Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/12 Δεκ 1944 1900


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  12.12.44  ώρα 1900.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός εξηκολούθησε σήμερον να βάλη δι’ οβίδων την περιοχήν του Στρατηγείου. Πιστεύεται ότι ο ΕΛΑΣ εχρησιμοποίει τουλάχιστον εν πυροβόλον των 105 χιλστ. Αντενέργεια ελήφθη υπό περιπολίας ΒΟΦΑΪΤΕΡΣ τα οποία επεσήμαναν την θέσιν από την λάμψιν ως επίσης και υπό του πυρ/κού μας. Ζωηρά δράσις υπό του 5ου  Τάγματος της 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων υποστηριζομένου υπό Αρμάτων έσχεν ως αποτέλεσμα την κατάληψιν των κτιρίων Βαρβάκειου 55 και 146 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Εξακολουθούν να καταφθάνουν πληροφορίαι περί επικειμένων επιθέσεων του ΕΛΑΣ και είναι φανερόν ότι μεγάλος αριθμός διεισδύει εις τας περιοχάς των προαστείων εκ της υπαίθρου.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Σήμερον εβλήθη διά πυροβόλων των 75 χιλστ η περιοχή της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας. Ενηργήθη επιτόπιος εκκαθάρισις  ελευθέρων σκοπευτών κλπ. Κατόπιν αναγνωρίσεως υπό κάρριερς αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εχθρός εις σανατόριον ΣΩΤΗΡΙΑ (423463).

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Διαρκούσης της παρελθούσης νυκτός ο εχθρός επετέθη δις κατά της περιοχής του Γ’ Λόχου της 11 KRRC κτίριον πολυτεχνείου 95 αλλ’ απωθήθη. Ιδιώτης αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ διείσδυσε κατά την νύκτα εις οικίας όπισθεν των στρατώνων παραπηγμάτων (393448). Αναφέρεται ότι ούτοι έφθασαν εκ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Αναφέρονται νάρκαι εις ΓΚΙΖΙ (391459). Οδοφράγματα εις πλατείαν ΓΚΙΖΙ (392462). Εις Λόχος του 6ου Τάγματος της 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων ευρίσκεται τώρα εγκατεστημένος εις κτίριον δεξιά του κτιρίου 94 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Αρματα εξεκαθάρισαν οδοφράγματα εις οδόν ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέχρι κτιρίου ορφαν. Χατζηκώστα 125 ΑΘΗΝΩΝ και εις την διασταύρωσιν ΑΘΗΝΑΣ –  ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (373448). Τα πυροβόλα μας έβαλον κατά πυροβόλων των 75 χιλστ ειςΚΟΛΟΝΟΣ ΙΠΠΙΟΣ (363467). Αναφέρονται εχθρικαί θέσεις ως κάτωθι. Όλμος εις κτίριον ΒΟΡΕΟΥ ΚΑΡΟΡΙ μεταξύ Αθηνάς – Κολοκοτρώνη (372446). Όλμος εις στέγην (379455) γωνιακού κτιρίου ΝΟΤΙΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΞΑΡΧΙΩΝ. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει οδόφραγμα εις (352418). Σπασμοδική δράσις ελευθέρων σκοπευτών εις περιοχήν παρατηρήσεως Αστεροσκοπείον (364443). 