Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/10 Δεκ 1944 1800


Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Στρατηγείον 3ου Σώματος -3ην Ελλην. Ταξ/χίαν κλπ.
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

10.12.44  Ώρα 1800

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ουδεμία μεταβολή αλλά ησυχώτερα κατά την δύσιν του ηλίου. Ο κύριος αγών της ημέρας διεξήχθη εις περιοχήν κτιρίου Χωροφυλακής ΑΘΗΝΩΝ αρ.87. Ο ΕΛΑΣ εδέχθη ισχυρά πλήγματα ιδίως εις τον ΧΧ Ανατολικόν Τομέα και εκ του πολυβολισμού και βομβαρδισμού της Αεροπορίας.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Κατά την ανακατάληψιν του ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙΟΥ (408425) σήμερον την πρωΐαν εκυριεύθησαν 3 Ιταλικά πολυβόλα, 3 Γερμανικά και 21 τυφέκια. 30 εκ του εχθρού εφονεύθησαν όταν η 3η ελλην. Ταξ/χία κατετρόπωσε τον εχθρόν εις ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ (417432). Την 1030 ώραν μικρά δύναμις της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας επέδραμε κατά του ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ αρ. 80 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ, και ΣΧΟΛΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ και αργότερον απεσύρθη αφού παρηνώχλησε τον εντός τούτων εχθρόν. Αιχμάλωτος συλληφθείς ανέφερεν ότι ανήκει εις Λόχον εκ ΘΗΒΩΝ. Δύναμις εχθρού, περίπου εν Τάγμα εις ΚΙΡΟΥ ΠΗΡΑ (432430) και ΑΓΙΟΝ ΜΑΡΚΟΝ (430425) εβομβαρδίσθη και επολυβολήθη υπό της Αεροπορίας την 1430 ώραν. ΄Ιλη ενισχύσεως του 50ου Συντ/τος Αρμάτων έφθασεν εις ΠΕΛΙΝΙ (507467) και κατά την επιστροφήν η συνοδεία προσεπέρασε πυροβόλον 37 ή 50 χιλστ το οποίον ερυμουλκείτο υπό φορτηγού 3/4 τον. του ΕΛΑΣ  προς ΑΘΗΝΑΣ. Η επιτόπιος κατάστασις της περιοχής, η οποία κρατείται υπό του ΕΛΑΣ, δεν επέτρεψε οιανδήποτε ενέργειαν.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Την 1215 ώραν 3 βλήματα των 75 χιλστ έπεσαν εις περιοχήν οδού ΣΤΑΔΙΟΥ και εν εις Πλατείαν Ομονοίας προκαλέσαντα απώλειας εις πολίτας. Εχθρική θέσις πυροβόλου επεσημάνθη υπό 50ου Συντ/τος και η περιοχή εβλήθη υπό της 463 Μοίρας του Ελλην. Πυρ/κού. ΧΧ Λόχος 11 KRRC εγκατεστάθη εις κτίριον 65 ΑΘΗΝΩΝ (387465) την 1600 ώραν. Το υπόλοιπον του 11 KRRC εις Πλατείαν Συντ/τος μετά του Στρατηγείου εις το υπό των βρεττανών κατεχόμενον Αρχηγείον του ΚΚΕ. Το 4ον Τάγμα της  2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων το οποίον ηλευθερώθη από την φύλαξιν των φυλακών ΣΥΓΓΡΟΥ αναφέρει υπάρχουν περίπου 30 οδοφράγματα περικυκλούντα την οδόν ΠΕΙΡΑΙΩΣ εις περιοχήν ΡΟΥΦ (343434-355444) και τα οποία τώρα εκκαθαρίζουν. Διασταύρωσις εις (353445) έχει εκκαθαρισθή. Επίσης αναφέρει ότι εξεκαθαρίσθη η περιοχή αποθήκης τροφίμων Ιπποδρόμου. Ελεύθεροι σκοπευταί εις (37524362). Θέσεις εχθρικών όλμων εις  περιοχάς (37704390) εις 147 ΛΟΦΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (366435) και (37574295). Η περιοχή εβλήθη υπό του πυροβολικού μας. Κτίριον ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 87 εξακολουθεί να ανθίσταται σθεναρώς. Ολοήμερος επίθεσις υπό του ΕΛΑΣ απωθήθη εν τέλει με την βοήθειαν του 5ου Τάγματος της  2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων. Η χωροφυλακή τώρα ενισχύθη με ΠΙΑΤΣ εκ του 5ου Τάγματος της 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων ως επίσης με νέα όπλα και πυρομαχικά. Προτίθενται να παραμείνουν εις κτίριον 87.

4.     ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. 1/4 ΕΣΕΞ επροχώρησε εις (293408) (293406). Η 139 Ταξ/χία αναφέρει ότι ο εχθρός ετοιμάζει θέσεις ΒΟΡΕΙΩΣ του ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ εις τετράγωνον ΚΟΛΠΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (2741). Η προέλασις(προχώρησις) εις αυτήν την περιοχήν ενεργείται βραδέως αλλά μεθοδικώς.

