Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/19 Δεκ 1944


ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 19-12-44

1)     Αδελφός αξ/κού της Αστυνομίας φοιτητής συλληφθείς την 4-12-44 εις την οικίαν του περιοχής Νεαπόλεως υπό ενόπλων του ΕΛΑΣ ωδηγήθη εις το Στρατηγείον ΕΛΑΣ Γκύζη όπου και εκρατήθη μέχρι της 7-12-44. Εισήχθη εις δίκην επειδή έχει αδελφόν Αξιωματικόν της Αστυνομίας και εσώθη από την εκτέλεσιν ως εκ θαύματος. Το δικαστήριον απετέλουν 5 φοιτηταί γνωστοί του κατ’ όψιν. Μετ’ αυτού συνελήφθησαν και 9 έτεροι ιδιώται. Εκ τούτων διεσώθησαν ο αναφερομένος αδελφός του Αξιωματικού της Αστυνομίας και εις έτερος. Οι υπόλοιποι 8 μεταξύ των οποίων και ο Δημοσιογράφος Γ.Ζαχόπουλος ωδηγήθησαν εις Τουρκοβούνια όπου αφού απεγυμνώθησαν εξετελέσθησαν υπό Αθιγγάνων τους οποίους οι αναρχικοί χρησιμοποιούν ως εκτελεστάς.

2)     Κατά πληροφορίας οι 4 αδελφοί Δρούλια διατηρούντες κρεοπωλείον εις την Πλατείαν Αγάμων οδός Τενέδου 4 έχουν εις την διάθεσίν των εν αυτοκίνητον κούρσα και μίαν μοτοσυκλέτταν. Ούτοι περιερχόμενοι την πόλιν συλλαμβάνουσι διαφόρους Εθνικιστάς και παραδίδουσι αυτούς εις εκδορείς της Κεντρικής Αγοράς οίτινες προβαίνουσιν εις την σφαγήν αυτών. Επί κεφαλής των εκτελεστών είναι κάποιος Πασαλής, κέντρον δε εκτελέσεως είναι η οδός Παμίσου 3. Εις την οδόν Βοσπόρου υπάρχει εργοστάσιον πυρομαχικών εις το οποίον εργάζονται πολλοί εργάται. Αι πληροφορίαι αύται εδόθησαν παρά ατόμου το οποίον επιχείρησαν να συλλάβουν και διέφυγε. Ο Πασαλής περιερχόμενος τας συνοικίας διαδίδει ότι εξετέλεσε  και τον Αστυνόμον Χρυσικόν. Επίσης παρέσχε την πληροφορίαν ότι εις την οδόν Τρασού και Αλκαμένους ένθα υπάρχει μία Ταβέρνα συγκεντρούνται κάθε βράδυ άνδρες του ΕΛΑΣ ένθα προβαίνωσιν εις αποκαλύψεις περί των διαπρατομένων υπ’ αυτών εγκλημάτων.

3)     Κατωτέρω παραθέτομεν το περιεχόμενον αποκόμματος  της εφημερίδος «Δημοκρατία» Θεσσαλονίκης της 7-10-44 το γνήσιον του οποίου εγγυάται απολύτως δημοσιογράφος, αποσταλέν εις αστυνομική αρχή.

«Αδέρφια,

Η ώρα της εκπληρώσις του σκοπού μας είναι κοντά. Η συμφωνία του Πετριτσίου που υπογράφηκε απ’ τον σύντροφό μας Γιάννη Ιωαννίδη του ΚΚΕ και του συντρόφου Ντούσα Δασκάλωφ της Κ.Κ. της Βουλγαρίας στις 22 Ιουλίου 1943 πρόκειται να εφαρμοσθή. Ο Προστάτης μας Στάλιν θα επιδιώξη κατά το σύμφωνον αυτό να περιλάβη όλα τα παιδιά του ως τον Όλυμπο στις αγκάλες της Σλαυϊκής μητέρας. Πολεμήστε τον προδότη Ζέρβα  και τα Τάγματα Ασφαλείας, τους πλουσίους, τους εμπόρους, για να μη συμμαχίσουν με τους Γερμανούς εναντίον μας και να μη εμποδίσουν την Ένωσιν όλων των προλεταρίων εδώθε και εκείθε από τα σύνορα».

ΕΑΜ Θεσσαλονίκης

12 Σεπτεμβρίου 1944

Εκ της Εφημερίδος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός φύλλου 25 της 7ης Οκτωβρίου 1944

Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ                                                                  Τ.Υ.
Γραφείον κ.Πρωθυπουργού
Υπουργείον Εσωτερικών
Γραφείον κ.Υπουργού
Υπουργείον Εξωτερικών
Υπουργείον Τύπου
Γενικόν Επιτελείον Στρατού Γραφείον ΙΙ
Στρατιωτική Δ/σιν Αττικής
Αρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων