Διαταγή 3 ΕΟΤ/22 Δεκ 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 8043                                                 ΔΙΑΤΑΓΗ

Από 3 ημερών η Ταξιαρχία συγκαταλέγει μεταξύ των Διοικητών της και τον γνωστόν, διά τους αγώνας του, Αντ/ρχην Γκίκαν Σόλωνα.
Ούτος αναλαβών την διοίκησην συγκροτήματος, ωργάνωσε μίαν εκκαθάρισιν της περί τον Ερυθρόν Σταυρόν περιοχής και ανέλαβε αυτός ούτος την διοίκησιν της επιθέσεως προσωπικώς.
Αυτή ήρξατο από τας 0830 και επερατώθη την 1800 ώραν.
Εκτός του 6ου Τάγματος, όπερ συνεχίζει την προσπάθειάν του πάντοτε κατά λίαν αξιέπαινον τρόπον, συμμετείχε και Τμήμα Χωρ/κής.
Το Τμήμα τούτο έδωσε και πάλιν το αίμα του υπέρ του Εθνους.
Δύο Αξ/κοί του νεκροί και δύο Χωρ/κες, 1 τραυματίας  Αξιωματικός και 5 Χωρ/κες ήσαν τα θύματα των διεθνιστών.
Παρουσιάζων την εικόνα της αυτοθυσίας ταύτης των γενναίων τούτων εκτελεστών του καθήκοντος και της θυσίας, ελπίζω ότι όταν ο σάλος, η συκοφαντία, το μίσος και το ψεύδος θα εκλείψουν,  θα αναγνωρισθή υφ’ απάντων ότι, εάν το Σώμα Χωρ/κής αριθμεί πιθανόν ανάξια μέλη δεν δύναται να τίθεται εν αμφιβόλω ή εν διωγμώ, ένα υγιές και Εθνικόν  σύνολον.
Αυτό τούτο θα δυνηθή να αποβάλη εν ηρεμία και δικαιοσύνη τα ανάξια του στελέχη.

Ως Διοικητής της Ταξιαρχίας εις την περιοχήν της οποίας μάχονται Τμήματα Χωροφυλακής, θεωρώ τον έπαινον ότι δέον να προέλθη εξ άλλων, διότι εγώ γνωρίζω, επαινώ και εκτιμώ τας προσπαθείας των, γνωστοποιώ ότι απ’ αρχής του Εθνικού τούτου εναντίον των Διεθνιστών αγώνος η Χωροφυλακή αριθμεί
Νεκρούς Αξ/κούς               5            Χωρ/κας    12
Τραυματ.   .//.                    12                 .//.          56
Μόνοι τους οι αριθμοί, αποδεικνύοντες την θυσίαν, προκαλούσι τους δικαίους έπαινους, αλλά και την ευγνωμοσύνην εκείνων υπέρ ων έπεσαν.-

Αθήναι την 22-12-44
Διά την ακρίβειαν                                     Ο
Το                                          Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
Ι Γραφείον                          ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Τ.Σ.Υ.                                        Συντ/ρχης πεζικού

Παραλήπται: Πίνακος Γ!
Κοιν/είται: (υ.τ.α) Αρχηγείον Χωρ/κής, Υπουργείον Εσωτερικών,
Υπουργείον Σρατιωτικών, Αρχηγόν Γ.Ε.Στρατού.-

Advertisements