Δελτίο πληροφοφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/9 Δεκ 1944


Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Στρατηγείον 3ου Σώματος-3ην Ελλην. Ταξ/χίαν-Ελλην. ΓΕΣ και άλλους.
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δελτίον πληροφοριών της 9.12.44 και ώρα 1945.

1.     Γενική κατάστασις. Αναφέρεται μικρά δράσις εξαιρέσει του Ανατολικού Τομέως όπου λίαν επιτυχής επίθεσις έλαβε χώραν. Ο εχθρός ετοιμάζει αμυντικάς θέσεις. Μικρά αλλαγή εις την κατάστασιν από τακτικής απόψεως. Γενικώς όλοι οι τομείς παραμένουν επιτοπίως επιθετικοί με πολυάριθμα μικρότερα επεισόδια και αψιμαχίας. Αεροπορία και πυροβολικόν χρησιμοποιούνται εις όλους τους τομείς μόλις και όταν επισημαίνονται στόχοι.

2.     ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αιχμάλωτος πολέμου αναφέρει ότι δύναμις περιοχής (299411) ανέρχεται εις περίπου 400 άνδρας ωπλισμένους με τυφέκια και χειροβομβίδας. Ο εχθρός με ισχυράν δύναμιν ευρίσκεται κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής (290428) και 20 άνδρες εις πολυβολείον (289434). Οδοφράγματα εις (292422-294422) και (269434). Πολίτης, θεωρούμενος ως αξιόπιστος, αναφέρει ότι 5 πολυβόλα του ΕΛΑΣ είναι τοποθετημένα εις οικίαν (384437) και όλαι αι οδοί από (383436) εις (384433) και (385434) είναι υπονομευμέναι.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Θέσεις πολυβόλων εις ΣΤΑΔΙΟΝ εξεκαθαρίσθησαν υπό ΄Αρματος. Οδοφράγματα εις (371448) και (372448) εδέχθησαν επιτυχή επίθεσιν υπό Τεθωρακισμένων Αυτοκινήτων. Ισχυρά επίθεσις υπό του εχθρού κατά 46R άρματα επροχώρησαν ελαφρώς και η περιοχή ήτο ησυχωτέρα κατά την δύσιν. Περιπολίαι συνήντησαν ισχυρά πυρά εξ Οπλοπολυβόλων εις (381436) και (382436) ως επίσης και ΒΔ. Θεριστικά πυρά εκ περιοχής Νοτίως ΖΑΠΠΕΙΟΥ. Εχθρικαί συγκεντρώσεις εις (375432) και (373434). Θέσις όλμου ΕΛΑΣ (3642) εις αριθμόν χάρτου 152 και Οπλοπολυβόλον εις (37554215). Πολίται αναφέρουν ότι 6 Βρεττανοί και Ινδοί αιχμάλωτοι πολέμου ευρίσκονται εις καφενείον (368448). Εχθρικόν πολυβολείον εις (376456). Οδοφράγματα εις (363447-377434).

4.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Σανατόριον ΣΩΤΗΡΙΑ (4146) εδέχθη επιτυχή επίθεσιν. Φίλια στρατεύματα ακολούθως απεσύρθησαν, επετέθησαν και κατέλαβον το Σχολείον εις (416460). Σοβαραί απώλειαι επενέχθησαν εις εχθρικήν φάλαγγα εις ΚΙΡΟΥ ΠΙΡΑ (442422). Ο εχθρός επετέθη κατά του ερυθρού σταυρού (409459) αρ. χάρτου 85 αλλά εδέχθη επιτυχή επίθεσιν πυροβολικού. Άρματα επυροβόλησαν και επολυβόλησαν οικίαι (402457). Στρατηγείον ΕΛΑΣ ανετινάχθη και αποθήκη πυρομαχικών επυρπολήθη. Τρία πολυβόλα εκυριεύθησαν. Εν πυροβόλον 40 χιλστ 20 τυφέκια και εν πολυβόλον εξουδετερώθησαν. Πολύ βαρείαι απώλειαι. Οδοφράγματα εις (378423) και (376435). Αντιπερισπασμός παρά την θέσιν ΠΙΛΧΕΟΥ(;) Ανατολικώς της δημοσίας οδού (373434). Αστυνομία αναφέρει 500 άνδρας του ΕΛΑΣ εις εργοστάσιον ελαστικού (357428) αρ. χάρτου 183 με βαρέα πολυβόλα. Ενισχύθησαν σήμερον υπό στρατευμάτων προερχομένων εκ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. Αντάρτες φορτώνοντες βενζίνην εις αεροδρόμιον ΤΑΤΟΪΟΥ εδέχθησαν επίθεσιν. Κατεστράφησαν αποθήκη και εν αυτοκίνητον. Λόφος (375421) επολυβολήθη λίαν επιτυχώς και αριθμός ΕΛΑΣΙΤΩΝ εφονεύθη. Στρατηγείον εις (365472) επολυβολήθη και εβλήθη. Δεν παρετηρήθησαν αποτελέσματα. Εσημειώθησαν Μεταφορικά Αυτοκίνητα.

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Δύσκολον να υπολογισθούν αλλά βαρείαι απώλειαι επενέχθησαν κατά του εχθρού εις Ανατολικόν Τομέα.

7.     ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Ελλην. ΓΕΣ αναφέρει ότι την νύκτα 8/9 άνω των 1000 ΕΛΑΣΙΤΩΝ, εν στολή χακί και με μέλανας σκούφους ΝΟΤΙΩΣ Λόφου ΜΝΗΜΕΙΟΥ προχωρούν προς ΚΑΛΙΘΕΑΝ.

Advertisements