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η Αεροπορία επολυβόλησε επιτυχώς γραμμήν οικιών ΒΟΡΕΙΩΣ κτιρίου Σχολή Ευελπιδων 65 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ όπου το Στρατηγείον του 46ου Συντ/τος, (387465) και ο εχθρός εσιώπησε επί τινα χρόνον. Η Αεροπορία αναφέρει ότι εργασία εις ΛΑΡΙΣΣΑΝ εξακολουθεί. Εις ΒΟΛΟΝ ησυχία. 8 Σπιτφάϊρς εβομβάρδισαν περιοχήν Καισαριανή  (401432-405432-404422-400422). Το πλείστον των βομβών έπεσαν εις Βόρειον άκραν περιοχής στόχου. Δεν παρετηρήθη κίνησις. Επολυβόλησε χαρακώματα εις ολόκληρον την περιοχήν και δεν συνήντησε αντιαεροπορικά πυρά. Περιοχή (403431) είναι περιοχή μεγάλης συγκεντρώσεως εκ κεκαλυμμένων ορυγμάτων. 6 ΟΥΕΛΙΓΚΤΟΝΣ εβομβάρδισαν περιοχήν συγκεντρώσεως Σχολή Ευελπίδων -Τουρκοβούνια –  Γκύζη (431432-438433-435423-428423 και 436427). Δεν παρετηρήθη κίνησις. Έν Σπιτφάϊρ προέβη εις αναγνώρισιν δι’ ομάδας τοποθετήσεως ναρκών εις οδούς, ΒΟΡΕΙΩΣ ΚΙΦΙΣΣΙΑΣ αλλά ουδεμία παρετηρήθη. Οδοφράγματα εις ΚΙΦΙΣΣΙΑΝ και ΕΡΥΘΡΑΙ ΕΟ 373. Επίσης επολυβόλησε κτίρια ΒΑ του στόχου τούτου. Απήντησαν εις τα πυρά και εξεδηλώθη πυρκαϊά. Σπίτφάϊρ προέβη εις αναγνώρισιν διά πυροβόλα 75 χιλστ εις Δουργούτι (375422) και (371424) αλλά δεν παρετηρήθη πυροβόλον η κίνησις και τα χαρακώματα ήσαν κενά. Την μεσημβρίαν 8 ΒΟΦΑΪΤΕΡΣ επετέθησαν και επολυβόλησαν σφοδρώς περιοχήν ΔΥΤΙΚΩΣ ΣΤΑΔΙΟΥ μέχρι Κολυμβιτικής Δεξαμενής (378435). ΒΟΡΕΙΩΣ ΛΕΒΑΔΙΑΣ. Επιβάται τριών διεσκορπισμένων Μεταφορικών Αυτοκινήτων εξήλθον άμα τη προσεγγίση αεροπλάνων. Πολλά παρηλλαγμένα Μεταφορικά Αυτοκίνητα εις ΧΑΙΡΟΝΙΑ Υ60. Μεγάλο πλήθος πολιτών εις ΛΑΜΙΑΝ. 1 Μεταφορικόν Αυτοκίνητον και 1 Τζίπ εδέχθησαν πυρά εις ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ. Οι επιβαίνοντες εξήλθον των αυτοκινήτων. ΦΑΡΣΑΛΑ 100 άνδρες εν στολή. Εν μεταφορικόν αυτοκίνητον 3 μίλια Νοτίως ΝΕΙΑΚΑΚΙΑ εν στάσει. 6 άνδρες πεζικού εν φαιά στολή εξήλθον του αυτοκινήτου. Εις ΛΑΡΙΣΣΑΝ πλήθος εκ 200 συγκεντρωμένον πέριξ Μεταφορικού Αυτοκινήτου πλήρους ανδρών του ΕΛΑΣ. Ωραν 1615 4 ΜΠΟΦΑΪΤΕΡΣ επολυβόλησαν αγροικίας ολοκλήρου περιοχής από (384465) εις Σχολη Ευελπίδων (387466) και εκαλύφθη λόφος (390465) Ευελπίδων περιλαμβανομένων χαρακωμάτων. Δεν παρετηρήθη κίνησις. Έν κτίριον επυρπολήθη. Ωραν 1715 αναγνώρισις διά πυροβόλα 75 χιλστ. Παρετηρήθη λάμψις εις περιοχήν Αλυσίδας Πατησίων (378494). Ωρα 1630 μέχρι 1713 αναγνώρισις περιοχής ΚΙΦΙΣΣΙΑ – ΤΑΤΟΪ. Δεν υπάρχουν οδοφράγματα. ΑΧΑΡΝΑΙ (3856) – ΤΑΤΟΪ δεν παρετηρήθη κίνησις. Σιδηροδρομική γέφυρα (453594) ανατιναγμένη. Εις (453553) διεσκορπίσθησαν χωρίς να δεχθούν επίθεσιν 200 και πολίται ως επίσης 4 Μεταφορικά αυτοκίνητα. Ητο αδύνατον να αναγνωρισθή εάν ήσαν οπλισμένοι ή όχι. ΒΟΡΕΙΩΣ του (418481) Ψυχικού μεγάλο πλήθος διεσκορπίσθη κατόπιν καθέτου εφορμήσεως.

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Φίλιαι δυνάμεις. 7 φονευθέντες. 36 τραυματίαι. Εχθρικαί δυνάμεις. 31 νεκροί. 2 πληγωμένοι. 1 Αιχμάλωτος.

Advertisements