Ενημερότητα καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΓΡ/6 Δεκ 1944


Ε.Ο.Ε.Ε.Α ΑΝΤΑΡΤΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 11.766

Παραλήπται
Απασαι Μονάδες
Κοινοποίησις
Γραφείον ΙΙΙον Μεραρχίας
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.22088
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εξαιρετικώς Επείγουσα
Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. 22088/8/12/44 Διαταγήν Γενικού Αρχηγείου ταύτης να λάβωσι γνώσιν οι υφ’ υμάς Αξ/κοί και αντάρται και το πνεύμα αυτής να κατανοηθεί καλώς υπό απάντων.

Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Συν/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον


Εξαιρετικώς Επείγουσα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν διαταγής της Κυβερνήσεως και αρχηγού Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος μετέβημεν εις Αθήνας ινα από κοινού συσκεφθώμεν με τους Αντιπροσώπους του Ε.Λ.Α.Σ. και συμφωνήσωμεν διά την επάνοδον της Χώρας εις την ομαλήν ζωήν.
Ι. Από της πρώτης στιγμής η Κυβέρνησις, ο Άγγλος Αρχιστράτηγος ΣΚΟΜΠΙ και ημείς κατεβάλλαμεν κάθε προσπάθειαν προς επιτυχίαν του κοινού πόθου ολοκλήρου του δεινοπαθούντος Ελληνικού Λαού. Εδέχθημεν να εκτελέσωμεν τας διαταγάς της Κυβερνήσεως και του Συμμαχικού Στρατηγείου, και να καταθέσωμεν τα όπλα ινα αποφευχθή ο εμφύλιος σπαραγμός.
Δυστυχώς η απάντησις των Αρχηγών του Συγκροτήματος Ε.Λ.Α.Σ.-Κ.Κ.Ε. ήτο αρνητική παρά τας διαδοχικάς υποχωρήσεις της Κυβερνήσεως και των Συμμάχων εις τας αξιώσεις των. Επεζήτησαν πλήρη εξουθένωσιν του Εθνους και εν συνεχεία τον απόλυτον έλεγχον του κράτους από το Κ.Κ.Ε.
Η Κυβέρνησις δεν επετρέπετο να ανεχθή τοιαύτην κατάστασιν, ητις θα εσήμαινεν πληρη κατάλυσιν της εννοίας του κράτους και την υποδούλωσιν του Ελληνικού Λαού εις την δικτατορίαν της ενόπλου μειοψηφίας του Κομμουνισμού.
Ολόκληρον το Ελληνικόν εθνος εν εξεγέρσει υπεστήριξεν την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εις την απόφασιν της να μην υποχωρήση εις την βίαν των Κομμουνιστών.
Με τας απόψεις ταύτας συνετάχθη και ο Αρχηγός των εν Ελλάδι Συμμαχικών Δυνάμεων Στρατηγός Σκόμπι, από συμφώνου μετά της Αγγλικής Κυβερνήσεως.
ΙΙ.- Ημείς ως στρατιώται εδηλώσαμεν ότι τιθέμεθα εις την διάθεσιν της Πατρίδος διά την επιβολήν του Κράτους του Νόμου και της τάξεως.
Τηρηταί των υποσχέσεών μας θα πειθαρχήσωμεν εις την φωνήν της Πατρίδος και της Κυβερνήσεως.
Γνώμων των πράξεων μας είναι και θα μείνη το συμφέρον της Χώρας μας και οι ελευθερίαι του Λαού.
Η αγωνία ήτις συνέχει τον Λαόν και η εγκληματική δικτατορία των Κομμουνιστών πρέπει να λείψουν.
Η Ελλάς θα επανεύρη τον δρόμον της, όλα τα τέκνα της που θέλουν να ζήσουν ελεύθερα καλούνται να συμβάλουν εις την τελευταίαν αυτήν προσπάθειαν της απελευθερώσεως του δυστυχισμένου Ελληνικού Λαού.-
Αι Ε.Ο.Ε.Α. ακόμη μιαν φοράν θα κάμουν το καθήκον των.
Η παρούσα μου να κοινοποιηθή εις άπαντας Αξιωματικούς και Στρατιώτας και το πνεύμα αυτής να καταννοηθή καλώς υπό πάντων.-

Σ.Δ.Γ. Αρχηγείου 6/12/1944
Ο Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements