Διαταγή επιχειρήσεων αρ.15, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Δεκ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                             Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                   Προσωπική διά την Διοίκησιν
Αριθ.Ε.Π.Ε.1288
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.15
Ι.-    Πληροφορίαι περί του εχθρού
Ως το συνημμένο δελτίον πληροφοριών υπ’ αριθ.2.-
ΙΙ.-   Πληροφορίαι περί ημετέρων
–      Η ΙΙ Μεραρχία κατείχεν την 22-12-44 τα υψώματα Δυτικώς ΚΟΤΣΙΡΑ και ΜΟΣΠΙΝΑΝ και κινείται σήμεραν από ΜΟΣΠΙΝΑΝ προς ΑΣΠΡΟΧΩΡΙ.-
–      Η VIIIη Μεραρχία κατείχε την 22-12-44 τα χωρία ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ (περί τα 6 χιλ. Δυτ. Άρτης) και ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ (3 χιλ. Βορ. Άρτης).-
ΙΙΙ.-  Αποστολή Μεραρχίας
Ως αναφέρεται εις την Ε.Π. 1175/17-12-44 διαταγήν της Μεραρχίας (Διαταγή επιχειρήσεων υπ’ αριθ. ΙΙ).-
ΙV-   Ιδέα ενεργείας
Η Μεραρχία συνεχίζουσα από της πρωΐας της αύριον την κίνησίν της προς την γενικήν κατεύθυνσιν ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ, να καταλάβη εις ένα πρώτον χρόνον την γραμμήν ΜΕΛΙΓΓΟΥΣ – ΚΟΠΑΝΙ με ενδιάμεσον αντικειμενικόν  σκοπόν  την κορυφογραμμήν υψ. 1070 (2 χιλ. Βορ. Μανωλιάσας) – ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (υψ.1076,22) – υψ. ΘΕΙΑΚΙΣΙΟΝ (υψ.735) και εις δεύτερον χρόνον την κορυφογραμμήν ΤΟΜΑΡΟΣ – υψ.1197 – υψ.1174 (2 χιλ. ΒΑ Δερβιζιάνα), με ενδιάμεσον αντικειμενικόν σκοπόν την γραμμήν ΒΑΡΙΑΔΕΣ – ΖΟΡΙΣΤΑ.-
V.-   Διάταξις και αποστολαί
Α΄ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΧΗΣ
1)    14ον Συν/μα Πεζικού, μείον Τάγμα, συν ΙΙ/1/38 (εις Σερβιανά), συν ουλαμόν αντιαρματικού 47/32, υπό την διοίκησίν του.-
Αποστολή.  Κινούμενον κατά την γενικήν κατεύθυνσιν ΚΟΛΩΝΙΑΤΕΣ – ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ – ΜΕΛΙΓΓΟΥ – ΒΑΡΙΑΔΕΣ – ΤΟΣΚΕΣ (6 χιλ. Βορ. Δερβίζιανα), να  καταλάβη  την περιοχήν ΜΕΛΙΓΓΟΥΣ – ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ με ενδιάμεσον αντικειμενικόν σκοπόν τα υψώματα Μεγάλη Ράχη (υψ.1070) – Προφ. Ηλίας (υψ.1076,22). Μετά τούτο καλυπτόμενον προς ΟΛΥΤΣΙΚΑ να καταλάβη το ΤΟΣΚΕΣΙ (6 χιλ. Βορ. Δερβιζιάνα) με ενδιάμεσον αντικειμενικόν σκοπόν το χωρίον ΒΑΡΙΑΔΕΣ.-
2)    28ον Συν/μα Πεζικού, πλέον ουλαμός αντιαρματικού 47/32, υπό την διοίκησίν του.-
Αποστολή: Κινούμενον κατά την γενικήν κατεύθυνσιν ΣΕΡΒΙΑΝΑ – ΘΕΡΙΑΚΙΣΙΟΝ (Παληοχώρι) – ΚΟΠΑΝΙ – ΖΟΡΙΣΤΑ – ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ, να καταλάβη, εις ένα πρώτον χρόνον τα υψώματα Καλογρίτσα (Β.Α. Κοπάνι) με ενδιάμεσον  αντικειμενικόν σκοπόν  τα  υψώματα Θεριακίσιον. Μετά τούτο και εν συνδέσμω με το 4ον Συν/μα Πεζικού θα καταλάβη τα υψώματα Β.Α. Δερβίζιανα, με ενδιάμεσον αντικειμενικόν σκοπόν την ΖΟΡΙΣΤΑΝ.-
