Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/15 Οκτ 1944


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ                              Εν Αθήναις τη 15 Οκτωβρίου 1944
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.3063

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Υποβολή ειδικού δελτίου πληροφοριών»

Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμεν προσηρτημένως ειδικόν δελτίον πληροφοριών διά τα λαβόντα χώραν συμβάντα σήμερον ως και συμπληρωματικόν τοιούτον.-

Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας
Τ.Υ.
Α.Μ.ΕΒΕΡΤ
Αστυν. Δ/ντής Β΄


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944

1.     Εις την περιφέρειαν του ΙΔ΄ Αστυνομικού Τμήματος ανευρέθη το πτώμα του αναπήρου Μαστοράκη Γεωργίου ετών 36 εκ Κρήτης εφέδρου χωροφύλακος νοσηλευομένου εις το Νοσ/μείο Ερυθρός Σταυρός όστις προφανώς εφονεύθη παρ’ οπαδών του ΕΑΜ.
2.     Εις την περιφέρειαν του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος περί ώραν 11:30 από την οδόν Βαλαωρίτου ήρχετο τροχάδην και εν διαλύσει διαδήλωσις των ανδρών του 20ου Συντάγματος. Ταύτην ηκολούθη διαδήλωσις του ΕΑΜ. Οι άνδρες του 20ου Συν/τος εισήλθον εις το οίκημα ένθα στεγάζονται οδός Αμερικής 17, ο δε σκοπός πύλης ίνα αποτρέψη τυχόν επίθεσιν κατά του οικήματος επυροβόλησεν άπαξ εις τον αέρα. Έξωθι του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος παρέμειναν οι διαδηλωταί του ΕΑΜ φωνάζοντες ότι του 20ου συνέλαβον και εκράτησαν δύο άτομα του ΕΑΜ πράγμα όπερ δεν ήτο αληθές. Προς στιγμήν διεσαλεύθη η τάξις αλλά τη επεμβάσει των ανδρών του Τμήματος και κατόπιν διαταγής της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ η διαδήλωσις των Εαμιτών απήλθεν αποκατασταθείσης της τάξεως.
3.     Την 13:30΄ ώραν έμπροσθεν του ξενοδοχείου Μεγάλης Βρετανίας καθ’ ην στιγμήν διήρχετο διαδήλωσις του ΕΔΕΣ ομάς ενόπλων Εαμιτών επετέθη εναντίον ταύτης διότι ως έλεγεν επί κεφαλής ομάδος τινός του ΕΔΕΣ ήτο ο Παπαγεωργίου. Και εδώ η τάξις διεσαλεύθη προς στιγμήν αλλ’ απεκατεστάθη αμέσως τη επεμβάσει ενόπλου Αστυνομικής δυνάμεως.
4.     Περί ώραν 12 άνδρες του ΕΛΑΣ μεταβάντες εις το εργοστάσιον Δρακοπούλου Πατησίων 358 εζήτησαν την επίταξιν του εργοστασίου πλην όμως ο εργοστασιάρχης ηρνήθη. Επίσης έτεροι μετέβησαν εις την οδόν Ιακωβάτων εις σχολήν Παμμακαρίστου ένθα φυλάσσεται υπό δυνάμεως του ΙΣΤ΄ Αστυν. Τμήματος Γερμανικόν υλικόν και εζήτησαν την παράδοσιν εναποθηκευμένων 82 σάκων σίτου. Παρά την άρνησιν των αστυνομικών ο σίτος αφηρέθη υπό των ανδρών του ΕΛΑΣ.
5.     Περί ώραν 11ην όργανα της Εθνικής Πολιτοφυλακής συνέλαβον τα κάτωθι άτομα άτινα τη επεμβάσει αστυνομικών οργάνων προσήχθησαν και εκρατήθησαν εις το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα: 1) Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Σύμου ετών 18 κατοίκου οδού Πατησίων 67, 2) Κοτσάνη Μαρία του  Ευσταθίου ετών 18 οδός Ευτυχίου Καβαλιώτη 8,  3)  Ιατρόπουλος Στέφανος του Γεωργίου ετών 17 οδός Ανεξαγόρα αρ.8,  4) Ταλιώνης Ιάκωβος του Αντωνίου ετών 19 κάτοικος Καλλιθέας οδός Αριστείδου 136. Οι ανωτέρω είχον