Εκθεση Πεπραγμένων Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ απο 1 Ιουλ-31 Οκτ 1944


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
Σ Α Μ Π Ο Τ Α Ζ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Πεπραγμένων από 1ης Ιουλίου 1944 μέχρι 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944

1.- Μετά την ολοσχερή διάλυσιν των Ομάδων Σαμποτάζ YVONNE και προς συνέχισιν του έργου της ανωτέρω υπηρεσίας συνεκροτήθησαν νέαι τοιαύται ομάδες υπό του Ταγ/ρχου Πυρ/κού Δούκα Στεφάνου. Ο διευθύνων την υπηρεσίαν ΑΠΟΛΛΩΝ Ιωάννης Πελτέκης εκάλεσε τον Ταγ/χην Πυρ/κού Δούκαν Στέφανον και παρεκάλεσε τούτον όπως αναλάβη την συγκρότησιν νέας υπηρεσίας Σαμποτάζ. Ο ανωτέρω Ταγ/ρχης συνεννοήθη μετά των Λοχαγού Πυρ/κού Βέρρου Διονυσίου και Υπ/γού Πυρ/κού Τούσα Βασιλείου και από κοινού οι τρεις ούτοι Αξ/κοί ανέλαβον την Οργάνωσιν της υπηρεσίας Σαμποτάζ με εντελώς νέα πρόσωπα και επί νέων βάσεων διά την αποφυγήν ευκόλου ανακαλύψεως και διά λόγους ασφαλείας.
Ούτω ο Ταγ/ρχης Δούκας Στέφανος μετά του Λοχαγού Βέρρου Διονυσίου παρέλαβον το υπάρχον υλικόν, παρέλαβον νέον τοιούτον, προέβησαν εις εξεύρεσιν και ενοικίασιν αποθηκών και εις τακτοποίησιν εν αυταίς του υλικού.
Ταυτοχρόνως ο υπολοχαγός Τούσας Βασίλειος συνεκρότησε το 1ον Συνεργείον Λιμένος και ήρξατο των εργασιών του εκτελέσαν το πρώτον Σαμποτάζ την 22 Ιουλίου 1944.
Εκ παραλλήλου εγένετο η οργάνωσις και των λοιπών Συνεργείων ως εμφαίνονται εν τω συνημμένω πίνακι και ήρξατο η εκτέλεσις υπό τούτων αλληλοδιαδόχων Σαμποτάζ.
Το δεύτερον δεκαήμερον μηνός Αυγούστου 1944 προσλαμβάνεται εις την υπηρεσίανΣαμποτάζ μετά αρκετού προσωπικού ο ανθυποπλοίαρχος Β.Ν. Κροντήρης Νικόλαος.
Η Ομάς αυτή των αξ/κών πλην της υπηρεσίας Σαμποτάζ ταυτοχρόνως οργάνωσε και δίκτυον πληροφοριών και αντικατασκοπείας. εις συναπτόμενον πίνακα εμφαίνονται οι εργασθέντες εις την ανωτέρω υπηρεσίαν.
Κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας Σαμποτάζ παρουσιάσθησαν πλείσται όσαι δυσχέρειαι, μεταξύ δε των άλλων και η μη πλήρης γνώσις της λειτουργίας, χρήσεως και χρονικής διαρκείας ενίων μηχανημάτων αίτινες ηνάγκασαν τον Ταγ/ρχην Δούκαν Στέφανον να εκτελέση δοκιμάς εντός των Αθηνών και υπό τας γνωστάς συνθήκας ασφαλείας (διαρκής επαγρύπνισις του κατακτητού).
Τα εκτελεσθέντα κατά το ανωτέρω διάστημα Σαμποτάζ αναγράφονται κατωτέρω λεπτομερώς.
Τα δαπανηθέντα χρηματικά ποσά διά πάσας τας εργασίας ανέρχονται εις 700 ½ χρυσάς λίρας Αγγλίας κατανεμομένας ως κάτωθι συνολικώς:
1) Αμοιβαί εις Συνεργεία Σαμποτάζ χρυσαί λίραι Αγγλίας 328.
2) Μισθοί και έξοδα κινήσεως » » » 117
3) Ενοίκια Αποθηκών και Αγοραί υλικών διά καμουφλάρισμα » » » 91
4) ΄Εξοδα διά παραλαβήν αποσταλέντων υλικών Σαμποτάζ υπό των Αγγλων » » » 27
5) Δι’ αποφυλάκισιν συλληφθέντος υπό Γερμανών Επιλοχίου Χαραλαμπίδου Ιωάννη » » » 20
6) Δι’ αμοιβάς οικογενειών φυλακισθέντων Πρακτόρων μας υπό Γερμανών » » » 92
7) Διά πληροφορίας και αντικατασκοπείαν » » » 28

Σύνολον 703 1/2

Απαντες οι αξ/κοί της υπηρεσίας Σαμποτάζ ηργάσθησαν εθελοντικώς και αμισθεί.
Δι’ ορισμένας εργασίας εκτός των ανωτέρω αξιωματικών εχρησιμοποιήθησαν και έτεροι αξιωματικοί. Κατωτέρω αναγράφεται το έργον και η απόδοσις εκάστου.
Οι χρησιμοποιηθέντες εις την υπηρεσίαν πληροφοριών αναγράφονται υπό και ούται εις ιδιαίτερον πίνακα και με το ψευδώνυμον όπερ εχρησιμοποίουν.
ΙΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΣΑΜΠΟΤΑΖ
Κατά χρονολογικήν σειράν εξετελέσθησαν τα κάτωθι Σαμποτάζ υπό των διαφόρων Συνεργείων.
1) 22 Ιουλίου 1944
α) Υπό του υπ’ αριθμ. 1 Συνεργείου την 22.15 ώραν ετοποθετήθη εκκρηκτική χελώνη επί του HEGLA – MBL – PIV πετρελαιοφόρου 500 τόννων (Λέκι). Προϋξενήθη οπή διαμέτρου 1-1,5μ. εις τα ύφαλα του σκάφους. Απεφεύχθη η βύθισίς του λόγω ταχυτάτης προχείρου επεμβάσεως των Γερμανών.
