Δελτίο πληροφοριών 7 , 8, ΣΔΑ/2ΕΓ/26 Δεκ 1944


ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 26η Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2410                           Από 18ης ωρ. της 25-1-45
με 18 ωρ. της 27-1-45
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 7 και 8

Ι.-    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ο Στρατοπεδάρχης Παλ. Ανακτόρων αναφέρει ότι 200-500 ελασίται κινούνται καθημερινώς εις το Βασιλικόν δάσος Τατοϊου και λεηλατούν την περιοχήν(4365).

-Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει  ότι την 20-21 τρ. μηνός εισήλθoν εις ΤΑΝΑΓΡΑΝ και ΣΚΟΥΡΤΑ πεντήκοντα -50- ένοπλοι ελασίται.

ΙΙ.-   ΔΙΑΦΟΡΑ

α)-   Ο Στρ. Παλαιών ανακτόρων αναφέρει ότι μεταξύ Μαλακάσας – Αγίου Μερκουρίου, Ανακτόρων Τατοϊου και Συνοικισμού Μπάφι έχουσι τοποθετηθεί υπό των ελασιτών νάρκαι (4573-4371-4762).

β)-   Η Στρατ. Διοίκησις Αττικής αναφέρει

1)    Οι καταγόμενοι εν Τανάγρας αντάρται απογορεύουσι τους κατοίκους ν’ ομιλώσιν εις τους Άγγλους, απαγορεύουσι τους επιστράτους να παρουσιασθώσιν εις την εθνοφυλακήν επί απειλή πυρπολήσεως των οικιών των και εκτελέσεως των οικείων των και κατά τας νυκτάς διανυκτερεύουσι εις τας οικίας των.

2)    Πολλοί ελασίται καταγόμενοι εξ Αθηνών και ευρισκόμενοι έξω τούτων επανέρχονται με ταυτότητα επαρχιώτου, ην εκδίδουσι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων.

3)    Εις Πελοπόννησον και περιοχήν Λαμίας οι ελασίται προωθούν τρόφιμα εις τας ορεινάς περιοχάς και απαγορεύουν την κίνησιν του πληθυσμού -εκτός των οργάνων των – ως και την μεταφοράν ειδών εις τας απελευθερωθείσας περιοχάς.

4)    Εις Λαμίαν εξακολουθούν λειτουργούντα τα Γραφεία του ΕΑΜ, εκδίδεται Εαμική εφημερίς, ενεργείται τρομοκρατία διά τηλεβόων και οι ελασίται περιφέρονται με πιστόλια και χειροβομβίδας, απειλούντες τους εθνικιστάς.

5)    Κάτοικος Μενιδίου (Αχαρνών) μεταβάς την πρωΐαν της 25 τρ. μηνός προς υλοτομίαν εις δάσος Δεκελίας συνελήφθη υπό ελασιτών, οίτινες επέμενον να πληροφορηθούν την δύναμιν Εθνοφυλακής Αχαρνών.

6)    Περί την 18.30 ώραν την 25 τρ.  μηνός το επί της οδού Αχαρνών – α… εκκλησία – φυλάκιον του 141 Τάγματος (389566) εβλήθη διά ριπής πολυβόλου από της κατευθύνσεως «Αγίας Τριάς» (395569)(Χάρτης 1:20.000).

γ)    Ανώτερος Αξ/κος αφιχθείς εξ Αταλάντης (περιοχής ελευθέρας) αναφέρει:

1)    Ανεσυνεκροτήθη η ΟΠΛΑ και οι απομακρυθέντες εκ των Μονάδων ελασίται εξαναγκάζεται να επιστρέψωσιν εις ταύτας.                                  2)         Εξακολουθεί η λειτουργία των λαϊκών δικαστηρίων και η τρομοκρατία.

