Δελτίο Συμβάντων 23ης Δεκεμβρίου 1994, Αρχηγείο Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣ. ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/41

ΔΕΛΤΙΟΝ
Συμβάντων της 23ης Δεκεμβρίου 1944.-

1.     Κατ’ αναφοράν της Σχολής Χωρ/κής από της πρωΐας της 21-12-44 ανελήφθη εκκαθαριστική επιχείρησις εις την περιοχήν μεταξύ των οδών Μεσογείων – Κηφισσίας μέχρις ύψους των κτιρίων του Ερυθρού Σταυρού υπό την διοίκησιν του Αντισυνταγματάρχου Ιππικού Γκίκα.

Εις την επίχειρησιν ταύτην συμμετέσχε και Τμήμα της Σχολής Χωρ/κής δυνάμεως 30 Αξιωματικών και 100 οπλιτών.

Ο αντίπαλος έβαλεν εναντίον των ενεργούντων την εκκαθάρισην Τμημάτων διά πυρών πολυβόλων εκ κατευθύνσεως πολυκατοικίας κειμένης 200 περίπου μέτρα Ν.Δ. του Γηροκομείου και εκ του συνοικισμού Ελληνορώσσων καθώς και διά βολών όλμων εκ κατευθύνσεως Λατομείων -Τουρκοβουνίων.

Κατά την επιχείρησην ταύτην το Τμήμα της Χωρ/κής έσχε τας εξής απώλειας.

Νεκροί: 1) Μοίραρχος Νιαρχάκος Παναγιώτης 2) Ανθ/στής Δάλλας Κων/ντίνος  3)  Χωροφύλαξ Κλάδος Κυριάκος.

Τραυματίαι:  1)  Ανθ/στής Κολώκας Νικόλαος Υπενρχαι  2) Βουγιούκας Εμμανουήλ  3) Λασκαράτος Δημήτριος Χωρ/κες  4) Πλουμής Νικόλαος  5) Κακαρούκας Ανδρέας  6) Πολυχρονόπουλος Λάμπρος  7) Καρακώστας Κων/ντίνος 8) Πισσαδάκης Ιωάννης και 9) Γιαλαμάς Χρήστος.

2.     Κατ’ αναφοράν της Φρουράς Χωρ/κής Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού την 21-12-44 παρουσιάσθη εις το Νοσοκομείον γυμνός και αιμόφυρτος ο Χωροφύλαξ Δόγκας Αριστείδης του Γεωργίου όστις ανέφερε τα εξής.

Κρατούμενος εις τας Φυλακάς Αβέρωφ ως δοσιλόγος συνελήφθη υπό των ελασιτών την 18-12-44 κατά την γενομένην υπ’ αυτών κατάληψιν των Φυλακών μετά 100 περίπου ετέρων κρατουμένων μεταξύ των οποίων και οι τέως Υπουργοί Μπάκος και Πηρουνάκης και ωδηγήθησαν εις την Πολιτοφυλακήν Γκύζη κακοποιηθέντες καθ’ οδόν. Την 20-12-44 ο ανωτέρω Χωρ/λαξ μετά ετέρων εξ (6) άλλων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων ο Χωρ/λαξ Ειδικής Ασφαλείας Πάλλας, εις έτερος Χωρ/λαξ και εις Νομάρχης αγνώστου ταυτότητος, ωδηγήθησαν εις το άκρον του συνοικισμού Γκύζη εντός ρεύματος προς εκτέλεσιν. Πράγματι αφού απεγυμνώθησαν εβλήθησαν δι’ αυτομάτου και εξετελέσθησαν. Ο Χωροφύλαξ όμως ούτος δεχθείς δύο τραύματα εις την αριστεράν ωμοπλάτην και τον βραχίονα έπεσε πρηνής παριστάνων τον νεκρόν. Ακολούθως οι εκτελεσταί έβαλον διά περιστρόφου και την τελειωτικήν βολήν κατά της κεφαλής των εκτελεσθέντων. Κατ’ ευτυχή όμως σύμπτωσιν η σφαίρα έπληξε τούτον ελαφρώς και ούτω κατώρθωσε, μετά την απόχώρησιν του εκτελεστικού αποσπάσματος, να διαφύγη και να τύχη κατά την νύκτα εκείνην περιθάλψεως παρά τινι οικία και την επομένην να παρουσιασθή εις το Νοσοκομείον. Ο διασωθείς αντελήφθη, κατά τον χρόνον της κρατήσεως του, ότι οι ελασίται είναι εξωπλισμένοι με άρτιον οπλισμόν και

πολλοί εκ τούτων περιβεβλημένοι στολάς Χωροφυλάκων, έλεγον δε ότι είναι 300.000 στρατός και θα πολεμήσωσι μέχρις εσχάτων.-

Ο   Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ                                           Συνταγματάρχης
1)  Υπουργείον Εσωτερικών
2)  Γενικόν Επιτελείον Στρατού
3)  Στρατιωτικήν Δ/σιν Αττικής
Διά την αντιγραφήν
Το Τμήμα Ασφαλείας
Τ.Υ.

Advertisements