β) Το παραπλεύρως της HEGLA ελλιμενισμένον πετρελαιοκίνητον καραβοκάϊκο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 150 τόννων, χρησιμοποιούμενον ως καταδιωκτικόν, εξωπλισμένον με αντιαεροπορικόν πολυβόλον και εν μικρόν πυροβόλον υπέστη λόγω του ανωτέρω Σαμποτάζ δύο σοβαρά ρήγματα και έκανε νερά. Απεφεύχθη και τούτου η βύθισις λόγω ταχυτάτης επεμβάσεως των Γερμανών. Εφερε φορτίον 60 τόννους πυρομαχικά προοριζόμενα διά την Κρήτην.
2) Αυγούστου 1944 Υπό του υπ’ αριθ. 1 Συνεργείου την 7.30 ώραν ετοποθετήθη ποσότης μελινίτιδος με χρονολογικούς κονδυλοφόρους επί του «ΚΑΡΟΛΑ» ατμοκινήτου (1250 τόννων) εσωτερικώς και εγγύς φορτίου πυρομαχικών. Την 10.30 ώραν προκλήθη ισχυρά έκκρηξις εντός του κύτους και έναρξις πυρκαϊάς. Η πυρκαϊάκατεσβέσθη υπό αντλιών και τμημάτων των Σ.Σ. Το Πλοίον έκλεινε προς το αριστερόν πλευρόν, η δε πρύμνη του εξείχε της επιφανείας της θαλάσσης περί τα 5,5 μ. σύντομος εκφόρτωσις του πλοίου και εκκένωσις από τα ύδατα της θαλάσσης επανέφερε ταύτο εις την θέσιν του. Επήλθε καθυστέρησις αναχωρήσεως.
3) 3 Αυγούστου 1944 Υπό του υπ’ αριθμ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθηκε εκκρηκτική χελώνη εις την υπ΄αριθμ. ΙΑ – 709 ατμομηχανην και εις το δεξιόν μέρος. Την 22αν ώραν προυκλήθη έκκρηξις εξ ης κατεστράφησαν τελείως οι κύλινδροι άνωθι του κατευθυντηρίου οδηγού και ο κατευθυντήριος οδηγός. Η μηχανή ηχρηστεύθη τελείως.
4) 14 Αυγούστου 1944 Υπό του υπ’ αριθ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα επί των ατμαμαξών ΚΓ – 862, ΚΓ – 874, ΚΓ – 860, ΚΓ – 709, 57 – 1377, 57 – 3013. Προυκλήθησαν αι κάτωθι ζημίαι:
α) Ωρα 6 ατμομηχανή τύπου ΚΓ εξετέλη υπηρεσίαν εφεδρείας εκ Σ.Σ. Αθηνών δι’ Αγ. Ιωάννην Ρέντην. Υπέστη ρογμάς ο λέβης και κατεστράφη η εστία._
β) Ωραν 6.45΄ατμομηχανή ΙΑ 709. ΄Εκρηξις εις σταθμόν Μενιδίου. Εξετέλει υπηρεσίαν εργατών Δεκελίας. Κατεστράφησαν οι αυλοί, εβλάβη σοβαρώς η αυλοφόρος πλάξ της εστίας, εξ ού προήλθε και διαρροή. Ομοίως προυκλήθη πτώσις και καταστροφή της εσχάρας. Κατά την έκκρηξιν ετραυματίσθησαν ελαφρώς ο θερμαστής (΄Ελλην) και ο μηχανοδηγός (Γερμανός).-
γ) Ατμάμαξα τύπου ΚΓ εκτελούσα δρομολόγιον εμπορικής αμαξοστοιχίας υπ’ αριθ. 41. Η έκκρηξις έλαβε χώραν μεταξύ Δεκελίας και Οίου. Προυκλήθη πτώσις και καταστροφή της εσχάρας, τελεία καταστροφή των αυλών.-
δ) Ατμάμαξα τύπου ΚΓ εκτελούσα δρομολόγια εμπορικής αμαξοστοιχίας υπ’ αριθ. 53. Η έκκρηξις έλαβε χώραν μεταξύ Δεκελίας και Οίου. Προυκλήθησαν σοβαραί ρογμαί εις λέβητα, καταστροφή και πτώσις εσχάρας.-
5) 29 Αυγούστου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 1 Συνεργείου ετοποθετήθη την 12 ώραν επί του ΛΟΛΑ 1250 τόννων, εκκρηκτική χελώνη εσωτερικώς εις την δεξιάν πλευράν και εις το δεύτερον διαμέρισμα του αμπαριού και εγγύς του μηχανοστασίου. Την 24 ώραν εξεράγη η χελώνα, προκάλεσασα ζημίας εις το διαμέρισμα των μηχανών και οπάς εις την δεξιάν πλευράν του σκάφους.- Απεφεύθχη η καταβύθισις του πλοίου, τη βοηθεία ναυαγοσωστικών, αντλιών ξηράς και δυτών, οίτινες επεσκεύασαν προχείρως, τας οπάς. Ερυμουλκήθη εις τα Ναυπηγεία Βασιλειάδου όπου και επισκευάσθη.-
6) 31 Αυγούστου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 4 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά μηχανήματα (μίδια – εμπρηστικαί) εις την υπ’ αριθ. 67 αμαξοστοιχίαν εξ 28 βαγονίων εξ ων τα 12 βενζινοφόρα οχήματα, αναχώρησασαν εξ΄Αθηνών προς βορράν.- Η τοποθέτητησις των μηχανημάτων εγένετο υπό του Συνεργείου κατά την διαδρομήν. Το συνεργείον είχεν επιβή λάθρα της αμαξοστοιχίας και μετά την τοποθέτησιν των μηχανημάτων ευρόν ευκαιρίαν κατήλθε ταύτης. Η έκκρηξις έλαβε χώραν την 14.15΄της 1/9/44 εις χιλιόμετρον 248. Ανεφλέγησαν 5 οχήματα και επήλθε καταστροφή τούτων, ως και μερική βλάβη της ωθήσεως. Εφονεύθη εις ΄Ελλην τροχοπεδητής και ετραυματίσθησαν 3 γερμανοί, εις ΄Ελλην τοχοπεδητής βαρέως, εις ΄Ελλην τροχοπεδητής ελαφρώς.-
