Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/14 Δεκ 1944 1900


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  14.12.44  ώρα 1900.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ησυχία. Μερικά βλήματα εις περιοχήν Στρατηγείου σήμερον το απόγευμα. Σήμερον ο εχθρός έρριψε δυναμίτην με πυραγωγόν σχοινίον περιτυλιγμένον εντός εφημερίδος από γωνίας δρόμων και παράθυρα πρώτου πατώματος εις οδόν ΠΕΙΡΑΙΩΣ ενώ ημέτεροι εκινούντο προς Προκεχωρημένην Αποθήκην Εφορείας.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. 3η Ελλην. Ταξ/χία αναφέρει ότι εις Λόχος Πεζικού και άρματα δρούν εις περιοχήν ΛΙΚΑΒΥΤΤΟΥ Α κλίτης (394452) και κατέλαβον 3 κτίρια. Συναντούν μερικούς ελευθέρους σκοπευτάς αλλά γενικώς η περιοχή είναι ήσυχος.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αναφέρεται ότι άνδρες του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΛΟΦΟΥ ΣΤΡΕΦΙ μεταχειρίζονται συλληφθέν ΤΖΙΠ μετά πολυβόλου, φέροντες κόκκινα Μπερέ. Υπηρεσία Πληροφοριών (βρεττ.) αναφέρει 400 άνδρας του ΕΛΑΣ εις οδόν ΠΑΛΛΑΔΟΣ 1, Ψυρρή (37004468). Ελλην. ΓΕΣ αναφέρει ότι κατά πληροφορίας το Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ ευρίσκεται εις πολλάς μικράς οικίας εις περιοχήν (355466) μεταξύ περιφερείας ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ και ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ. Θέσις ελευθέρου σκοπευτού ανεφέρθη εις (38784433) εις την στέγην τριών κενών οικιών δεξιάν γωνίαν ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ -ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ. Πληροφορία ληφθείσα υπό της Δ/σεως αστυνομίας λέγει ότι Στρατηγείον του ΕΛΑΣ αναφέρεται εις αριθ. 21 οδόν ΚΟΛΕΤΤΗ Νεάπολης (377545540). Αναφέρεται ότι σήμερον την 1100 ώραν δύο Υπαξ/κοί της Ελλην. Αεροπορίας συνελήφθησαν εις αυτήν την περιοχήν. Αναφέρεται επίσης ότι προκεχωρημέναι θέσεις του ΕΛΑΣ ευρίσκονται εις οδούς ΣΟΛΩΝΟΣ και ΜΠΕΝΑΚΗ (377453). Πληροφορία ληφθείσα υπό Αρχηγείου αστυνομίας αναφέρει οδοφράγματα εις γέφυραν ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ (354474) και άνδρας του ΕΛΑΣ ωπλισμένους με ΜΟΛΟΤΩΦ. Πληροφορία ότι εις αυτήν την περιοχήν οι κατέχοντε τας οικίας άνδρες του ΕΛΑΣ προέρχονται εκ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι ο Γ΄Λόχος παρετήρησε συγκέντρωσιν του ΕΛΑΣ εις περιοχήν (337428). 5ον Τάγμα αναφέρει ήσυχον ήμεραν. Οι όλμοι μας έβαλον αρχή οδού αναπαύσεως κατά στόχων εις (37484355) Δυτ. Αρδηττού (37784328). Ιδιώτης αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ υπονομεύει ΝΑ γωνίαν κτιρίου χωροφυλακής αρ.87, εις οδόν ΠΟΛ. Όλμος 0.05 αναφέρεται εις Ψυρρή (36944470). Εξ αστυνομικής πηγής 2 γέφυραι ανετινάχθησαν εις ΠΕΤΜΕΤΑ ΚΑΛΤΕΡΟΝ. Δεν υπάρχουν συντεταγμέναι. Αναφέρεται ότι η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ είναι πλήρης ανδρών του ΕΛΑΣ. Λόχος του ΕΛΑΣ εις ΑΓΙΟΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ. Πυροβόλον των 37 χιλστ. εις Λεωφ. Συγγρού παρά Ν.Σμύρνης (35904222). Φήμαι εξ ιδιωτικών πηγών εκυκλοφόρησαν ευρέως ότι αι εχθροπραξίαι έπαυσαν. 6ον Τάγμα. Εξ ιδιωτικής πηγής, ο ΕΛΑΣ κατεσκεύασε όρυγμα εις (368449) γωνιάν ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ και ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ. Πεδινόν πυροβόλον αναφέρεται εις πλατείαν σχολείου Κοπανάς (389421). Δράσις ελευθέρων σκοπευτών διαρκούσης της ημέρας εις ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. Ο ΕΛΑΣ μεταχειρίζεται αυτοσχέδια βλήματα πεπληρωμένα με δυναμίτην. Περιπολίαι εν δράσει την παρελθούσαν νύκτα. Κινήσις οχημάτων εις περιοχήν Β.Ρούφ (3545). Υποτίθεται ότι υπάρχει οδόφραγμα εις Λεωφ. Σαλαμίνος (Πειραιά) (335446). Στρατηγείον Ταξ/χίας αναφέρει ότι αυτοκινητοπομπαί προς Αποθήκην Τροφίμων και Προκεχωρημένην Αποθήκην Εφορείας επέστρεψαν σώαι. Απώλειαι: Νεκρός 1 Τραυματίαι 6 εως 7. Λοχαγός ΡΟΟΥΛΙΓΚΣ Ιατρός 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων επεστράφη σήμερον υπό του ΕΛΑΣ. Θα ακολουθήση έκθεσις. 23η Τεθωρακισμένη Ταξ/χία αναφέρει. Αστυνομία μετά 2 προσκεκολημένων (Σκώτων) επέδραμε κατά οικίας πλησίον δεξαμενής Κολωνάκι (383446) και συνέλαβε 6 Μέλη του ΕΑΜ τα οποία ανήκουν εις το Προσωπικόν Διοικήσεως του ΕΛΑΣ. Περιπολία 11 KRRC ανεκάλυψαν νάρκας ΤΕΛΛΕΡ καλυμμένας διά παλαιοσιδηρών εις περιοχήν οδών ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ Ψυρρή (370445). Περιπολία ανεύρε εις  Σταθμόν Πυροσβεστικής Νο 52 ΑΘΗΝΩΝ, (384443), 200 γαλλόνια βενζίνης. Δεν ανεκάλυψε όμως όπλα ή πυρομαχικά. Γ΄Λόχος 11 KRRC ανεχώρησεν εκ περιοχήν ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (378458) κατά την 1620 ώραν. Την 1700 ώραν Β΄ Ίλη του 50ου Συντ/τος αρμάτων, μείον ενός ουλαμού, παρέδωσεν εις Γ΄ Λόχον 11 KRRC εις ΖΑΠΕΙΟΝ κτίρια (98379439) και εκινήθη εις περιοχήν ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ (376454) μετά του Στρατηγείου Ίλης εις Ξενοδοχείον (374452).

