Ομιλία κ.Τσώρτσιλ


Ομιλία κ.Τσώρτσιλ

Ο κ.Τσώρτσιλ είπεν: Η Παναγιότης σας, ο Έλλην Πρωθυπουργός, ο στρατάρχης ο διοικών τα συμμαχικά στρατεύματα εις την Μεσόγειον, ο Υπουργός των εξωτερικών της Αγγλίας οι Αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβ. Ρωσσίας και της Γαλλίας, ο Βρετανός Πρέσβις και οι άλλοι παρόντες:

Κύριοι απόψε κρατούμεν πολλά σπουδαία πράγματα εις χείρας μας. Σήμερον η Ελλάς δύναται να γίνη ένα ηνωμένον έθνος  βαδίζων μετά των άλλων ηνωμένων Εθνών του Κόσμου προς την Νίκην. Αύριον, εάν όλαι αι προσπάθειαι μας αποτύχωσιν θα πρέπει να κύψωμεν προ του σκληρού μας έργου και ημείς οι Βρετανοί θα πρέπει ν’ αναλάβωμεν ένα μεγάλο έργον της διασώσεως του άστεος των Αθηνών από την αναρχίαν και τας δυστυχείς συνθήκας τας νυν παρουσιαζομένας και της εξασφαλίσεως αρκετής περιοχής ασφαλείας περί αυτό ίνα δυνηθή ο πληθυσμός των Αθηνών να επαναλάβη την ημερήσιαν του ζωήν και το έργον να δεχθή τας προμηθείας αίτινες έρχονται και να αισθανθή ότι ευρίσκετι εν ειρήνη, ότι έχει ασφάλειαν και ελευθερίαν. Δεν είναι διότι το έργον το οποίον αντιμετωπίζει η Κυβ. της Α.Μ. εις την Αγγλίαν κατώτερον των δυνάμεων μας και διότι υπαναχωρούμεν διά την διευκρίνησιν του έργου τούτου, ότι εζητήσαμεν από αυτήν την συνέλευσιν, όλων των οποίων το ενδιαφέρον συγκεντρώνετε εις την Ελλάδα, δεν είναι διότι υπαναχωρούμεν απο το έργον τούτο ότι εζητήσαμεν να συγκεντρωθή εδώ  σήμερον.-

