Λειτουργία υπηρεσιών πληροφοριών, ΕΔΕΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/15 Δεκ 1944


Επείγουσα
Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε. ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦ.ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΙΙ.882

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ.22276/10/12/44 Διαταγήν Γενικού Αρχηγείου και εντέλλομαι όπως οι Αξ/κοί πληροφοριών Συν/των και Ταγμάτων συμμορφωθώσιν πλήρως προς ταύτην.
Εφεξης αι συγκεντρούμεναι πληροφορίαι ελέγχονται και επεξεργάζονται παρά των Αξ/κών πληροφοριών και ακολούθως υποβάλονται εις την Μεραρχίαν ακριβείς και θετικαί.
Τα Συντάγματα και Ανεξάρτητον Τάγμα Ανατολικής – Κράψης να υποβάλωσωσιν εις την Μεραρχίαν ανά 10ήμερον αρχής γενομένης από της 20ης τρέχοντος ακριβή σύνθεσιν Πληροφοριών και Διάταξιν της στιγμής του εχθρού.
Εις την Διάταξιν ν’ αναφέρωνται αι Μονάδες εις α ανήκουν τα Τμήματα του εχθρού “Λόχος, Τάγμα, Σύνταγμα κ.λ.π.”.
Εις την περίπτωσιν καθίσταται αδύνατος η εξακρίβωσις της Μονάδος εις ην ανήκει Τμήματι ν’ ανεγράφηται η φράσις “αγνώστου Μονάδος”
ΣΔΠ.15/12/1944
Ο Διοικητής της Μεραρχίας                        Διά την ακρίβειαν
Συν/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                       Το ΙΙΙον Γραφείον
Παραλήπται
Άπασαι Μονάδες
Βαρεία Ολμαρχία
Ουλαμός Πυροβολικού
Κοινοποίησις
Γραφείον ΙΙΙον


ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.22276

ΥΦ’όλων των Μονάδων καθημερινώς υποβάλλονται εις Γενικόν Αρχηγείον δελτία πληροφοριών περιλαμβάνονται πληροφορίας αυτουσίας όπως αυταί παρέχονται υπό των πρακτόρων ή των πληροφοριοδοτών ή των ταξιδιωτών.
Αι ούτω υποβαλλόμεναι πληροφορίαι ενίσου ακριβείας και θετικότητος φέρουν εις δύσκολον θέσιν, ως προς την εξαγωγήν ορθών συμεπρασμάτων, την υπηρεσίαν και επομένως συνεπάγονται αβεβαιότητα και σύγχυσιν ως προς τας δυνατότητας του εχθρού.
Προς άρσιν του ατόπου τούτου παρακαλώ όπως πάσα πληροφορία συγκεντρούνται υφύμων και επεξεργάζεται υπό του ΙΙΙον Γραφείου “να μελετάται, να συγκρίνηται προς τας υπάρχουσας, να εξετάζηται η τακτική πιθανότης του κ.λ.π.” και ………….. να υποβάληται ημίν.
Τέλος σύνθεσιν πληροφοριών δέον να υποβάλωσιν αι Μονάδες ανά δεκαήμερον, εις ην απαραιτήτως δέον να συμπεριλαμβάνεται πάντοτε η διάταξις της στιγμής του εχθρού.

Σ.Δ.Γεν.ΑΡχ.10/12/44
Ο Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