Εκθεση καταστάσεως, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3ΕΓ/4-12-44


Α- Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. III
Αριθ. Α.Π. 66
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΕΛΑΣ,
Όπου
Περίληψις Επί της καταστάσεως
Ι. Εις το διάβημα μας περί του 2ου Συν/τος του Πεζικού, το Βρετανικό Στρατηγείο απήντησε διά δίαμαρτυριων, ότι δεν υπακούομεν εις τας διαταγάς του, μεταφέροντες μονάδας από την εξωτερικήν ζώνην εις την εσωτερικήν Αθηνών-Πειραιώς. Ωσαύτως μας απέστειλε και την συνημμένην διαταγήν, εις την οποίαν απαντώμεν ως το συνημμένον σχέδιον, εάν εγκρίνεται τούτο υφ’ υμών.

II. Το 2ον Συν/μα Πεζικού (II Μεραρχίας) χωρίς να παραλαβή τα όπλα του εδραπέτευσε καϊ ετέθη υφ’ ημών υπό τας διαταγάς του Νικηφόρου και της Μεραρχίας. Ο Δ/τής Παπαζήσης και εις ακόμη αξιωματικός εκρατήθησαν υπό των Άγγλων.
ΠΙ. Ολα σχεδόν τα αστυνομικά τμήματα περιήλθον εις χείρας μας, πλην ελαχίστων περιφερειακών και των του κέντρου. Εις τον Πειραιά η επιτυχία είναι πλήρης σχεδόν (πλην του VII και VIII που δεν υπάρχουν πληροφορίαι).
IV. Η επιχείρησις κατά των Χιτών Θησείου εστέφθη υπό πλήρους επιτυχιας παρά την επέμβασιν των Αγγλων τους οποίους τα τμήματα μας παρακάμπτουν. Η εκκαθάρισις της περιοχής συνεχίζεται.
V. Τας μεταμεσημβρινός ώρας Αγγλοι και Έλληνες Αστυνομικοί τοιχοκολλούν πολυγραφημένες προκηρύξεις του Παπανδρέου και του Σκόμπυ,οστις εκήρυξε τον Στρατιωτικόν Νόμον. Αι προκηρύξεις καταξεσχίζονται αμέσως υπό του λαού.
VI .Ο ΣΔ του ΣΣ μετακινείται εις θέσιν την οποίαν θα σας αναφέρομεν.
VIII. Η επιτυχία της κηδείας συντριπτική.

ΣΔ 4-12-44
Ι ΠΙΡΙΟΧΟΣ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

Advertisements