Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΕΓ/16 Δεκ 1944


Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙ                                      Πληροφορίαι 16-12-44 ώρα 1830

1.-    Κατ’ πληροφορίας εκ Καλλιθέας η μεγαλυτέρα δύναμις Ελασιτών ευρίσκεται συγκεντρωμένη εις αμαξοστάσιον Καλλιθέας, όπου ευρίσκονται ήδη συγκεντρωμένοι τρεις λόχοι. Προ τινων ημερών ευρίσκοντο εκεί οκτώ λόχοι. Οι ελλείποντες ήδη πέντε λέγεται ότι απεδεκατίσθησαν εις μάχας παρά την Ακρόπολιν και το μνημείον Φιλοπάππου.

2.-    Μικρά δύναμις ευρίσκεται εισέτι εις ΕΛΒΙΕΛΑ.

Γενικώς το ηθικόν των ανδρών είναι λίαν καταπεπτωκός, ομολογούν ότι θα εδραπέτευον αν δεν εφοβούντο ότι θα τους σφάξουν οι αρχηγοί των. Στερούνται πυρομαχικών και τροφίμων. Χθες εις Αρδητό οι ελασίται υπέστησαν σοβαράς απωλείας αναγκασθέντες ν’ αποσύρουν τας δυνάμεις των προς Μετζ. Εκ των δύο πυροβόλων άτινα ευρίσκοντο επί του Αρδητού το έν κατεστράφη, και το έτερον απεσύρθη εις ύψωμα όπισθεν νεκροταφείου. Μεταξύ των ανδρών οίτινες ήσαν εις Αρδητόν εθεάθησαν και άνδρες του 6ου Συν/τος Κορίνθου. Και αυτοί παραπονούνται δι’ έλειψιν τροφίμων και πυρομαχικών. Όπισθεν του εργοστασίου Φιξ εσημειώθησαν νεοστί κατασκευασθέντα χαρακώματα.

Ο επί της κλινικής Μαγιάκου όλμος γωνία Ηπείρου και Μιχ. Βόδα, πιθανώς απεσύρθη.

3.-    Περί την 1230 αυτόπτης μάρτυς μας πληροφορεί ότι αντελήφθη όλμον βάλλοντα κατά του κέντρου Αθηνών εκ της θέσεως – εις το τέρμα της οδού Βουλγαροκτόνου ευθύς ως άρχεται το γυμνός μέρος του Στρέφι. Το υπ’ αριθ.63 αυτοκίνητον του ΔΕΣ εθεάθη επί σειράν ημερών διανέμον τας πρωινάς ώρας τέϊον και τροφάς εις τους σκοπούς του ΕΛΑΣ επί δρομολογίου Πλατεία Εξαρχείων – Ομόνοια – Βάθη – Αγ. Παύλος.

4.-    Κατά πληροφορίαν πληροφοριοδότου μας, εσπέρας της σήμερον εις Γαλάτσι παρετηρήθη συγκέντρωσις πεντακοσίων, περίπου ανδρών μεταξύ τούτων εθεάθησαν άνω των 100 Γερμανοί οίτινες ως λέγεται διεφώνησαν μετά των εκεί ελασιτών και ανεχώρησαν διά Κοκκινιάν λέγοντες ότι συνεννοούνται καλύτερον με τους εκεί ελασίτας και ότι εκεί είναι καλύτερον εξησφαλισμένοι.

5.-    Την εσπέραν της χθες οι ελασίται κατεσκεύασαν οδοφράγματα επί της οδού Κάνιγκος. Κατά την εκτέλεσιν των οδοφραγμάτων εθεάθη επιβλέπων Γερμανός.

Εις το Εργοστάσιον ΕΛΒΙΕΛΑ οι ελασίται έχουν συγκεντρωμένα υλικά και τρόφιμα.

6.     Κρατητήρια εις τα οποία φυλάσσονται οι συλλαμβανόμενοι Εθνικισταί είναι:

1.-   Γωνία Μενελάου και Δημοσθένους προς Καλλιθέαν.

2.-   Αγησιλάου 130 γήπεδον Πούλια.

Γωνία Πάριδος και Αμαζόνων εις Χαροκόπου έχει τοποθετηθή οδόφραγμα.

Advertisements