7) 31 Αυγούστου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν μεταξύ 9 – 13 ώρας εκκρηκτικά κάρβουνα εις τας υπ’ αριθ. Εα 222, Εα 223, ΚΓ 869, 57 – 1823 ατμαμάξας. Προυκλήθησαν αι κάτωθι ζημίαι:
α) Εα 222. Ηχρηστεύθησαν 7τεμάχια της εσχάρας και εγένετο μικροζημίαι εις την εστίαν.-
β) Εα 223. Βλάβαι σοβαραί εντός της εστίας.-
γ) ΚΓ 869. Υπέστησαν βλάβας αι εσχάραι της εστίας και προυκλήθη διαρροή των αυλών.-
δ) 57-1823. Ελαφραί ζημίαι εις την εστίαν.-
8) 2 Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα εις τας υπ’ αριθ. Εα 211 και Εα 217 ατμαμάξας. Αμφότερα εξερράγησαν προκαλέσαντα σοβαράν βλάβην εις την υπ’ αριθ. Εα 211 ατμάμαξαν και ολικήν καταστροφήν εις την υπ’ αριθ. Εα 217.-
9) 2 Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ΄αριθ. 3 Συνεργείου ετοποθετήθη την 20.15 ώραν ποσότης εκκρηκτικής ύλης (πλαστίτις – ενισχυταί – κονδυλοφόροι 24ωροι) εις 530 κιβώτια δυναμίτιδος (16 ½ τόννων) προοριζόμενα δι’ ανατινάξεις και ειδικώτερον του αερολιμένος του εργοστασίου κατασκευής αεροπλάνων Φαλήρου. Ταύτα ήσαν εναποθηκευμένα εις Τράχωνες (Χασάνι κτήμα Γερουλάνου) και εφυλάσσοντο υπό ισχυράς φρουράς (Ιταλοί). Τα εκκρηκτικά μηχανήματα κατόπιν διαρρήξεως της θύρας της αποθήκης ετοποθετήθησαν υπό του συνεργείου εις τας (3) τρεις κεχωρισμένως τοποθετημένας στιβάδας κιβωτίων. Η έκκρηξις έλαβε χώραν την 15.35΄ώραν της 3/9/44, προυκληθείσης ισχυράς δονήσεως εις Αθήνας και μεγάλου νέφους, όπερ εκάλυψε τον ουρανόν.
10) 3 Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 5 Συνεργείου εγένετο απόπειρα σαμποτάζ εις το αντιτορπιλικόν TURBINE εν Ναυστάθμω. Το σαμποτάζ δεν εγένετο λόγω συλλήψεως του εκτελεστού Ανδρέα Χαραλαμποπούλου υπό του Γερμανού σκοπού. Συνελήφθησαν οι λοιποί άνδρες του Συνεργείου Βιτσαράς Εμμανουήλ και Διακάκος καθώς και ο επί κεφαλής του Συνεργείου Βασίλειος Γιαννακόπουλος. Ο τελευταίος ούτος συνελήφθη κατόπιν ομολογίας του Ανδρέου Χαραλαμποπούλου, όστις, κατόπιν θηριωδών βασανηστηρίων, ηναγκάσθη να ομολογήση και να υποδείξη την οικίαν της αδελφής του Γιαννακοπούλου. Η αδελφή του Γιαννακοπούλου συνελήφθη, εδάρη ανηλεώς και τελικώς ωμολόγησε την οικίαν όπου εκρύπτετο ο αδελφός της Γιαννακόπουλος. Δέον να σημειωθή ότι διά να εξασκήσουν οι Γερμανοί μεγαλυτέραν ψυχολογικήν βίαν επ’ αυτής εξύπνησαν τα δύο τέκνα της 7 και 9 ετών τα εξάπλωσαν εις το δάπεδον και έθεσαν εις τους κροτάφους των μικρών παιδιών τις κάνες των περιστρόφων των, απειλούντες ότι θα τα φονεύσουν αν δεν ωμολόγει την οικίαν του αδελφού της. Ο Ανδρέας Χαραλαμπόπουλος μετά τρίωρον από της συλήψεώς του εξέπνευσε υποκύψας εις τα βασανιστήρια (του εξώρρυξαν τους οφθαλμούς και του έσπασαν τας χείρας και τους πόδας).-
Ο Βασίλειος Γιαννακόπουλος συλληφθείς ηναγκάσθη, κατόπιν αφαντάστων μαρτυρίων, (υπέστη παράλυσιν της αριστεράς χειρός από κρέμασμα) να ομολογήση και υποδείξη την οικίαν του επιλοχίου Μηχανουργού Πυροβόλων Χαραλαμπίδη Ιωάννου, αμέσου προϊσταμένου του, ον και συνέλαβον οι Γερμανοί. Ο τελευταίος ούτος κατόπιν μαρτυρίων, υπέδειξε την οκοίαν του επί κεφαλής των Συνεργείων Ταγ/ρχου Πυρ/κού Δούκα Στεφάνου, ον οι Γερμανοί, επιδραμώντες εις την οικίαν του, δεν συνέλαβον μη ανευρόντες τούτον. Οι ανωτέρω συλληφθέντες δεν εξετελέσθησαν, λόγω των τελευταίων γεγονότων εις την Βαλκανικήν και της αποχωρήσεως των Γερμανών εξ Ελλάδος. Ο συλληφθής Βιτσαράς εξήλθε της φυλακής φυματικός. Οι Αξιωματικοί της Υπηρεσίας Σαμποτάζ εξηκολούθουν εργαζόμενοι εν παρανομία.-
11) 5 Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 6 Συνεργείου ετοποθετήθησαν την 9.15΄ώραν εκκρηκτικά μύδια εις αμαξοστοιχίαν εξ 24 βαγονίων πλήρη βενζινών. Αυτή ανεχώρησεν την 20.30΄ώραν εκ του Σταθμού Μενιδίου. Δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωσις του σαμποτάζ λόγω των ως ανωτέρω γενομένων συλλήψεων.-
12) 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα εις τα υπ’ αριθ. Ζ – 516, Ε – 723, Μ – 812, Ε – 721, Ε – 701 ατμαμάξας Σ.Π.Α.Π. ΄Απαντα εξερράγησαν προκαλέσαντα ζημίας.