συλληφθή παρά των οργάνων της Εθνικής Πολιτοφυλακής κατηγορούμενοι ως προδόται και οδηγούντο διά τα τμήματα της Εθνικής Πολιτοφυλακής, τη επεμβάσει όμως των αστυνομικών προσήχθησαν εις το Α΄ Τμήμα. Έξωθι του Τμήματος συνεκεντρώθησαν ομάδες του ΕΛΑΣ και ηξίουν την παράδοσίν των. Απεμακρύνθησαν κατόπιν διαβεβαιώσεως ότι θα κρατηθούν και θα παραδοθούν εις την αρμόδιαν Αστυνομικήν Αρχήν. Συνελήφθη και πέμπτον άτομον εις οδόν Πετράκη το οποίον δεν επρόφθασαν ν’ απελευθερώσουν οι αστυνομικοί και δι’ αυτοκινήτου απήχθη προς Βύρωνα.
6.     Ως αναφέρει η Α΄ Αστυνομική Υποδιεύθυνσις η προκλητικότης των οπαδών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ προς δημιουργίαν επεισοδίων εις βάρος των φιλησύχων διαδηλωτών των Εθνικών, ήτο το γενικόν των σύνθημα. Πλείστα όσα επεισόδια προελήφθησαν διά καταλλήλου επεμβάσεως της Αστυνομικής δυνάμεως.
Παρ’ αυτή Αστυνόμος αντελήφθη τα εξής γεγονότα:  α) Παρά την είσοδον Ζαππείου διαδηλωταί του ΚΚΕ διέσπασαν την φάλαγγα των Εθν. οργανώσεων και έπτυον και εξύβριζον αυτάς διά των λέξεων «προδότες,  γκεσταπίτες,  άτιμοι»  ως   και  δι’ άλλων  απρεπών  τοιούτων,  β) Επετέθησαν κατά δύο οπαδών της οργανώσεως ΕΔΕΣ οι οποίοι διεσώθησαν τη επεμβάσει του Αστυνόμου από κακοποιήσεις οπαδών της οργανώσεως Εθνική πολιτοφυλακή οίτινες ήσκουν Αστυνομικά καθήκοντα, μεταφερθέντες εις το Α΄ Τμήμα,  γ) Ηνάγκασαν τα παριστάμενα πλήθη βιαίως και δι’ απειλών να χαιρετώσιν τους οπαδούς του ΚΚΕ και ΕΑΜ και  δ) Διαδηλωταί κομουνισταί διερχόμενοι προ του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας καθ’ ην στιγμήν οι εν αυτώ διαμένοντες Άγγλοι στρατιώται έκαμον διά του αντίχειρός των το γνωστόν σήμα τους, εις απάντησιν ούτοι τους εμούτζωναν.
Επί της οδού Βουκουρεστίου εις επέμβασιν Άγγλου στρατιώτου να παραλάβη συλληφθέντα παρ’ ενόπλων του ΕΛΑΣ, ως αντιδραστικόν κατ’ αυτούς, μέλη της οργανώσεως ταύτης απώθησαν τον Άγγλον στρατιώτην ως και επεμβάντα αστυφύλακα ούτινος απέσπασαν αμφότερα τα επώμια και εμωλώπισαν διά των χειρών των τον αστυφύλακα και έναν υπαστυνόμον.
Πολλοί των οπαδών του ΕΛΑΣ έφερον υψωμένα γυμνά μαχαιρίδια (στιλέτα) απειλούντες δι’ αυτών τους παρελαύνοντας οπαδούς των Εθνικών οργανώσεων.
Εις την Πλατεία Συν/τος μέλη ένοπλα του ΕΛΑΣ απέσπασαν βιαίως δύο μεγάλα πανό ευρισκόμενα προς την βορείαν και νοτίαν πλευράν της πλατείας με τας επιγραφάς «Ζήτω η Μεγάλη Ελλάς κάτω οι Βούλγαροι». Είτα εν συνεχεία επεχείρησαν ν’ αποσπάσουν τους υπό του Δήμου τοποθετημένους θηρεούς και τας Ελληνικάς σημαίας εις τους πέριξ της Πλατείας Συν/τος στήλους, πλην απετράπησαν του σκοπού των δι’ αμέσου επεμβάσεως του προϊσταμένου της Υποδιευθύνσεως.
Ως ανεφέρθη εις την Υποδιεύθυνσιν υπό υπαλλήλων της, ένοπλα μέλης της Εθνικής Πολιτοφυλακής και ένοπλα μέλη του ΕΛΑΣ προέβησαν εις συλλήψεις υπό τα όμματα του πλήθους, μη δυναμένου ν’ αμυνθή καθ’ ο αόπλου, μελών των Εθικών Οργανώσεων, ον ο αριθμός δεν εξηκριβώθη αλλά παρουσιάζεται σημαντικός τα οποία οδήγησαν εις τα Φρουραρχεία των.
Επίσης πυροβολισμοί ερρίφθησαν προς το μέσον και το προς την Ομόνοιαν Τμήμα της Οδού Σταδίου.

