Ημερολόγιο επιχειρήσεων 5-16 Δεκ 1944, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣ. ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/38                            Αδικημάτων και συμβάντων της 18ης Δ/βρίου 1944
Αριθ. Δελτίου 8

Παραθέτομεν κατωτέρω το υπ’ αριθ.1/1/240 από 10-12-44 ημερολόγιον διεξαγωγής επιχειρήσεων του Συντάγματος Χωροφυλακής.-

1η ημέρα επιχειρήσεων 5-12-44
Κατόπιν πληροφοριών ότι επίκειται επίθεσις Ελασιτών κατά των Στρατώνων του Συντάγματος, το Συν/γμα βάσει του σχεδίου αμύνης του κατέλαβε τας θέσεις του ήτοι  α) εξωτερικήν ζώνην διερχομένην εκ γειτονικών των στρατώνων οικιών και δεσποζουσών του προαυλίου του στρατώνος  β) τας θέσεις της εσωτερικής αμύνης διερχομένης εκ του μανδρότοιχου του περιβόλου του στρατώνος και  γ)  θέσεις του εις το ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ.
Οι άνδρες ησχολήθησαν αμέσως εις την οργάνωσιν των θέσεών των μάχης.
Αποστολή του Συντάγματος ήτο η διατήρησις των στρατώνων του πάση θυσία.

2α ημέρα επιχειρήσεων 6-12-44.
Ώραν 6ην ο εχθρός ήρχισεν επίθεσιν κατά των φυλακείων της εξωτερικής ζώνης δι’ όλων των μέσων του και ιδία διά τυφεκίων, αυτομάτων, χειροβομβίδων, δυναμίτιδων, βενζίνης κ.λ.π. Η επίθεσις του ήτο περισσότερον σφοδρά κατά των φυλακείων Νο 3, 4, 5 και 6 τα οποία και κατελήφθησαν υπό του εχθρού μέχρι της 12ης ώρας. Ομοίως επετέθη κατά του φυλακείου Νο 3 και κατέλαβε κατά τον αυτόν χρόνον τμήμα του φυλακείου τούτου εγκατεστημένου εις την γωνίαν Διονυσίου Αεροπαγίτου και Μητσαίων. Ο αγών εσυνεχίσθη προς κατάληψιν των στρατώνων με κυρίαν προσπάθειαν εχθρού κατά της ΝΑ γωνίας του στρατώνος δι’ αυτομάτων, όλμων, χειροβομβίδων, φιαλών βενζίνης και δυναμίτιδων τα οποία έρριπτον εκ των παρακειμένων οικιών. Καίτοι ο εχθρός συνεκέντρωσεν όλα του τα μέσα μέχρι της 18ης ώρας δεν κατώρθωσε να έχη περαιτέρω επιτυχίας. Η μεγαλυτέρα έντασις του αγώνος ήτο την 14ην καθ’ ην εις τον περίβολον δεν ήτο δυνατόν να διακρίνη τις εις ελάχιστην απόστασιν από τον καπνόν και την σκόνιν. Ήτο μια χρονική περίοδος εντός του στρατώνος πραγματικής κολάσεως. Διάφορα σημεία και αντικείμενα του στρατώνος επυρπολήθησαν, πλην όμως πάντες εκράτησαν τας θέσεις των, πιστεύοντες εις το δίκαιον του αγώνος.
Σύνδεσμος μετά Στρατιωτικής Δ/σεως ουδείς υπήρχεν ούτε ενίσχυσις εδόθη. Την 18ην ώραν αφίχθη ενίσχυσις 15 Άγγλων εχόντων 3 οπλοπολυβόλα και 3 όλμους Π.Ι.Α.Τ.
Η υγειονομική υπηρεσία ελειτούργησε καλώς πλην εστερούμεθα υγειονομικών αυτοκινήτων διά την έγκαιρον μεταφοράν τραυματιών.
Συσσίτιον και άρτος καθ’ όλην την ημέραν και την επομένην νύκτα ελλείψει συγκοινωνίας δεν εδόθη εις τους άνδρας.
Ηθικόν των ανδρών άριστον.
Εκ μεταγενεστέρων πληροφοριών εξηκριβώθη ότι ο εχθρός επετέθη κατά του Συν/γματος έχοντος δύναμιν 480 περίπου ανδρών, διά τριών Ταγμάτων εχόντων δύναμιν 1500 ανδρών περίπου.
Απώλειαι του εχθρού εξηκριβώθησαν εκ συλληφθέντων αιχμαλώτων εις 250 τραυματίας και νεκρούς περίπου.
Ο αγών εσυνεχίσθη ασθενής καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός.

