Δελτίο πληροφοριών, ΣΔ/2ΕΓ/25 Δεκ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 24/12/44
μέχρι της 14ης ώρας της 25/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ

1.-    Συν/γμα χωρ/κής: (Δελτίον 24/12/44 ώρα 19.10΄)

Επαναστάται έχουν τεταγμένον πυροβόλον εις ύψωμα ΜΙΣ ΔΟΥΓΚΑΝ (388,1-424,4).

Την 17ην ώραν της 23/12/44 όλμος ήτο τεταγμένος μεταξύ Β.Δ. γωνίας νεκροταφείου και της οδού Μάρκου Μουσούρη επί αντερίσματος (380,4-432).

2.-    Αξ/κός: Παρατήρησις 24/12/44

Εις την ταράτσαν της υψηλοτέρας οικίας παρά το άλσος Παγκρατίου (387-435,5) υπάρχει βαρύ πολυβόλον εν δράσει.

Εις το τηλεφωνικόν κέντρον της οδού Κωλέττη (372,5-454) χθες βράδυ ήσαν 15 περίπου επαναστάται με ένα πολυβόλον. Ούτοι όταν βλέπουν άρμα αποκρύπτονται εις το υπόγειον του κτιρίου.

Όπισθεν Αγ. Σπυρίδωνος Παγκράτι και εις σημείον περίπου (385-436,5) την 16ην ώραν της 24/12/44 ήτο όλμος τεταγμένος.

3.-    Ιδιωτική θετική:

Χθές βράδυ έβαλλε το πυροβόλον της εκκλησίας Αναλήψεως (397-427).

Το απόγευμα της 23/12/44 εις τον κήπον παρά την διασταύρωσιν των οδών Κων/πόλεως και Αχιλλέως (361-453,5) υπήρχον δύο όλμοι και πολυβόλα εις τας γωνίας τεταγμένα.

4.-    Ιδιωτική θετική:

Εις το πλυντήριον της ταράτσας της γωνιαίας οικίας των οδών Μομφεράτου και Γκύζη (390,8-459,8) υπάρχει σήμερον πολυβόλον εν δράσει με πολλά πυρομαχικά.
5.-    Ιδιωτική θετική:

Επί της γωνιαίας οικίας (391,5-459) επί των οδών Παναγιωταρά και Μομφεράτου υπάρχει πολυβόλον.

Παράρτημα δελτίου 25/12/44                 Σελίς Ι

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.-    Ιδιωτική θετική:

Οδόφραγμα επί της οδού Δροσοπούλου (383-486) και εις το τέρμα της μεταξύ Ιακωβάτων και Σπύρου Λάμπρου.

Ομοίως τέμνον την πατησίων εις (381-486,5) μεταξύ οδού Ιακωβάτων και Κλωναρίδου.

Ομοίως τέμνον την Πατησίων εις σημείον (381,5-589) παρά το ταχυδρομείον Τ.Τ.Τ.

Ομοίως τέμνον την οδόν Τσίλερ εις σημείον (380,3-436,5) μεταξύ οδού Ιακωβάτων και Στεφ. Βυζαντίου.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Παρετηρήθησαν χθες οδοφράγματα με νάρκες τέμνοντα την οδόν Κωλέττη εις (376,8-454,5) παρά την αρχήν της Μπόταση, την οδόν Θεμιστοκλέους εις (376-454,4) παρά την διασταύρωσίν με την Σόλωνος, την Εμμ. Μπενάκη εις (377,2-453,5) παρά την διασταύρωσίν της με την Σόλωνος, την Σουλτάνη (377,4-454,5) παρά την συνάντησίν της με την Θεμιστοκλέους. Το οδόφραγμα της Σουλτάνη είναι από διάφορα ξύλα και ένα αυτοκίνητον ανεστραμμένον, το δε της Κωλέττη από διάφορα υλικά και κενά βαρέλια, τα λοιπά είναι από δομίσιμα υλικά.

3.-    Ιδιωτική θετική:

Περιοχή Ν.Κόσμου:

Οδόφραγμα τέμνει την οδόν Ηρακλέους εις σημείον (372,1-429,6) παρά την διασταύρωσίν της με την Βρυσθένους.

Οδόφραγμα τέμνει την Πίσσα εις σημείον (368,5-426,5) μεταξύ των οδών Βρυσθένους και Φωτομάρα.

Οδόφραγμα τέμνει την οδόν Πίσσα εις σημείον (369,5-425,5) μεταξύ των οδών Μενοκλέους και Μανδροκλέους.

Οδόφραγμα τέμνει την οδόν Αγλαονίκης μεταξύ των οδών Πυθέος και Δεινοστράτους εις σημείον (374,5-430,8).

Άπαντα τα ανωτέρω οδοφράγματα δεν είναι σοβαρά.

Η γέφυρα επί του Ιλισσού της οδού Λεωφ. Φραντζή (368-429) είναι υπονομευμένη.

Κατά μήκος της οδού Βρυσθένους και εις τας γωνίας φυλάσσουν επαναστάται περίπου 50 διαθέτοντες ατομικόν οπλισμόν και 5 αυτόματα.