7.     Κατ’ αναφοράν του Υπασπιστού της Αστυνομικής διευθύνσεως την 14ην ώραν προσήλθεν ενώπιόν του εκ μέρους του Αστυν. Δ/ντού της Β΄Υποδ/σεως ο Αστυνόμος κ. Έρχος ίνα ζητήση την επέμβασιν του κ.Στρατιωτικού Διοικητού διά την ματαίωσιν απειλουμένης συμπλοκής μεταξύ των εγκατεστημένων εις τα ξενοδοχεία Ερμής, Εθνικόν της οδού Πανεπιστημίου καθώς και εις τα ξενοδοχεία της Πλατείας Ομονοίας οπαδών του ΕΔΕΣ και ΕΑΜ.  Κατόπιν διαταγής του κ.Αρχηγού της Αστυνομίας μετέβη διά μοτοσυκλέτας προς την Πλατεία Ομονοίας ίνα αναφέρη ταύτα εις τον κ. Διευθυντήν της Αστυνομίας όστις μετά του κ. Επιτελάρχου της Στρατιωτικής Διοικήσεως είχον κατευθυνθεί προς την Πλατείαν Ομονοίας. Μόλις έφθασε έξωθι του ζαχαροπλαστείου Μπερνίτσα αντελήφθη πλήθος Ελασιτών να σπεύδη προς την Ομόνοιαν και να επεφημή μόλις αφιχθέν αυτοκίνητον του  ΕΛΑΣ εξωπλισμένον διά βαρέων πολυβόλων  και  ελαφρών τοιούτων. Επλησίασεν το εν λόγω αυτοκίνητον και εζήτησε να ίδη τον επί κεφαλής της δυνάμεως ταύτης. Δεν επρόφθασε να κατέλθη της μοτοσυκλέτας οπότε ομοβροντίαι ριπτόμεναι εκ των παραθύρων των ξενοδοχείων κατά του αυτοκινήτου του ΕΛΑΣ όπερ αμέσως ήνοιξε πυρ διά των βαρέων και ελαφρών πολυβόλων κατά των ξενοδοχείων, τον εξηνάγκασε υπό βροχήν σφαιρών να καταφύγη εις την οδόν Αγίου Κωνσταντίνου. Αντελήφθη να τραυματίζωνται πολλά άτομα και εντός του αυτοκινήτου και πέριξ τούτου επί της Πλατείας.