4.     ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. 139η Ταξ/χία αναφέρει. Εις περιοχήν ΠΕΙΡΑΙΩΣ διαρκούσης 12.12.44 παρετηρήθη αύξησις αντιπαθείας ιδιωτών κατά του ΕΛΑΣ αλλά τούτο δεν είχεν ακόμη επίδρασιν επί της μάχης. Σημαίνον πρόσωπον του Ελλην. Ερυθρού Σταυρού αναφέρει ότι απώλειαι εις πολίτας δεν είναι ακόμη μεγάλαι αλλά ο ΕΛΑΣ υπέφερε σοβαρώς εις αυτήν την περιοχήν.

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Αναγνώρισις ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΤΑΤΟΪΟΥ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΧΑΣΣΑΝΙ. Αεροπλάνον εδέχθη πυρά πυροβόλου και εις περ. Ελευσίνας (208538) εις γκαράζ και οικίαν πολλοί ένοπλοι. ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ επετέθη κατά θέσεων πυροβόλων εις Πειραιά (305418). Ο στόλος είχε προηγουμένως βομβαρδίσει. ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ ανεγνώρισε ΛΑΡΙΣΣΑΝ – ΘΗΒΑΣ – ΛΑΜΙΑΝ – ΛΑΡΙΣΣΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ. ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Δεν παρετηρήθη κίνησις. Δεν παρετηρήθη κίνησις εις αεροδρόμιον (Υ.8523) και ΛΑΜΙΑΝ. 4 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ επολυβόλησαν ΒΑ κλιτύν ΛΟΦΟΥ ΚΑΣΤΕΛΑΣ. Ουδέν παρετηρήθη. 2 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ ανεγνώρισαν λατομεία Ανατ. Κοπανά (418418). Δεν παρετηρήθη δράσις. Εις περιοχήν Κοπανά (3942) μεγάλη δραστηριότης ιδιωτών. Αναγνωρίσις ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ. (7237) εις παραλίαν κιβώτια καμουφλαρισμένα και πλοία εκφορτώνοντα. Έν ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ αναγνώρισε περιοχήν ΑΘΗΝΩΝ διά πυροβόλα. Δεν παρετηρήθη κίνησις. 4 ΟΥΕΛΙΓΚΤΟΝΣ εβομβάρδισαν αποθήκην πυρομαχικών περ. Α.Λιόσσια (364499). Δεν παρετηρήθη κίνησις. Ωρα 1253-1330. 2 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ ανεγνώρισαν και επολυβόλησαν κοιμητήριον Παλ. Φάληρον (344395). Επολυβολήθη φορτηγόν 2 τόννον εντός του κοιμητηρίου. Ανεφλέγη. Εφλήθη ίππος και άμαξα. 4-5 επαναστάται εφονεύθησαν. Κατόπιν πολυβολισμού 20 επαναστάται ανεφάνησαν κρατούντες λευκήν σημαίαν και παρεδόθησαν εις τεθωρακισμένον αυτοκίνητον το οποίον ανέμενε έξωθεν. Περίπου 30 ίπποι και άμαξαι εθεάθησαν βαίνουσαι προς ΒΟΡΡΑΝ εκ ΒΑ άκρας κοιμητηρίου. ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ ανέφερε οδόφραγμα 3-4 ποδών ύψους εις (278490). ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ εις αναγνωριστικήν πτήσιν διά πυροβόλα δεν παρετηρήσε τοιαύτα αλλά μόνον βλήματα εκρηγνυόμενα εις 500 πόδια εις Μοσχάτον (328425).

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Αναφερθείσαι εις Δελτία Πληροφοριών εις Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ. Φίλιαι δυνάμεις. Νεκρός 1. Τραυματίαι 6.

Advertisements