Συνάντηση αντισυνταγματάρχη Αργυρόπουλου-ταξίαρχου Μπενφιλντ, 28 Δεκ 1944


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠ 84516

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΙΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΣ

Λαμβάνω την τιμήν να διαβιβάσω την από 28-12-44 αναφορά του Αντ/ρχου Μηχανικού Αργυροπούλου.-

Αθήναι τη 9 Ιανουαρίου 1945

Ο
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Τ.Σ.Υ.

Σ.ΚΙΤΡΙΝΑΚΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κου

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Αντ/ρχης Μηχ/κου
Αργυρόπουλος (28.12.44)
υποβάλλει αναφοράν επί
συναντήσεως ήν έσχε μετά
του Ταξιάρχου Μπένφιλντ
διοικητού της Φόρσ 133.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

-ΙΙ/Β΄. μετ’ αντιγράφου
των συνημμένων.                                                    Διά την ακρίβειαν
Συνημ. τω εγγράφω -3-
Δ.Υ.                                                                     ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Αθήναι τη 28 Δεκεμβρίου 1944

—————————————-

Ο
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
(ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ)

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω εν μεταφράσει αναφοράν του Ταξιάρχου Μπένφιλντ του Διοικητού της ΦΟΡΣ 133 εν σχέσει προς συνομιλίαν ήν έσχον μετ’ αυτού την πρωΐαν της 26ης Δεκεμβρίου.

Συμπληρωματικώς αναφέρω τα εξής:

1)     Διά το πρώτον μέρος της συνομιλίας εγένετο μακρά συζήτησις καθ’ ην ανέπτυξα την αποτελεσματικότητα την οποίαν θα είχεν διά την ταχείαν λύσιν της σημερινής καταστάσεως, η μεταφορά Βρεττανικής ενεργείας και εις την περιοχήν της Θεσσ/κης, ευθύς μετά την εκκαθάρισιν της Αττικής. Η ενέργεια αύτη δέον να είναι της αυτής φύσεως εκ μέρους των Βρεττανικών Δυνάμεων ως γίνεται και διά την Αττικήν.

Ότι θα εδημιουργούντο ούτω δύο σοβαραί βάσεις, εγκαταστάσεως νομίμου Κυβερνητικής εξουσίας και τάξεως. Εις τας βάσεις αυτάς, λόγω της πυκνότητος του πληθυσμού, θα ήτο συνάμα δυνατή η ταχεία συγκρότησις αξιολόγων μονάδων τακτικού στρατού, διά την περαιτέρω εκκαθάρισιν της χώρας υπό Ελληνικών Δυνάμεων.

2)     Αι δυσκολίαι τοιούτου σχεδίου τας οποίας ετόνισεν ο Ταξίαρχος Μπένφιλντ  από Βρεττανικής πλευράς ήσαν αι εξής:

Ότι η κοινή γνώμη της Μεγάλης Βρεττανίας μετά δυσφορίας  βλέπει Αγγλικά στρατεύματα να μάχωνται εναντίον Ελλήνων και επιθυμεί να λήξη το ταχύτερον η μάχη αυτή. Ελπίζει δε ότι μετά την Αττικήν θα είναι ευκολώτερον να υποταγή το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Συνεφώνησε όμως ότι η προτεινομένη ενέργεια και εις την Θεσ/κην θα ήτο λίαν αποτελεσματική και θα απεκαθίστατο ταχέως η τάξις εις ολόκληρον την χώραν.

Ετόνισα από ελληνικής πλευράς, ότι μετά την Αττική η περαιτέρω ενέργεια, μόνον υπό ελληνικών δυνάμεων, προς αποκατάστασιν της τάξεως εις ολόκληρον την χώραν, θα απήτη χρόνον πολλών μηνών κατά τη διάρκειαν του οποίου ήτο δυνατόν να δημιουργηθούν εξελίξεις και να δημιουργηθεί επικίνδυνος και περίπλοκος  κατάστασις διά την χώραν.-

Τ.Σ.Υ.


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Περίληψις :ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.                             Αθήναι

26/12/1944

Προς: τον Ταξ/ρχον Δ/ντην Γραφ. Επιχειρήσεων Αρχηγ. Δυνάμεων ξηράς και Στρατ. Συνδ.(Ελλάδος)

