Σχέδιο συναγερμού και αμύνης, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/16 Δεκ 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 534

ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΗΣ

Ι.-    ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗ
α.-   Εξωτερικόν όριον.
Στρατώνες Ορειβ. Πυρ/κού – Στρατώνες Πεδινού Πυρ/κού – Σχολείον Γυμναστικής – Σχολείον Χωροφυλακής – Ερυθρός Σταυρός – Στρατώνες Ιππικού – Συγκρότημα κτιρίων ανατολικής επαύλεως Θών – Κρατικόν Νοσοκομείον και τοιούτον κρυοπαγημάτων – Πρακτικόν Λύκειον (παρά Νοσοκομείον ΄Ελενας) – Πολυκατοικία (παρά Β.Α. άκραν Λυκαβηττού)- Στρατώνες 1ου Συντ/τος Πεζικού (΄Αγγλοι)- 1ον Στρατιωτικόν Νοσοκομείον – Εφορεία – Νοσοκομείον και Λόφος Συγγρού – Αντέρεισμα Κουπονίων – Αλεποβούνι – Νεκροταφείον Ζωγράφου – Μεξικάνα – Ανατολική πλευρά Στρατώνων Ταξιαρχίας.
β.-   Εσωτερικόν όριον.
Δύο πολυβολεία υδραγωγείον και πολυβολεία μανδροτείχου Στρατώνων -κατεχόμενα υπό Μονάδων κτίρια Στρατώνων.

ΙΙ.-   ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α.-   Μονάδων εξωτερικού ορίου:
1.-   Άμυνα των θέσεών των άνευ ιδέας υποχωρήσεως. Τα επί κτιρίων ευρισκόμενα τμήματα δέον να έχωσι οργανώσει ταύτα ώστε να δύνανται ν’ αμυνθώσι έστω και κυκλούμενα.
Τα τοιαύτα σημεία στηρίγματος δέον να πλαγιοφυλάσσωνται αμοιβαίως. Εις τα ούτω τυχόν κυκλούμενα τμήματα θα επεμβαίνη η Ταξιαρχία διά τεθωρακισμένων μέσων προς απελευθέρωσιν.
2.-   Θα επιτηρώσι ημέραν και νύκτα την περιοχήν των και θα προβαίνωσι εις  τον αφοπλισμόν των οπλοφορούντων.
3.-   Θα μελετήσωσι ενεργείας διά την εκκαθάρισιν των περί αυτών κατεχομένων υπό του εχθρού ζωνών.
β.-   Μονάδων εσωτερικού ορίου(Στρατώνων Ταξιαρχίας)                     1.-        Ως κυρία γραμμή αντιστάσεως καθορίζεται η γραμμή του μανδροτείχου με τα επ’ αυτής πολυβολεία και τα δύο πολυβολεία των υδραγωγείων.
-Την άμυναν της γραμμής ταύτης έχει αναλάβει το Σύνταγμα Πυρ/κού, όπερ κατέχει ήδη 10 πολυβολεία αριθμούμενα από της κυρίας θύρας προς Ανατολάς. Εκάστη των τεσσάρων πλευρών του Στρατοπέδου ν’ ανατεθή εις ένα Δ/την Πυροβολαρχίας, υπεύθυνον διά την άμυναν της πλευράς του.
-Εν περιπτώσει συναγερμού τα φυλάκια 3, 4, 5 και 6 της ανατολικής πλευράς θα διπλασιασθώσι, ώστε να καταστή απρόσβλητος η κατεύθυνσις από ανατολών και η τοιαύτη από Β.Α.-
-Θα αποστείλη δύναμιν 12-15 ανδρών εις κτίριον καφενείου οπλιτών, δι’ ενίσχυσιν της εξ ανατολών κατευθύνσεως.
-Η υπόλοιπος δύναμις θα κατέχη τα κτίρια της με δυνατότητα εκτελέσεως υπερκειμένων πυρών προς Β.Α. και ενισχύσεως της δυνάμεως των φυλακίων.
2.-   Το 1ον Τάγμα να διαθέση μίαν διμοιρίαν εις τα δύο κτίρια 2ου Τάγματος και το ανατολικόν του 3ου τοιούτου, ως υπεδείχθη επί τόπου. Ένα ολμίσκον με φωτιστικά βλήματα εις το φυλάκιον ανατολικής θύρας διά την εκτέλεσιν φωτιστικών βολών προς Α και Β/Α.
-Μίαν ομάδα με οπλοπολυβόλον και ολμίσκον με φωτιστικά βλήματα εις το αναρρωτήριον.
Τα δύο πολυβόλα επί της ταράτσας του Τάγματος ως έχουν σήμερον με  κυρίαν αποστολήν προς Α και Β.Α.
-Η υπόλοιπος δύναμις του Τάγματος εν εφεδρεία εντός των κτιρίων του Τάγματος, άτινα θα εξασφαλίζη.
-Οι όλμοι θα συγκεντρώνουν τα πυρά των προς την κατεύθυνσιν προσβολής και ιδία την Β.Α. και ανατολικήν τοιαύτην.
3.-   Οι Λόχοι Διοικήσεως 2ου και 3ου Ταγμάτων θα εξασφαλίζωσι τελείως τα κτίριά των.
4.-   Οι Λόχοι Δ/σεως και Διαβιβάσεως θα εξασφαλίζωσι μερίμνη του Ταγ/ρχου Μανιάτη το κτίριόν των.
5.-   Το Χειρουργείον θα εξασφαλίζη τα κτίριά του και θα εγκαταστήση φυλάκιον 5 ανδρών με δύο Στέν εις την παρά τα μαγειρεία του υποδειχθείσαν θέσιν.
6.-   Το κτίριον Λέσχης Αξ/κών εξασφαλισθήσεται διά όμαδος με οπλ/λον της Διμοιρίας Προστασίας και της υπό της Λέσχης Ζερβουδάκη δυνάμεως.
7.-   Το Διοικητήριον εξασφαλισθήσεται υπό της υπολοίπου Διμοιρίας Προστασίας και Στρατονομίας, υπό την Διοίκησιν του Ανθ/γού Αλέπη.
8.-   Τα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα θα καταλάβωσι θέσεις εις το εσωτερικόν της ανατολικής και Β.Α. πλευράς του μανδροτείχου δι’ εκτέλεσιν πυρών προς Β.Α. και ανατολάς. Αι θέσεις των και αι περιοχαί βολής υπεδείχθησαν επί τόπου.

