Διαταγή επιχειρήσεων εναντίον ΕΔΕΣ αρ.16, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/26 Δεκ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                         Σ.Δ.Μ. τη 26.12.44  Ώρα 9.00΄
ΑΡΙΘ. Ε.Π.Ε. 1523

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.16

Ι.-    Το Γενικόν Στρατηγείον διά της Ε.Π.Ε. 2340 διατάσσει την καταδίωξιν, σύλληψιν και αιχμαλωσίαν διασκορπισθείσης δυνάμεως ΕΔΕΣ προς Πρέβεζαν και Δυτικήν παρα….. Ηπείρου, διά των VIIIης και ΙΙης Μεραρχιών.-

ΙΙ.-   Η Ιην Μεραρχία εφεδρεία του Γενικού έχει αποστολήν να εκκαθαρίση την περιοχήν, την καταληφθείσαν κατά την πρώτην φάσιν από τας περιπλανημένας ενόπλους εισέτι Μονάδας ΕΔΕΣ.

ΙΙΙ.-  Κατόπιν τούτου καθορίζομεν:
1ον.-Το 4ον Σύνταγμα Πεζικού συγκεντρούμενον εις ΔΕΡΒΙΑΖΙΑΝΑ  να εκκαθαρίση από τα ως άνω αναφερομένας ομάδας και να μεριμνήση διά την περισυλλογήν του πάσης φύσεως υλικού εις την περιοχήν από ΠΛΕΣΙΑ μέχρι ΔΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ.
2ον.-28ον Σύνταγμα Πεζικού. Επανέρχεται τακτικώς υπό την ΙΧην Μεραρχίαν. Τούτο να κινηθή εις περιοχήν ΡΟΜΑΝΟ – ΜΠΟΤΣΑΡΙ και συνδεόμενον εκεί μετά της ΧΧης Μεραρχίας θα λάβη διαταγάς.
3ον.-1/38 Σύνταγμα Ευζώνων θα κινηθή εις περιοχήν ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ και να εκκαθαρίση από τας ενόπλους ομάδας ΕΔΕΣ και περισυλλέξη το υλικόν εις την περιοχήν από ΠΕΣΙΑ μέχρι ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ.
4ον.-5ον Σύνταγμα  Πεζικού  θα  παραμείνη   περιοχήν ΚΟΥΤΣΙΛΙΟ – ΚΡΥΦΟΒΟΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (με Τάγμα εις ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, Τάγμα εις περιοχήν ΚΡΥΦΟΒΟΝ – ΧΑΝΙ ΦΤΕΛΙΑΣ – ΜΟΥΛΙΕΣ, υπόλοιπον Σύνταγμα και διοίκησις εις ΚΟΥΤΣΙΛΙΟ) να εκκαθαρίση και περισυλλέξη το υλικόν της περιοχής από ΚΟΡΙΤΙΑΝΗ μέχρις ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
5ον.-Το ΙΙ/1/38 Τάγμα να εγκατασταθή εις ΘΕΡΙΑΚΙΣΙΟΝ και να ασχοληθή με τον αφοπλισμό και την περισυλλογήν του υλικού εις την περιοχήν ΚΟΠΑΝΙ – ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ – ΔΩΔΩΝΙ.
6ον.-Ιη Πυρ/ρχία να μετασταθμεύση  μετά του Ι/38 Συντάγματος εις ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ  και εκεί να ζητήση να συνδεθή μετά της VIIIης Μεραρχίας εις την οποία υπάγεται τακτικώς, δυνάμει της παραπάνω διαταγής Γενικού, ίνα λάβη διαταγάς διά την αποστολήν της.
7ον.-Η Ιδ Αντιαρμ/κή Πυρ/ρχία των 47/32, αφού συγκεντρώθη εις ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ να μετασταθμεύση εις ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ και να συνδεθή μετά της VIIIης Μεραρχίας εις ην υπάγεται τακτικώς, διά της παραπάνω διαταγής του Γενικού, ίνα λάβη σχετικάς προς την αποστολήν της διαταγάς.
8ον.-Ιβ Πυρ/ρχία να επανέλθη εις ΚΑΤΣΙΚΑ, όπου θα ασχοληθή με την ανασυγκρότησιν.-
Άπασαι αι Μονάδες δέον να ώσι έτοιμοι να κινηθώσι εις πρώτην διαταγήν, τυρώσαι τας δυνάμεις των το δυνατόν συγκεντρωμένας.

