Δελτίο πληροφοριών, ΔΑΑ/20 Δεκ 1944


ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 20/12/1944

1)     Κατά πληροφορίαν εις το Αμαρούσιον και Κηφισσιάν υπάρχει μία Μεραρχία εκ 2.000 περίπου Ελασιτών οίτινες έχουν εγκαταστήση το Στρατηγείον εις την Βίλλαν Παπουτσάνη. Εις την ανατολικήν παρυφήν Αμαρουσίου (Μαγγουφάνα) κατέχουν το Σισμανόγλειον οίκημα όπερ έχουν μετατρέψει εις Νοσ/μείον εν ω νοσηλεύονται περί τους 300 τραυματίαι της περιφερείας Αττικής. Χθες φάλαγξ εκ 500 γενειοφόρων μετεκινείτο από Αμαρουσίου εις Κηφισσίαν. Συλλήψεις εν Αμαρουσίω δεν εγένοντο εισέτι. Το Αμαρούσιον διοικείται υπό κομμουνιστικής επιτροπής της οποίας γραμματεύς τυγχάνει ο Γεώργιος Νικολάου Λάσκαρης κάτοικος Αμαρουσίου επαγγελόμενος τον εργοδηγόν.

2)     Κατά πληροφορίαν εις την οδόν Ζωοδόχου Πηγής 42 υπόγειον (είσοδος ασφαλώς κλειστή, υπάρχει και εσωτερική εκ της πολυκατοικίας είσοδος) είναι αποθήκη κλινοσκεπασμέτων κ.λ.π. του ΕΛΑΣ

3)     Κατά πληροφορίαν εις την οδόν Βοσπόρου υπάρχει εργοστάσιον πυρομαχικών εν λειτουργία (πλείστα στοιχεία ελλείποντα αναζητούνται).

4)     Κατά πληροφορίαν εις την γωνίαν των οδών Ναυαρίνου και Μαυρομιχάλη είναι υποδηματοποιείον ΜΙΣΕΑ ή άνω του υποδηματοποιείου ή πλαγίως διαμένει Βούλγαρος κομμουνιστής μεγάλης ολκής ο οποίος είχε ψευδώνυμον Άλεξ. Ούτος διετείνετο ότι κατείγετο εκ Θράκης και κατόπιν εκ Μάλτας, είναι ηλικίας 30-35 ετών υψηλός όλα τα δόντια χρυσά, ξανθός ξυρισμένος. Ούτος είχεν φίλην την Ρόζαν Βλάχου ήτις διέμενε εις οδόν Καλαμίδος 6 Πλατεία Αττικής και της οποίας όλη η οικογένεια είναι γνωστοί κομμουνισταί. Αυτή ανεχώρησε άμα τη εκκρήξει του κινήματος και εγκατεστάθη εις Κολωνάκι. Ο θείος της επίσης γνωστός κομμουνιστής ονόματι Καρουσάτος Νώντας ηργάζετο εις την εταιρίαν ΔΑΦΝΗ (Φαρμακευτική εταιρία) και της οποίας τα γραφεία είναι εις την γωνίαν Μενάνδρου – Πειραιώς.

5)     Κατά πληροφορίαν εις την συνοικίαν Πυριτιδοποιείου οι Ελασίται προβαίνουν εις αθρόας συλλήψεις Εθνικιστών μετά των οικογενειών των μη εξαιρουμένων ούτε των παιδίων τους οποίους μεταφέρουν εις στρατώνας Χαϊδαρίου και εκείθεν πρόκειται να μεταφερθώσιν εις Στυλίδα ίνα χρησιμοποιηθώσι προς εκβιασμόν της Κυβερνήσεως διά την χορήγησιν αμνηστείας. Επίσης εις την εκκλησίαν Άγιος Γεώργιος επί της γέφυρας Κηφισσού της Ιεράς οδού είναι εναποθηκευμένη μεγάλη ποσότης πυρομαχικών η δε γέφυρα είναι υπονομευμένη. Κατά την ιδίαν πληροφορίαν οι Ελασίται εφόνευσαν τον υπενωμοτάρχην της Υποδ/σεως Χωρ/κής Πυριτιδοποιείου Κυριαζή αφού τον υπέβαλλον εις φρικώδη βασανιστήρια, ήτοι επί του μετώπου του διά μαχαίρας εχάραξαν το δέρμα μέχρι του μετωπικού οστού εις σχήμα Π (προδότης) κι’ έπειτα έσυραν το δέρμα και εξέδαρον μέχρι προσώπου ταυτοχρόνως δε διά ισχυρών ακίδων του φυτού Αθανάτου εξόρυξαν τους οφθαλμούς του. Ομοίως εθανατώθη και εις χωροφύλαξ.