ΙΙΙ.-  Εκτός των τμημάτων Πυρ/κού και του 1ου Τάγματος, τα οποία θα εκτελέσουν τους καθορισθέντας φραγμούς των, ουδέν άλλο τμήμα εντός των κτιρίων θα εκτελή πυρά ειμή μόνον εν εσχάτη ανάγκη αμύνης του κτιρίου των . Όλοι δέον να είναι κεκαλυμμένοι εντός των κτιρίων των και να επιτηρώσι τας εισόδους και τα παράθυρα.

ΙV.-  Το σύνθημα συναγερμού δοθήσεται διά δύο σαλπιγκτών από του Διοικητήριου της Ταξιαρχίας τη Διαταγή του Δ/του Διμοιρίας Προστασίας και τη εγκρίσει της Ταξιαρχίας και διά τηλεφώνου.

ΙV.-  Με το σύνθημα του συναγερμού άπαντα τα τμήματα με πλήρη εξάρτησιν και οπλισμόν θα ευρίσκωνται εις τας θέσεις των με πλήρη πειθαρχίαν και ιδία πυρός τοιαύτην.
VI.-  Υπό τύπου ασκήσεων άπαντα τα τμήματα εφαρμόσωσι το σχέδιον συναγερμού, ώστε εν περιπτώσει ανάγκης άπαντες να καταλάβωσι τας θέσεις των ταχύτατα και με απόλυτον πειθαρχίαν.

Αθήναι τη 16η Δεκεμβρίου 1944
Ο
Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Διά την ακρίβειαν                                Συντ/ρχης
Το
ΙΙΙον Γραφείον                                                  ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Τ.Σ.Υ.                                              Πίνακος Γ.

Advertisements