Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/22 Δεκ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 21/12/44 μέχρι
της 14ης ώρας της 22/12/44.

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ

1.-    Συν/γμα χωρ/κής:

Χθες εις γωνίαν Σαλαμίνος και λεωφ. Κων/πόλεως ευρίσκετο τεταγμένον πυροβόλον καμουφλαρισμένον.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις τους σταύλους περιοχής Κουμάρι μεταξύ γέφυρας Κολοκυνθούς και εργοστάσιον Λαναρά υπάρχουν πυροβόλα, τρακτέρ και πυρομαχικά.

Εις την γωνιαίαν οικίαν Μαυρομιχάλη 46α υπάρχει εντός επαναστάτης βάλλων περιοδικώς προς παρενόχλησιν.

3.-    Ιδιωτική θετικωτάτη:

Σήμερον την πρωΐαν ένα ορειβατικόν πυροβόλον ήτο τεταγμένον όπισθεν του Ιερού βήματος της εκκλησίας Αναλήψεως εντός του μανδροτοίχου κάτωθεν των εκεί δένδρων (9397,5-427,5).

Το εις την Παπαστράτειον Σχολήν τεταγμένον πυροβόλον από διημέρου μετεφέρθη εις το Λατομείον Κοπανά (395,5 – 413,5) όπου είναι δυνατόν ν’ ανακαλυφθή μόνον εκ των λάμψεων καθ’ όσον παρουσιάζει εκεί μεγάλην κυλότητα.

Η Παπαστράτειος Σχολή ασφαλώς θα χρησιμοποιείται ως παρατηρητήριον της πυροβολαρχίας καθ’ όσον εκ ταύτης αναχωρούν δύο καλλώδια ένα προς τον ανωτέρω ουλαμόν και το έτερον προς τον ουλαμόν μεταξύ Κατσιποδίου και Μπραχαμίου (όρα χθεσινόν δελτίον).

Εις την οδόν Αγ. Δημητρίου μέχρι Ν.Ελβετίας υπάρχει ένα βαρύ πολυβόλον βάλλον κατά των αεροπλάνων και προασπίζον τα γραφεία της Ταξιαρχίας ευρισκόμενα επί 3ορόφου οικίας (χαρακτηριστικής) παρά την οδόν Αγ. Σοφίας.

Παράρτημα Δελτίου 22/12/44                        Σελίς 1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1.-    Συν/γμα χωρ/κής: (Διεβ/σθη εις ΓΕΣ)

Χθες την πρωΐαν εις το κέντρον Ίλιον Τρωάς Κυψέλης ήτο συγκεντρωμένη μεγάλη δύναμις επαναστατών. Τα γραφεία όμως μετεφέρθησαν.

2.-    Ιδιωτική πηγή (Διεβ/σθη εις ΓΕΣ) :

Πληροφοριοδότης από συζήτησιν Ελασιτών ανέφερεν ότι 3000 αντάρτες περιοχών Χασιά – Ελευσίνος – Πετρουπόλεως χθες την πρωΐαν εκινούντο προς Αθήνας.

3.-    Συν/γμα χωρ/κής: (Διεβ/σαν εις ΓΕΣ)

Εις τας περιοχάς της οδού Ηπείρου και Σταθμού Λαρίσσης οι σκοποί επαναστάται ανήκουν εις το εφεδρικόν ΕΛΑΣ. Ο τακτικός στρατός του ΕΛΑΣ των περιοχών τούτων απεσύρθη προς άνω Λιόσια και Πετρούπολιν.

Την 10ην ώραν της χθες οι επαναστάται απεσύρθησαν εκ των Δ. κλιτύων του υψώματος Μνημείον Φιλοπάππου στην οδόν Καλλισθένους και μεταξύ των αριθμών 40-45 (περιοχής Πετραλώνων). Τα τμήματα του Συν/τος Τριπόλεως εξακολουθούν κατέχοντα την οδόν Τριών Ιεραρχών Πετράλωνα.

4.-    Ιδιωτική θετική:

Περιοχή Εξαρχείων.

Επί της οδού Τοσίτσα και εις όλας τας γωνίας έχουν τοποθετηθή φρουραί με μέτωπον προς Εξάρχεια. Οπλισμός αυτών: Τυφέκια, 3 οπλοπολυβόλα, χειροβομβίδες.

Επί της οδού Μεταξά (Εξάρχεια) και επί των διασταυρώσεων αυτής μετά των οδών Θεμιστοκλέους – Μπενάκη – Μεσολογγίου ομοίως φρουραί με μέτωπον προς την οδόν Ζ.Πηγής.