3η ημέρα επιχειρήσεων 7-12-44
Ο εχθρός κατέλαβε δεσποζούσας του προαυλίου θέσεις, ταράτσας – παράθυρα ως και το Μνημείον Φιλοππάπου και εξετέλει βολάς παρενοχλήσεως καθ’ όλην την ημέρα και την νύκτα.
Την νύκτα και από 20-24 ώρας διά δυναμίτιδος ο εχθρός κατέρριψε τον μανδρότοιχον του περιβόλου του στρατώνος της Νοτίας πλευράς.
Σύνδεσμος με την Στρατιωτικήν Δ/σιν επετεύχθη αποσταλλέντος προς τούτο Αξιωματικού εκ του Συντάγματος.
Διατροφή. Τρόφιμα και άρτος δεν εχορηγήθησαν. Οι άνδρες είναι νήστεις και άγρυπνοι από διημέρου.

4η ημέρα επιχειρήσεων 8-12-44
Ο εχθρός έβαλε καθ’ όλην την ημέραν από Νότου και Ανατολών. Δυνάμεις τούτου σοβαραί κατέχουν ισχυρώς την ανατολικήν όχθην του Ιλισσού. Τμήματα Χωρ/κής ενήργησαν εκκαθάρισιν των βορείως και ανατολικώς του Συν/γματος ευρισκομένων οικιών. Κατόπιν διαταγής του Άγγλου Συνταγματάρχου διαβιβασθείσης ημίν διά του Συνδέσμου Μοιράρχου Καρπούζη, δύναμις 100 ανδρών απεσπάσθη εκ του Συ/γματος εις Παλαιά Ανάκτορα.
Η νυξ 8ης προς 9ην Δεκεμβρίου ήτο ήρεμος.
Διατροφή. Γίνεται με ξηράν τροφήν (μπισκότα και κονσέρβα κρέας) παρά της Αγγ. οργάνωσις. Αύτη συνεχίζεται εντατικώς.

5η ημέρα επιχειρήσεων 9-12-44
Ο εχθρός εξακολούθη να κατέχη θέσεις ανατολικώς, νοτίως και δυτικώς του Συ/γματος και εκτελή βολήν παρενοχλήσεως διά πυρών αυτομάτων όπλων.
Διά δυναμίτιδος κατέρρευσε και έτερον τμήμα του μανδροτοίχου της νοτίας πλευράς του περιβόλου του στρατώνος. Πληροφορίαι διασταυρούμεναι φέρουν ότι ο εχθρός θα ενεργήση και νέαν επίθεσιν τας πρωϊνάς ώρας.

