Διαταγή Επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/1 Δεκ 1944


ΕΛΑΣ Α-Σ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. ΠΙ
ΑΡΙΘ ΑΠ 25 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ι ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ως έχει.
ΙΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Αι δυνάμεις τας οποίας φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει η αντίδρασις είναι κατά κύριον μεν λόγον τα στρατιωτικά εις την περιοχήν Γουδί τμήματα, ήτοι Ορεινή Ταξιαρχία, σχολείον Χωροφυλακής Γερμανοτσολιάδες, ως και 0 ϊερός Λόχος Ψυχικού, κατά δεύτερον δε λόγον τα Αστυνομικά τμήματα, διάχυτοι μονάδες Χωροφυλακής, Οργάνωσις Χιτών, άλλαι παρεμφερείς οργανωθείς, αι δυνάμεις της Γενικής Ασφαλείας και του ανασυγκροτηθέντος τμήματος Μπουραντά.

III. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Σ. Το Σ.Σ., ενισχυόμενον και. από τας δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. της υπαίθρου θα αντιταχθή δια των όπλων κατά παντός πραξικοπήματος της αντιδράσεως. Θα περισφίγγει και τελικώς θα εξουδετερωσεί κατά κύριον λόγον τας συγκεντρωθείοας εις το Γουδί δυνάμεις. Κατά δεύτερον λόγον θα εξουδετερωσεί τας εστίας αντιστάσεως που θα εμφανισθούν εντός της πόλεως.
IV. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Α) Να εκκαθαρίσει τας φιλικώς διακειμένας συνοικίας των Αθηνών εις όσον το δυνατόν βραχϋτερον χρόνον. Β) Διά του όγκου των δυνάμεων του -να αποκλείσει αρχικώς τας συγκεντωμένας δυνάμεις εις την περιοχήν Γουδί-Ψυχικού. Γ) Να εκκαθαρίοει τελικώς την κατάστασιν τόσον εις την περιοχήν Γουδί-Ψυχικού, όσον και εις την υπόλοιπον πόλιν των Αθηνών διά των αφιχθησομενων και εκ της υπαίθρου φίλιων δυνάμεων.
V. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Τα Συν/τα των Αθηνών θα διαθέσουν ανά ένα λοχον κατά την κρίσιν των διά τον αποκλεισμόν εκάστου Αστυνομικού τμήματος.

Δια τα Ιον και 4ον όρα οργάνωσιν Διοικήσεως.
Το 6ον Σύνταγμα πλην του Τάγματος Νέας Κοκκινιάς θα εκκαθαρίσει ταχύτατα τας αντιστάσεις του Πειραιώς και διά του όγκου της δυνάμεως του θα κατευθυνθεί προς Αθήνας. Το Τάγμα Νέας Κοκκινιάς θα εκκινήσει αμέσως προς Αθήνας αφήνων ένα Λόχον εις την περιοχήν Πυριτιδοποΐείου.
VI. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Συγκρότημα Α’. Τα επτά’τάγματα της περιοχης Αμπελοκήπων-Ψυχικού υπό την» Διοίκησιν της 1ης Ταξιαρχίας.

Συγχρότημα Γ’. Τα απομένοντα δύο Τάγματα του 3ου συν/τος και τα υπόλοιπα δύο Τάγματα την 4ου Συν/τος υπό την Διοίχησιν της 2ας Ταξιαρχίας.
Το απομενον Τάγμα του 5ου συντάγματος με την Διοίκησίν του θα αποτελέσει ίδιον συγκρότημα.
Τα απομένοντα Τάγματα του 6ου Συντάγματος θα αποτελέσουν ίδιον συγκρότημα υπό την Διοίκησιν του Συν/τος τούτου.
Το πρώτον αφιχθησόμενον, ήτοι ’34ον Συν/μα εκ της II Μεραρχίας 8α υπαχθεί υπό τας αμέσους διαταγάς του Σ. Στρατού, άμα ως διελθει νοτίως Μενιδίου.
Η υπόλοιπος δύναμις της ΙΙ Μεραρχίας υπό την Διοίκησιν της II Μεραρχίας.
VII. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ.
α) Δια» τους λόχους που δα διατεθούν έναντι των αστυνομικών τμημάτων.
Να παραταχθούν εμφανώς έναντι των αστυνομικών τμημάτων και να δηλώσουν εις ταύτα ότι ουδεμίαν επιθετικήν πρόθεσιν έχουν εναντίον των παρά μόνον ότι έχουν την αποστολήν να περιφρουρήσουν τον Λαόν εις την ειρηνικήν του εκδήλωσιν. Μόλις εκδηλωθει η δράσις εκ μέρους μας να προβήτε εις τον αφοπλισμόν των και την χρησιμοποίησαν των όπλων των υπό του Ε.Λ.ΑΣ.
β) Το Συγκρότημα Α’. Διά καταλήψεως των διαβάσεων και χωρίς να λάβει, την επαφήν θα αποκλείσει αρχικώς την κάθοδον των τμημάτων Γουδί-Ψυχικού εγκαθιστά μενον εις υψόμετρον 295 νοτίως Τουρκοβουνια (Χάρτης 1:10.000) – έπαυλις Θων-Κουπόνια.
γ) Συγκρότημα Β’. Μόλις δεχθώμεν την επίθεσιν: θα καταλάβει τας συνοικίας που είμεθα ισχυροί. Συγχρόνως διά δύο Ταγμάτων θα καταλάβει τας γεφύρας του Ιλισσού από της γέφυρας του Νεκροταφείου μέχρι της γέφυρας αμέσως Β.Α. του Σταδίου, με σκοπόν να διευκολύνει την είσοδον εις τον αγώνα φιλίων τμημάτων προς την περιοχήν του Ζαππείου.
Επίσης διά των υπολοίπων τριών Ταγμάτων θα καταλάβει τον Λόφον Φιλοπάππου και βορείως μέχρι της Δεξαμενής Θησείου ‘παρά το 9ον Αστυνομικόν τμήμα με τον σκοπόν να εξασφαλίσει την γραμμήν αυτήν ως βάσιν εξορμήσεως διά περαιτέρω ενεργειαν και θα εκκαθαρίσει το Θησείον από τους Χίτες.
δ) Τη Συγκρότημα Γ’. Ομοίως μόλις δεχθώμεν την επίθεσιν: θα καταλάβει τας συνοικίας που είμεθα ισχυροί, θα καταλάβει την γραμμήν Σ.Σ. Λαρίσης και Πελοποννήσου με σκοπόν να εξορμήσει και να Εκκαθαρίσει την περιοχήν Βάθης από το ανασυνταχθέν τμήμα Μπουραντά και διά των δύο Ταγμάτων του 3ου Συν/τος να καταλάβει την πλατείαν Δημοκρατίας (γωνία Πατησίων και Αλεξάνδρας), το πεδίον ‘Αρεως, την πλατείαν Εξαρχείων, με μεταγενέστερο αντικειμενικόν σκοπόν να δράσει κατά της Γενικής Ασφαλείας
ε) Το Σ υγκροτημα 5ου Συν/τος: θα εξασφαλίσει την κατοχήν των αρτηριών και «διαβάσεων εις την περιοχήν Αμαρούσι-Κηφισσιά-Κουκουβάουνες. διά να διευκολύνει την είσοδον της 2ας Μεραρχίας εις τον αγώνα.

