Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/21 Δεκ 1944


Γενικ. Επιτ. Στρατού
Γραφ. ΙΙον

Πληροφορίαι 21-12-44  Ώρα 16.00

1.-    Εις οδόν Λένορμαν συνελήφθη ο κ.Κριτσέλης και η κόρη του σύζυγος του Αξ/κού Αλεξοπούλου. Επίσης εις Κυψέλην απήχθη η σύζυγος και οικογένεια Συν/ρχου κ.Στανωτά, όστις ευρίσκεται εις Μ.Α.-
2.-    Οι κρατούμενοι της οδού Αλικαρνασσού 11 μετεφέρθησαν ει Περιστέρι.
3.-    Εις την οδόν Ζήνωνος και Ακομηνάτου, έχουν αντιαρματικόν.
4.-    Η διαταγή όπως οι στρατεύσιμοι προσέρχονται με ωρισμένα είδη κλινοστρωμνής, παρουσιάζει το μειονέκτημα του ότι ούτοι γίνονται αμέσως αντιληπτοί από του ελασίτας.
5.-    Πρόσωπα ικανά να διακρίνουν την ψυχολογίαν του πληθυσμού της υπό των Κομμουνιστών κατεχομένης περιοχής, λέγουν και επιμένουν ότι είναι απόλυτος ανάγκη διαφωτίσεως των κατοίκων, δι’ εντύπων. Ο πληθυσμός διψά κυριολεκτικώς να μάθη νέα και να μην είναι μόνον με τα νέα (ψευδή κ.λ.π.) του ΕΑΜ. και του Κομμουν. Χωνιού.
6.-    Πληροφορίαι κρατουμένου παρ’ ελασιτών και αποφυλακισθέντος.
Εις Περιστέρι παρά το Αστ. Τμήμα εδρεύει η Πολιτοφυλακή όπου κρατούνται πολλά άτομα μεταξύ των οποίων, ο Πρύτανις, Καθηγητής Ανωτ. Εμπορ. Σχολής Ποταμιάνος άλλοτε Βουλευτής, Κοριζής (πιθανώς αδελφός του Πρωθυπουργού) και άλλοι. Κατά το διάστημα από 10-20 Δεκεμβρίου καθ’ εκρατείτο το άνω άτομον, επέρασαν από των φυλακών αυτών 400 περίπου άτομα μεταφερθέντα εντεύθεν εις Στρατόπεδα συνεκεντρώσεως, άγνωστον ποία. Καθώς επληροφόρουν τους Κρατουμένους θα επορεύοντο τρεις ημέρας, 4 ώρας καθ’ εκάστην. Τροφοδοσία των αθλία και ανεπαρκεστάτη. Ύδωρ ελάχιστον.
7.-    Σχετικώς με τας μέχρι σήμερον ριφθείσας προκηρύξεις διατυπούται η παρατήρησις ότι θα έπρεπεν αι προκηρύξεις αύται να διατυπούνται εις δημοτικήν γλώσσαν.
8.-    Επίσης Ανθ/γός του ΕΛΑΣ θέλων να ενθαρρύνη φίλον του τραυματίαν ηκούσθη λέγων «Έχομε Γερμανό Βιενέζο Αρχίατρο μη φοβάσαι θα σωθής».
9.-    Εις Κηφισσιάν λειτουργούν πολλά Νοσοκομεία του ΕΛΑΣ, την όλην κίνησιν των οποίων διευθύνει ο ιατρός κομμουνιστής Γκάτσας και ο οποίος ανήκει εις την δύναμιν του 3ου συν/τος ΕΛΑΣ Κηφισσιάς. Τα γραφεία του Συν/τος τούτου είναι εγκατεστημένα εντός της επαύλεως Καζούλη.
10.-  Κατά την διάρκειαν της μάχης Κηφισσιάς ηκούσθησαν ελασίται λέγοντες ότι μεταξύ αυτών ευρίσκεται ο Καπετάν Νέστωρας και ότι ο Καπετάν Ορέστης ευρίσκεται εις Αμαρούσιον.

Advertisements