6η ημέρα επιχειρήσεων 10-12-44
Ο εχθρός βάλλει σφοδρώς κατά του Συν/γματος δι’ αυτομάτων τεταγμένων εις Φυλακάς Βουλιαγμένης, όπλων και όλμων των 81 χιλιοστών. Ιδιαιτέρως βαλλόμεθα εκ της νοτίας και δυτικής πλευράς διά πυρών Πεζικού. Εζητήσαμεν ενίσχυσιν αρμάτων άτινα δεν μας απεστάλησαν. Εκ της βολής κατεστράφη το παρατηρητήριον του Συν/γματος ευρισκόμενον εις το Νότιον εξώστην του άνω ορόφου, φονευθέντων ή τραυματισθέντων εκ της βολής όλμων όλων των ευρισκομένων εις το παρατηρητήριον.
Ώρα 7.30 πρωϊνή. Ο αγών γίνεται σφοδρότερος, το άρμα του Συν/γματος δεν λειτουργεί ζητούμεν επειγόντως αποστολήν αρμάτων προς απόκρουσιν του εχθρού έχοντος απόλυτον υπεροχήν. Το εχθρικόν πυροβολικόν κατέστρεψε τον άνω όροφον του κτιρίου μας τραυματισθέντων ή φονευθέντων πολλών Αξ/κών και οπλιτών.
Ώρα 8. Βαλλόμεθα υπό ολμίσκου τεταγμένου εις θέσιν 150 μέτρων Νοτιοανατολικώς του Συν/γματος.
Ωσαύτως το πυροβολικόν βάλλει συνεχώς κατά του υπ’ αριθ.3 φυλακείου κατέχοντος πολυκατοικίαν αμέσως βορειοδυτικώς του Συν/γματος της οποίας κατεστράφη σχεδόν η νοτία και ανατολική πρόσοψις. Ζητούμεν επειγόντως ενισχύσεις. Ενισχύσεις δεν μας εστάλησαν καθ’ όλην την ημέραν. Προς ανύψωσιν του ηθικού των ανδρών ανακοινούμεν ότι Αγγλικά άρματα και αεροπορία διετάχθησαν και ενεργούν εκκαθάρισιν προς διάλυσιν των ελασιτών της περιοχής Συν/γματος.
Ώρα 9η.- Η πίεσις του εχθρού αυξάνει. Βαλλόμεθα συνεχώς εξ όλων των κατευθύνσεων. Ζητούμεν πυρομαχικά και ιδία χειροβομβίδας. Ομοίως ζητούμεν άρματα και αεροπορίαν λόγω μεγάλης πιέσεως.
Ώρα 9.30.- Έχομεν νεκρούς και τραυματίας. Ζητούμεν επειγόντως επιδεσμικόν υλικόν.
Ώρα 10η.- Βαλλόμεθα διά πυροβολικού εκ κατευθύνσεως Φυλακών Βουλιαγμένης. Ζητούμεν αποστολήν πυρομαχικών.
Ώρα 11η.- Η πίεσις του εχθρού ηλατώθη, προσπάθεια αυτού εκάμφθη υποστάς τεραστίας απωλείας προερχομένας από τα αυτόματα όπλα μας και ιδία από το πυροβολικόν μας των 37. Αντελήφθη ότι η κατάληψις των στρατώνων είναι αδύνατος. Την 12.30 επαναλαμβάνεται επίθεσις σφοδρά του εχθρού διά πυρών από νότου αλλά προ των συνδεδιασμένων και επιτυχών πυρών μας δεν δύναται ούτος να προχωρήση.
Ώρα 13.15.- Ο εχθρός εξακολουθή να βάλη σφοδρώς. Η πίεσις κατά του Συν/γματος είναι αφάνταστος εξ όλων των πλευρών. Ο εχθρός χρησιμοποιεί νάρκας προς ανατίναξιν του μανδρότοιχου και κτιρίων.
Ώρα 15η.- Τρία Αγγλικά άρματα αποσταλέντα προς ενίσχυσιν εκινήθησαν εις περιοχήν κατεχομένην υπό εχθρού αλλά μετά την αναχώρησιν των αρμάτων εχθρικαί αντιστάσεις εκ νέου έβαλον κατά του Συν/γματος.
Ώρα 18.20.- Ηνοίχθη πλέον ρήγμα εις μανδρότοιχον της νοτίας πλευράς από νάρκας. Ζητούμεν χειροβομβίδας και φωτιστικάς βολίδας διά την εγγύς άμυναν εις τον νυκερινόν αγώνα.
Ώρα 17.30.- Η επίθεσις του εχθρού ανεχαιτίσθη πλήρως και εκδίδεται διαταγή προς λήψιν μέτρων ασφαλείας διά την νύκτα.
Ώρα 18.- Άφιξης 15 Άγγλων με τρία οπλοπολυβόλα, 3 ολμοβόλα Π.Ι.Α.Τ. και παρέμειναν μονίμως προς ενίσχυσιν του Συν/γματος. Ούτοι εγκατέστησαν παγίδας με χειροβομβίδας αμυντικάς εις θέσεις ανοιχθέντων υπό του εχθρού ρηγμάτων.
Ώρα 22α.- Συγκέντρωσις μεγάλη γίνεται εκδηλουμένη θορυβωδώς διά φωνών εις περιοχήν Κουκάκι 400 μέτρα νοτίως του Συν/γματος. Ομοίως εις διασταύρωσιν οδού Χατζηχρήστου – Μακρυγιάννη γίνεται συγκέντρωσις πολεμικού υλικού. Προβλέπομεν νυκτερινήν επίθεσιν κατά του Συν/γματος και ζητούμεν πυρομαχικά και άρματα. Πυρομαχικά μας εστάλησαν.
Την 12ην ώραν κατόπιν της ηρωϊκής αντιστάσεως και της αφθάστου ψυχικής αντοχής των υπερασπιστών του Συν/γματος ο Διοικητής της αμύνης και ο Διοικητής του Συν/γματος εξέδωσαν επαινετικάς διά τους Αξ/κούς και οπλίτας Ημερ. Διαταγάς.

