Ανακοίνωση προς τον Ελληνικό λάο, 3 Ορεινή Ταξιαρχία (ΡΙΜΙΝΙ)/3 Δεκ 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Α δ ε λ φ ο ί

Η Ταξιαρχία εκπλήρωσασα την εντολήν του Ελληνικού λαού επολέμησε τους Ούνους εις Ιταλίαν αφού ήδη είχε πολεμήσει εις Αφρικήν. Η Ταξιαρχία αποτελείται εν τω συνόλω της από ΄Ελληνας πάσης γής και ιδεολογίας μοναδικής μιας και μόνης « Ελληνικής».-

Καίτοι ελυπήθηκε διότι είδε ότι ετίθετο εν αμφιβόλω η στρατιωτική της υπόστασις και κατεύθυνσις και υβρίσθη και υβρίζεται τιθεμένη ως σύνθημα αγώνων ενώ έπρεπε να τεθή ως σύνθημα παραδειγματισμού θρησκευτικού εκτελέσεως καθήκοντος, εν τούτοις διαρκώς αυτοπεριορίζεται ίνα μη δώση αφορμήν ούτε διά της παρουσίας της.

Δεν υπάρχει περίπτωσις παρά μόνον υποχωρήσεως και ουχί προκλήσεως.

Εχει ως σύνθημα την ένωσιν και την δοξασμένην Ελλάδα.

Παρά ταύτα ευρίσκεται αντιμέτωπή σας.

Είναι η υποχρέωσίς της προς την Ελλάδα.

Απ’ αυτής της στιγμής η Ταξιαρχία υπάγεται εις άλλην αρμοδιότητα.

Ως Διοικητής όμως της Ταξιαρχίας ταύτης σας εξορκίζω καίτοι δεν έχω προς τούτο αρμοδιότητα, μη αναγκάζητε τους στρατιώτας να στρέψωσι τα όπλα εναντίον σας.

Είναι στρατιώται, θα εκτελέσουν το καθήκον τους και ουδέποτε απέτυχον.

Προς Θεού μη προκαλείτε αδελφοκτόνον αγώνα.

Μη ακούτε τους ολίγους εγκληματίας. Οι Βούλγαροι σαρκάζουν. Κοντά σας Γερμανοί Ιταλοί και Βουλγαροι επωφελούνται.

Τούτο το γνωρίζομεν όλοι μας και τίποτε δεν θα εμποδίση τους στρατιώτας να υπερασπίσουν την Ελλάδα, διότι ούτω την υπερασπίζωνται έναντι των Βουλγάρων.

Α δ ε λ φ ο ί,

Μη εξωθήτε τους στρατιώτας εις αδελφοκτόνον αγώνα.

Αυτοί θα εκτελέσουν το καθήκον τους.

Σας εξορκίζω όμως μη τους ωθήτε.

Η Ταξιαρχία είναι κατ’ εξοχήν Ελληνική, μόνον Ελληνική και καθαρώς Ελληνική μη γνωρίζουσα παρά ένα κόμμα: «Την Ελλάδα».

Υπέρ αυτής θα δώσουν την ζωήν τους.

Αθήναι τη 3η Δεκεμβρίου 1944

Ο

Τ α ξ ί α ρ χ ο ς

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Συντ/ρχης Πεζικού

Advertisements