13) 8 Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αρ. Ι Συνεργείου εγένετο απόπειρα εκτελέσεως σαμποτάζ επί του ατμοπλοίου ΠΕΤΕΡ (6 χιλιάδων τόννων). Εις των εκτελεστών ο Διακάκης συνελήφθη κατά την ώραν καθ’ ην εξετελείτο το σαμποτάζ. Το υπόλοιπον Συνεργείον κατώρθωσε να διαφύγη, πλην άπαντες ηναγκάσθησαν να εγκαταλείψουν τας οικίας των μετά των οικογενειών των. Οι Γερμανοί μετέβησαν όπως συλλάβουσι τούτους εις τας οικίας των και μη ανευρόντες αυτούς συναπεκόμισαν επ’ αυτοκινήτου άπαντα τα υπάρχοντα των. Ομοίως ελεηλάτησαν κυριολεκτικώς και την οικίαν του συλληφθέντος Διακάκη.
14) 11η Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αρ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα εις τας κάτωθι αμαξοστοιχίας, προυκληθεισών ζημιών ως κατωτέρω:
α) 57 – 2970. Εξετέλει αποστολήν εις ΄Αγ. Ιωάννην Ρέντην. Πτώσις εσχαρών και ροή αυλών.-
β) 57 – 2413. Εξετέλει υπηρεσίαν εις ΄Αγ. Ιωάννην Ρέντην. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών, μεγάλη πτώσιν μολυβδοασφαλειών.-
15) 12 Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 2 Συνεργείου ετοποθητήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα εις τας κάτωθι αμαξοστοιχίας:
α) 57 – 2592. Προυκλήθη διάτρησις αυλών, πτώσις εσχαρών.
β) 57 – 1231. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.
γ) ΚΓ 891. Πτώσις προσθίων εσχαρών, μεγάλη ροή αυλών και πτώσις προσθίας μολυβδασφαλείας λέβητος.-
δ) ΚΓ 865. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.-
16) 13η Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αριθ. 2 Συνεργείου ετοποθητήθησαν εκκρηκτικά Κάρβουνα εις τας κάτωθι ατμαμάξας:
α) ΚΓ 874. Εξετέλει υπηρεσίαν εις Σταθμόν Ρούφ. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.-
β) Ζ – 516. Εξετέλει υπηρεσίαν εις παλαιάν Κόρινθον. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών, εκτίναξις θύρας εστίας άνευ θυμάτων.-
γ) Μ – 812. Εξετέλει υπηρεσίαν εις Ελευσίνα. Ζημίαι ως ανωτέρω.-
δ) Ε – 828. Εξετέλει υπηρεσίαν εις Καλαμάκι. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.
ε) Ε – 701 και Ε – 721. Εξετέλει υπηρεσίαν εις Μηχανοστάσιον Αθηνών. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.
17) 15η και 16η Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αρ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα εις τας κάτωθι ατμαμάξας:
α) ΙΑ – 716. Η έκκρηξις έλαβε χώραν εις Οίον. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.
β) ΙΑ – 717. Η έκκρηξις εις Σταθμόν Δεκελίας. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.
γ) ΙΑ – 719. Η έκκρηξις εις ΄Αγ. Ιωάννην Ρέντην. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών, διάτρησις αυλού, πτώσις μολυβδασφαλειών.-
δ) ΚΓ -871. Εκκρηξις εις Μηχανοστάσιον ΄Αγ. Ιωάννου Ρέντη. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.-
ε) 57- 2582. Εκκρηξις εις Σταθμόν Αθηνών. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών. Εκ της εκκρήξεως υπέστη έγκαυμα εις το πρόσωπον ο Γερμανός θερμαστής και απώλεσε τον έναν οφθαλμόν.-
18) 17η και 18η Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ΄αριθ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα εις τας υπ’ αριθ. Ε – 722, και Ε – 723 ατμαμάξας Σ.Π.Α.Π. Εξεράγησαν εγγύς της παλαιάς Κορίνθου. Προυξενήθησαν σοβαραί ζημίαι.-
19) 19η Σεπτεμβρίου 1944. Υπό του υπ’ αρ. 7 Συνεργείου ετοποθετήθη μεταξύ 18.45΄ και 19.15΄ ώρας εκκρηκτική χελώνη εις αμαξοστοιχίαν αναχωρήσασαν περί 20ην ώραν προςΒορράν και εις όχημα όπου μετεφέροντο κινητήρες αεροπλάνων. Δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωσις του αποτελέσματος του σαμποτάζ.