3 εχθρικαί θέσεις εσίγησαν αφού εβλήθησαν υπό ΠΙΑΤΣ. Πολλαί εχθρικαί απώλειαι. Σπασμοδική βολή δι’ όλμων και οβίδων κατά περιοχής Γ΄Λόχου. Μικραί ομάδες ωπλισμένων ΑΝΤΑΡΤΩΝ εις Μοσχάτον (333433). Οδόφραγμα εις Καλιθέα (343419). Σημαντική κίνησις Μεταφορικών μέσων και στρατευμάτων επί της οδού ΑΘΗΝΩΝ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ την νύκτα 11/12.12.44. Εχθρικόν Στρατηγείον και θέσις όλμου εις ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ Κάτω Πετράλωνα (358439). 5ον Τάγμα ν’ αναφέρει εχθρικούς όλμους εις κοιμητήριον Α΄ Νεκροταφείου Γούβας (380430) και υπόνοια θέσεων όλμων όπισθεν της περιοχής ταύτης. Όλμοι μας έβαλον κατά της περιοχής. Αιχμάλωτος αναφέρει 500 ωπλισμένους κομμουνιστάς εις κοίτην ποταμού ΙΛΥΣΣΟΥ εκ γεφύρας ΣΤΑΔΙΟΥ μέχρι γεφύρας ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ Γέφυρα Ιλισσού Ν.Α Μακρυγιάννη (37644344) με 4 όλμους. Σπασμοδική βολή δι’ όλμων θέσεων Λόχου από 1300 έως 1400 ώρας.5ον Τάγμα αναφέρει ότι κτίρια 55 και 146 κατελήφθησαν και κρατούνται υπό της αστυνομίας. Ταγ/ρχης ΜΕΛΑΣ του Ελλην. Στρατ. αναφέρει απόσπασμα ΕΛΑΣ με τα πολυβόλου εις κτίριον  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ γωνία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ Ν.Πολυτεχνείου και ΜΠΟΤΑΣΣΙ (37684550). 3η Ελλην. Ταξ/χία αναφέρει παρουσίαν ναρκών εις είσοδον ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΙ Ανατ. Στρέφι (387458). Είναι κεκαλυμμέναι με πλάκας. Επίσης Στρατηγείον ΕΛΑΣ και Αποθήκη Πυρομαχικών εις κτίριον 204 ΒΔ Λόφου Κολωνού ΑΘΗΝΩΝ (358469). Οδοφράγματα εις οδόν ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Συνοικ. Αβέρωφ Δ.Φυλακών (389458) – βαρέλια – και εις οδόν ΚΑΡΟΖΙ Δυτ. Φυλακής Αβέρωφ (38954575) – θρανία. 23 Τεθωρακισμένη Ταξ/χία αναφέρει. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανεγείρουν οδοφράγματα εις οδόν ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΝΟΤΙΩΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 400μ Δυτ. Κυανού Στρατού (Καλλιθέα) (352418). Εχθρική δράσις εις κτίριον ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟΥ 153 ΑΘΗΝΩΝ Μπύρα Φιξ (369430) αλλά ηκούοντο ελάχιστα πυρά από την εν λόγω περιοχήν. HLI (Σκώτοι) αναφέρουν δύναμιν περίπου 100 ΕΛΑΣ κινουμένην προς ΒΑ κατά μήκος ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ 200 μ. Δυτ. Στρέφι (380455). Περιπολίαι ΕΛΑΣ εβλήθησαν υπό σκοπευτών των  HLI. Κατά τα άλλα ημέρα ήσυχος. Ίλη Δ του 50ου Συντ/τος εις Χαρβάτι ΠΑΛΙΝΙ αναφέρει σημαντικόν οδόφραγμα εις περιοχή Χαρβάτι 477 477. Κίνησις περίπου 60 ανδρών του ΕΛΑΣ μεταξύ διασταυρώσεως οδών (476476) περιοχή Χαρβάτι και υψιπέδου (479482). Ουλαμός Τεθωρακισμένων Αυτοκινήτων, έν άρμα και μία διμοιρία πεζικού εσάρωσαν περιοχήν ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (373446). Διμοιρία της 11 KRRC εύρε δοχείον βενζίνης πλήρες δυναμίτου εις οικία γειτονικήν του  αριθμ. 37 Γεν. ασφάλεια (χάρτου ΑΘΗΝΩΝ). Αναφέρεται ότι ο εχθρός ετοιμάζεται ίνα ρίψη εκκρηκτικά κατά αρμάτων εκ στεγών οικιών.

