Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/17 Δεκ 1944 1800


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρου.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  17.12.44  ώρα 1800.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ήσυχος. Μικρά δράσιν όλμων και πολυβόλων αμφοτέρωθεν.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Περιοχή 2ας Ταξ/χίας Αεραγη-μάτων. Ο εχθρός έβαλε δι’ όλμων την Χωροφυλακήν εις ΣΧΟΛΕΙΟΝ Χωρ/κής Γουδί (412457). Τεθωρακισμένη αναγνωριστική περιπολία εις περιοχήν (4345) συνήντησε νάρκας. Αναμένονται πληροφορίαι.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Ημέτεροι όλμοι έβαλον κατά Αποθήκης Τροφίμων (329426) και κατά θέσεων εχθρικών όλμων Μοσχάτου (329426) Βορ. παρυφής Νεκροταφείου (381431) ως επίσης κατά θέσεως πολυβόλου Γέφ. Ιλισσού (παρά Φίξ) (373432). Κίνησις εις ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ απαγορεύεται υπό Τάγματος Αεραγημάτων μέχρι νεωτέρας διαταγής. Εβλήθησαν πολλαί εχθρικαί θέσεις εις ΑΘΗΝΑΣ Αθηνάς -Ερμού (37074454). Ιδιωτική πηγή αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ υπονομεύει οδόν ΜΠΕΝΑΚΗ εις Λένορμαν (363456) και Κων/πόλεως (364457). Περιοχή 23ης Τεθωρακ. Ταξ/χίας. Ιδιώτης αναφέρει παρουσίαν 2 πυροβόλων εις κοιμητήριον ΑΪ ΒΑΣΣΕΙΛΙΟΣ Περιστέρι (337493) και 2 πυροβόλα πλησίον ΑΪ ΤΡΙΑΔΟΣ εις Νοτ. Παρυφή Περιστέρι (343477).

4.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Φορτηγόν πυρομαχικών ανετινάχθη εις κτίριον ΝΑ Λόφου Σικελίας αρ.70 (17100Β). Δεν παρετηρήθησαν πυροβόλα εις αναγνωριστικάς πτήσεις την πρωΐαν της 17.12.44 αλλά επετέθημεν επιτυχώς κατά δύο Φορτηγών αυτοκινήτων και σιδηροδρομικών βαγονίων.

5.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Αναφερθείσαι εις δελτία πληροφοριών της ΑΡΚΦΟΡΣ. Ημέτεραι: Ουδεμία. Εχθρικαί: 9 περιλαμβανομένων 2 νεκρών.