Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/28 Δεκ 1944


Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον

Πληροφορίαι 28-12-44   Ώρα 17.30

1.-    Την 24 τ.μ. εις Περιστέρι ευρίσκετο δύναμις του 6ου Συν/τος Κορίνθου υπό τον Βαζαίον. Μετ’ αυτού ευρίσκοντο και ο Λόχος Κοκκινιάς και ο Λόχος Περιστερίου εν συνόλω δύναμις 500-600.
2.-    Ανατολικώς της εκκλησίας Ευαγγελίστρια Περιστερίου, 1100 μ περίπου, ευρίσκεται η Διαχείρισις του 6ου Συν/τος μετά της αποθήκης πυρ/κών εντός οικιών. Παρά την αποθήκην ταύτην 5-10 μ δυτικώς ευρίσκετο εν πυροβόλον των 75.
3.-    Εις τοποθεσίαν 100 δένδρα Περιστερίου, ευρίσκοντο την ιδίαν ημέραν τα μεταγωγικά του ιδίου Συν/τος περίπου 100-150 κτήνη.
4.-    Δυτικώς της εκκλησίας και εις απόστασιν 50 μ. εντός του Φοίβου (Κινηματογράφος), λειτουργεί το Στρατόπεδον Συγκεντρώσεως ομήρων, οπόθεν καθ’ εκάστην αναχωρούν αποστολαί 1000-1500 προς Θήβας.
Στρατοπεδάρχης του Στρατοπέδου είναι ο Θεόδωρος Κόλιας απλούς Στρατιώτης, καταγόμενος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων. Ως Δήμιοι χρησιμοποιούνται οι κάτωθι:
1)    Κων/νος Αναστασόπουλος ή Ντάλας εκ χωρίου Φιλιά Καλαβρύτων.
2)    Κων/νος Κίτσος μετά του αδελφού του Ιωάννου και ετέρου 15ετούς αδελφού του αγνώστου ονόματος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων.
3)    Σβίγκος εκ Λυκουριάς Καλαβρύτων.
4)    Μάχος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων.
Ούτοι χρησιμοποιούνται διά τας εκτελέσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν διά μαχαίρας διά την οικονομίαν ως λέγουν πυρομαχικών.
Την 22 τ.μ. ωδηγήθησαν εκ του Στρατοπέδου Φοίβος εις λιγνιτορυχείον Περιστερίου 300 άτομα άνδρες γυναίκες και παιδία δι’ εκτέλεσιν.
Κατά την διάρκειαν των εκτελέσεων έλαβε χώραν πολυβολισμός από αεροπλάνου και επέτυχον να δραπετεύσουν οι 10 εκτελεσθέντων των υπολοίπων 290.
5.-    Η κυκλοφορία αυτοκινήτων του ΕΛΑΣ τόσον διά τας αναχωρήσεις όσον και διά τας αφίξεις προς Πελοπόννησον εκτελείται καθ’ εκάστην από της 17ης ώρας και εκείθεν εκ Περιστερίου.
6.-    Το χωνί σήμερον εις διαφόρους συνοικίας εκάλει προς κατάταξιν εις τον Στρατόν του ΕΛΑΣ τους άνδρας από 18-40 ετών, προσθέτον ότι πας μη κατατασσόμενος και συλλαμβανόμενος θα εκτελείται.
7.-    Την 22 τ.μ. αφίχθησαν εις Περιστέρι περί τα δύο χιλ. ζεύγη αρβυλών. Ταύτα κατ’ αφήγησιν του αυτόπτου πληροφοριοδότου μας, δεν ήσαν Ελληνικής κατασκευής αλλ’ πωσδήποτε ξένης. Το χρώμα του δέρματος ήτο μέλαν.
8.-    Την 27 τ.μ. αφίχθη και στρατοπέδευσε παρά την εκκλησίαν Αγ. Παύλος δύναμις Τάγματος ανταρτών γενιοφόρων. Ετέραι λεπτομέρειαι δεν εγνώσθησαν.-