Απόσπασμα εφ. Η ΕΛΛΑΣ, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/17 Δεκ 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ κατωτέρω αποσπάσματα εκ της επισήμως εκδιδομένης Εφημερίδος «Η ΕΛΛΑΣ».-

Σ.Δ. τη 17η Δεκεμβρίου 1944
Ο

Τ α ξ ί α ρ χ ο ς
Διά την ακρίβειαν                         ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Το                                                             Συντ/ρχης Πεζικ.
ΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.

—————————————-

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

Τελευταίως παρατηρείται μεγίστη αυτονομιστική δραστηριότης εις την περιοχήν Μοναστηρίου – Φλωρίνης – Καστορίας – Εδέσσης. Η αυτονομιστική αυτή κίνησις έχει καταφανή προδοτικόν χαρακτήρα. Το σύμβολον των αυτονομιστών είναι ερυθρά σημεία με κίτρινον αστέρα εις κύκλον. Το ΕΑΜ διακηρύσσει ότι αγωνίζεται διά την δημιουργίαν Σλαϋομακεδονικού Κράτους. Διάφορα ξένα στοιχεία εισδύσαντα από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, ξένα προς το ακμαίον Ελληνικόν φρόνημα, διά τρομοκρατικών και βιαίων μέτρων, εκβιάζουν τους Ελληνικούς πληθυσμούς και τους απογορεύουν με βαρυτάτας ποινάς, να ομιλούν ή να εκδηλώνονται υπέρ της Συμμάχου μας Αγγλίας. Όλοι οι λόγοι εκφωνούνται Βουλγαριστί. Το Ελληνικόν στοιχείον γενικώς υφίσταται πρωτοφανείς πιέσεις και διώξεις από τους τρομοκράτας.

Εις την ΕΔΕΣΣΑΝ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ, αφίχθησαν και κυκλοφορούν προκλητικώτατα εν στολή πολλοί Βούλγαροι Αξιωματικοί. Χαρακτηριστικόν γεγονός της αυτονομιστικής προπαγάνδας των Εαμικών, είναι και η αποσταλείσα επιστολή της περιφερειακής Επιτροπής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΛΔ προς την Κεντρικήν Επιτροπήν της εν Αθήναις ΕΛΔ ομιλούσα διά την συνεργασίαν των αριστερών ομάδων, διά την αυτονόμησιν.

Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών διά το σκοτεινόν και προδοτικόν έργον μερικών αθλίων υποκειμένων οι οποίοι υπηρετούν εις την Βουλγαρικήν προπαγάνδα εις την περιφέρειαν Φλωρίνης και οργάνων του ΕΑΜ.

Άπασαι αι πολιτικαί και στρατιωτικαί εξουσίαι της Μακεδονίας ευρίσκονται από της απελευθερώσεως εις χείρας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ασκούμεναι απροκαλύπτως και με όλα τα τρομοκρατικά και εγκληματικά μέσα εντός των Κομμουνιστικών πλαισίων. Η πολιτική κατεύθυνσις είναι σαφώς αντιαγγλική.

Εις την Θεσσαλονίκην ως και εις άλλα πόλεις έλαβον χώραν διαδηλώσεις με συνθήματα και αξιώσεις, να παύσουν να ενδιαφέρωνται οι ΄Αγγλοι διά την Ελλάδα και να μη επεμβαίνουν.

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΦΩΠΛΙΣΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΣΙΑΣΤΑΣ

Ο αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως εις τας νήσους Αιγαίου κ. Μπουρδάρας απέστειλε προς την Κυβέρνησιν τα κάτωθι τηλεγραφήματα.

Ο Νομάρχης Σάμου τηλεγραφεί ότι, ένοπλος ο πληθυσμός των χωρίων Μυτηλινών, Χώρας, Κοκαρίου και των γειτονικών χωρίων την ενδεκάτην τρεχ. αφώπλισε τμήματα του ΕΛΑΣ. Εις το χωρίον Κοκάρι επίσης ο λαός κατόπιν συγκρούσεως αφώπλισε το ΕΛΑΣ. Υπάρχουν έξ νεκροί και δεκαπέντε τραυματίαι  εκ του ΕΛΑΣ. Κατόπιν των ανωτέρω άπας ο στρατός του ΕΛΑΣ Σάμου κατέθεσεν τα όπλα διαλυθείς.

Η τάξις απεκατεστάθη. Ελάχιστοι αντάρται κατέφυγον εις τα όρη. Τα εξεγερθέντα ένοπλα λαϊκά τμήματα πειθαρχούν απολύτως εις την Κυβέρνησιν.

Διετάχθη ο Νομάρχης και Στρ. Διοικητής να λάβωσι όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς τήρησιν της τάξεως και αποφυγήν περαιτέρω αιματοχυσίας, χρησιμοποιούντες προς τούτο την Χωροφυλακήν επανδρούντες τα κενά ταύτης διά προσκλήσεως άνευ θητείας Χωροφυλάκων εκ της κλάσεως 1935.