7η ημέρα επιχειρήσεων 11-12-1944
Ώρα 6.40. Πληροφορούμεθα  ότι δύο Λόχοι ελασιτών ευρίσκονται εις Θησείον προτιθέμενοι να ενεργήσωσι κατά του Συν/γματος από δυσμάς.
Ώρα 7.40. Ζητούμεν πυρομαχικά και ιδία βλήματα ολμίσκων των οποίων στερούμεθα παντελώς.
Ώρα 8η.- Πληροφορούμεθα ότι Τμήματα Πεζικού με διάταξιν μάχης κινούνται εκ κατευθύνσεως Λεωφόρου Συγγρού προς τους στρατώνας. Ομοίως συγκεντρώσεις παρετερήθησαν εις γέφυραν Αναπαύσεως Ν.Α. Στρατώνος. Ομοίως δυτικώς του στρατώνος εις οδόν Καρματίδου. Ωσαύτως επί της διασταυρώσεως Χατζηχρήστου – Μακρυγιάννη γίνονται οδοφράγματα.
Ώρα 11η. Μεγάλη συγκέντρωσις ελασιτών παρετηρήθη εις θέσιν μεταξύ γεφύρας αναπαύσεως και Νεκροταφείου.
Ώρα 15.30. Τα τμήματα του εχθρού προσήγγισαν τον στρατώνα και έκαμαν ανατινάξεις εις την νοτίαν πλευράν του περιβόλου. Αναμένομεν νυκτερινήν επίθεσιν.
Ώρα 19.15. Εγένετο τοποθέτησις υπό των Άγγλων ναρκών εις νοτίαν πλευράν περιβόλου στρατώνος.
Ώρα 20. Εξεδηλώθη επίθεσις του εχθρού διά σφοδρού βομβαρδισμού και διά πυρών Πεζικού. Η μάχη εσυνεχίσθη σφοδρώς επί εξάωρον ήτοι μέχρι της 2ας πρωϊνής και εσυνεχίσθησαν καθ’ όλην την νύκτα πυρά παρενοχλήσεως υπό του εχθρού.

8η ημέρα επιχειρήσεων.- 12-12-1944
Ώρα 11.30. Πληροφορούμεθα ότι μεγάλαι δυνάμεις ελασιτών βαδίζουν από οδού Βουλιαγμένης εις στρατώνας και ότι οι στρατώνες είναι περικυκλωμένοι. Αυτόματα όπλα του εχθρού παρενοχλούν την κίνησιν των ανδρών του Συν/γματος επί της οδού Μακρυγιάννη.
Καθ’ όλην την ημέραν δεν εξεδηλώθη επίθεσις του εχθρού, περιορισθέντος να κάμη εμπρησμούς εις οικίας εγγύς του Συν/γματος. Καθ’ όλον το διάστημα της νυκτός 12-13ην Δ/βρίου επεκράτησεν ηρεμία.

9η ημέρα επιχειρήσεων 13-12-1944
Καθ’ όλην την ημέραν εβλήθημεν διά 20 και πλέον βλημάτων πυροβολικού και όλμων των 81 χιλιοστών εκ της κατευθύνσεως Νεκροταφείου. Ομοίως βαλλόμεθα διά πυρών Πεζικού παρενοχλήσεως.