6)     Κατά πληροφορίαν ο Αστυνόμος Γερόσταθος εις Περιστέρι εφονεύθη ως εξής:  Ελασίται παρέδοσαν τούτον εις τον όχλον και αφού κατέστη λιπόθυμος εκ των κτυπημάτων ανδρών και γυναικών εδέθη διά σχοινίου εκ των ποδών και εσύρετο εις τας οδούς και τέλος νεκρός πλέον εκρεμάσθη εκ του λαιμού εις κοινήν θέαν.

7)     Κατά πληροφορίαν αι κρατούμεναι οικογένειαι (γυναίκες) αστυνομικών και Εθνικιστών εις το 14ον Σχολείον επί της οδού Δημοφώντος και Υπερίωνος μετεφέρθησαν εντός της Εκκλησίας Τριών ιεραρχών επί της οδού Τριών Ιεραρχών και Παλιναίων. Γίνονται αθρόαι συλλήψεις οικογενειών.

8)     Κατά πληροφορίαν εκ των ευρισκομένων εις την διασταύρωσιν των οδών Μπενάκη και Κωλέττη οδοφραγμάτων αναχωρούσι δύο συρμάτινοι αγωγοί ο εις προς την ταράτσαν της οικίας Κωλέττη – Μπενάκη έναντι Τηλεφωνικής εταιρίας και ο έτερος προς την ταράτσαν της πολυκατοικίας Σόλωνος και Μπενάκη. Υποτίθεται  ότι πρόκειται περί ηλεκτραγωγών προς ανάφλεξιν εν καιρώ των κάτωθι των οδοφραγμάτων εκρηκτικών υλών. Επί της διασταυρώσεως των οδών Σόλωνος και Θεμιστοκλέους υπάρχουν σιδηρά βαρέλια πλήρη εκρηκτικών υλών και ναρκών. Η γωνιακή οικία ανετινάχθη.

9)     Κατά πληροφορίαν εις την οδόν Κασταλίας δεξιά τω ανερχομένω εκ του τέρματος Πλατ. Κυψέλης αι πρώται 2 πολυκατοικίαι από της πλατείας είναι στρατωνισμοί Ελασιτών. Έναντι του Ίλιον Τροάς είναι στρατωνισμός και γραφεία εντός δε του Ίλιον Τροάς εγκλείουν τους αιχμαλώτους. Τυπογραφείον του Ριζοσπάστου είναι επί της οδού Κροίσσης και Φαέθωνος και επί της οδού Κροίσσης. Επί της οδού Θεμιστοκλέους – Σόλωνος ετοποθέτησαν νάρκαι. Επί της οδού Κροίσσης εντός μάνδρας έχουν ποσότητα βενζίνης εις βαρέλια. Εις Πλατείαν Γαλάτσι εις το Δημοτικόν Σχολείον στεγάζονται τραυματίαι Ελασίται. Παραπλεύρως αυτού είναι ταχυβόλον όπερ βάλλει κατά των αεροπλάνων. Εις Δροσιά και Μοστρού στεγάζονται Ελασίται περί τους 500 εξ Ευβοίας. Εν την πρωΐαν περί ώραν 5ην διήλθεν της οδού Φερδιάνδου ιππικόν περί τους ……… Εις θέσιν Μοστρού και Δροσιά έχουν πυροβόλα  των 7,5. Εις τέρμα Γαλατσίου παρά την Ταβέρναν Παπαδοπούλου. Επίσης πλησίον αρτοποιείου Ρίζου (…..) και ον αυτού ταχυβόλον.

