Διαταγή Επιχειρήσεων ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3 Δεκ 1944


ΕΛΑΣ – Α’ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ – ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. III
ΑΡΙΘ. Α.Π. 51 – ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η κατάσταση είναι οξυτάτη.
I. Το σχέδιον ενεργείας (Α.Π. 25/1-12-44) τίθεται, εις εφαρμογήν από αύριο την πρωίαν.
II. Μόλις ξημερώσει θα εκτελεσθεί ο αφοπλισμός των Αστυνομικών Τμημάτων και της Χωροφυλακής
III. Την αυτήν ώραν το Τάγμα Κοκκινιάς να έχη καταλάβει την θέση που του ωρίσθη εις Περιστέρι.
Ο λόχος που θα παραμείνη εις το Πυριτιδοποιείον θα εκτέλεση ομοίως την αποστολή του. Εάν η γέφυρα κατέχεται από Αγγλους δεν θα λάβει επαφήν, ούτε θα συγκρουσθή με αυτούς, αλλά θα αναφέρη και θα αναμείνη δίαταγάς μας.
Το υπόλοιπον του 6ου Συν/τος ως η Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγή μας.
V. Η Διοίκηση του 5ου Συν/τος με το εναπομένον Τάγμα της τίθενται από λήψεως παρούσης υπό τας διαταγάς του 2ου Συν/τος Πεζ. της II Μεραρχιας.
VI. α) Αναφέρατε λήψιν τίς παρούσης Διαταγής τηλεφωνικώς ή δι άλλου ταχύτερου μέσου και ασφαλεστέρου. β) Αναφέρατε την πραγματοποίησιν της διατασσομένης διατάξεως. γ) Τηρείτε ενήμερον την Διοίκησιν επί της εξελίξεως του αγώνος μας. ως προβλέπεται εις την Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγήν

Αθήνα 3-12-44 ώρα 14.30″.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΙΡΙΟΧ0Σ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
Α’, Β’, Γ’ Συγκρότημα
Συγκρότημα 5ου Συν/τος
Συγκρότημα 6ου Συν/τος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΛΑΣ(υτα) ΙΙ Μεραρχια 34ον Συνταγμα