Ο ΕΛΑΣ του βουνού ανεχώρησε εκ της περιοχής Ν.Δ. Στρέφι. Τούτο εγνώσθη από τον Καπετάνιον, όστις απεχαιρέτησε την οικογένειαν Κατατζά επί της οδού Οικονόμου ένθα εφιλοξενείτο, δηλώσας ότι μεταβαίνουν εις Γκύζη.

Επί της μπλε Πολυκατοικίας της Πλατείας Εξαρχείων εγκατεστάθη και πάλιν δύναμις επαναστατών (25 ανδρών περίπου).

Εις την διασταύρωσιν των οδών Ζωσιμαδών και Μεθώνης υπάρχει αντιαρμ. πυροβόλον το οποίον έβαλε χθες.

Εις το Τέρμα της οδού Κουντουριώτου και επί του λόφου Στρέφι υπάρχει πολυβόλον.

Άπαντα τα ανωτέρω παρετηρήθησαν σήμερον την πρωΐαν.

5.-    Ιδιωτική θετική:

Εν Συν/γμα αφιχθέν εκ Τριπόλεως ώφθη σήμερον στρατωνιζόμενον εις το καπνεργοστάσιον το ευρισκόμενον 1000 μέτρα προ του τέρματος τραμ Κολοκυνθούς, έναντι ακριβώς σταθμού τραμ.

Επί της οδού Αλικαρνασσού αριθ. ΙΙ (οικία τέως Διευθυντού Ασφαλείας Λάμπου) στεγάζονται γραφεία του ΕΛΑΣ και παραμένει αριθμός ενόπλων ίσως διά την φρούρησιν.

6.-    Ιδιωτική θετική:

Περιοχή Βύρωνος και Ν.Ελβετίας και Κοπανά:

Δύναμις συνολική μαχίμου δυνάμεως σήμερον την πρωΐαν το πολύ 200 συμπεριλαμβανομένης και της πολιτοφυλακής. Εις ταύτην συμπεριλαμβάνονται άτομα πάσης ηλικίας από νεαρούς μέχρι υπερήλικας χωρίς να υφίσταται μεταξύ των ουδείς δεσμός. Είναι έτοιμοι εκτός ελαχίστων άπαντες να παραδοθούν εάν είναι βέβαιοι ότι θα τύχουν καλής μεταχειρίσεως.-

7.-    Ιδιωτική θετική:

Χθες βράδυ 1200 έως 1500 ένοπλοι προερχόμενοι εκ Καλλιθέας και Χαροκόπου διενυκτέρευσαν εις Καπνοκοπτήριον και σήμερον την πρωΐαν νύκτωρ εισήλθον εις Περιστέρι.-

Παράρτημα δελτίου 22/12/44                         Σελίς 1

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.-    Αξ/κός:

Εις συν. Περιστέρι υπάρχουν 150 άνδρες αιχμάλωτοι, ως επίσης και εις την περιοχήν του τέρματος Γκύζη από τους οποίους οι Ελασίται αφήρεσαν τας στολάς των και παρημέλησαν εντελώς την διατροφήν των.

2.-    Συν/γμα Χωρ/κής:

Το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ περιοχής Λιοσίων ευρίσκεται εις το Δημ. Σχολείον επί της γωνίας των οδών Αλκαμένους και Ταρσού, όπου έχουν συγκεντρώσει και πολλά είδη της Χωρ/κής και της αστυν. Πόλεων.

Εις την Πλατείαν Βάθης υπάρχουν ελάχιστοι σκοποί ελασίται. Από της Πλατείας Βάθης μέχρι τέρματος Σεπολίων δεν υπάρχει στρατός του ΕΛΑΣ αλλά άοπλοι αλήται.

3.-    Ιδιωτική θετική:

Εις φαρμακαποθήκη Δαμβέργη επί της οδού Λένορμαν είναι στρατηγείον του ΕΛΑΣ.

4.-    Ιδιωτική πηγή:

Εις τα οικήματα περιοχής πλατείας Γκύζη και προς τον Αγ. Στυλιανόν είναι τα γραφεία και το Αρχηγείον του τοπικού ΕΛΑΣ. Εις τα Β.Α. της πλατείας ευρισκόμενα αραιά οικήματα εις τας κλιτείς του λόφου Κρυφοχώρι είναι τεταγμένα πολυβόλα, όλμοι και αποθήκαι ναρκών και δυναμίτιδος.

Εις τας παρόδους της οδού Γκύζη ως και επί ταύτης υπάρχουν οδοφράγματα.

5.-    Ιδιωτική πηγή:

Το θέατρον Περοκέ χρησιμοποιείται υπό των Ελασιτών ως Νοσοκομείον.

6.-    Ιδιωτική θετική:

Εις περιοχήν Ακαδημία Πλάτωνος οι επαναστάται ενεργούν συλλήψεις διαφόρων εθνικιστών τους οποίους μεταφέρουν εις περιοχήν Περιστερίου. Μεταξύ των συλληφθέντων χθες συγκατελέγεται και ο έφεδρος εκ Μονίμων Υπολ/γός Μηχ/κού Τρίφωνας Δημήτριος.

