρίου, υπό ημερομηνίαν 7ης Νοεμβρίου, περικλείουν διαταγάς ίνα μη παραδωθούν τα όπλα εάν διαταχθή αποστράτευσις. Κατ’ εγκύρους πληροφορίας εξ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ο ΣΤΕΛΙΑΣ ανταποκριτής του ΚΚΕ εις ΠΥΡΓΟΝ εφονεύθη την 24.12.44 καθ’ ήν στιγμήν, ωμίλει εις ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΝ (1547). Επίσης 3 άλλοι επίσημοι αρχηγοί του ΕΑΜ/ΕΠ απεκεφαλίσθησαν. Αποτέλεσμα: συνελήφθησαν 300 αιχμάλωτοι και ωδηγήθησαν εις ΒΑΡΤΣΕΝΑ (3925) ΖΟΡΘΑ. Αναφέρονται ταραχαί εις ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (2152). Πληροφορίαι εκ λιποτακτών του 8ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι περίπου 2500 του ΕΛΑΣ σταθμεύουν εις χωρία πέριξ των ΠΑΤΡΩΝ. Πιθανώς ακόμη 2500 με πολιτικήν περιβολήν εντός της πόλεως. Αξ/κοί δίδουν τακτικάς αντιβρεττανικάς διαλέξεις. Αιχμάλωτοι του ΕΛΑΣ, νυν 1000 τον αριθμόν, ωδηγήθησαν εις ΤΡΟΠΑΖΑ (7827) όπου πιστεύεται ότι είναι στρατόπεδον αιχμαλώτων. Αντιδράσις των ΠΑΤΡΩΝ επί τη επισκέψει του κ.ΤΣΩΡΤΣΙΛ: μεγάλη εμπιστοσύνη εις τον νομιμόφρονα κόσμον, πτώσις εις πολλά σημεία του ηθικού των Κομμουνιστών. Εμπνευσμένον άρθρον εις τον Κομμουνιστικόν τύπον κατακραυγάζει την επίσκεψιν του ΤΣΩΡΤΣΙΛ και την τυρρανικήν πολιτικήν των Βρεττανών.

4.     ΚΡΗΤΗ. Κατάστασις εις ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ακατάστατος. Απειλούνται απεργία και διαδηλώσεις την 28ην Δεκεμβρίου λόγω της δηλώσεως του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ότι όλοι οι Κρήτες να υποστηρίξουν την Κυβέρνησιν. Αρχηγοί Εργατικού Κόμ. ζητούν περαιτέρω δήλωσιν διαχωριζούσης τους εργάτας.

5.     ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ. Ακόμη έν Τάγμα υπό την Δ/σιν επιχειρήσεων. Στρατολογία 27.12.44: ΑΘΗΝΑΙ 68 Αξ/κοί 669 οπλίται. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 3 Αξ/κοί 208 οπλ.

Advertisements