8.     Κατ’ αναφοράν του Αστυνόμου Β΄ κ.Βαφοπούλου Γεωργίου ούτος περί ώραν 12:45 επί κεφαλής 2 Υπαστυνόμων και 30 μαθητών Αρχιφυλάκων διετάχθη όπως κατευθυνθή προς την Πλατ. Ομονοίας διά την πρόληψιν μικροεπεισοδίων τα οποία εσημειούντο προ του ξενοδοχείου Πάγκειον και πέριξ αυτού. Όταν μετά της δυνάμεως ευρίσκετο προ της παλαιάς Βουλής ήκουσε πυροβολισμούς προερχομένους από την κατεύθυνσιν της Πλατείας Ομονοίας. Συνέχισε ταχέως την πορείαν του προς τα εκεί και προ της διασταυρώσεως των οδών Εμμ. Μπενάκη – Σταδίου ήκουσε πυροβολισμούς συνεχως ριπτομένους και εκρήξεις χειροβομβίδων προς την οδό Πανεπιστημίου.  Εκεί επληροφορήθη παρά πολιτών ότι οι πυροβολισμοί προήρχοντο από τα επί της οδού Πανεπιστημίου Ξενοδοχεία Μάζεστικ και Εθνικόν. Κατόπιν τούτου ανέπτυξε την δύναμιν και διά μικράς ομάδος αόπλων υπαλλήλων μετέβη διά της οδού Μπενάκη εις την οδόν Πανεπιστημίου καθ’ ον χρόνον είχον καταπαύσει οι πυροβολισμοί. Τη συστάσει του δεν ερρίφθησαν νέοι πυροβολισμοί και ούτω κατώρθωσε να απομακρύνη εκείθεν τους νεκρούς και τραυματίας τινάς των οποίων ανεύρεν εις τας εισόδους  και εις το εσωτερικόν των πέριξ καταστημάτων και οικιών. Μερίμνη των αστυνομικών μετεφέρθησαν 4 νεκροί και 35 τραυματίαι έτεροι δε 4 περίπου νεκροί και 10 περίπου τραυματίαι μετεφέρθησαν παρά πολιτών ή άλλων αγνώστων ατόμων. Εν συνεχεία διηυκόλυνε την ασφαλή εκείθεν αναχώρησιν αρκετού πλήθους το οποίον προς ασφάλειαν είχεν καταφύγει εις τα πέριξ καταστήματα και οικίας και ιδίως εντός του Θεάτρου Μοντιάλ. Αποδοθέντα υπό των ενεργησάντων την μεταφοράν των τραυματιών εις τα Νοσοκομεία αστυνομικών οργάνων στοιχεία καταφαίνεται ότι σημαντικός αριθμός των νεκρών και τραυματιών ανήκει εις τους κατοίκους του Συν/σμού Καισαριανής. Μεταξύ εκείνων των οποίων διηυκόλυνε την αναχώρησιν ήσαν περίπου 5 έως 6 εξηπλωμένοι και προφυλαγμένοι όπισθεν του προ το καφενείου Πανελλήνιον περιπτέρου οπαδοί του ΕΑΜ κάτοικοι Καισαριανής εκ των οποίων ο είς ονόματι Προκοπίου Μιχαήλ τον ανεγνώρισε διότι είναι γείτων του και εζήττησε την προστασίαν του, μαζύ του δε ήτο και είς ονόματι Παπαϊωάννου κάτοικος Καισαριανής οδός Κουντουριώτου 15 ο οποίος του είπεν ότι καθ’ ον χρόνον οπαδοί του ΕΑΜ ανήρχοντο εν διαδηλώσει την οδόν Πανεπιστημίου και εσημειούντο προκλήσεις μεταξύ τούτων και των οπαδών του ΕΔΕΣ έξωθι του ξενοδοχείου Μάζεστικ ενεφανίσθη είς οπαδός του ΕΔΕΣ κρατών εις χείρας περίστροφον και ότι εναντίον τούτου επετέθη μία ομάς του ΕΑΜ υπό τινά ονόματι Ξάγκον ίνα τον αφοπλίση. Κατόπιν τούτου ως του είπεν ο ίδιος ήρχισαν να ρίπτωνται πυροβολισμοί εκ των ξενοδοχείων Μάζεστικ, Εθνικών  και άλλων σημείων καθώς και χειροβομβίδες, τινές των οποίων δεν  εξερράγησαν περισυλλεγείσαι υπό οπαδών του ΕΔΕΣ βραδύτερον. Τη υποδείξει πολιτών συνελήφθη και αφοπλίσθη άνευ αντιστάσεως άτομον το οποίον έφερε αυτόματον όπλον αποσταλέν μετά του κατασχεθέντος όπλου εις Αστυνομικήν Διεύθυνσιν. Κατά την διάρκειαν των γεγονότων η δύναμις του Αστυνόμου τούτου κατόρθωσε να απομακρύνη μέλη του ΕΛΑΣ προσπαθούντα να πλησιάσουν εις το σημείον ένθα έλαβον χώραν τα γεγονότα. Περί ώραν 15 μετά την εκκαθάρισιν της περιοχής από τους τραυματίας και το καταφυγόν εις διάφορα οικήματα πλήθος η δύναμις απεσύρθη εις την διασταύρωσιν Σταδίου – Μπενάκη δεδομένου ότι εκ του σημείου εκείνου των γεγονότων διήρχοντο και περιεπόλουν Αγγλικά Τανκς.

