Οργάνωση, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/15 Δεκ 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7940

ΔΙΑΤΑΓΗ

Διά την καλλιτέραν οργάνωσιν των εις την Ταξιαρχίαν διατεθέντων τμημάτων καθορίζω τα κάτωθι:
α.    Συγκρότημα Αντ/ρχου Γκίκα Σόλωνος.
1.-   Δυνάμεις υπό τας διαταγάς του:
-VI Τάγμα
-1/141 Λόχος
-Σχολείον Χωροφυλακής.
-Τμήματα στρατοπέδου Ορειβατικού Συντ/τος.

2.-   Αποστολή:
Η άμυνα των θέσεων Συντ/τος Ορειβ. Πυρ/κού, Στρατώνων Πεδ. Πυρ/κού, Σχολείον Χωροφυλακής και Γυμναστικής, Νοσοκομείον Παίδων.(Ερυθρού Σταυρού) Ιδιαιτέρα σημασία επί των Στρατώνων Ορειβατικού Πυρ/κού.
-Μελέτη και προπαρασκευή εκκαθαριστικής ενεργείας της περιοχής Γηροκωμείου και Αγίας Τριάδος μέχρι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

3.-   Σ.Δ/σεως του εις Στρατώνας Πεδ. Πυρ/κού ή κατά την κρίσιν του.

4.-   Ο Αντ/ρχης Γκίκας θα διοική το σχολείον Χωροφυλακής και θα εκδίδει διαταγάς εν ονόματι της Ταξιαρχίας.
Δύναται να προβή εις οιανδήποτε μεταβολήν κατά την κρίσιν του ιδία παντός Διοικητού όστις δεν ανταποκρίνεται εις τας παρούσας συνθήκας.
β.    -Συγκρότημα Αντ/ρχου Ιατρίδου.(Προσωρινώς).
1.-   Δυνάμεις υπό τας διαταγάς του:
-142 Τάγμα
141 Τάγμα (μείον 1ος Λόχος).

2.-   Αποστολή:
-Η εξασφάλισις της γραμμής Β.Α. άκρα Λυκαβηττού. Πολυκατοικίαι Κουντοθριώτη – Λύκειον (πλησίον Νοσοκομείου ΄Ελενας) – Νοσοκομείον κρυοπαγημάτων – Κρατικόν Νοσοκομείον – Έπαυλις Θών με κατεχόμενα πέριξ κτίρια.
-Η εκκαθάρισις του εσωτερικού της περιοχής ταύτης μέχρις οδού Αλεξάνδρας από τυχόν υπαρχούσας εχθρικάς νησίδας αντιστάσεως.
-Ο σύνδεσμος αριστερά με τα εις Στρατώνας 1ου Συντ/τος Πεζικού Άγγλικά τμήματα και δεξιά με τα εις Νοσοκομείον Παίδων τμήματα Συγκροτήματος Γκίκα.

3.    -Σταθμός Δ/σεως του Κρατικόν Νοσοκομείον.
γ.    -Την Διοίκησην του 142 Τάγματος θα διατηρήση ο Αντ/ρχης Γερογιάννης.

Αθήναι τη 15 Δεκεμβρίου 1944
Διά την ακρίβειαν                                                 Ο

Το                                                    Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
ΙΙΙον Γραφείον                               ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.

Τ.Σ.Υ.                                                       Συντ/ρχης

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Πίνακος Γ.
Αντ/ρχης Γκίκας
.//.   Ιατρίδης

Advertisements