Διαταγή ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/22-12-44


ΕΛΑΣ
Α’ Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφ. ΠΙ
Αριθ ΑΠ 242
Κεντρικήν
Τμήματα της Ταξιαρχίας Πετραλώνων εγκατέλειψαν θέσεις των συμπτυχθέντα Ακαδημίαν-Πλάτωνος ΣΤΟΠ.
Πίεσις εβδόμου αποσπάσματος σοβαρά ΣΤΟΠ.
Πλατείαν Υμηττού εχθρός εμφανίζει δυνάμεις τανκς όπισθεν πρώτης Ταξιαρχίας ΣΤΟΠ. Γενικώς κατάστασις εχειροτέρευσεν ΣΤΟΠ.
Προτείνομεν Δευτέρα Μεραρχία ενισχύσει δια δυνάμεως έβδομον ΣΤΟΠ.
Ομοίως ενεργήση ισχυρόν αντιπερισπασμόν προς κατεύθυνσιν εβδόμου ΣΤΟΠ. Παραλλήλως ενεργήσωμεν μικραο αντιπερισπασμον λόγω απόστασεως από Καισαρΐανήν προς κατεύθυνσιν εβδόμου ΣΤΟΠ.
Επανερχόμεθα πρότασιν εκτελεσθή αύριον οπωσδήποτε Επιχειρησις XIII Μεραρχίας.

ΣΔ 22-12-44, ώρα 12
ΠΥΡΙΟΧΟΣ –ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Advertisements