10)   Κατά πληροφορίαν την 19-12-44 και από 12ης ώρας Ελασίται εξετέλεσαν περί τα 50 άτομα εξ ων 16 Χωροφύλακας εις θέσιν σκοποβολή Κυψέλης τέρμα Κροίσσης. Εις την οδόν Κατσαλίας Ίλιον Τροάς είναι το Αρχηγείον του ΕΛΑΣ και από εκεί τους μεταφέρουν προς εκτέλεσιν. Εις την οδόν Κροίσσης 29 είναι στρατηγείον εις το οποίον συχνάζουν οι Πορφυρογένης, Ζεύγος κ.λ.π. Εις Κυψέλην Ελασίται κάλεσαν όλους τους άρρενας διά να εγκαθιστούν οδοφράγματα μετά ναρκών.

11)   Κατά πληροφορίαν εις την οδόν Λιοσίων και Παλαιολόγου ξενοδοχείον Σαν Ριβάλ ευρίσκεται προκεχωρημένον φυλάκιον εις το οποίον ευρίσκονται περί τους 10 Ελασίται. Εις την οδόν Ταρσού 2 ή 4 ευρίσκεται ο 3ος λόχος Ελασιτών. Εις την οδό Οδυσσέως μέχρι την οδόν Κολωνού απαγορεύεται η διάβασις. Εις την γωνίαν των οδών Κων/πολεως – Αχιλλέως ευρίσκεται το Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ με αρκετήν δύναμιν. Οδοφράγματα υπάρχουσι εις τας οδούς Αχιλλέως – Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αχιλλέως – Πλατ. Μεταξουργείου.

12)   Κατά πληροφορίαν χθες αφίκετο το Σύνταγμα Τριπόλεως του ΕΛΑΣ και κατηυλίσθη εις οικίας του Συν/σμού Περιστερίου, εις Σχολείον Αγ. Γεωργίου και εις οικίας της οδού Αλαμάνας προ του Τέρματος. Εις την αρχήν της Ιεράς Οδού και Πειραιώς υπάρχουν οδοφράγματα, εις οδοστρωτήρ και και νάρκαι. Εις λόφον Σκουζέ 4 πυροβόλα και εις Συνοικίαν Περιστερίου 4 άρματα μάχης.

13)   Κατά πληροφορίαν της 14-12-44 και ώραν 17.30΄ απήχθη υπό Ελασιτών ο Αριστόβουλος Κυριάκος ετών 68 οδός Γεωργίου Ανδρούτσου 6 διότι ο υιός του Εμμανουήλ Ανθυπολοχαγός υπηρετεί εις τον Βρεττανικόν Στρατόν.

14)   Κατά πληροφορίαν εις τα ξενοδοχεία Άτλας και Άνεσις επί της οδού Σοφοκλέους μερικοί δικαιολογούνται ως φύλακες των ξενοδοχείων ενώ τουναντίον είναι πληροφοριοδόται των Ελασιτών ρίπτοντες κατά διαστήματα πυροβολισμούς συνθηματικούς.

15)   Κατ’ αναφοράν την 5 ώραν της σήμερον εξερράγησαν επί της διασταυρώσεως των οδών Ιερεμίου Πατριάρχου και Λάμπρου Κατσώνη αι τοποθετήσαι από πρωΐας χθες υπό Ελασιτών νάρκαι συνεπεία της οποίας κατεστράφη παντελώς η οικία του αστυφύλακος Παπαλεξάνδρου Γεωργίου.

16)   Κατά πληροφορίαν ο Αστυνόμος Δερδεμέζης απήχθη προ 12 ημερών εκ της οικίας του παρά τον Άγιον Σπυρίδωνα και αγνοείται η τύχη του.