Δυνάμεις Κεντρικής Μεσογείου

Ι.      Ο Αντισ/ρχης Αργυρόπουλος του Γεν. Επιτ. Στρατού εζήτησεν να με επισκεφθή σήμερον την πρωΐαν και τα κάτωθι είναι τα κύρια σημεία της συζητήσεως μας.
α)    Είναι απίθανον ότι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ θα εδέχετο ποτέ τον αφοπλισμόν και ο σκοπός αυτός θα έδει όπως επιτευχθή διά της δυνάμεως των όπλων.
β)    Ακόμη και εάν αι νότιοι περιοχαί της Ελληνικής Ηπείρου εκκαθαρίζονττο από τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ θα ηδύνατο να συντηρήται, προς Βορράν όπου θα ήτο ικανόν να βασίζηται επί της ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ακόμη δε και από της εκ Νοτίου ΣΕΡΒΙΑΣ υποστηρίξεως.
γ)    Ο ταχύτερος τρόπος να διασπασθή ο κλοιός του ΕΛΑΣ επί της Χώρας θα ήτο να εγκατασταθώσι Βρεττανικά Στρατεύματα εις την περιοχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το ταχύτερον δυνατόν μετά την ειρήνευσιν της ΑΤΤΙΚΗΣ. Τούτο θα απέκοπτε το ΕΛΑΣ από τους ξένους υποστηρικτάς του. Θα ευρίσκετο τότε περιεσφιγμένον από Βορρά και Νότου.
δ)    Με Βρεττανικάς βάσεις εγκατεστειμένας εις ΑΘΗΝΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ θα καθίστατο δυνατή η εκκαθάρισις υπό Ελληνικών Στρατευμάτων των στρατευμάτων του ΕΛΑΣ των δρώντων εντός και πέριξ της ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ πεδιάδος ως και εις τα Βορείους παραμεθορίους Επαρχίας της ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΙΙ.    Ετόνισα τα δυσκολίας τοιούτου σχεδίου από της Βρεττανικής πλευράς και κατόπιν συζητήσεως συνεφωνήθη όπως υποβληθή εις υμάς το κάτωθι περαιτέρω σχέδιον διά την καθυπόταξιν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ:
α)    Η αποτυχία της επιθέσεως του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις ΑΘΗΝΑΣ θα αφίση μέγα ποσοστόν των στρατευμάτων του ΕΛΑΣ εις κατάστασιν χαμηλού ηθικού. Δέον να είναι δυνατή η εκμετάλλευσις του παράγοντος αυτού.
β)    Δέον ν’ αρχίση προπαγάνδα ΤΩΡΑ ήτις να τονίζη εις τους σχηματισμούς και μονάδας του ΕΛΑΣ ότι, παρεσύρθησαν υπό των ξένων ηγετών των και ευρίσκονται εις απέλπιδα κατάστασιν.
γ)    Ότι δεν είναι πολύ αργά όπως ενωθώσι άπαντες οι Έλληνες και ότι αποτελεί ευθύνην των ηγετών του ΕΛΑΣ όπως διασώσωσι τους άνδρας των και τας οικογενείας των από την καταστροφήν.
δ)    Άπαντες οι Δ/ται του ΕΛΑΣ οίτινες θα προσεχώρουν εις την Κυβέρνησιν μετά των ανδρών των ή και ομάδες ανδρών οίτινες θα έπραττον αυτό θα εγένοντο δεκτοί ως φίλοι και συμπατριώται παρά το ότι η Κυβέρνησις διατηρεί εις εαυτήν το δικαίωμα της αναλόγου τιμωρίας των καθοδηγητών ή εγκληματιών οίτινες πιθανόν να αποπειρώντο να ζητήσουν καταφύγιον εις τας τάξεις των.
ε)    Εκείνοι οίτινες θα προσήρχοντο δεν θα εθεωρούντο αιχμάλωτοι πολέμου και θα επετρέπετο εις αυτούς να διατηρήσουν τα όπλα των, εν αναμονή αποφάσεως περί αποστρατεύσεώς των ή διαλύσεως.

ΙΙΙ.   Ο Αντισ/ρχης ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ συνεφώνησε ότι το σχέδιον αυτό δυνατόν να έχη σημαντικήν επιτυχίαν εάν γίνη η κατάλληλος εκμετάλλευσις αυτού και εάν τα λαμβανόμενα μέτρα διά την προσχώρησιν των ανωτέρω μονάδων υπόσχονται εις αυτάς ασφάλειαν ιδίων από επιθέσεις ετέρων μονάδων του ΕΛΑΣ. Θεωρεί ότι μέθοδος εφαρμογής δύναται να επεξεργασθή το Βρεττανικόν Επιτελείον εν συνεργασία μετά του Ελλην. ΓΕΣ.

ΙV.   Ανέλαβον να φέρω τα ανωτέρω εις γνώσιν σας.

(υπογρ.) Κ.Β. ΜΠΑΡΚΕΡ ΜΠΕΝΦΙΛΝΤ
Τ/ρχος Δ/τής της ΦΟΡΣ 133.
Διά την ακρίβειαν της μεταφράσεως.

Τ.Σ.Υ.