Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/16 Δεκ 1944 2000


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρου.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  16.12.44  ώρα 2000.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ήσυχος εξαιρέσει μερικών πυρών όλμων και οβίδων.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Κατάστασις αμετάβλητος. Περιοχή Στρατηγείου Ταξ/χίας εβλήθη δι’ όλμων εκ (445465). Άρματα μετά πεζικού εξεκαθάρισαν εχθρικήν αντίστασιν εις Συνοικ. Συγγρού (396436) και μεταξύ Τουρκοβουνίων και Λεωφόρου Κηφισσίας (407467).

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αξ/κός Σύνδεσμος αστυνομίας αναφέρει ότι Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ εις περιοχή Τριών Γεφυρών Εργοστάσια Χημικών Προϊόντων-Οίνων κ.λ.π. κτιρίου 157 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ επίσης 211 και 159 χρησιμοποιείται διά στέγασιν εξεχόντων πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών. Γνωρίζεται ότι έν α/αεροπορικόν πυροβόλον καλύπτει τα εν λόγω κτίρια. 2 πολυβόλα αναφέρονται εις διασταύρωσιν οδών ΣΥΓΓΡΟΥ και ΒΟΥΡΒΑΧΙ (374435). Αναφέρονται νάρκαι εις καμπήν οδού ΜΑΥΡΟΜΑΤΕΩΝ (378465). 2 νάρκαι είναι κεκαλυμμέναι με λίθους και άμμον εις πεζοδρόμιον 2 και 4 οδού ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ (381468) επίσης κάτωθεν οδοφράγματος εις διασταύρωσιν οδών ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ και ΖΑΪΜΗ (378456). 23η Τεθωρακ. Ταξ/χία αναφέρει ότι διμοιρία 11 KRRC εβλήθη υπό πυροβόλων των 75 χιλστ εις γέφυραν FIX(Νοτίως) (367428). Τα συνεργεία της Ταξ/χίας εβλήθησαν επίσης διά οβίδων και όλμων. Ιδιώτης αναφέρει επικείμενην επίθεσιν εις την περιοχήν αυτήν. Εχθρικά πολυβόλα έβαλον κατά κτιρίων ΖΑΠΕΙΟΥ εξ Αρδηττού (380437). Του 40ου Συντ/τος Άρματα αντεκατέστησαν τους 2 ΚΙΓΚΣ εις περιοχήν στρατώνων παραπηγμάτων πεζικού (395448). Παρατηρήθησαν βολαί όλμων εκ ΒΟΡΕΙΟΥ πλευράς ΛΟΦΟΥ ΣΤΡΕΦΙ. Η περιοχή επολυβολήθη υπό της ΡΑΦ την 1520 ώραν. Παρετηρήθησαν εχθρικά οχήματα εισερχόμενα εις μέγα εργοστάσιον (3174730). Ιδιώτης αναφέρει παρουσίαν 10 ανδρών του εχθρού εις παραπλεύρως  κτίριον Αρχή Λεωφόρου Συγγρού του αρ.168 βάλοντας κατά διερχομένων οχημάτων. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χία Αεραγημάτων αναφέρει παρουσίαν ναρκών ΤΕΛΛΕΡ εις  Γωνία οδού Πειραιώς – Σοφοκλέους (368451) και μικρόν οδόφραγμα εις Περ. Κεραμεικού (359445). Εβλήθη στόχος  υπό του πυρ/κού διά Γ΄Λόχον επιτυχώς. Εχθρικαί απώλειαι 8 νεκροί 10 τραυματίαι. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και άλλα μετακομίζουν άλευρον εξ υποστέγων Νο 6 περιοχή Μοσχάτου (328424). Ιδιώτης αναφέρει Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εις Τρεις Ιεράρχας (Κατ. Πετράλωνα) (358439). 5ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι περιοχή εκκαθαρισθείσα την 15.12.44 ανεκατελήφθη υπό του εχθρού. Εισιγήθη υπό  τεθωρακ. αυτοκιν. πολυβόλον περιοχ. Μακρυγιάννη (37504351). 2 Λιποτάκται του ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι αναμένεται την νύκτα δύναμις εκ 2000 έως 3600 να επιτεθή κατά του κτιρίου 87 Συν/μα Χωρ/κής. Στρατηγείον Τάγματος εβλήθη δι’ οβίδων. Πολλαί εχθρικαί απώλειαι. ΄Ολμοι έβαλον κατά στόχου εις Περιοχ. Νεκροταφείου (38004325). 6ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι άρμα κατέστρεψε οδόφραγμα εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Προσπάθεια του ΕΛΑΣ ίνα ανατινάξη κινηματογράφον μεταξύ των Ξενοδοχείων ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ και ΠΑΝΘΕΟΝ εις Πλατείαν ΟΜΟΝΟΙΑΣ απέτυχε. Το πυροδοτικόν σχοινίον δεν ελειτούργησε. Τα εκκρηκτικά ευρέθησαν και περισυνελέγησαν. 2 άνδρες ελλείπουν  εκ θέσεως εις κινηματογράφον. Υπονομευταί του ΕΛΑΣ ανετίναξαν οδόν εις περιοχή Πλάκας (37234420). Συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις περιοχή Αγ. Γεωργίου Καρύτση (Εδουάρδου Λω) (37654460). Είς Λόχος εξεκαθάρισε περιοχήν ΝΟΤΙΩΣ του 146 Βαρβάκειον εις ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. Δεν υπέστη απωλείας. 7 ύποπτοι κρατούνται. 64η Πυροβολαρχία ΑΒΕΡΩΦ αναφέρει βολάς δι’ όλμων επί και πέριξ της φυλακής. Εις εχθρικάς χείρας ΠΕΪ ΜΠΟΥΚ υπ’ αρ. 4698217 Σκαπανέως ΣΚΟΛΙΚ Ε. δύο αντίγραφα. Εχρησιμοποιήθη κανονικόν φυσίγγιον 303 αφού κατεσκευάσθησαν επ’ αυτού 4 οπαί. Είς εχθρός επληγώθη υπό του εν λόγω φυσιγγίου. Το ήμισυ του προσώπου του απεσπάθη. Ιδιώτης αναφέρει πυροβόλον πλησίον εκκλησίας περιοχή Δουργούτη (378423).