7.-    Ιδιωτική θετική:

Κατά την επίθεσιν των επαναστατών προ ημερών εναντίον της Ταξιαρχίας (ορεινής) προς Τουρκοβούνι οι Καπετάν Βάγιας και Καπετάν Δρίβας απώλεσαν από τους 150 αντάρτας Κορίνθου τους 135 φονευθέντος και του Βάγια. Ο Καπετάν Δρίβας εφονεύθη κατά πληροφορίας προ διημέρου εις την Λεύκαν Ν.Κόσμου των υπολοίπων ανδρών λιποτακτησάντων.

Εις την ενεργουμένην αναγκαστικήν επιστράτευσιν εις τας περιοχάς Καισαριανής, Βύρωνος, Υμηττού κ.λ.π. ουδείς προσέρχεται ουδέ των φανατικών πρώην κομμουνιστών διότι είναι κατατρομαγμένοι από τα πυρά τα εύστοχα των όλμων της ορεινής Ταξιαρχίας και των πολυβολισμών των αεροπλάνων. Ο λαός εις τας ως άνω περιοχάς υποφέρει εκ πείνης και δεν εξεγείρεται λόγω των καθημερινών εκτελέσεων υπό της πολιτοφυλακής. Σήμερον ενήργησαν πολλάς συλλήψεις  εις τας ως άνω περιοχάς.


ΣΔΑ

Παράρτημα δελτίου 22/12/44                        Σελίς 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:

1.-    Ιδιωτική θετική:

Πέντε μέτρα προ της γέφυρας «Τρεις γέφυραι» (366,5-487,5) υπάρχουν 4 νάρκαι τοποθετημέναι ζικ-ζακ.

Εις την διασταύρωσιν (366-492), υπάρχουν δύο βαγόνια ΣΕΚ.

20 μέτρα προ της γεφύρας επί του Κηφισσού παρά το εργοστάσιον Χρυσαλλίς (374500) υπάρχει οδόφραγμα από μάρμαρα και νάρκες.

Επί της ασφαλτρωμένης οδού 20 μέτρα προ και μετά της εισόδου των αποθηκών των πυρ/κών Λιοσίων υπάρχουν ανά 6 νάρκες εις δύο σειράς λειτουργούσαι δι’ ηλεκτρικής αναφλέξεως.

2.-    Ιδιωτική πηγή:

Επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λένορμαν προ του εργοστασίου ΒΙΟ ως και επί της Βικτωρίας Μπενάκη υπάρχουν οδοφράγματα.

ΣΔΑ

Παράρτημα δελτίου 22/12/44                        Σελίς 1

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ:

1.-    Ιδιωτική πηγή:

Εις το εργοστάσιον Άτλας (157) και εις την παραπλεύρως τούτου οικίας προς την Δυτικήν πλευράν μεγάλη αποθήκη πυρ/χικών.

Εις το εστιατόριον Ορφανού επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας και παρά την διασταύρωσίν της με την Ιπποκράτους υπάρχει μεγάλη αποθήκη πυρ/χικών μετεφερθέντων προς τούτο την νύκτα της 20ης   προς την 21/12/44.

Το υπόγειον του κέντρου Γρανάδα επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας είναι πλήρες πυρομαχικών.

ΣΔΑ

Παράρτημα δελτίου 22/12/44                      Σελίς 1

ΤΥΠΟΣ – ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΗΘΙΚΟΝ

Ιδιωτική θετική:

Περιοχή Στρέφι

Τηλεβόας χθες το απόγευμα είπε τα εξής:

–       Όσοι δύναται να φέρουν όπλα «μπορούν» να προσέλθουν εις τον ΕΛΑΣ. Η απεργία λύεται και υποχρεούνται να ανοίξουν τα παντοπωλεία και γαλακτοπωλεία.

–       Η μετακίνησις του πληθυσμού απαγορεύεται αυστηρώς. Όστις δεν υπακούει θα πυροβολείται. Διότι εάν μετακινηθή ο κόσμος θα εύρουν οι Άγγλοι την ευκαιρίαν να καταστρέψουν την Αθήνα.

–       Ο κόσμος της περιοχής τελεί υπό παντελή άγνοιαν των λαμβανόντων χώραν εις την ελευθέραν περιοχήν, διότι ουδεμία προκήρυξις απ’ αεροπλάνου έχει πέσει εις την περιοχήν ταύτην.

–       Οι αντάρται του βουνού έχουν αποσυρθή εκ της περιοχής πιθανώς προς Γκίζη και μόνον το εφεδρικόν ΕΛΑΣ ευρίσκεται εν δράσει.