Επιστολή Βελουχιώτη προς Ζέρβα και απάντηση, 16 Δεκ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
3/40 Σύνταγμα Ευζώνων
Αριθ. 107.108

Κοινοποιούμεν κατωτέρω απευθυνθείσαν επιστολήν Άρη Βελουχιώτη προς τον Στρατηγόν ΖΕΡΒΑΝ και απάντησιν του Στρατηγού εις ταύτην προς γνώσιν.-
Σ.Δ 3/40 Συντάγματος 22/2/44
Ο
Διοικητής
Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε.Α.
ΑΓΟΡΟΣ Γ.
Αντ/χης
Ιππικού
Τ.Σ.Υ.
-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ


ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.1367

ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΖΕΡΒΑΝ
ΟΠΟΥ
Καίτοι δεν αποτελώ μέλος της αντιπροσωπείας του ΕΛΑΣ ήτις διαπραγματεύεται τα ζωτικώτερα της Ελλάδος ζητήματα μεταξύ της υμετέρας αντιπροσωπείας και εκείνης της φίλης ΕΚΚΑ εν τούτοις, προκληθείς και παρακληθείς από τον κ. Κομνηνόν Πυρομάγλου, έχω την τιμήν να δηλώσω τα κάτωθι :
α) Δεν έχω ουδεμίαν αντίρρησιν να συναντηθώμεν προσωπικώς. Τούτο όμως είναι ζήτημα της Κ.Ε του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και εξαρτάται απολύτως από αυτήν. Δυνατόν, κατά συνέπειαν, να πραγματοποιηθή μόνον κατόπιν εγκρίσεώς της.
β) Απαραίτητος προϋπόθεσις και της συναντήσεως αυτής και πάσης άλλης συζητήσεως και ενεργείας είναι η λήψις, από τας ενταύθα συσκεπτομένας αντιπροσωπείας, της αποφάσεως περί πλήρους ενοποιήσεως των ενόπλων δυνάμεων όλων των Οργανώσεων (ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ) και της ενιαίας Διοικήσεως από του ανωτάτου ως και του κατωτάτου κλιμακίου μέχρι και της ομάδος μάχης συμπεριλαμβανομένης, εντός τακτής προθεσμίας, ουχί μεγαλυτέρας των 15 ημερών.-
γ) Ζήτημα ΄΄Νικητών΄΄ και ΄΄ Ηττημένων΄΄ δεν υφίσταται. Αι Οργανώσεις θα συζητήσουν και θα ενοποιήσουν απολύτως τας δυνάμεις των ως απολύτως ίσαι, αδελφικώς και διά το συμφέρον της Πατρίδος και μόνον.-
δ) Τα ζητήματα των διοικήσεων των ενιαίων μονάδων του ενιαίου Εθνικού Στρατού και τα συμπαρομαρτούντα αυτoίς τεχνικά ζητήματα θα λυθούν εν τη προόδω των συζητήσεων διά της εξευρέσεως των καταλλήλων προσώπων.
ε) Τυχόν αποτυχία της καταβαλλομένης προσπαθείας διά των σημερινών διαπραγματεύσεων είναι φανερόν ότι θα έχη ολεθρίας συνεπείας διά τον όλον Εθνικόν Αγώνα. Όμως μετά τις προτάσεις της Κ.Ε μας και του Γενικού μας Στρατηγείου. Μετά τας εδώ συζητήσεις και της αποστολής του παρόντος εις υμάς είναι επίσης και ηλίου φαεινότερον ότι η τεραστία ευθύνη απέναντι του Λαού μας και της Ιστορίας διά την αποτυχίαν αυτήν θα βαρύνη απολύτως υμάς.
στ) Εμφορούμαι υπό αγαθού πνεύματος και πιστεύω ότι είναι πραγματοποιήσιμα τα ανωτέρω. Εύχομαι να διέπη και υμάς το αυτό πνεύμα και ο αυτός πόθος.
Μυρόφυλλον τη 16/2/44
Πρόθυμος

Άρης Βελουχιώτης

Πατριώτην Άρην Βελουχιώτην
Ο Π Ο Υ
Απαντών εις την από 16ην τρέχοντος επιστολής σας ληφθείσαν χθές μεταμεσημβρίαν.-
Ι. Η συνάντησίς μας θα είχε ως σκοπόν την εξέτασιν των υπαρχουσών διαφορών με την ελπίδα ότι μια προσωπική επαφή ηδύνατο να έχη ως αποτέλεσμα, την επίτευξιν συμφωνίας επί των επιμάχων θεμάτων. Συνεπώς, παρακαλούμεν εφ’ όσον η συνάντησις αύτη εξαρτάται από την απόφασιν της Κ.Ε. ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ότι θα ηδύνασθε να ζητήσετε την έγκρισιν ταύτην.-
ΙΙ. Διά της συζητήσεως διά την προσωπικήν συνάντησιν θα προσπαθήσωμεν να ανεύρομεν τρόπον ρυθμίσεως του επιμάχου θέματος ενοποιήσεως των ενόπλων δυνάμεων, εφ’ όσον τούτο δεν καταστή δυνατόν να ρυθμισθή υπό των αντιπροσωπιών μας.-
ΙΙΙ. Η σύσκεψις των αντιπροσωπιών μας, έλαβε χώραν δυστυχώς, ύστερα από 140 ημερών εμφύλιον πόλεμον και εις ώραν καθ’ ην ο επιρεασμός εκ της τελευταίας επιτυχούς, κατά ένα τρόπον, ενεργείας σας, ήσκησεν νοσηράν, κατά την γνώμην μας, επίδρασιν και ηύξησεν τόσον τας απαιτήσεις σας, ώστε να μη είμεθα μακράν της ελευθερίας, όταν λέγωμεν ότι παρουσιάζομεν το φαινόμενον ΄΄Νικητών΄΄ και ΄΄ηττημένων΄΄.
΄΄Νικητών΄΄ ζητούντων να επιβάλουν τας θελήσεις των καταθλιπτικώ και ταπεινωτικώ τω τρόπω εις τους ηττημένους΄΄.
Αύτη ακριβώς η αρρωστημένη αντίληψις είναι αφορμή η οποία εδημιούργησε την βαρείαν ατμόσφαιραν, ήτις πιθανώς να μας εξωθήση εις την απόφασιν της συνεχίσεως του καταστρεπτικού και ολεθρίου εμφυλίου σπαραγμού.