Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/22 Δεκ 1944


Γενικ. Επιτελ. Στρατού
Γραφείον ΙΙον

Πληροφορίαι 22-12-44 Ώρα 11.00

Γωνία Ασκληπιού και Τσιμισκή, αριστερά τω ανερχομένω από Ασκληπιού προς Λεωφ. Αλεξάνδρας, η μεν μία γωνία είναι οικόπεδον η δε άλλη τριόροφον σπίτι. Κατά την πληροφορίαν προσώπου κατοικούντος πολύ κοντά, το σπίτι αυτό αποτελεί την κυρίαν εστίαν της περιοχής (πολυβόλα, πυρομαχικά).

Την 21ην τ.μ. αυτόπτης μάρτυς αναφέρει ότι εις Γαλάτσι ελάμβανε χθες μεταφορά δι’ αυτοκινήτων όλμων και άλλων βαρέων υλικών προς άγνωστο κατεύθυνσιν. Ο αυτός πληροφοριοδότης αναφέρει ότι διετάχθη να μετάσχη εις την ταφήν 32 εκτελεσθέντων εις Γαλάτσι, Εθνικιστών.

Εις κινηματογράφον Αντινέα οδού Λιοσίων εδρεύει ο 4ος Λόχος κάποιας Μονάδος του ΕΛΑΣ.

Κατά πληροφορίαν μη επιβεβαιωθείσαν, χθες 21 τ.μ. μετεφέρθη επί υψώματος φυλακών οδού Βουλιαγμένης πυροβόλον των 7,5 όπερ ως ελέχθη προήρχετο από περιοχήν κέντρου Νεράϊδας.

Κατά τον λαβόντα χώραν βομβαρδισμόν εργοστασίου «ΑΤΛΑΣ» περιοχής Αγ. Μελετίου, λέγεται ότι εντός του εργοστασίου ευρίσκετο την στιγμήν εκείνην ο Ζεύγος και Πορφυρογένης, οίτινες και διεσώθησαν. Επίσης διεσώθησαν δραπετεύσαντες 20 εκ των εκει κρατουμένων εθνικιστών.

Χθες 21ην τ.μ. μεταξύ 14ης και 15ης ώρας διεκόπη αιφνιδίως το τηλέφωνο 29891 ανήκον εις το Τάγμα του Ταγμ/ρχου Κωστοπούλου Γεωρ. Ως ανέφερεν ο ίδιος έχει την πεποίθησιν ότι τούτο εγένετο υπό Κομμουνιστών του Τηλεφωνικού Κέντρου Αθηνών σκοπούντων να δυσχεράνουν το έργον του Τάγματος.

Από πολλάς πηγάς μας επαναλαμβάνεται επιμόνως η πληροφορία ότι εντός του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, εις το οίκημα Αδελφών και εις τα υπόγεια του Νοσοκομείου υπάρχει μεγάλη αποθήκη όπλων και πολεμοφοδίων.

Την πρωΐαν της σήμερον και ώραν 5ην πρωϊνήν οι ελασίται απήγαγον εκ της οικίας Αλκαμένους 141, την σύζυγόν του εν Καΐρω Αρχηγού Β. Οίκου Στρατηγού Ιππικού Νικολαΐδου Παναγ. Αυγούσταν, την κόρην του Νανούλαν ετών 20, τους δύο υιούς του 18 και 19 ετών, τον μνηστήρα της θυγατρός του Ιατρόν Παπαοικονόμου Παν. και τον εκεί κρυπτόμενον πρόεδρον Κοινότητος Μεγάρων Πλαταράν Ιερόθεον. Ομοίως  την αυτήν ώραν απήγαγον τον Πρύτανιν Πολυτεχνείου Θεοφανόπουλον εκ της οικίας του Φερρών 15. Ομοίως ο Βιομήχανος Μανούσος Μιχαήλ, Ρόδου 21 και πολλοί άλλοι. Κατά πληροφορίας οι ανωτέρω οδηγήθησαν εις Περιστέρι.

Εις Κηφισσίαν από 1ης τ.μ. διενηργήθησαν συλλήψεις εγκρίτων πολιτών υπερηλίκων  και Γυναικών ακόμη ως ομήρων, υπό της εκεί Πολιτοφυλακής ης Αρχηγός είναι ο υπό το ψευδώνυμον Νικήτας πραγματικόν του όνομα Ναυπλιώτης Νικόλαος, βοηθός υδραυλικού, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνεργασθείς στενώτατα μετά των Γερμανών κατά το διάστημα της κατοχής.

Επίσης επρωτοστάτησεν εις τας συλλήψεις Κηφισσιάς ο 17ετής Μαξούρης κάτοικος Κηφισσιάς ούτινος αγνοούνται τα υπόλοιπα στοιχεία.

Μεταξύ των συλληφθέντων οίτινες ανέρχονται εις 100 περίπου, συγκαταλέγονται οι: Κων/νος Δήμας ιδιοκτήτης Σέσιλ μετά της συζύγου του, ο Πόγκης Βρασίδας μηχανικός 70 τούτοις, Αδάμ φαρμακοποιός, Ιατρός Μπελάκος, Ηλιόπουλος, η Κα Ξύδη μετά της θυγατρός της, η Κα Λέλε Μεταξά, μετά του Γαμβρού της ιατρού Φωκά, η Κα Κυριαζή μετά της κόρης της, ο Ευάγγελος Βάλτσης, ο Τάκης Ιωάννου (Υιός ιδιοκτήτου ΠΑΛΛΑΣ). Πάντες οι συλληφθέντες λέγεται ότι κακοποιούμενοι και ταλαιπωρούμενοι, ωδηγήθησαν εις Ωρωπόν και αγνοείται η τύχη των.

Κατά την διάρκειαν της μάχης Κεφαλαρίου Κηφισσιάς 17-20 τ.μ. πληροφορούμεθα από αξιοπίστους μάρτυρας λαβόντας μέρος εις την μάχην, ότι εις την μάχην ταύτην έλαβε μέρος Γερμανός όστις ήτο εφοδιασμένος με αυτόματον Στάγερ και διηύθυνε ομάδα ανδρών. Συγκεκριμένα ηκούσθη ο διάλογος Γερμανιστί σιγανή τη φωνή την νύκτα της 17 προς 18.

Advertisements