Ελπίζομεν όμως σοβαρώτατα, σύντροφοι εις τον κοινόν αγώνα εναντίων των τυράνων  ν α ζ ύ, ότι είναι δυνατόν να εξεύρωμεν μίαν διέξοδον εξ όλων μας των δυσκολιών. Ελπίζω ότι οι εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ δεν θα αισθανθούν ότι  δεν ηνοήσαμεν καλώς την άποψιν τους και τας δυσκολίας των. Όλοι ευρισκόμεθα εις δυσκολίαν. Πρέπει να υπάρχη ευθύνη διά το μέλλον και πρέπει να υπάρχη δικαίωσις; μεταξύ ανθρώπου και ανθρώπων. Διατί ημείς οι Βρετανοί ήλθομεν εδώ; Ήλθομεν εν γνώσει και με την έγκρισιν του Προέδρου Ρούσβελτ και του Στρατάρχου Στάλιν. Επίσης εσκέφθημεν ότι εις Καζέρταν είχομεν πρόσκλησιν απάντων των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων και των Αρχηγών του Στρατού ΕΛΑΣ. Κατά τας ημέρας εκείνας ήσαν οι Γερμανοί τους οποίους έπρεπε να εκδιώξωμεν και είναι απολύτως αληθές ότι σήμερον ευρισκόμεθα εις  διαφορετικήν θέσιν. Τούτο είναι ο λόγος διά τον οποίον εδέχθημεν όταν προσεκλήθημεν να έλθωμεν. Και διά τουτο λαμβάνω τον κόπον να προσφέρω εις τους εκπροσώπους του ΕΛΑΣ την σημερινήν θέσιν ότι θεωρούμεν εαυτούς προσκληθέντες ενταύθα και ότι ήλθομεν με πλήρεις τας χείρας (καλοκαγάθως) με καμίαν άλλην σκέψιν υπ’ όψιν μας αλλά την αποκατάστασιν της Ελλάδος εις την θέσιν αυτής αποκτηθείσαν διά σκληρού αγώνος, εις την παράταξιν των συμμάχων όταν η νίκη δεν είναι τόσον μακράν. Διατί δεν δυνάμεθα να υποχωρήσωμεν; αφ’ ης στιγμής ευρέθημεν εδώ, ισχυρότατοι και απροσδόκητοι ανησυχίαι εγεννήθησαν και ανεμίχθημεν εν αυταίς καθ’ ον χρόνον επιούμεν αυτό το οποίον ενομίζαμεν ότι ήτο το ιδικόν μας καθήκον. Το καθήκον τουτο θέλομεν φέρει εις πέρας πιστώς και σταθερώς. Αλλά ουδείς πρέπει να διανοηθή ότι η Μ.Βρετ. επιθυμεί οιονδήποτε υλικόν όφελος εκ της Ελλάδος. Δεν ζητώμεν ούτε μίαν ίντσαν εκ του εδάφους σας. Δεν ζητώμεν ουδέν εμπορικόν όφελος εκτός εκείνων τα οποία προφίσταντο εκ μέρους της Ελλάδος προς όλα τα έθνη του κόσμου. Δεν έχομεν ουδέ την ελαχίστην πρόθεσιν αναμίξεως εις το σύστημα το οποίον μία κανονική και ήρεμος Ελλάς διεξάγει τας υποθέσεις της. Εάν η Ελλάς είναι κράτος μοναρχίας η Δημοκρατία είναι υπόθεσις η οποία αφορά  τους Έλληνας και μόνον οι Έλληνες θ’ αποφασίσουν περί αυτού. Παν ότι επιθυμούμεν είναι ότι είναι καλόν διά την Ελλάδα και καλόν δι’ όλους. Τι είναι τώρα εκείνο που θα μας κάνει να εγκαταλείψωμεν την Ελλάδα. Εφ’ όσον συνέβησαν τα γνωστά τραγικά γεγονότα φυσικά τώρα είμεθα υποχρεωμένοι διά λόγους τιμής να φέρωμεν την υπόθεσιν ταύτην εις αίσιον πέρας. Πρέπει φυσικά να ζητήσωμεν εδώ την εκπλήρωσιν των όρων του Στρατηγού Σκόμπυ και ελπίζομεν ότι είναι δυνατόν να ιδρυθή μία ευρείας πολιτικής βάσεως Ελληνική Κυβέρνησις αντιπροσωπεύουσα το Ελληνικόν Έθνος, κατέχουσα αρκετήν δύναμιν όπλων εις ένα Ελληνικόν Εθνικόν Στρατόν και με Ελληνικήν Αστυνομίαν να διατηρήση εαυτήν εις Αθήνας έως ότου ελεύθεραι και γενικαί εκλογαί δύνανται να πραγματοποιηθώσιν εις όλην την χώραν ή οπωσδήποτε εις το μεγαλύτερον μέρος της χώρας. Ελπίζομεν