20) 30η Σεπτεμβρίου 1944 – 1η Οκτωβρίου. Υπό του υπ’ αρ. 2 Συνεργείου ετοποθετήθησαν εκκρηκτικά κάρβουνα εις τας κάτωθι ατμαμάξας:
α) Ζ – 544, Ε – 723 και Ε – 727. Η έκκρηξις εις το μηχανοστάσιον του Πειραιώς. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών.-
β) Ε – 725. Η έκκρηξις εις το μηχανοστάσιον Πειραιώς. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών, καταστροφή μολυβδασφαλείας.-
γ) Ζ – 540. Η έκκρηξις εις Σταθμόν Ελευσίνος. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών, καταστροφή μολθβδοασφαλείας.-
δ) Ε – 728, Ζ – 517. Ετοποθετήθησαν αρχικώς δύο κάρβουνα. Εξερράγη το πρώτον και μετά πρόχειρον επισκευήν εξερράγη το δεύτερον εις Μηχανοστάσιον Πειραιώς. Ροή αυλών, πτώσις εσχαρών.-
ε) Ε – 712. Εκκρηξις εις Σιδ. Σταθμόν Αθηνών. Πτώσις εσχαρών, ροή αυλών, διάτρησις αυλών.-
ΙΙΙ. Α Ν Τ Ι Σ Α Μ Π Ο Τ Α Ζ
Οι Γερμανοί αποχωρούντες της Αττικής προϋτίθεντο όπως καταστρέψουν τον Λιμένα Πειραιώς και επί προσθέτως όπως βυθίσουν εις την είσοδο του λιμένος ίνα αποφραχθή ούτος, άπαντα τα εις Πειραιά ευρισκόμενα μεγάλα πλοία και πλωτάς δεξαμενάς. ΄Ινα αποτραπή το τοιούτον εξετελέσθησαν τα κάτωθι αντισαμποτάζ:
1) 6η Οκτωβρίου 1944. Υπό του υπ΄αρ. 9 Συνεργείου ετοποθετήθησαν την 4.30΄ώραν εις το ατμόπλοιον ΚΡΕΣΠΙ (1000 τόννων), εξωτερικώς δύο χελώναι εκκρηκτικαί εις τα ύφαλα του σκάφους. Η έκκρηξις έλαβε χώραν την 9ην ώραν Το ΚΡΕΣΠΙ εβυθίσθη τελείως, μόνον η καπνοδόχος του παρέμειναν εκτός θαλάσσης. Παραπλεύρως τούτου ευρίσκοντο εν κότερον και μία βενζινάκατος διά της οποίας ο επί κεφαλής του λιμένος Γερμανός Αξ/κός εξετέλει τας επιθεωρήσεις του. Συμπαρασυρθέντα κατά την βύθισιν του ΚΡΕΣΠΙ εβυθίσθησαν και ταύτα.-
Το Συνεργείον είχεν αποστολήν όπως εκτελέση σαμποτάζ κατά την νύκταν εκείνην εις τους γερανούς, πλην επειδή δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεσις τούτου, το Συνεργείον εξετέλεσε το ανωτέρω σαμποτάζ, δι’ ό είχε λάβει εντολήν όπως εκτελέση μετά διήμερον. Διά τούτο δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρος προειδοποίησις του ανωτέρω σαμποτάζ.-
2) 8η Οκτωβρίου 1944. Υπό του υπ’ αριθμ. 10 Συνεργείου ετοποθετήθησαν την 18.10΄ – 18.20 ώραν εις τας δύο πλωτάς δεξαμενάς Νο Ι και Νο 2 (Ακτή Βασιλειάδη υπόστεγόν Α, Β.) ανά δύο εκκρηκτικαί χελώναι. Η έκκρηξις έλαβε χώραν την 23.53΄ έως 24 ώραν. ΄Εκ τούτων:
Η μία δεξαμενή Νο 1, ευρισκομένη εις το τμήμα ΓΔ, μετά την έκκρηξιν ημιεβυθίσθη, καθόσον συνεκρατείτο εκ των συρματοσχοίνων από του κρηπιδώματος.-
Η ετέρα δεξαμενή Νο 2 έφερε εις τα σκαριά το αντιτορπιλλικόν ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝΟ. εις το εν λόγω αντιτορπιλικόν είχον ανοιγεί εις τα πλευρά μεγάλαι οπαί, ίνα, άμα βυθιζομένης της δεξαμενής εις την είσοδον του λιμένος, καταστή αδύνατος η ανέλκυσίς της. Μετά την έκρηξιν και εντός της επομένης ημέρας 9.10.44 η δεξαμενή είχε βυθισθή μέχρι της πλώρης του αντιτορπιλλικού. Η ρυμούλκησίς της υπό των Γερμανών κατέστη απολύτως αδύνατος. Η τοποθέτησις των εκκρηκτικών χελωνών εγένετο από ρυμουλκού και διά δυτών.
3) 11η Οκτωβρίου 1944. Υπό του υπ’ αρ. 10 Συνεργείου ετοποθετήθησαν την 2.30΄ώραν 4 εκκρηκτικαί χελώναι εις το φορτηγόν ατμόπλοιον «KNUDSEN» (9000 χιλιάδων τόννων) τάγκερ. Ετοποθετήθησαν από πρύμνης, ένθα η μηχανή, προςτα στεγανά. Η έκκρηξις έλαβε χώρα την 5.15΄ώραν. Οι Γερμανοί ανέλαβον αμέσως την ρυμούλκησίν του με σκοπόν να το επισκευάσουν προσωρινώς πλην μεταξύ Ψιτταλείας και Αγ. Γεωργίου εβυθίσθη. Η τοποθέτησις των χελωνών εγένετο υπό δυτών, οι οποίοι εκολύμβησαν από το Παλατάκι (Πειραιεύς).
4) 13η Οκτωβρίου 1944. Την 6.30΄ώραν οι Γερμανοί έθεσαν πύρ εις τα καλώδια υπονομεύσεως όπως ανατινάξουν το συγκρότημα αποθηκών εκκρηκτικών υλών Λιοσίων (Αγ. Αναργύρων). Επειδή η εναποθηκευμένη ποσότης εκκρηκτικών υλών ήτο πολύ μεγάλη και υπήρχε κίνδυνος σοβαρωτάτων καταστροφών εις την εγγύς περιοχήν, ο Βασίλειος Γιαννακόπουλος και ο εμπορικός αντιπρόσωπος Παπαδόπουλος Τηλέμαχος, αποτελούντες μέλη του υπ’ αριθ. 8 Συνεργείου μας γενικού σαμποτάζ, όλως αυτοβούλως μετά τινών άλλων περιοίκων ήλθον εις συνεννόησιν μετά του Γερμανού Υπαξ/κού Βόλτερ Σόπφ εγκαταστήσαντος το όλον δίκτυον ανατινάξεως και του βοηθού του στρατιώτου Φρίτς, όπως καταστρέψουν το σύστημα ανατινάξεως και αποκόψουν τα καλώδια. Μετά τας πρώτας εκκρήξεις, γενομένας, ίνα δοθή η εντύπωσις εις τους Γερμανούς, ότι το σαμποτάζ εκτελείται και την τελείαν καταστροφήν μόνον τριών διαμερισμάτων των αποθηκών (έτεροι 4 εβλάβησαν μερικώς) οι εν λόγω πατριώται αντισαμποτέρ απέκοψαν τα καλώδια υπονομεύσεως και ούτω διέσωσαν την περιοχήν από σοβαρωτάτης καταστροφής.-

ΙV. Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ι Σ ΟΜΑΔΟΣ ΣΑΜΠΟΤΕΡ
1) Επόπτης Αξ/κων: Αντ/ρχης Πυρ. Παναγόπουλος Βασίλειος του Φωτίου. (ανέλαβε τα καθήκοντά του από 12 Αυγούστου 1944).