IV.-  Άπαντα τα συγκεντρούμενα υλικά πάσης φύσεως, ων αι Μονάδες δεν έχουσιν ανάγκην δέον να προωθούνται εις ΚΟΥΤΣΙΛΙΟ και ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, αναλόγως της αποστάσεως των ευκολιών κινήσεως διά των μεταγωγικών των χωρίων.
Αι Μονάδες να συγκεντρώνουσι ταύτα με την βοήθειαν των κατοίκων κατά περιοχάς και να υποβάλλωσιν εις την Μεραρχίαν συγκεντρωθησομένων πάσης φύσεως υλικών και κατηγορίας
Εφιστώμεν την προσοχήν των Μονάδων επί της σπουδαιότητος της περισυλλογής ιδία του οπλισμού και πυρ/κών, αλλά ταυτόχρονα και την καλήν συμπεριφοράν απέναντι του Λαού.

V.-   Ο Λόχος Δ/σεων να μεριμνήση διά την επισκευήν και λειτουργίαν της τηλ/κής γραμμής από ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ μέχρι ΧΑΝΙ ΦΤΕΛΙΑΣ. Το Ι/38 Σύνταγμα Ευζώνων από ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ μέχρι ΧΑΝΙ ΦΤΕΛΙΑΣ. Το 4ον Σύνταγμα από ΔΕΡΒΙΑΖΙΑΝΑ μέχρι συνδέσεως μετά της τοιαύτης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και προς ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ, εφ’ όσον υφίσταται τοιαύτη γραμμή. Το 5ον Σύνταγμα  από ΠΛΑΚΑΣ  μέχρι ΚΟΥΤΣΙΛΙΟ.-

VI.-  Ανεφοδιασμός: Από εγκαταληφθέντα τρόφιμα του ΕΔΕΣ. Επί πλέον το 5ον Σύνταγμα να μεριμνήση να παραλάβη τα τυχόν εγκαταλειφθέντα τρόφιμα εις περιοχήν ΛΙΜΑΝΤΩΝ επί του Ι/38 Συντάγματος. Το Ι/38 Σύνταγμα να αναφέρη την ανευρεθείσα ποσότητα σίτου του ΕΔΕΣ εις ΣΚΛΙΒΑΝΙ.-
Όλαι αι Μονάδες να παραλαμβάνουν εφόδια από το ΧΑΝΙ ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ.

VII.-Διακομιδαί: Εις Ιωάννινα και ΑΡΤΑ ή Φιλιππιάδαν.

VIII.Σ.Δ. Μεραρχίας από της πρωΐας 27ης Δεκεμβρίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Η
Δ/σις της Μεραρχίας
Παραλήπται

4,5, Ι/38ν Συν/τα Πεζ.
Ια, Ιβ, Ιγ Πυρ/ρχίαι,         Ι.ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
Αρχηγός Πυρ/κού,            Γ.ΚΙΣΣΑΒΟΣ (ΑΝΤΙΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ)
Δ/νσις Δ/σεων,
Λόχος Δ/σεων                                                              Διά την ακρίβειαν

Κοινοποίησις                                                                Το ΙΙΙον Γραφείον
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α.)                                                    Τ.Σ.Υ.
VIIIην και ΙΧην Μεραρχίας (υ.τ.ε.)                    Π.Τομπουλίδης (Υπίλαρχος)

Advertisements