ότι τοιουτοτρόπως η φωνή του Ελλ. λαού θα  εκφρασθή πλήρως και κατά τον ίδιον τρόπον καθ’ ον η φωνή μας  εκφράζεται εις την Αγγλίαν και εις Αμερικήν διά της μεθόδου των εκλογών βασιζομένων εις μυστικήν ψηφοφορίαν ούτως ώστε έκαστος πολίτης, πλούσιος ή πτωχός έχει το δικαίωμα να ρίψη την ψήφον του. Παν ότι ζητώμεν από τους Έλληνας είναι η παλαιά φιλία, που ότι επιθυμούμεν είναι να ζήσεται ευτυχείς και ελεύθεροι να γίνεται ένας ευδαίμων λαός και να λάβετε την θέσιν σας εις το συνέδριον των Ην. Εθνών αντάξιοι των Ελλήνων οίτινες έθραυσαν την Ιταλ. δύναμιν και επολέμησαν τόσον γενναίως εναντίον της συντριπτικής δυνάμεως της Γερμανίας. Σας πληροφορώ ότι ομιλώ εκ μέρους της Κυβερν. της Α.Μ. και ότι λέγω την αλήθειαν εκ βαθέους καρδίας. Όταν εχθές ήλθομεν εδώ επεσκέφθημεν ότι καλόν θα ήτο να τα συζητήσωμεν πέριξ μιας τραπέζης. Είναι καλλίτερον να γίνη πάσα προσπάθεια να ξαναγίνη η Ελλάς εις συντελεστής της τελικής νίκης και να γίνη τώρα. Διά τούτο είχομεν μίαν συνομιλίαν μετά του κ. Παπανδρέου ο οποίος εις τον Λίβανον, ως είχθην να πιστεύην υπεστηρίζετο απ’ όλα τα κόματα εις Ελλάδα και προετείναμεν εις αυτά να συνέλθη μία κονφεράνς όπως αυτή. Εγώ και ο κ. Ήντεν ήλθομεν όλον τον δρόμον αυτόν αν και μεγάλαι μάχαι μένονται εις το Βελγ. και εις το Γερμανικόν μέτωπον, διά να κάνομεν την προσπάθεια ταύτην όπως σώσωμεν την Ελλάδα εκ του δυστυχούς πεπρωμένου και υψώσωμεν αυτήν εις σημείον μεγάλης φήμης και δυνάμεως. Ο κ. Παπανδρέου είπεν ότι ευχαρίστως θα εδέχετο μίαν τοιαύτην συνεδρίασιν και άπαντες συνηντήθημεν εδώ εις την πόλιν ταύτην όπου οι ήχοι των κανονιοβολισμών είναι δυνατόν ν’ ακουσθούν από στιγμής εις στιγμήν ουχί εις μακράν απόστασιν. Το επόμενον Βρετανικόν βήμα υπήρξεν να προκαλέση τον Αρχιεπίσκοπον ως πρόεδρον της Ελλην. ταύτης συνελεύσεως. Ημείς οι Βρετανοί και όλοι εκπρόσωποι Ηνωμ. και ενδόξων δυνάμεων θα σας αφίσωμεν εσάς τους Έλληνας εις τα συζητήσεις σας υπό την Προεδρείαν του Σεβαστού και επιφανούς τούτου πολίτου και δεν θέλομεν σας ενοχλήση εκτός εάν τα ζητήματα είναι πιθανόν ν’ αναμείνομεν επ’ ολίγον αλλ’ έχομεν πολύ άλλο έργον να επιτελέσωμεν εις τον κόσμον τούτον της τρομακτικής καταιγίδος ή ελπίς μου όμως είναι ότι η συνέλευσις ήτις άρχεται σήμερον το απόγευμα εν Αθήναις θα επαναφέρη την Ελλάδα και πάλιν εις την φήμην και δύναμίν της  μεταξύ των συμμάχων και των φιλειρηνικών λαών του Κόσμου θα εξασφαλίση τα Ελληνικά σύνορα κατά παντός κινδύνου από Βορρά και θα επιτρέψη εις πάντα Έλληνα να κάνη ότι δυνατόν καλύτερον δι’ εαυτόν και την χώραν του προ των ομμάτων του Κόσμου ολοκλήρου, διότι όλων τα βλέματα είναι εστραμένα επί της τραπέζης ταύτης την στιγμήν ταύτην και ημείς οι Βρεττανοί πιστεύομεν ότι  οτιδήποτε και αν συνέβη κατά την ώραν της πάλλης οιαδήποτε παρεξήγησις και αν υπήρξεν, θα διατηρήσωμεν την παλαιάν φιλίαν μεταξύ Ελλάδος και Μεγ. Βρεττανίας ήτις έπαιξεν τόσον σπουδαίον ρόλον κατά την ίδρυσιν της Ελληνικής Ανεξαρτησίας,-

Advertisements