10η ημέρα επιχειρήσεων 14-12-1944.-
Ώρα 7η. Διεκόπη η ύδρευσις του Καταστήματος. Καθ’ όλην την ημέραν ο εχθρός κάμνει βολήν παρενοχλήσεως διά πυρών Πεζικού.

11η ημέρα επιχειρήσεων 15-12-1944
Εγένετο ανασυγκρότησις και σύμπτυξις του Συν/γματος από 10 Λόχους εις 3 διά την ευκολωτέραν διοίκησιν εις τας επιχειρήσεις.
Εγένετο επιχείρησις εκκαθαρίσεως μετά Αγγλικών Τμημάτων και ημετέρων 30 οπλιτών υπό Αξ/κόν της περιοχής από οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου μέχρι Κουκακίου από 10ης ώρας μέχρι της 15ης. Συνελήφθησαν 100 και πλέον Ελασίται ένοπλοι εις περιοχήν Γαργαρέτας 7 αυτόματα, οπλοπολυβόλα και πολλά τυφέκια. Ομοίως εγένετο επιχείρησις εκκαθαρίσεως από 16ης μέχρι 17ης ώρας εις οδόν Μακρή πλησίον του πρώτου Φυλακείου μας παρά δυνάμεως 15 ανδρών μετά του άρματος συλληφθέντος ενός ενόπλου ελασίτου.
Ώρα 16η. Εβλήθημεν διά 10 βολών πυροβολικού ή όλμων εκ της κατευθύνσεως Νεκροταφείου.
Κατά την νύκτα της 15-16ην Δεκμβρίου επεκράτησεν ηρεμία.
Ηθικόν ανδρών. Εξακολουθεί ακμαίον.

Το Σύνταγμα ενισχύθη δι’ 1 Αντ/ρχου Πεζικού, 2 Ταγ/ρχων Πεζικού, Πυροβολικού και 2 Ανθ/γών Πυροβολικού και Ιππικού και ενός ιατρού χειρούργου.
Ομοίως ενισχύθημεν και διά 4 Ταγματαρχών Χωροφυλακής.-
Η δύναμις του Συντάγματος κατά την πρώτην ημέραν της επιθέσεως ανήρχετο εις 85 Αξ/κούς και Ανθ/στάς και εις 395 οπλίτας. Επίσης υπήρχον προσκεκολλημένοι εις την δύναμίν του 3 Αξ/κοί και 34 οπλίται των διαλυθεισών Υπηρεσιών Χωρ/κής Χαλανδρίου και Ψυχικού, ως και 12 Αξ/κοί διαφόρων Όπλων του Στρατεύματος.

Το Σύνταγμα διέθετε τα εξής είδη οπλισμού και πυρομαχικών.
289 τυφέκια μετά 11.200 φυσιγγίων, 3 ατομικούς όλμους μετά 30 βλημάτων και 5 προωθητικών φυσιγγίων αυτών, 3 οπλοπολυβόλα Μπρέντα μετά 1000 φυσιγγίων, 11 οπλοπολυβόλα Στεν μετά 150 φυσιγγίων, 1 οπλοπολυβόλον Μπερέτα μετά 600 φυσιγγίων, 2 πυροβόλα των 37 μετα 400 βλημάτων αυτών, 45 διατρητικών και 270 εκκρηκτικών, 1 άρμα των 3 πολυβόλων.

Κατά τας ανωτέρω επιχειρήσεις το Συν/γμα έσχε τας εξής απωλείας.
Νεκροί Αξ/κοί 1, οπλίται 20, τραυματίαι Αξ/κοί και Ανθ/σταί 17, οπλίται 42, εξαφανισθέντες Αξ/κοί και Ανθ/σταί 5, οπλίται 36.
Επίσης εφονεύθη 1 Άγγλος στρατιώτης και ετραυματίσθησαν 3 Αξ/κοί και Ανθ/σταί του Στρατεύματος και 2 οπλίται.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ                               Διά την αντιγραφήν
Ι) Υπουργείον Εσωτερικών   Το Τμήμα Ασφαλείας
2) Γενικόν Επιτελείον Στρατού                                  Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
Συνταγματάρχης

Advertisements