Επί όλων των παρόδων προς Καισαριανήν και Βύρωνα της οδού Υμηττού (Παγκράτι) υπάρχουν οδοφράγματα ουχί άξια λόγου αλλά έχουν όλα νάρκες.

4.-    Πληροφορία Αξ/κού:

Επί της οδού Σπ. Μερκούρη παρά το Γυμνάσιον Παγκρατίου υπάρχει τάφρος αντιαρματική τέμνουσα ταύτην εις σημείον (389-437).


ΣΔΑ

Παράρτημα δελτίου 25/12/44                 Σελίς Ι

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.-    Πληροφορία Αξ/κού:

Εις την οικίαν του ζεύγους Σπετέρι (Ιταλών την καταγωγήν) υπαλλήλων Υπουργ. Οικονομικών διορισθέντων υπό Γκοτζαμάνη και χρησιμοποιουμένων υπ’ αυτού δι’ εμπιστευτικάς υπηρεσίας, κειμένης επί της οδού Κυκλάδων και εις το τμήμα της μεταξύ Αγ. Μελετίου και Κεφαλληνίας (381-469) εγίνετο συγκέντρωσις αρχηγών των επαναστατών όπου προσήρχετο και ο Ρώσος Αντ/χης Ποπώφ.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την κλινικήν Σμπαρούνη (επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη) (379-452,5) νοσηλεύονται πολλοί τραυματίαι των επαναστατών αποκρυπτόμενοι καταλλήλως υπό του προσωπικού του ιδρύματος ιδεολογικώς προς αυτούς προσκειμένων. Την 22/12/44 περίπου 15 τραυματίαι επαναστάται μετά μιας σημαίας φερούσης τον Ερυθρόν Σταυρόν κατόρθωσαν να εξαπατήσουν τους φρουρούς Άγγλους και να κατέλθουν προς το κέντρον της πόλεως.

Την 23 και 24 τρ.μ. οι επαναστάται μετέφερον εκ των περιοχών Περιστερίου και Κάτω Πατησίων τους ομοϊδεάτας των και τους εγκατέστησαν εις τας περιοχάς Βάθης και Αττικής, ενώ συγχρόνως εκ των περιοχών Βάθης και Αττικής μετέφερον 2-2.500 ομήρους εις Περιστέρι και Κάτω Πατήσια.

Πολλοί ανήκοντες εις τας επιστρατευθείσας κλάσεις και διαμένοντες εις Εαμοκρατούμενας περιοχάς εισήλθον εις την απελευθερωθείσαν ζώνην και αποκρύπτονται υπό φιλικών προσώπων γενόμενοι ούτω φυγόστρατοι. Τα εν λόγω φιλικά πρόσωπα προς αυτούς, δέον εις τας αναγραφομένας καταστάσεις των ενοικούντων ατόμων των επικολλωμένων επί των θυρών καθ’ εκάστην εσπέραν ν’ αναγράφουν και την κλάσιν εκάστου άρρενος, οι δε αστυνομικοί συμφώνως προς τας εκδοθείσας διαταγάς να ελέγχουν ταύτας.

3.-    Ανώτατος Αξ/κός:

Επί της οδού Μαγνησίας 50 (Ν.Ελβετίας) υπάρχει Στρατηγείον του ΕΛΑΣ ως και αποθήκη πυρομαχικών λόγω της παρατηρουμένης κινήσεως αυτοκινήτων.
4.-    Ιδιωτική θετική:

Επί τριωρόφου οικίας της οδού Στέντορος (393,5-431) όπισθεν καθολικής εκκλησίας εις Παγκράτι είναι εγκατεστημένον το Στρατηγείον ΕΛΑΣ Παγκρατίου.

Τα χωνιά εις διαφόρους συνοικίας ως και εις την του Αγ. Ιωάννου Βουλιαγμένης εφώναζον «όσοι εκ των ελασιτών θέλουν να ετοιμασθούν να φύγουν εξ Αθηνών».

5.-    Ιδιωτική θετική:

Καθ’ έκαστον απόγευμα την 17ην ώρα συγκεντρώνονται πολλοί επαναστάται δι’ ανακοίνωσιν ειδήσεων κλπ, εις την βίλα Κολιοπούλου (380-489,5) κειμένην παρά το ταχυδρομείον Τ.Τ.Τ. Πατησίων.

6.-    Αξ/κός (διεσταυρωμένη):

Εις το σχολείον του Βύρωνος (394-426) υπάρχει μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών, τροφίμων κλπ.

7.-    Ιδιωτική θετική:

Συνοικία Βύρωνος:

Μία ταβέρνα και παρά ταύτην οικόπεδα (393-425) μεταξύ των οδών Ηλιουπόλεως – Μαιάνδρου – Θηρών – Ευαγγελική Σχολή είναι αποθήκη μεγάλης ποσότητος βενζίνης και όρχος αυτοκινήτων.

Το σχολείον (391,5-424,5) επί της γωνίας των οδών Κοινωνίας των Εθνών και Ευαγγελικής Σχολής είναι αποθήκη παντοίου υλικού.

Κοπανάς

Εις την περιοχήν (392,5-422,5) υπάρχουν 3 μαγαζιά και μία διόροφος οικία άτινα είναι μεγάλη αποθήκη πυρ/χικών.