2) Α ρ χ η γ ό ς: Ταγ/ρχης Πυρ/κού Δούκας Στέφανος του Δούκα. (από 1ης Ιουλίου 1944 μέχρι 11ης Αυγούστου 1944. διετέλεσε αρχηγός της Υπηρεσίας Σαμποτάζ ΄Ητο επί κεφαλής των Συνεργειών υπ’ αρ. 3. 4,5,9, και 10).
3) Β ο η θ ό ς: Λοχαγός Πυρ/κού Βέρρος Διονύσιος του Κων/νου
4) Β ο η θ ό ς: Υπολ/γός Πυρ/κού Τούσας Βασίλειος του Γεωργίου (επί κεφαλής των Συνεργείων 1 και 2)
5) Β ο η θ ό ς: Ανθυποπλοίαρχος Κροντήρης Νικόλαος (επί κεφαλής των Σενεργείων 5,6,7 και 8).
6) Σημαιοφόρος Οικ. Β.Ν. Αδριανός Αχιλλεύς (Αρχηγός του Συνεργείου 6).

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ι Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν
1) Ιδιώτης Δασκαλόπουλος Ιωάννης Αποθηκάριοι. Εξετέλεσαν
2) Ιδιώτης Φετάς Παναγιώτης μεταφοράς και παραδό-
3) Ιδιώτης Μπαλωμένος Ευάγγελος σεις υλικών σαμποτάζ εις τα Συνεργεία.
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π’ Α Ρ Ι Θ Μ. 1
(επί κεφαλής Υπολ/γός Πυρ/κού Τούσας βασίλειος)
1) Σωφέρ Κακαφλίκας Γεώργιος – Αρχηγός Συνεργείου
2) Εργάτης Λιμένος Διακάκης Νικόλαος – Εκτελεστής
3) « « Μπιζάνιας Μιχαήλ – «
4) « « Καραμαλέγκος Λεωνίδας – «
5) « « Κακαφλίκας Δημήτριος – Βοηθός
6) Σωφέρ Κακαφλίκας Χρήστος – «
7) Ιδιώτης Υπάλ. Βαρούτσος Κωνστ. «
8) « « Παπασπύρου Ευθύμιος Βοηθός και Σύνδεσμος
9) Μικροπωλητής Παπαευαγγελίου Κων. « «
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π’ Α Ρ Ι Θ. 2
(επί κεφαλής Υπολ/γός Πυρ/κού Τούσας Βασίλειος)
1) Ιατρός Σκαράκης ΄Ομηρος Αρχηγός Συνεργείου
2) Μηχανοδηγός ΣΕΚ Βλασσόπουλος Διονύσιος Εκτελεστής
3) « Σκανδάλης Νικόλαος «
4) Ανθυπαστυνόμος καλογερόπουλος Νικ. Βοηθός
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π’ Α Ρ Ι Θ. 3
(επί καφαλής Ταγ/ρχης Πυρ/κού Δούκας Στέφανος)
1) Λοχίας Μηχ/γός Πυροβόλων Χαραλαμπίδης Ιωάννης Αρχηγός Συνεργείου
2) Ιδιώτης Εφαρμοστής Μαχαιρόπουλος Ιωάννης Κυρίως εκτελεστής
3) Ελαιοχρωματιστής Κωνσταντινίδης Γεώργ. Βοηθός
4) Μηχανουργός Λούκος Κων/νος «
5) Επιλοχίας Ανδριτσάκης Νικόλαος «
6) Υπαξ. Θεοδωρίδης Ευγένιος «
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π ‘ Α Ρ Ι Θ. 4
(επί κεφαλής Ταγ/ρχης Πυρ/κού Δούκας Στέφανος)
1) Λοχίας Μηχανουργός Πυροβόλων Χαραλαμπίδης Ιωάννης Αρχηγός Συνεργείου
2) Ιδιώτης εφαρμοστής Παπαχριστοδούλου Χαραλ. Εκτελεστής
3) ΄Εκτακτος Υπάλληλος ΣΕΚ Τσιτσιρίδης Γαβριήλ
Εκτελεστής
4) Φοιτητής Νομικής Ανδρεάδης Παναγιώτης Εκτελεστής
5) Ανθρακοεκφορτωτής ΣΕΚ Χονδροματίδης Παναγ.
Βοηθός
6) Μαθητής Βογιατζής Αλέξανδρος Βοηθός
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π ‘ Α Ρ Ι Θ. 5
(επί κεφαλής Ταγ/ρχης Πυρ/κού Δούκας Στέφανος) και (Ανθυποπλοίαρχος Κροντήρης Νικόλαος)
1) Ιδιώτης Γιαννακόπουλος Βασίλειος Αρχηγός Συνεργείου
2) Τεχνίτης Ηλεκτρομηχανικός Χαραλαμπόπουλος Ανδρέας Εκτελεστής
3) « « Βιτσαράς Εμμανουήλ Βοηθός
4) « « Διακάκος Βοηθός

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π’ Α Ρ Ι Θ. 6
(επί κεφαλής Ανθυποπλοίαρχος Κροντήρης Νικόλαος)
1) Σημαιοφόρος Οικ. Β.Ν. Αδριανός Αχιλλεύς Αρχηγός Συνεργείου
2) Εργάτης Τζάβος Αθανάσιος Εκτελεστής
3) Ορειοχαλκουργός Παλαμίδης Παναγ. Βοηθός
4) Αρτεργάτης Τζούμας Λεωνίδας Βοηθός
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π ‘ Α Ρ Ι Θ. 7
(επί κεφαλής Ανθυποπλοίαρχος Κροντήρης Νικόλαος)
1) Τεχνίτης λειτουργός Παλαμίδης Ανδρέας Αρχηγός Συνεργείου
2) Εργάτης Μιράγιας Διονύσιος Εκτελεστής
3) Υπάλληλος Υπ. Γεωργίας θεοφανόπουλος Απόσ. Βοηθός
΄Εφ. Ανθ/γός Διαχειρίσεως.
