Αναφορά εμπλοκής με 2500 Ιταλούς στο Πετρίτσι, ΕΛΑΣ/25 Δεκ 1944


Αριθμ. 1591
Ομάδα Μεραρχιών STOP
Εις εκτέλεσιν 4561/23-12-44 διαταγής αναφέρομεν STOP
Εξακριβώσαμεν ότι 2000-2500 Ιταλοί ευρίσκονται εις Βουλγαρικό Πετρίτσι STOP
Προσπάθησαν διέλθουν φυλάκιά μας ίνα μπουν εις έδαφός μας STOP
Φυλάκιά μας τους ημπόδισαν STOP.

Σ.Δ 25/12 ΄Εκτη
ΣΙΓΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Για την ακρίβεια

Ο
Υπασπιστής
(Τ.Σ.Υ)
Ακριβές Αντίγραφο