9.     Ως ανέφερεν ο Αστνυνομικός Δ/ντής Β΄ κ.Κανελλόπουλος Αναστ. τα γεγονότα εις Ομόνοιαν έλαβον χώραν ως εξής:

Εις το ξενοδοχείον Πάγκειον υπάρχει κέντρον οργανώσεως ΕΔΕΣ και εις το ξενοδοχείον Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου κέντρον της οργανώσεως Χασιάς. Η προπαρασκευή διά την παρέλασιν εις το κέντρον του Παγκείου προεκάλεσε συγκέντρωσιν της οργανώσεως ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις την Πλατ. Ομονοίας με πρόθεσιν αντιδράσεως και μη επιτυχίας της παρελάσεως του ΕΔΕΣ. Εκ του κέντρου Παγκείου περί ώραν 8:30 ερρίφθησαν περί τους 10 πυροβολισμοί. Επενέβη Αστυνομική δύναμις και εσταμάτησαν οι πυροβολισμοί. Η οργάνωσις ΕΑΜ ισχυρίσθη ότι εντός του Παγκείου ευρίσκετο η αδελφή των αδελφών Παπαγεωργίου και ότι επί πλέον  εντός  αυτού εκρατούντο  συλληφθέντες  αιχμάλωτοι της οργανώσεώς των. Εγένετο έλεγχος εντός του ξενοδοχείου υπό διελθόντων Άγγλων  στρατιωτών  τη  μεσολαβήσει  της  Αστυνομίας  και παρετηρήθη ότι δεν  ευρίσκετο  η  αδελφή  Παπαγεωργίου, ευρέθησαν όμως 5-6 Γερμανοί και Ιταλοί αιχμάλωτοι εν πολιτική περιβολή τους οποίους προσήλθεν ετέρα ισχυρά περίπολος Άγγλων και υπό ασφαλή συνοδεία τους παρέλαβε. Μετ’ ολίγην ώραν διήλθεν εκ του κύκλου της Ομονοίας η παρέλασις της οργανώσεως ΕΔΕΣ και εις γενομένην αποδοκιμασίαν συνεπλάκησαν τα πρώτα τμήματα και ετραυματίσθη μόνον είς της οργανώσεως ΕΔΕΣ δι’ ενός μόνον ριφθέντος πυροβολισμού. Η συγκέντρωσις εις τον χώρον της Ομονοίας ηύξανε και επεκράτει μεγάλη νευρικότης και έξαψις των πνευμάτων. Περί ώραν 12:30 κατήρχετο την οδού Πανεπιστημίου διαδήλωσις του ΕΑΜ συναντηθείσα με ομάδα του ΕΔΕΣ προ του ξενοδοχείου Ερμής. Εις το μέρος τούτο ερρίφθησαν πυροβολισμοί  και   χειροβομβίδες   άγνωστον δε  ποιοι  πρώτοι  ήρξαντο  να πυροβολούν και ετραυματίσθησαν περί τα 5-10 άτομα. Κατ’ εκείνην την στιγμήν διήρχοντο εξ Ομονοίας αυτοκίνητα Αγγλικά και λόγω των συμβαινόντων έλαβον θέσιν μάχης, ανεχώρησαν δε μετά ημίσειαν ώραν αφού  απεκαταστάθη  σχετικώς  η  τάξις.  Βραδύτερον ετέρα διαδήλωσις του ΕΛΑΣ  της οποίας προηγείτο εν φορτηγόν αυτοκίνητον με 15 περίπου  ενόπλους  και  με δύο  πολυβόλα  εστάθμευσεν  προ  του  Παγκείου και έλαβεν θέσιν μάχης προς το ξενοδοχείον Απόλλων εις την αρχήν οδού Σταδίου Αριστερά. Εβλήθη τούτο εκ των εξωστών του ξενοδοχείου  τούτου  και  ανταπέδωσε  διά  ανοίγματος  σφοδρού  πυρός κατά του  ξενοδοχείου  και  επί  τρία  λεπτά  εγένετο  αληθής  μάχη  εις την Πλατ. Ομονοίας καθ’ ην ετραυματίσθησαν περί τους 10 προ παντώς εκ της οργανώσεως ΕΑΜ. Το αυτοκίνητον με τους διασωθέντες υπεχώρησε διά της οδού Πειραιώς και το πλήθος διελύθη.