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π  Α Ρ Ι Θ. 8
(επί κεφαλής Ανθυποπλοίαρχος Κροντήρης Νικόλαος)
1) Ιδιώτης Γιαννακόπουλος βασίλειος Αρχηγός Συνεργείου
2) Εμπορ. Αντιπρόσωπος Παπαδόπουλος Τηλεμ. Εκτελεστής
3) Υπάλληλος Υπ. Γεωργίας Θεοφανόπουλος Απόστ. Βοηθός
(΄Εφ. Ανθ/γός Διαχειρίσεως).
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π Α Ρ Ι Θ. 9
1) Ιδιώτης Κυπαρισσιώτης Βασίλειος Αρχηγός Συνεργείου
2) Ναυτικός Ράλλης Γαβριήλ Εκτελεστής
3) « Σπανός Νικόλαος Βοηθός
4) Ηλεκτρολόγος Ο.Λ.Π. Πάστρας Γεράσιμος «
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Υ Π  Α Ρ Ι Θ. 10
Επί κεφαλής Κυπαρισιώτης Βασίλειος (Περικλής) – Επόπτης Ταγμ. Πυρ. Δούκας Στέφ.
1) Ιδιώτης Κυπαρισσιώτης Βασίλειος Αρχηγός Συνεργείου
2) Εργάτης Λιμένος Καραμαλέγκος Λεωνίδας Εκτελεστής
3) « « Μπιρμπίλης Ιωάννης «
4) Ναυτικός Ρυμουλκού Μάπας Αριστείδης «
5) « « Ρούσσος Γεώργιος «
6) Επόπτης Λιμένος Αλεβίζος Χαράλαμπος Συνεργάτης

V.- Συνοπτικός Πίναξ των υφ’ εκάστου Συνεργείου εκτελεσθεισών εργασιών Σαμποτάζ.
Συνεργείον υπ’ αρ. 1. (Επί κεφαλής Υπολ. Πυρ. Τούσας Βασ.) Εξετέλεσε τα κάτωθι Σαμποτάζ:
22.7.44 1) Σοβαράς ζημίας εις το πετρελαιοφόρον HEGLA – MBL – PIV 500 τόννων.
2) Σοβαράς ζημίας εις το καραβοκάϊκο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 150 τόννων.
3.8.44 3) Σαμποτάζ εις το Ατμόπλοιον ΚΑΡΟΛΑ 1250 τόννων.
29.8.44 4) Σοβαραί ζημίαι εις ατμόπλοιον ΛΟΛΑ 1250 τόννων.
8.9.44 5) Απόπειρα σαμποτάζ εις το ατμόπλοιον ΠΕΤΕΡ 6000 τόννων. Κατά την εκτέλεσιν των ανωτέρω Σαμποτάζ:
α) εξηφανίσθησαν μεταβάντες όπως εξακριβώσουν τας γενομένας ζημίας επί του ατμοπλοίου ΚΑΡΟΛΑ μετά την εκτέλεσιν υπό τούτων του Σαμποτάζ οι Κακαφλίκας Γεώργιος και Κακαφλίκας Δημήτριος.
β) Συνελήφθη υπό των Γερμανών την 8/9/44 και απελύθη την 7/10/44, αποπειρώμενος όπως εκτελέση Σαμποτάζ εις το ατμόπλοιον ΠΕΤΕΡ ο εργάτης Λιμένος Διακάκης Νικόλαος. Οι Γερμανοί ελεηλάτησαν την οικίαν του και συναπεκόμισαν άπαντα τα υπάρχοντά του.
Ομοίως οι Γερμανοί ελεηλάτησαν τας οικίας των Εργάτου Λιμένος Μπιζάνια Μιχαήλ και Καραμαλέγκου Λεωνίδα συνεργατών του Διακάκη, μεταβάντες όπως τους συλλάβουν και μη ανευρόντες αυτούς.
Συνεργείον υπ’ αρ. 2 (Επί κεφαλής ο Υπολοχαγός Πυρ/κού Τούσας Βασίλειος). Το Συνεργείον τούτο εξετέλεσε Σαμποτάζ επί 44 αμαξοστοιχιών και ατμαμαξών την 3/8/44, 14/8/44, 31/8/44, 2/9/44, 6 και 7/9/44, 11/9/44, 12/9/44, 13/9/44, 15 και 16/9/44, 17 και 18/9/44, 30/9/44, 1/10/44 προκληθεισών σοβαρωτάτων ζημιών.
Συνεργείον υπ’ αρ. 3. (Επί κεφαλής Ταγμ. Πυρ. Δούκας Στέφανος) Το Συνεργείον τούτο εξετέλεσε την 3/9/44 την ανατίναξιν 16 ½ τόν. δυναμίτιδος εις Τράχωνες (Χασάνι – Κτήμα Γερουλάνου).
Συνεργείον υπ’ αριθ. 4. (Επί κεφαλής Ταγμ. Πυρ/κού Δούκας Στέφανος) Εξετέλεσε την 1/9/44 την καταστροφήν 5 οχημάτων της υπ’ αριθμ, 67 αμαξοστοιχίας μεταφέρουσης βενζίνην.
Ο Επιλοχίας Χαραλαμπίδης Ιωάννης συνελήφθη υπό των γερμανών την 5/9/44. Υπέστη βασανιστήρια. Απελύθη των Φυλακών την 7/10/44.
Συνεργείον υπ’ αρ.5. (Επί κεφαλής Ταγμ. Πυρ/κού Δούκας Στέφανος και Ανθυποπλοίαρχος Κροντήρης Νικόλαος) Το Συνεργείον τούτο απεπειράθη να εκτελέση Σαμποτάζ εις το εν Ναυστάθμω αντιτορπιλλικόν ΤΟΥΡΜΠΙΝΟ την 3/9/44.Συνελήφθη υπό των Γερμανών επ’ αυτοφόρω ο Χαραλαμπόπουλος Ανδρέας μεταφέρων εκκρηκτικήν χελώνην και εν συνεχεία οι υπόλοιποι του συνεργείου Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Βιτσαράς Εμμανουήλ, Διακάκος και τέλος ο επιλοχίας Χαραλαμπίδης Ιωάννης.
Ο Γιαννακόπουλος Βασίλειος υπέστη ελαφράν παράλυσιν της αριστεράς χειρός από τα βασανιστήρια των Γερμανών (Κρέμασμα). Ο Διακάκος εξήλθε των Φυλακών φυματικός.
