Απαγωγή αμερικανικού ιστιοφόρου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/3 Δεκ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                    ΑΝΟΙΚΤΟ – ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΣ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦ. ΙΙ α και                                Επείγον
Δ/ΣΗΝ ΕΛΑΝ                                    Ο.Μ Μακεδονίας
Αριθμ. 16678

Αμερικανικόν τμήμα Συμμαχικής Αποστολής καταγγέλει Αμερικανικόν ιστιοφόρον Γκλόρια συνελήφθη υπό τμημάτων ΕΛΑΣ εις Αγίαν Λαύραν παρά το Αγιον Ορος την εικοστήν τετάρτην Σεπτεμβρίου Στοπ. Πλοίαρχος και πλήρωμα εκρατήθησαν Στοπ. Πλοίον και φορτίον τετρακόσια πενήκοντα λίρες και ταχυδρομείον κατεσχέθησαν Στοπ. Εγένοντο διαπραγματεύσεις απόδοσιν Στοπ. Τοπικαί αρχαί ΕΛΑΣ υπεσχέθησαν απόδοσιν και δεν απεδόθη εισέτι Στοπ. Γεγονός μας προυξένησε κυριολεκτικώς κατάπληξιν Στοπ. Παρακαλούμεν εξετάσατε επειγόντως Στοπ. Διατάξατε άμεσον απόλυσιν τυχόν κρατουμένων Στοπ. Απόδοσιν Πλοίου Στοπ. Φορτίου Στοπ. Χρημάτων και Ταχυδρομείου. Στοπ. Επιβάλατε αυστηράς κυρώσεις τυχόν υπευθύνους Στοπ. Αναφέρατε και εις ημάς επειγόντως ενεργείας και αποτελέσματα το ταχύτερον Στοπ.

3-12-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση
Αρχηγόν Αμερικαν. Τμήματος Σ.Σ.Α (υ.τ.ε)
Δ/ση ΕΛΑΝ                                                             Ακριβές αντίγραφον
ΙΙ α Γραφείον                                                              Το ΙΙ α Γραφείον