3)    Εσχηματίσθη επιτροπή, ήτις θα παρουσιασθή εις τους Άγγλους και θα δηλώση ότι υπάρχει απόλυτος ασφάλεια και δεν χρειάζονται εθνοφυλακήν ή Αγγλικόν τμήμα εις την περιοχήν των,

4)    Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και αιτούσιν ικετευτικώς οργάνωσιν εθνοφυλακής ή τουλάχιστον προσωρινώς Κοινοτικής αστυνομίας.

δ)    Αξιόπιστος ιδιώτης αναφέρει ότι εις ΒΑΘΙΑΝ Χαλκίδος μετά την αναχώρισιν την Εθ. Πολιτοφυλακής οπλίσθησαν όλα τα δυναμικά μέλη του ΚΚΕ-ΕΛΑΣ, άτινα παραμένουσιν εις την κωμόπολιν, φορολογούσι και τρομοκρατούσι τους κατοίκους.

ε)    Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι πολλοί ελασίται κατέρχονται εκ Λαμίας κλπ. εις Αθήνας με αόριστον άδειαν προς αναδιοργάνωσιν της Ε.Π. Αθηνών.

στ)  Κατά θετικάς διασταυρωμένας πληροφορίας πολλοί επικίνδυνοι αναρχικοί εισέρχονται και εξέρχονται των Αθηνών-Πειραιώς κλπ. διά Βρεττανικών μέσων μεταφοράς, προς αποφυγήν ελέγχου.

Παρίσταται άμεσος ανάγκη όπως γίνη ενέργεια προς το Βρεττανικόν Στρατηγείον διά τον έλεγχον της ακριβείας της πληροφορίας ταύτης. Οι κινούμενοι δέον να ώσιν εφοδιασμένοι δι’ ημετέρων αδειών ταξειδίου, οι δε επιστρέφοντες όμηροι να παραδίδωνται εις την Αστυνομικήν Δ/σιν προς έλεγχον.

ζ)    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει.

-Οκτώ (8) ένστολοι επέδραμον την21 τρ. μηνός εις χωρίον ΣΟΦΙΚΟΝ Κορινθίας προς σύλληψιν Εθνικιστών, αλλ’ απέτυχον, λόγω ενόπλου αντιστάσεως των κατοίκων.

-Τοιαύται ένοπλοι ομάδες περιφέρονται εις τα διάφορα χωρία της Κορινθίας, αίτινες φορολογούσι και τρομοκρατούσι τους κατοίκους.

-Οι κάτοικοι όλων των χωρίων αιτούσι οργάνωσιν εθνοφυλακής ή δημιουργίαν κοινοτικών αστυνομιών διά την εξόντωσιν των ληστοανταρτών.

η)    Εξακολουθούσιν υποβαλλόμεναι αθρόαι αιτήσεις κατοίκων χωρίων Νομού Αττικοβοιωτίας διά την αποστολήν εθνοφυλακής, Χωρ/κής ή διά την προσωρινήν δημιουργίαν Κοινοτικής Αστυνομίας, επί τω σκοπώ της εξολοθρεύσεως των ληστανταρτών, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

θ)    Η Στρατ. Διοίκησις Αθηνών αναφέρει ότι την 20/12/44 ανεχώρησεν εξ Αγίου Γεωργίου Λεωνιδίου Πελοποννήσου το πετρελαιοκίνητον «Νικόλαος» με Κυβερνήτην τον Παναγιώτην Γιαννόπουλον και με έξ – 6 άτομα πλήρωμα με εντολήν να δολοφονήσουν τον Βασιλέα Ελλήνων ΓΕΩΡΓΙΟΝ Β΄.

Αθήναι τη 27 Ιανουαρίου 1945

Ο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                          Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

-ΓΕΣ(Γραφ. ΙΙ/Β)(υ.τ.α)                                         Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
-Γραφ. ΙΙΙ ΑΣΔΑ                                               Συντ/ρχης Πυρ/κου
-Γραφ. ΙΙ/Β   .//.
-Ιην Μεραρχίαν
-ΙΙ Μεραρχίαν                                                      Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Τ.Σ.Υ.