Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/10 Δεκ 1944 1300


Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ                                      10.12.44   Ωρα 1300
Προς: Στρατηγείον 3ου Σώματος -3ην Ελλην. Ορεινή Ταξ/χίαν κλπ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ζωηρά δράσις εξακολουθεί εις πολλά σημεία της πόλεως. Ο ΕΛΑΣ φαίνεται χρησιμοποιών όλμους και πεδινά πυροβόλα. Δεν αναφέρονται συγκεκριμμέναι επιτυχίαι αλλά άπασαι αι επιθέσεις του εχθρού απεκρούσθησαν και πιστεύεται ότι ούτος έσχεν απωλείας και αιχμαλώτους εις μεγάλον αριθμόν. Απελευθέρωσις του 4ου Τάγματος Αεραγημάτων λόγω της εκκενώσεως φυλακών Συγγρού και άφιξις 11 KRRC εκ Βορρά δι’ επιχειρήσεις ενισχύουν την επιτόπιόν μας δύναμιν.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Ο εχθρός επετέθη κατά της 3ης Ελλην. Ορεινής Ταξ/χίας εις ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ (408425) με δύναμιν ενός Τάγματος. Ο εχθρός κατέλαβε  την υψηλότερη κορυφήν αλλά εξεδιώχθη αργότερον υπό του πεζικού μας. Βαρείαι εχθρικαί απώλειαι. Αι δυνάμεις μας εξεκαθάρησαν οικίαν εις έπαυλιν ΘΩΝ (403454) και συνέλαβον 5 αιχμαλώτους και 1 πολυβόλον ΦΙΑΤ.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Διαρκούσης της νυκτός ο εχθρός διετήρησε επίθεσιν κατά του Στρατηγείου του 46ου Συντ/τος. Εν τεθωρακισμένον αυτοκίνητον και εν Ντίγκο ετέθησαν εκτός ενεργείας λόγω ναρκών. Αστυνομικός Σταθμός (373435) εδέχθη επίθεσιν υπό του εχθρού την 0530 ώραν χρησιμοποιούντος όλμους 81 χιλστ και αντιαρμ. πυροβόλον. Αναφέρονται θέσεις όλμων εις λευκόν κτίριον (367432) ΒΑ γωνία  πυριτιδαποθήκη (375429), (376431), (378436). Οδοφράγματα εις διασταύρωσιν οδών ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ (382453) καλυπτόμενα υπό θέσεως πολυβόλου εξ οικίας εις ΝΔ γωνίαν. Τάγμα ΕΛΑΣ κατέφθασε εκ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 4000 ΕΛΑΣΙΤΑΙ καθ’ οδόν εκ ΛΑΜΙΑΣ υπέστησαν, βαρείας απωλείας εξ αεροπορικής επιθέσεως. Ο εχθρός επετέθη κατ’ αστυνομικού Σταθμού (αρ. χάρτου ΑΘΗΝΩΝ 87) εκ περιοχής ΣΤΑΔΙΟΥ χρησιμοποιών πυροβόλον 50 χιλστ εις θέσιν (376422). Ο εχθρός ετοιμάζει επίθεσιν κατά περιοχή (434488) την 0953. Οδόφραγμα εις (433488). Θέσις εχθρικού πολυβόλου εις σιδηροδρομικήν γραμμήν (344438) καλύπτουσα διασταύρωσιν (353444).

4.     ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Ο εχθρός έβαλλε δι’ όλμων περιοχήν Αρχηγείου Στόλου ΠΕΙΡΑΙΩΣ την 1000 ώραν.1/4 ΕΣΕΞ προχωρεί προς σχολείον (353444).

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Περιπολία Σπίτφαϊρ ΑΘΗΝΑΙ – ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΙΣ. Δεν εθεάθησαν ένοπλοι  κινήσεις εις καμμίαν περιοχήν. Οδοφράγματα εις όλας τας γεφύρας ποταμού ΚΗΦΙΣΣΟΥ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ – πλήθος εν στολή άοπλον. 4 Σπίτφάϊρς επολυβόλησαν τον ΛΟΦΟΝ ΣΤΡΕΦΙ. Δεν παρετηρήθη κίνησις.

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Φίλιαι δυνάμεις.3 τραυματίαι. Εχθρικαί δυνάμεις 5 Αιχμάλωτοι.

Advertisements