ζ) Το Συγκρότημα 6ου Συν/τος.

Θα εκκαθαρισει ταχυτατα τας αντιστάσεις Πειραιώς δι ενός τάγματος. -Θα αποστείλει το Τάγμα Νέας Κοκκινιάς εις Αθήνας προς εφεδρείαν του Σ Στρατού εις ανατολικήν παρυφήν Περιστέρι με μέτωπον τους Μύλους Πενέσση. Το «Τάγμα τούτο θα αφίσει ένα Λόχον εις Πυριτιδοποιείον διά να διευκολύνει την είσοδον εις τον αγώνα του τμήματος της II Μεραρχίας που θα περάσει από εκεί.
‘ -Το υπόλοιπον του Συν/τος θα κινηθεί με πάσαν δυνατήν ταχύτητα εις Αθήνας και εις την περιοχήν Νέα Σφαγείο-Χασεκή ως εφεδρεία του Σώματος Στρατού.

Το 34ον Σύνταγμα θα εκκινήσει συγχρόνως με την υπόλοιπον Μεραρχίαν. θα υπαχθεί υπό τας αμέσους διαταγάς του Σώματος Στρατού μόλις διέλθει το Μενίδι.
Η II Μεραρχία θα εκκαθαρίσει τελικώς την κατάστασιν εις την περιοχήν Γουδί – και ενδεχομένως εις την υπόλοιπον πόλιν των Αθηνών επί τη βάσει εγκαίρως εκδοθησομένης διαταγής του Σ. Στρατού.
VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ. Έναρξις επιχειρήσεων άμα τη λήψει της σχετικής διαταγής του Σ. Στρατού.
IX. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. Διά των συνήθων μέσων.
Χ. ΣΤΑΘΜΟ1 ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Θα γνωσθούν εγκαίρως.

XI. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Σ.Σ. Παρακαλούνται οι συναγωνισταί Διοικηταί των συγκροτημάτων να αναμετρήσουν πόσον πολύπλοκος και ιδία άρρυθμος θα είναι η μορφή του αγώνος αυτού. Και συνεπώς πόσων στοιχείων θα έχει ανάγκη το Σ.Σ. ίνα τελείως ενημερωμενον επί της εξελίξεως της καταστάσεως δυνηθεί να συντονίσει τας δυνάμεις του και να κατευθύνει αυτάς για την τελική νίκην του Λαού.
Κατά χρονολογικήν σειράν θα χρειασθεί:
1) Απαντα τα συγκροτήματα να αναφέρουν περί αφοπλισμού κατ» αρχάς και έπειτα περί του αφοπλισμού των αστυνομικών τμημάτων.
2) Εκαστον συγκρότημα διαδοχικώς να αναφέρει την εκτέλεσιν εκάστου των αντικειμενικών του σκοπών που αναφέρονται εις το κεφάλαιον VII (Απόστολαί).
3) Κατά την εξέλιξιν του αγώνος από καιρού εις καιρόν να υποβάλλει έστω και αρνητικώς δελτία στρατιωτική καταστάσεως (π.χ. ηρεμία ή ουδέν νεωτερον).

XII. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.
Αθήναις τη 1-12-44
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι. ΠΙΡΙΟΧΟΣ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ:
II Μεραρχία, 1 Ταξιαρχία
II Ταξιαρχία, 5ο Συν/μα
6ον Συν/μα ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΙΣ:
III Γραφείο

Advertisements