Πρωτόκολλο παραλαβής 14 Ιταλών αυτομόλων, 6 Δεκ 1944


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΥΤΟΜΟΛΩΝ

Εn Βόλω σήμερον την 6 Δεκεμβρίου 1944 ημέραν Τετάρτην ο υπογεγραμμένος Αγγλος WARD Ταγ/χης παρέλαβον από το Στρατόπεδον αυτομόλων του 54 Συντάγματος τους κάτωθι 14 Ιταλούς αυτομόλους :

1)    Ntebrasatsimo Mario        2)         Bonni Errico

3)    Ntentesci Domenico        4)         Massareli Aggelo

5)    Gianeta Antonio              6)         Posoli Petro

7)    Grisostomo Costantino    8)         Milicarne Roco

9)    Ntevesco Atthuro             10)       Laconte Nikola

11)  Ntisenta Domenico         12)       Bimartini Arthuro

13)  Vitari Aristide                  14)       Bianti  Pebo

Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν.

Ο                                                                                Ο

Παραδούς                                                       Παραλαβών

(Τ.Υ)                                                              (Τ.Υ)

Advertisements