Αναφορά κατάστασης, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/27 Δεκ 1944


Αριθ. Ε.Π.Ε. 1352                                                       Σ.Δ.Μ. 27-12-44 Ώρα 12η
Η
Ιη Μεραρχία

Προς
Γενικόν Στρατηγείον

Αναφέρομεν. Η ώρα είναι 12η, από χθες δεν γνωρίζομεν ποία κατάστασις επικρατή εις περιοχήν Δερβίζιανα-Θεσπρωτικόν και που ευρίσκονται τα τμήματά μας.
Διαταγάς σας δεν έχομεν λάβει, μετά την κατάστασιν της συναντήσεώς μας της χθες.
Η ΙΧη Μεραρχία, όπως από το τελευταίο της δελτίον φαίνεται ευρίσκεται εις περιοχήν τοιαύτην ώστε προ της παρελεύσεως διημέρου τουλάχιστον να μη δύναται να επέμβει κατά του προγεφυρώματος Ζέρβα της Πρεβέζης, ενώ αντίθετα εάν κινηθούν τα τμήματα από περιοχήν Δερβίζιανα προς Νότον, θα είναι δυνατόν να ενεργήσουν κατά του άνω προγεφυρώματος, αν όχι από της αύριον τουλάχιστον από της πρωΐας μεθαύριον.
Σύνδεσμος δι’ ασυρμάτου με τα τμήματα Δερβίζιανης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί.
Ύστερα από όλα αυτά λαμβάνομεν την απόφασιν να κινηθώμεν απόψε διά Δερβίζιανα με τους αξ/κούς ΙΙ-ΙΙΙ Γραφείου και αρχηγός Πυρ/κού και μετά του ασυρμάτου της Μεραρχίας. Εκείθεν αναλαμβάνοντες τηνΔιοίκησιν των 4ου και 28ου Συν/των, να κινηθώμεν διά του ενός Συν/τος διά ΡΕΜΜΑΤΙΑΣ – ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – ΑΝΩ ΚΩΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟ προς ΠΑΛΙΘΡΟΦΟΡΟΝ και εκείθεν είτε προς ΛΟΥΡΟΝ είτε προς ΣΙΝΩΠΗ, διά του ετέρου Συν/τος διά ΚΡΑΝΙΑΣ προς υψώματα ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΟΥΡΟΣ.
Να επιδιώξωμεν τον σύνδεσμον μετά της ΙΙΙ Μεραρχίας ή τουλάχιστον του 1/38 Συν/τος διά συγχρόνου ενέργειας από κατευθύνσεως ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ – ΔΡΥΟΦΥΤΟΝ προς υψώματα ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Ανατολικώς ΣΤΕΦΑΝΗ.
Αν έχετε αντίθετον αντίληψιν στείλατέ μου διαταγήν σας εις ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ.
Άλλως παρακαλώ εκδόσατε διαταγάς συντονισμού διά προτεινομένην ενέργειαν.
Το 5ον Συν/μα μετά του Λόχου Διοικήσεως και Λόχου Διαβιβάσεων της Μεραρχίας αφήνομεν εις την περιοχήν ΚΑΤΣΙΚΑ – ΧΑΝΙ ΦΤΕΛΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, με τα οποία παρακαλούμεν ο Κίσσαβος να συνδεθή και να κατευθύνη Σ.Δ. 5ου Συν/τος ΚΟΥΤΣΙΛΙΟ.
Δεν γνωρίζω εάν προφθάσω την Ιβ Πυρχία να την έχω εις ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ.

Τ.Υ.

Advertisements