Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/11 Δεκ 1944 1200


Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

11.12.44 ώρα 1200

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Φαίνεται ότι επίθεσις εκτελείται εις περιοχήν διασταυρώσεως(Μοναστηράκι) (371445), προς ΝΑ. Η φρουρά του σημείου τούτου ηναγκάσθη να εξέλθη του στρατωνισμού της υπό πυρκαϊάς εις οικίας πέριξ αυτών.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Η 3η Ελλην. Ταξ/χία επιτίθεται κατά περιοχής ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ (423462) ενεργούσα συμφώνως με σχέδιον. Μέχρι στιγμής 100 αιχμάλωτοι του ΙΙΙου Τάγματος 42ου Συντάγματος ΕΛΑΣ. Την 1100 ώραν Σχολή ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ εις (410461) κατελήφθη.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει δραστηρίαν εκκαθάρισιν οδοφραγμάτων περιοχής Αποθήκης Τροφίμων – ΡΟΥΦ. Αιχμάλωτος αναφέρει ότι αποθήκη βενζίνης Ερυθρού Σταυρού ΑΪΣΩΣΤΗΣ Λεωφ. Συγγρού (362420) προμηθεύει τακτικώς βενζίνην εις ΕΛΑΣ. Η αυτή πηγή αναφέρει ότι το 10ον ή 11ον Σύνταγμα ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έφθασεν εις ΑΘΗΝΑΣ. Επίσης αναφέρει ότι το Ιππικόν του ΕΛΑΣ φθάνει εις ΑΘΗΝΑΣ σήμερον και ότι εις εργοστάσιον Κολοκυνθού (351471) είναι συγκεντρωμένοι πολλοί άνδρες του ΕΛΑΣ και Μεταφορικά Αυτοκίνητα. 5ον Τάγμα Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει κίνησιν οχημάτων εκ ΚΑΛΑΜΑΚΙ εις ΓΟΥΔΙ κατά μήκος των προπόδων των λόφων. Πολίτης αναφέρει συγκέντρωσιν 2500 ανδρών του ΕΛΑΣ με πρόθεσιν να επιτεθούν κατά της ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ την νύκτα. Στρατιωτική πηγή υποπτεύθη συγκέντρωσιν οχημάτων όπισθεν λόφου Κυνοσάργους – Δουργούτη (372420). Την 10ην τρεχ. ώραν 2300 προς 2400 εκκρήξεις και πυρκαϊαί εις περιοχήν ΣΤΑΔΙΟΥ. Γενικώς η νύξ ήσυχος. 6ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων έβαλλον δι’ όλμων περιοχήν ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ την 11.12.44 από ώραν 0430 έως 0630. Την 11.12.44 μεταξύ 0445 και 0500 ώρας ο εχθρός διεσκορπίσθη εις οδόν Αγ. Κωνσταντίνου αφού εβλήθη με ελαφρά όπλα. ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ευρίσκεται ακόμη υπό τα πυρά ελευθέρων σκοπευτών εξ οδού  Αγ. Κωνσταντίνου RSR αναφέρουν οδοφράγματα εις οδ. Ευθανασίας (βοταν. Κήπος) (358450). Υπάρχουν υπόνοιαι ότι νάρκαι ΤΕΛΛΕΡ υπάρχουν εις ΠΛΑΤΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (366449). Οχήματα χρησιμοποιούντα την Λεωφόρον ΣΥΓΓΡΟΥ επυροβολήθησαν εκ του κτιρίου εργοστασίου ΦΙΞ, 153 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Συνοδεία απεστάλη ίνα φέρει εντός της πόλεως την 64ην ελαφράν Πυροβολαρχίαν εκ του αντλιοστασίου ΚΙΦΙΣΣΙΑΣ. Η επιστροφή ήρχισε την 10.12.44 ώραν 2400. Το πεζικόν, προπορευόμενον, συνεκρατήθη υπό πυρών πολυβόλων εις περιοχή Αμπελοκήπων (404455) και ανέμεινε δι’ οχήματα και συνοδείαν τεθωρακισμένων. 2 ΤΖΙΠ εβλήθησαν, απώλειαι 4 τραυματίαι. Ολόκληρος ομάς και 5 σκαπανείς του αντλιοστασίου έφθασαν εις ΑΘΗΝΑΣ την 0430 ώραν. Δύο οχήματα ανεφέρθησαν ως καταστραφέντα υπό ναρκών έξωθι του κτιρίου Πατήσια 64 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Πιστεύεται ότι αι νάρκαι ηλκύσθησαν εγκαρσίως της οδού διά σπάγου. 21 άνδρες του ΕΛΑΣ συνελήφθησαν εν πολιτική περιβολή εις περιοχήν στρατώνων ΡΟΥΦ εντός 6 οχημάτων. Αιχμάλωτος ανέφερεν ότι η ομάς προωρίζετο διά την Αποθήκην πετρελαίου Ερυθρού Σταυρού προς προμήθειαν βενζίνης. Λόχος Τοπογραφικού δυνάμεως 120 επέστρεψε εις ΑΘΗΝΑΣ εκ κτιρίου Εργ. Χρυσαλίς 196 συνοδευόμενοι υπό Αρμάτων. Συνήντησαν νάρκας καθ’ οδόν και τας οποίας περισυνέλεξαν, ενώ εβάλοντο εκ παραθύρων διά χειροβομβίδων με αποτέλεσμα 2 ελαφρώς τραυματίας. Δεν υπήρχον νάρκαι εις την οδόν όταν η συνοδεία μετέβη ίνα παραλάβη τον  Λόχον. Εξ υποκλοπής τηλεφωνικού μηνήματος την 0905 ώραν διετάχθη ΕΛΑΣ να καταλάβη δι’ οιασδήποτε θυσίας το ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ (372450) και την ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ. Αναφέρονται συγκεντρώσεις ΕΛΑΣ εις Πλατ. Κάνιγγος – Στουρνάρα – Ακρόπολις – Διδότου/πευκάκια) (374456 376453 και 376456 370440 381451).

4.     ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. 16 DLI. Εκηρύχθη ανακωχή εις περιοχήν προκεχωρημένων στοιχείων Νέου Φαλήρου (312413). Συνηντήθησαν Βρεττανοί και ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα σχηματισμόν πολιτικής επιτροπής εις ΑΘΗΝΑΣ με σκοπόν να συναντηθούν με τον κ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Η επιτροπή επέστρεψε χωρίς να λάβη επαφήν. Η ανακωχή έληξε και ο αγών επανήρχισε την 1600 ώραν της χθες. 1/4 ΕΣΕΞ προήλασε και συνέλαβε σχολείον Παλαιά οδ. Χ’κυριάκου -Ισοκράτους) (οχυρόν ΕΛΑΣ) (293405).

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Ουδέν αξιοσημείωτον.

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Αναφερθείσαι απώλειαι εις ΑΡΚΦΟΡΣ υπό των Μονάδων ως ακολούθως: Φίλιαι Δυνάμεις: Νεκροί 2 Τραυματίαι 9. Εχθρός:Αιχμάλωτοι 123.

Advertisements