17)   Κατά πληροφορίας εκ της περιοχής Πλατ. Αμερικής και συνοικίας Κυψέλης σπανίζουν εκεί οι Ελασίται, υποφέρουν εκ πείνης και ότι αδιαφορία επεδείχθη εκ μέρους των κατοίκων εις την διαταχθείσαν εκ μέρους των Ελασιτών επιστράτευσιν. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ως κέντρα το Ίλιον Τροάς επί της οδού Κατσαλίας 15 και Αγ. Ζώνης 42.

18)   Κατά πληροφορίαν επί της οδού Νηλέως τέρμα, υπάρχουν 60-70 Ελασίται. Την 24 ώραν ανετίναξαν την οικίαν Στεργιάτου καθ’ ότι ανήκε εις την οργάνωσιν Χ. Επίσης θα ανατιναχθή το εργοστάσιον Πουλοπούλου. Οι Ελασίται επιθυμούν παράδωσιν αλλά φοβούνται τους κομμουνιστάς. Εν οπλοπολυβόλον υπάρχει εις την οδόν Νηλέως-Δωρήφωνος, εν εις το εργοστάσιον Πουλοπούλου και έτερον εις την αρχήν της οδού Τριών Ιεραρχών.

19)   Κατ’ αναφοράν την 16-12-44 Ελασίται ηρεύνησαν την οικίαν της Καϊμπαλή Μαίρης Χέϋδεν 28 και τέλος απήγαγον τον σύζυγόν της Κωνσταντίνον τον οποίον μέχρι σήμερον δεν ανεύρεν παρά τις αναζητήσεις εις Γκύζην, Κυψέλην κλ.π.

20)   Κατ’ αναφοράν εις την οδόν Αλικαρνασσού και όπισθεν ακριβώς του εργοστασίου ΒΙΟ επί της οδού Λένορμαν – Κων/πόλεως έχει εγκατασταθή Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ και οι Ελασίται χρησιμοποιούν 3 αυτοκίνητα, 2 Αγγλικά και εν της ΟΥΝΡΑ.

21)   Κατά πληροφορίαν εις την πολυκατοικίαν επί της γωνίας Λαμίας και Δουκίσσης Πλακεντίας επί της ταράτσας ευρίσκεται πολυβολείον Ελασιτών. Παραπλεύρως της πολυκατοικίας επί της οδού Πλακεντίας εις μονόροφον οικίαν στρατωνίζονται ένοπλοι Ελασίται βάλλοντες εκ των παραθύρων διά πολυβόλων. Επίσης εις την πολυκατοικίαν της γωνίας οδών Αιτωλίας και Δουκίσσης Πλακεντίας στρατωνίζονται πολλοί Ελασίται εκδιώξαντες τους ενοίκους.

22)   Κατά πληροφορίαν επί ταράτσας Σχολείου επί της οδού Ηπείρου και Μιχαήλ-Βόδα υπάρχει πολυβολείον.

23)   Κατά πληροφορίαν λόχος Ελασιτών από της πρωΐας σήμερον εκινείτο εις υπορίας της Βορειοδυτικής πλευράς του Λυκαβηττού με αντικειμενικόν σκοπόν την αιφνιδιαστικήν κατάληψιν του υψώματος Λυκαβηττού. Εις τας οικίας τας κειμένας επί των βοριών παρυφών του λόφου Λυκαβηττού ευρίσκονται Ελασίται εξοπλισμένοι καθ’ όλα.-

Ο

Διευθυντής της Αστυνομίας

Τ.Υ.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Γραφείον κ. Πρωθυπουργού

Υπουργείον Εσωτερικών

(Γραφείον κ. Υπουργού)

Υπουργείον Τύπου

(Γραφείον κ. Υπουργού)

Στρατιωτικήν Διοίκησιν Αττικής

Γενικόν Επιτελείον Στρατού

Αρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων

Advertisements