Β΄ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Η ΙΒ Πυροβολαρχία τασσομένη περί χώρον Μπιζάνι, να δύναται να υποστηρίξη την κίνησιν αμφοτέρων των Συν/των, μέχρι καταλήψεως του πρώτου ενδιαμέσου αντικειμενικού σκοπού (Μεγάλη Ράχη – Προφ. Ηλίας – Θεριακίσιον). Μετά τούτο θα είναι έτοιμη να κινηθή είτε προς Μανωλιάσαν εις την διάθεσιν του 4ου Συν/τος, είτε προς ΘΕΡΙΑΚΙΣΙΟΝ εις διάθεσιν του 28ου Συν/τος.-
Γ΄ ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Το 5ον Συν/μα Πεζικού εις χώρον ΚΡΥΦΟΒΟΝ – ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ  – ΑΥΓΟ, έτοιμον να επέμβη κατά προτίμησιν κατά την κατεύθυνσιν του 28ου Συν/τος και ενδεχομένως διά Τάγματός του προς ενίσχυσιν του Ι/38 Συν/τος κινηθησομένου επί της κατευθύνσεως ΚΟΡΙΤΙΑΝΗ – ΣΚΛΙΒΑΝΙ – ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ – ΤΣΑΓΓΑΡΟΠΟΥΛΟΝ.-
VI.   Σύνδεσμοι και Διαβιβάσεις
–      Σ.Δ. Μεραρχίας ΣΕΡΒΙΑΝΑ  )
–      4ου  Συν/τος ΚΟΛΩΝΙΑΤΕΣ  )
–      28ου Συν/τος ΜΠΙΖΑΝΙ          )         αρχικώς
–      5ου Συν/τος ΑΥΓΟ                 )
κατά την περαιτέρω κίνησιν ως κάτωθι :

Πίναξ διαδοχικών Σταθμών Διοικήσεως
ΧΡΟΝΟΙ
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
4ου Συν/τος
28ου Συν/τος
5ου Συν/τος
1)
Κατά την κατάληψιν του 1ου εν-διαμέσου αντ. σκοπού
ΣΕΡΒΙΑΝΑ
ΕΠΙΣΚΟ-ΠΕΙΟΝ
ΜΠΙΖΑΝΙ
ΑΥΓΟ
2)
Κατά την κατάληψιν του 1ου αντ. σκοπού ……
ΣΕΡΒΙΑΝΑ
ΜΑΝΩΛΙΑ-ΣΑ
ΘΕΡΙΑΚΙ-ΣΙΟΝ
(Παληο-χώρι)
Θα δοθούν διαταγαί
3)
Κατά την κατάληψιν του 2ου εν- διαμέσου αντ. σκοπού
ΘΕΡΙΑΚΙ-ΣΙΟΝ (Παληοχώρι)
ΜΑΝΩΛΙΑ-ΣΑ
ΚΟΠΑΝΙ
-//-
4)
Κατά την κατάληψιν του 2ου αντ. σκοπού
ΚΟΠΑΝΙ
ΒΑΡΙΑΔΕΣ
ΖΟΡΙΣΤΑ
-//-
VII.-       Διαβιβάσεις
Σύμφωνα προς ειδικήν διαταγήν
VIII.-Ώρα εξορμήσεως η ογδόη της 25-12-44 από της γραμμής  …….- ΑΥΓΟ.-
ΙΧ.   Ανεφοδιασμός.
Τα τμήματα να ανεφοδιασθούν με δύο ημερών τρόφιμα και εκ των πόρων της χώρας. Περαιτέρω ανεφοδιασμός με καραβάνια, σχηματιζόμενα από ζώα των χωρίων, από γέφυρα Μπαλντούμα.-
Χ.-   Διακομιδαί
Εις Ιωάννινα.-
Σ.Δ.Μ. τη 24-12-44
Η
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ι.ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (Συν/ρχης)
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                     Γ.ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Ι/38, 4ον, 5ον, 28ον Συν/τα
ΙΒ Πυροβολαρχία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α.)
VIII. IX Mεραρχίας                               Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.
Π.Τομπουλίδης
(Υπολοχαγός)

Advertisements