4.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 15.12.44. 1 ΣΠΙΤΦΑΪΡ εκτελών αναγνωριστικήν πτήσιν διά πυροβόλα νομίζει ότι παρετήρησε βολή των 20 χιλστ εκ κτιρίου 148 Εθν. Θεάτρου (371450). Λάμψεις εκκρήξεως εις Γεννάδιο Σχολή (390446). 4 ΜΠΟΦΑΪΤΕΡΣ επολυβόλησαν σταθμόν Ραδιοφώνου του ΕΛΑΣ εις (355515). Παρετηρήθη επιτυχής βολή κατά κεραίας διά πυροβόλου. Σιδηροδρομική ατμομηχανή επολυβολήθη εις (238539). Πυρά πολυβόλων εκ (224530). Πυρά 20 χιλστ εξ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 16.12.44. 1 ΣΠΙΤΦΑΪΡ εκτελών πτήσιν αναγνωρίσεως ΚΟΡΙΝΘΟΥ –  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ αναφέρει ότι παρετήρησε κομμένους τηλεφωνικούς στύλους εις περιοχήν (6343). Εις (D.5320) 2 άνδρες ετοποθέτουν δένδρα εγκαρσίως σιδηροδρομικής γραμμής. Εις (D.4602) νέα ορύγματα. ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΙΣ ησυχία. 4 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ επολυβόλησε όλμους εις ΛΟΦΟΝ ΣΤΡΕΦΙ. Δεν παρετηρήθησαν όλμοι. 1 ΣΠΙΤΦΑΪΡ εξετέλεσε πτήσιν αναγνωρίσεως πυροβόλων. Εκρήξεις εις Καισαριανή (407435). Πιθανώς να κρύπτεται πυροβόλον. Εις Ανατολ. Καισαριανής (410435) δύο θέσεις πολυβόλων. Εις κορυφήν λόφου (4343) ανεφέρθησαν 100 άνδρες. 1 ΟΥΕΛΙΓΚΤΟΝ εβομβάρδισε 2 μίλια ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. Μία βόμβα έπεσε επί της διασταυρώσεως οδού και σιδηροδρομικής γραμμής εις  (239540) και μία εις παραπλεύρως υπόστεγον. ΣΠΙΤΦΑΪΡ ανεγνώρισε ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΛΑΜΙΑΝ – ΒΟΛΟΝ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ. Οδόφραγμα εις (Ε.4647). Ουδέν άλλο αξιοσημείωτον.