Οι Γερμανοί επέδραμον εις την οικίαν του Ταγμ. Δούκα όπως τον συλλάβουν, πλην δεν ανεύρον τούτον.
Συνεργείον υπ’ αρ. 6. (Επί κεφαλής Ανθ/πλοίαρχος Κροντήρης Νικ.). Εξετέλεσε την 5/9/44 σαμποτάζ εις αμαξοστοιχίαν πλήρη βενζινών αποτελουμένην εξ 24 βαγονίων.
Συνεργείον υπ’ αρ. 7. (Επί κεφαλής Ανθυποπλοίαρχος Κροντήρης Νικ.). Εξετέλεσε την 10/9/44 σαμποτάζ εις αμαξοστοιχίαν με κινητήρας αεροπλάνου.
Συνεργείον υπ’ αρ. 8. (Επί κεφαλής Ανθ/ρχος Κροντήρης Ν.) Το Συνεργείον τούτο απέκοψε τα καλώδια υπονομεύσεως την 13/10/44 και κατέστρεψε το σύστημα ανατινάξεως των αποθηκών πυρ/κών Λιοσίων (Αγίων Αναργύρων). Διέσωσεν την περιοχήν Αγίων Αναργύρων Λιοσίων από βεβαίας καταστροφής καθ’ όσον η εν ταίς αποθήκαις η ποσότης εκκρηκτικής ύλης ήτο πολύ μεγάλη.
Συνεργείον υπ΄αρ. 9. (Επί κεφαλής Κυπαρισιώτης Βασίλειος (Περικλής) Επόπτης Ταγμ. Πυρ. Δούκας Στέφανος). Εξετέλεσε την 6/10/44 την βύθισιν του ατμοπλοίου ΚΡΕΣΠΙ (1000 τόννων) ενός κότερου και μιάς βενζινακάτου ανηκούσης εις την Γερμανικήν Υπηρεσίαν.
Συνεργείον υπ’ αρ. 10. (Επί κεφαλής Κυπαρισιώτης Βασίλειος (Περικλής) Επόπτης Ταγμ. Πυρ/κού Δούκας Στεφ.) Εξετέλεσε την 8/10/44 την βύθισιν της υπ’ αριθμ, 1 πλωτής δεξαμενής και της υπ’ αρ. 2 τοιαύτης. Ομοίως εβύθισεν την 11/10/44 το φορτηγόν ατμόπλοιον KNUDSEN (9000 τόννων – ΤΑΓΚΕΡ).
VI. Πλην των ανωτέρω εκτελεστών χρησιμοποιήθησαν κ’ οι κάτωθι:
1) Ιλαρχος Κόκκινος Σπυρίδων του Αντωνίου.
Ούτος μετέβη επανειλημμένως εις τας ακτάς Αττικής, περιοχής ΠΕΡΑΤΗΣ, ΛΟΜΠΑΡΔΑΣ, και ωργάνωσε δίκτυον υποδοχής αποστελλομένων υλικών Σαμποτάζ διά καϊκίου υπό του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
2) Υπολ. Πυρ/κού Διαγγελάκης Νικ. του Αγγέλου, Μετέβη επανειλημμένως εις Ακτάς Αττικής περιοχής ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΕΡΑΤΗΣ και εξετέλεσε αναγνωρίσεις διά την υποδοχήν υλικών σαμποτάζ αποσταλησομένων διά καϊκίου υπό των ΄Αγγλων. Υπεδέχθη αποσταλλέντα υλικά σαμποτάζ και ασυρμάτους εκ της Ακτής του Τουρκολίμανου και τα μετέφερεν μέχρις Αθηνών.
3) Ταγμ. Πυρ/κού Δούκας Στέφανος. Μετέβη και ωργάνωσε την υποδοχήν εκ της ακτής ΛΟΜΠΑΡΔΑΣ αποστελλομένων υλικών διά καϊκίου υπό των ΄Αγγλων.
4) Ιδιώτης Δασκαλόπουλος Ιωάννης. Μετέβη μετά του Ταγμ. Δούκα Στεφ. εις ακτήν ΛΟΜΠΑΡΔΑΣ διά την υποδοχήν υλικών ως ανωτέρω.
5) Ιδιώτης Παντελής Πετρίδης. Μετέβη επανειλημμένως εις ακτάς Αττικής περιοχής ΠΕΡΑΤΗΣ, ΛΟΜΠΑΡΔΑΣ μετά του Ιλάρχου Κόκκινου διά την οργάνωσις δικτύου και υποδοχήν αποσταλησομένων υλικών σαμποτάζ ως ανωτέρω.
Ομάς Πληροφοριών ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
1) Υπολοχαγός Πυρ/κού Κριτσέλης Διονύσιος (Λουκιανός) υπεύθυνος διά την συγκέντρωσιν, επεξεργασίαν, αποστολήν των συλλεγομένων πληροφοριών. Γενικαί Πληροφορίαι.
2) Αντ/ρχης Πυρ/κού Παναγόπουλος Βασίλειος (Β00- ΄Ελλην) Μετακινήσεις Γερμανικών Μονάδων.
3) Ταγμ. Πεζικού Παναγιωτόπουλος Κων/νος. (Β03) Κίνησις Αεροδρομίων.
4) Υπολ. Πυρ/κού Τούσας Βασίλειος (Β01) Κίνησις Λιμένος Πειραιώς
5) Υπολ. Πυρ. Μαχαίρας Ευάγγελος (Β05) Κίνησις ΣΕΚ Πληροφορίαι Γενικαί
6) Yπάλληλος Υπουργείου Γεωργίας Θεοφανόπουλος Απόστολος (Β02) Δελτίων φωνοληπτικών μηχανημάτων (Αντικατασκοπεία) Η ομάς Λουκιανού ηργάζετο και έδιδε σχετικάς πληροφορίας ως ανωτέρω εις την υπηρεσίαν ΑΠΟΛΛΩΝ.

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1944
Ο
Αρχηγός Ομάδων Σαμποτάζ
(Τ.Υ)
Σ. ΔΟΥΚΑΣ
Ταγ/χης Πεζικού

Advertisements