10.   Ως ανέφερεν το Ζ΄ Αστυνομικόν Τμήμα από της πρωΐας σήμερον δύναμις τούτου υπό τον διοικητήν αυτού ήτο διατεταγμένη εις υπηρεσίαν έξωθι του εστιατορίου Ήβη και εις την γωνίαν τούτου επί της Πλατ. Ομονοίας. Κατά την παρέλασιν των διαφόρων οργανώσεων αι προκλήσεις των εν τη  οδώ παρελαυνόντων με τους εις τα διάφορα ξενοδοχεία   διαμένοντας διεδέχοντο  αλλήλας  των  εν  τη  οδώ  με  ύβρεις και τεταμένους γρόνθους και   των άλλων διά κινήσεως της χειρός κατά το γνωστόν «ενικήσαμεν». Εις  προκλήσεις  υπερέβαλον εκ του δρόμου όταν επρόκειτο περί της οργανώσεως ΕΑΜ. Περί την μεσημβρίαν κατήρχοντο την οδό Πανεπιστημίου προς Ομόνοιαν διάφοροι οργανώσεις Εθνικιστών. Αφού  διήλθον προ της Ήβης βαδίζουσαι δεξιά διά τον κύκλον της Ομονοίας,  επετέθησαν  διάφοροι  της οργανώσεως ΕΑΜ   και  τους απέκοψαν εις διάφορα τμήματα διαλύσαντες αυτούς. Εις   μίαν στιγμήν   τους  εξέσκισαν και την Ελληνικήν σημαίαν. Μετ’ ολίγα λεπτά ο επί της δυνάμεως των αστυνομικών αντελήφθη κακοποιούμενον αξιωματικόν του ΕΔΕΣ μέχρις αίματος. Η αστυνομική δύναμις παρενέβη επανηλειμένως τόσον εις την πρώτην περίπτωσιν όσον και εις την δευτέραν. Ο εν λόγω αξ/κός έμεινεν αναίσθητος και εις την κατάστασην ταύτην παρελήφθη ινα μεταφερθή εις το Νοσοκομείον. Εσημειώθησαν και διάφοροι επαμβάσεις του ΕΛΑΣ ενόπλως και δι’ αυτοκινήτου δεν γνωρίζει όμως ο επι κεφαλής της Αστυνομικής δυνάμεως ποίος πρώτος ήρξαντο χειρών αδίκων  δε τους εις το ξενοδοχείον Απόλλων διαμένοντας.