4.     ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. LRDG(Κομάντος ερήμου) αναφέρουν ότι γέφυρα επί της οδού ΣΚΡΑ Καλλιθέα (347419) είναι υπονομευμένη και θα ανατιναχθή την νύκτα. 12.12.44 ώραν 1000 139 Ταξ/χία αναφέρει ότι Δεξιός Λόχος 2/5 ΛΑΪΤΣΕΣΤΕΡΣΑΪΡ εις καθορισμένην περιοχήν Πειραϊκή Χερσόνησος (Φρεατίς) (288396) – (ομοίως) (28833975). Α΄ Β΄ και Γ΄ Λόχοι εις γραμμήν οδού ΤΡΙΚΟΥΠΗ (2940). Δ΄εις ερ. 21. 1/4 ΕΣΕΞ εις καθορισμένην περιοχήν μεταξύ Λαιμός Ζέας (293408) και παρά κόλπου Ζέας (296405). Πρόθεσις να διέλθη σήμερον η 5η Ινδική Ταξ/χία. Εχθρική αντίστασις  εξακολουθεί να είναι ισχυρά και περιοχαί κατεχόμεναι υπό των στρατευμάτων μας εβλήθησαν υπό όλμων. Ελληνικαί Ναυτικαί Μονάδες ενεργούσαι εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις όπισθεν των προκεχωρημένων μονάδων της 139ης Ταξ/χίας συνέλαβον 60 Αιχμαλώτους.

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ώραν 0728-0818. 2 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ εξετέλεσαν αναγνωριστικήν πτήσιν διά πυροβόλα εις Ταμπούρια Πειραικής (298430). δεν παρετηρήθησαν πυροβόλα. Χαρακώματα εις Δυτικήν και Νότιον πλευράν του σημείου ακολουθούν περίμετρον 70 μέτρων. Πολλοί ωπλισμένοι επαναστάται εις την περιοχήν. Επολυβολήθησαν οικίαι και άνδρες εις Νότιον πλευράν του σημείου. Δύο λάμψεις παρετηρήθησαν Βορ. Κορυδαλού Πειραιά (314462). Πολλοί ένοπλοι κατά μήκος ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (2843) και ΝΟΤΙΑΣ περιοχής της οδού. (283431) πυροβόλον εις καλύβην. 30-40 άνδρες εγκατέλειψαν την καλύβην επολυβολήθησαν. Κατέφυγον εις οικίας Ταμπούρια (283429). Πολλοί ένοπλοι και οδοφράγματα εις οδόν άγουσαν ΒΔ-ΝΑ Καμίνια Πειραικής (304420). Εις ΓΛΥΦΑΔΑ (3732) ένοπλοι φορτώνουν αλιευτικά πλοία. Άλλα πλοία πλέουν προς Δυσμάς. Πυρά ελαφρών όπλων εξ ενός πλοίου. Ωρα 0715-0805. 2 Σπιτφάϊρς Βορείως  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (3448). 2 Φορτηγά εις 10 χιλ. Βορ. Αθηνών (360555) και (357560) φορτωμένα διά πυρομαχικών και τροφίμων εδέχθησαν επίθεσιν και εγκατελείφθησαν φλεγόμενα. Εις περιοχήν Βορ. Αθηνών (Περιοχή Μενιδίου) (358525) χαρακώματα άρτυ εκσκαφέντα. Περιοχή Β.