Ημερήσια διαταγή, ΕΟΕΑ/10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/9 Δεκ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
Χη ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ημερησία Δ/γή 9-12-44

Αξ/κοί, Οπλαρχηγοί, Υπαξ/κοί και αντάρται
Αναλαμβάνων την Διοίκησιν της Μεραρχίας υπό τας παρούσας δεινάς διά την πατρίδα μας περιστάσεις, αναλογίζομαι την βαρύτητα του έργου και των ευθυνών μου.
Η Πατρίς μας, η οποία χάρις εις τας θυσίας σας και τους αγώνας σας κατά του κατακτητού ηλευθερώθη, αντί να απολαμβάνη των αγαθών της ελευθερίας, τελεί υπό την κόλασιν της μάλλον ειδεχθούς τρομοκρατίας, την οποίαν εξαπέλυσεν η κήρυξις του εμφυλίου πολέμου.
Μιά μερίς, ευτυχώς ελαχίστη παρασυρθείσα και καθοδηγουμένη από πρόσωπα εξυπηρετούντα τα ξένα συμφέροντα, προσπαθεί διά της βίας να επιβάλη τας θελήσεις της εις βάρος της πλειονότητος του Λαού.
Η μερίς εκείνη, της οποίας την δράσιν, κατά την περίοδον της δουλείας οι πλείστοι εξ ημών ιδίας αντιλήψεως εγνωρίσατε, δεν εδίστασε ποτέ να θυσιάση τα πάντα χάρις του σκοπού της.
Αφού επέφερε εις τον τόπον μεγαλυτέρας καταστροφάς εκείνων τας οποίας επέφερον οι κατακτηταί, συμπράτουν και με αυτούς τους εχθρούς της Ελλάδος, επιδιώκει ήδη να επιβάλη την δικτατορίαν του προλεταριάτου και κήρυξε τον εμφύλιον πόλεμον του οποίου τα αποτελέσματα καθημερινώς θρηνούμεν.
Οι καιροί είναι χαλεποί και δύσκολοι. Η πατρίς κινδυνεύει. Από σας και πάλιν περιμένει την σωτηρίαν της. Το έργον της απελευθερώσεως δεν ετελείωσε. Συνεχίσατε το. Μη δώσετε το δικαίωμα εις τους εχθρούς της Ελλάδος να χαρούν εις βάρος της. Ας καταβάλωμεν όλοι μαζί, τας δυνάμεις του έκαστος διά την σωτηρίαν της Πατρίδος.
Μόνον η συνοχή και η πίστις εις την ιερότητα του αγώνος μας θα φέρη καρπούς. Κάθε μεμονωμένη προσπάθεια είναι προωρισμένη ν’ αποτύχη.
Η εκπλήρωσις του καθήκοντος και η πειθαρχία του αγώνος είναι εκείνη που θα σώση την κιδυνεύουσαν Πατρίδα.
Εις αυτήν και μόνον στηρίζεται η επιτυχία του έργου μας διά το οποίον αύριον θα είσθε υπερήφανοι, αφού οι κύριοι συντελεσταί της επιτυχίας του θα είσθε εσείς.
Εγώ, όστις ετάχθην απλώς να σας οδηγήσω, εφ’ υμών στηρίζω τας ελπίδας μου και έχων υπ’ όψιν μου τους μέχρι τούδε αγώνας σας πιστεύω εις την επιτυχίαν. Αρκεί να το θελήσωμεν.
Πίστις λοιπόν και πειθαρχία ας πρυτανεύη τας πράξεις όλων μας και αυτήν και μόνον αξιώ.
Προς τούτοις όμως είμαι υποχρεωμένος να σας επιστήσω την προσοχήν και να σας τονίσω τους κινδύνους τους οποίους η Πατρίς διατρέχει και από τους εξωτερικούς εχθρούς, οι οποίοι ελοχεύουσιν.
Ο Λαός της περιοχής την οποίαν η Μεραρχία φρουρεί έχει πικράν πείραν. Η Τσέτα με την οποίαν ο εσωτερικός εχθρός της Ελλάδος είναι σύμμαχοι δρά καθημερινώς εις βάρος του Ελληνικού στοιχείου και καραδοκή εκδίκησιν.-
Χωρίς πίστην εις την ιερότητα του αγώνος, χωρίς πειθαρχίαν η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τας πράξεις μας και χωρίς την συνοχήν όλων οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι.
Η κατανόησις της καταστάσεως από μέρους όλων μου δίδει το δικαίωμα να ελπίζω εις την επιτυχίαν του έργου μας και να αναφωνήσω. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ.

Ο
Δ/τής της Μεραρχίας
(Υπογραφή)

Π. ΜΕΤΑΞΑΣ
Συντ/ρχης Πυρ/κού

Advertisements