Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/26 Δεκ 1944


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Πληροφορίαι 26-12-44     Ώρα 1230

1.-    Εις την γωνίαν των οδών Γκύζη και Μομφεράτου, αριστερά τω ανερχομένω προς Γκύζη επί της ταράτσας του φαρμακείου, οι ελασίται έχουν τοποθετήση έν πολυβόλον.

2.-    Εις την πλατείαν Γκύζη, ομοίως έν πολυβόλον. Εις την αυτήν συνοικίαν και εις το τέρμα Γκύζη, Περδικάρη εις όλα τα σπίτια ευρίσκονται εναποθηκευμένα πυρομαχικά και διάφορα είδη οπλισμού και τροφίμων.

3.-    Εις την γωνίαν Λυκούργου και Σωκράτους είναι οίκος ανοχής εντός του οποίου ευρίσκεται πολυβόλον, εις δε τα παράθυρα τούτου έχουν τοποθετηθή αυτόματα. Διά της οικίας ταύτης βάλλουν μέχρι της γωνίας Λυκούργου και Αιόλου, όπου βλέπουν κατ’ ευθείαν.

4.-    Μετά την πέμπτην ημέραν της εκρήξεως της ανταρσίας και μέχρι της 17ης τ.μ. αφίχθησαν σιδ/κώς εκ Μεγάρων εις Αγ. Αναργύρους πέντε τραίνα ανταρτών περίπου 2500 αντάρται. Ούτοι εισήλθον τμηματικώς εις διά των οδών Δυρραχίου και Λιοσίων.

5.-    Την 23 τ.μ. κατηυθύνθησαν εξ Αθηνών προς Αγ. Αναργύρους περίπου χίλιοι ελασίται διά της οδού Λιοσίων εξ Αναργύρων πιθανώς κατευθύνονται εις Πύργον Βασιλίσσης            .

6.-    Εις Καλύβια Ελευσίνος φέρονται στρατοπεδεύοντες περίπου δύο χιλ. την 22 τ.μ.

7.-    Εις Εργοστάσιον Αιθέρος και οινοποιείας όπου το Αρχηγείον, ενώ συνεδρίαζον οι Σβώλος, Πορφυρογένης, Μπακιρτζής, εβομβαρδίσθη το αρχηγείον και προξένησε περί τα σαράντα θύματα. Ήδη το Αρχηγείον μετεφέρθη εις ημιυπόγειον οικίαν την πρώτην δεξιάν τω βαίνοντι εκ της αποθήκης Σιδ. Σταθμού Μύλων προς το Δυτικόν αυτής γήπεδον, 100-150 μ. από της οδού Λιοσίων.

8.-    Γύρω του Σ.Σ. Αγ. Αναργύρων, εντός κυλοτήτων έχουν τοποθετηθή όλμοι και αντιαεροπορικά πο/λα.

9.-    Γύρω από τον Λόφον Σκουζέ περίπου 10-15 όλμοι και πυρ/λα επί των οδών.

10.-  Πολυκατοικία Πατησίων και Σκαραμαγκά εις ταράτσαν πολυβόλα. Η πολυκατοικία ταύτη εξεκενώθη υπό των κατοίκων σήμερον και πιστεύεται ότι η οικία αύτη θα χρησιμοποιηθή ως Στρατηγείον.

11.-  Τας απογευματινάς ώρας της 24 τρ., το όγδοον Σύνταγμα Γυθείου δυνάμεως 2500 ανδρών ευρίσκετο περί την Ελευσίνα, υπόθεν τμηματικώς ήρχισεν ήδη εισδύον εις Αθήνας από Καματερός Χασιάς, με πρώτην στάσιν εις Αγ. Σωτήρα. (Ταύτην μεταδίδομεν μετ’ επιφυλάξεως).

12.-  Το ενδέκατον Συν/μα Τριπόλεως ευρίσκεται εις Κόρινθον.

13.-  Κατά πληροφορίας Αξιοπίστου μάρτυρος, οι ελασίται μόλις ευρεθούν μακράν επιρροής των τρομοκρατών συντρόφων των εκφράζονται με αγανάκτησιν εναντίον τούτων.

16.-  Γωνία Πατησίων και Αγ. Μελετίου δεξιά τω ανερχομένω εξ Ομονοίας αι οικίαι και των δύο οικιών, κατόπιν διαταγής των ελασιτών έχουν εκκενωθή και μετετράπησαν εις Φρούρια.

17.-  Κατά πληροφορίας κατοίκου της περιοχής από του πεδίου Άρεως μέχρι Πλατ. Κολιάτσου δεν παρουσιάζονται από χθες τμήματα του ΕΛΑΣ.

18.-  Το χωνί εις την Κυψέλην χθες είπεν ότι αι συλλήψεις ομήρων εθνικιστών γίνονται ως αντίποινα διά τας συλλήψεις ας ενήργησαν οι Άγγλοι εις Καλλιθέαν.

19.-  Το χωνί Νέου Κόσμου καθ’ όλην την χθεσινήν νύκτα της χθες επανηγύριζεν αναγγέλον την άφιξιν του κ.Τσώρτσιλ, λέγον: «Ενικήσαμεν. Απόδειξις της πολιτικής μας νίκης είναι, ότι φέραμε τον Τσώρτσιλ στην Αθήνα».