Δ. Περιστέρι (339486) τρία κενά φορτηγά επολυβολήθησαν εις περιοχήν ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (3556). ΦΙΛΙ (1872) ΔΑΦΝΙ (3346). Δεν παρετηρήθη κίνησις 0920-1200 ώραν. Αναγνώρισις ΑΘΗΝΩΝ – ΤΑΤΟΪ – ΘΗΒΑΙ – ΛΑΡΙΣΣΑ – ΚΑΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ. Δεν παρετηρήθησαν μεγάλαι κινήσεις ή συγκεντρώσεις. Άοπλος διαδήλωσις εις Μεσόγεια (4918) δυνάμεως 150-200. Αναγνώρισις ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – δεν παρετηρήθη κίνησις.1158-1415 ώραν.1 ΒΟΦΑΪΤΕΡ. Δεν παρετηρήθη πυροβόλον εις Πλατείαν ΣΚΟΥΖΕ Κολωνός (364471) αλλά παρετηρήθησαν δύο φορτηγά εγκαταλείποντα αυτήν. Τα δύο φορτηγά και έν αυτοκίνητον επολυβολήθησαν όταν έφθασαν περιοχή Κολοκυνθούς (353477). Και τα τρία εβλήθησαν. Περιοχή Κυψέλης (Βορ. Σχ. Ευελπίδων) (389468) μεγάλη αποθήκη πλήθος κόσμου έμπροσθεν αυτής. 1325-1506 ώρα. 1 ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ συνεχώς επεριπόλει ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΚΙΦΙΣΙΑ – ΧΑΣΑΝΙ – δεν παρετηρήθη κίνησις. ώρα 1600-1625. 4 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ επολυβόλησαν ΛΟΦΟΝ ΣΤΡΕΦΙ. Επολυβολήθησαν 2 πυροβόλα των 20 χιλστ τα οποία έβαλον Λόφος Στρέφι (382457). Τα πυροβόλα εσίγησαν. Δεν παρετηρήθη κίνησις. Πλήρης καταφυγίων και χαρακωμάτων. Ωρα 1440-1638. Συνεχής περιπολία 1 ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΤΑΤΟΪΟΥ – ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΧΑΣΑΝΙ. Δεν παρετηρήθη κίνησις. Επετέθη κατά φορτηγού εις οδόφραγμα Μεσόγεια (479465). Το φορτηγόν εβλάβη. οδόφραγμα εις περιοχή Σκαραμαγκά 230536. Εις (252533) έν φορτηγόν υπέστη επίθεσιν. Δεν παρετηρήθησαν αποτελέσματα. Εις περιοχήν Σκαραμαγκά έν φορτηγόν ανεφλέγη. 4 άμαξαι κεκαλυμμέναι συρόμεναι υπό ίππων εις περιοχή Μενιδίου – Λιόσια (363552). Ωρα 1640-1731. 3 ΜΠΟΦΑΪΤΕΡΣ Βορ. Υπόρεια Λυκαβητού ανεγνώρισαν (388453) ουδεμία κίνησις παρετηρήθη. Ήλλαξαν πορείαν προς Β.Δ. Λόφου Κολωνού (360469) και επετέθησαν κατά θέσεως πυροβόλου. Μεγάλη λάμψις. Πιστεύεται εκ πυρομαχικών. Έν φορτηγόν κινούμενον εκ της θέσεως εδέχθη επίθεσιν. Εις περιοχήΚ.Λ. Λοφ. Σκουζέ (354474) εβλάβη. Ωρα 1640-1730. 2 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ ανεγνώρισαν περιοχήν ΓΛΥΦΑΔΑΣ (3732). Δεν παρετηρήθη μεγάλη συγκέντρωσις. Διεσκορπισμένα Μεταφορικά Οχήματα 60 άοπλοι έξωθεν του Στρατηγείου του ΚΚΕ εις ΓΛΥΦΑΔΑ. Μεγάλη φωτιά στρατοπεδεύσεως εις περιοχή Νοτ. Υμηττού (433295). Ωρα 1700-1752. Έν ΟΥΕΛΙΓΚΤΟΝ εξετέλεσε πτήσιν επισημάνσεως πυροβόλων. Δεν παρετηρήθησαν πυροβόλα.

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Αναφερθείσαι εις Στρατηγείον ΑΡΚΦΟΡΣ. Εχθρικαί Δύναμεις. 10 νεκροί. Αιχμάλωτοι 160.

Advertisements