11.   Ως ανέφερεν ο Αστυνόμος κ.Παυλόπουλος Θεόδωρος περί ώραν 12:15 εις την διασταύρωσιν των οδών Πατησίων – Πανεπιστημίου ενώ παρηκολήθη διερχομένην διαδήλωσιν της οργανώσεως ΕΔΕΣ άγνωστον άτομον προφανώς αντιθέτου οργανώσεως επετέθη και διά της λαβής του πιστολίου του ετραυμάτισε έξωθι του ζαχαροπλαστείου Ρίζου τον ανθυπολοχαγόν Περδίκην Ιωάννην του Ευσταθίου κάτοικον οδού Ηπείρου 43 ανήκοντα εις την οργάνωσιν ΕΔΕΣ. Λόγω εγκαίρου επεμβάσεως Αστυνομικής δυνάμεως το επεισόδιον  δεν έλαβε διαστάσεις. Ο τραυματισθείς είναι εκτός κινδύνου και φέρει τραύμα του κρανίου και του στόματος μεταφερθείς εις Σταθμόν Α΄ Βοηθειών.

12.   Κατ’ αναφοράν του Αστυνόμου κ.Ζαγκλή Δημητρίου ούτος περί ώραν 13ην ευρισκόμενος προ του κέντρου Μπερνίτσα παρά τα Χαυτεία ήκουσε αθρόους πυροβολισμούς και κρότους χειροβομβίδων ταυτοχρόνως δε αντελήφθη  λαόν τρέχοντα προς διαφόρους κατευθύνσεις και παρόδους ίνα σωθή. Όταν έπαυσαν οι πυροβολισμοί μετ’ ολίγα λεπτά αντελήφθη τραυματίας και νεκρούς εις την διασταύρωσιν των οδών Εμμ. Μπενάκη και Πανεπιστημίου και ειδοποίησε τον Σταθμόν Α΄ Βοηθειών. Εν τω μεταξύ συνεκεντρούτο παρά την Πλατ. Ομονοίας οπαδοί του ΕΑΜ και στρατιώται  του  ΕΛΑΣ  με  σκοπούς  αντεκδικήσεων.  Τούτους  έπεισε να αποχωρήσουν  εκ  του μέρους εκείνου διά να μη προκληθή νέα συμπλοκή. Πάντως αρκετοί οπαδοί του ΕΑΜ παρέμειναν επί της Πλατ. Ομονοίας και διά φωνών εζήτουν εκδίκησιν, σύλληψιν των δραστών των φόνων και τραυματισμών. Περί ώρα 14:10 αφίκετο εις Πλατ. Ομονοίας αυτοκίνητον πλήρες ανδρών του ΕΛΑΣ και επυροβόλησαν οι επιβαίνοντες τούτου οίτινες ήσαν εφοδιασμένοι και διά δύο βαρέων πολυβόλων κατά των ξενοδοχείων Πάγκειον και Γαλλία όπου είναι εγκατεστημένοι οπαδοί του ΕΔΕΣ, οίτινες και ανεπυροβόλησαν. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ταύτης υπήρξεν ο τραυματισμός ενός ατόμου φέροντος στρατιωτικήν περιβολήν. Εις το επί της διασταυρώσεως των οδών Γαμβέτα –  Θεμιστοκλέους μέγαρον είναι εγκατεστημένη δύναμις του ΕΛΑΣ είς λόχος, επίσης δε παρά την Πλατ. Ομονοίας τμήματα του ΕΛΑΣ έχουν λάβει θέσεις μάχης αναμένοντα προφανώς την άφιξιν ενισχύσεων διά να επιτεθούν κατά των διαμενόντων εις τα ξενοδοχεία Πάγκειον και Γαλλία.

Εν Αθήναις τη 15 Οκτωβρίου 1944

Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας
Τ.Υ.

Advertisements