Ημερολόγιο Μονάδος 1/12/1944-14/3/1945, 3 Ορεινή Ταξιαρχία (ΡΙΜΙΝΙ)


1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΔΙΑΦΟΡΑ
-Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 7709 Δ/γή Ταξιαρχίας διά την τελεσθησομένη τελετήν επί τη εορτή της Αγίας Βαρβάρας επέτειον του Πυρ/κού, την προσεχή Δευτέραν 4η Δεκεμβρίου.
-Αι Μονάδες εσυνέχισαν την εκπαίδευσίν των συμφώνως τω προγράμματι.-
-Το 1ον Τάγμα επεσκέφθη το Νοσοκομείον Συγγρού.

2α ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    ΣΑΒΒΑΤO
Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός μ.μ
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΔΙΑΦΟΡΑ
Εξεδόθη η υπ’ αριθμ.7712 Δ/γή Ταξιαρχίας δι’ ης η Ταξιαρχία τίθεται εν επιφυλακή από σήμερον μέχρι 12 Δεκεμβρίου λόγω της παρατηρουμένης πολιτικής κρίσεως.-
-Άπασαι αι Μονάδες εσυνέχισαν την εκπαίδευσιν των.

3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ
Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΔΙΑΦΟΡΑ
-Διά της υπ’ αριθμ.7715 Δ/γής Ταξιαρχίας κοινοποιείται διαταγή Αρχιστρατήγου ΣΚΟΜΠΙ δι΄ής άπαντα τα τμήματα τακτικά και μη τίθενται εν επιφυλακή από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής.-
-Ολόκληρος η Ταξιαρχία ευρίσκεται εν επιφυλακή παρακολουθούσα την εξέλιξιν της καταστάσεως.-
-Σήμερον κατά το συλλαλητήριον όπερ έλαβε χώραν εις την Πλατείαν του Συντάγματος, αιματηρά γεγονότα εξελήχθησαν μεταξύ των πολιτών και των αστυφυλάκων, καθ’ α υπήρξαν πολλά θύματα μεταξύ των πολιτών.-

4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΔΕΥΤΕΡΑ
Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Συνεφώδης
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΔΙΑΦΟΡΑ
-Η Ταξιαρχία ευρίσκεται εν αυστηρά επιφυλακή. Η κατάστασις διαρκώς επιδεινούται. Οι οπαδοί του ΕΑΜ εξακολουθούν προκαλούντες το Νόμιμον Κράτος, διά συλλήψεων αθώων πολιτών, καταλήψεως αστυνομικών τμημάτων και εκτελέσεως συνεχώς αθώων Εθνικιστών κατά το πλέον άγριον και απάνθρωπον τρόπον. Όλαι αι  προσπάθειαι Άγγλων και Κυβερνήσεως προς ειρηνικήν διευθέτησιν των πολιτικών ζητημάτων προσέκρουσαν εις την πλήρη άρνησιν των εαμοκουμμουνιστών οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να καταλάβωσι την αρχήν διά παντός μέσου.- Κατά πληροφορία το ΕΛΑΣ συγκεντρούται εξ όλης της Ελλάδος εις περιοχήν Αθηνών με σκοπόν την κατάληψιν βία της αρχής. Αξιωματικοί και οπλίται της Ταξιαρχίας προσβλέπουν μετά δέους προς τον απειλούμενον εμφύλιον πόλεμον και εύχονται όπως και την τελευταίαν στιγμήν εξευρεθή ειρηνική λύσις προς αποφυγήν του, αναλογιζόμενοι τας καταστρεπτικάς συνεπείας ενός τοιούτου γεγονότος.-
Η στάσις των από της αφίξεως της Ταξιαρχίας εν Αθήναις είναι υποδειγματική, ουδετέρα και αμερόληπτος. Ουδεμίαν παρέχουν αφορμήν ήτις θα έδιδε λαβήν εις παρεξηγήσεις υπέρ της μιάς ή της άλλης παρατάξεως.-
Υπερήφανοι διότι εξετέλεσαν το καθήκον των εν Ιταλία παρακολουθούν ήρεμοι αλλά μετά φρίκης την εξέλιξιν των γεγονότων και θα έδιδον το παν όπως αποφευχθή ο απειλούμενος εμφύλιος πόλεμος.-
VΙ.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ-Μηδέν-

5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    ΤΡΙΤΗ
Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
-Η κατάστασις συνεχώς επιδεινούται. Παρά την προκήρυξιν του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ και της Κυβερνήσεως όπως το ΕΛΑΣ απομακρυνθή των Αθηνών, οι οπαδοί του συνεχίζουν τας άνευ προηγουμένου βαρβαρότητας και ήρχισαν εκ του φανερού πλέον τον πόλεμον κατά της Κυβερνήσεως και των Βρεττανών, συλλαμβάνουν και εκτελούν αθώους πολίτας, κατά πληροφορίας δε συνεχίζουν την συγκέντρωσιν οπαδών του ΕΛΑΣ εις Αθήνας εκ των επαρχιών.-
-Το Αγγλικόν στρατηγείον αντιληφθέν την σοβαρότητα της καταστάσεως και το επικίνδυνον της θέσεώς του διέταξε όπως η Ταξιαρχία κατέλθη εις Μετοχικόν Ταμείον Στρατού ένθα Στ.Λ Δ/σεως Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ.
Πράγματι 1400 ώραν το 1ον και 2ον Τάγματα καθώς και η Δ/σις Ταξ/χίας κατήλθον επ’ αυτοκινήτων και εγκατεστάθησαν εις Παλ. Ανάκτορα – Μετοχικόν Ταμείον Στρατού – Πανεπιστήμιον – και εις το επί της οδού Σίνα Μέγαρον ένθα μέχρι της στιγμής εστρατωνίζοντο το Α.΄Σ. Στρατού του ΕΛΑΣ. Αι υπόλοιποι μονάδες Ταξ/χίας παρέμειναν εις Γουδί του Συντ/τος Πυρ/κού (άνευ των πυρ/λων ευρισκομένων εισέτι εις Ιταλίαν) αναλαβόντος την φρούρησιν Στρατώνος Γουδί.-
Την 23ην ώραν τη διαταγή Αγγλικού Στρατηγείου τα κατελθόντα εις την πόλιν Τμήματα Ταξιαρχίας μετά της Δ/σεως αυτής επανήλθον εις τους Στρατώνας Γουδί.- Κατά την κάθοδον και επάνοδον της Ταξιαρχίας ουδέν επεισόδιον έλαβε χώραν. Μόνον το 1ον Τάγμα συνέλαβεν και αφώπλισε 30 ελασίτας ευρισκομένους εις το Στρατηγείον Α΄ΣΣ του ΕΛΑΣ.
Κατόπιν διαταγής Αγγλικού Στρατηγείου εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας ετέθη το εξ Αιγύπτου αφιχθέν 6ον Τάγμα Ταγ/ρχου Μπουσμπουρέλη συγκείμενον εκ δύο Λόχων συνολικής δυνάμεως 215 ανδρών.
VΙ.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Εχθρού συνελήφθησαν ………. αιχμάλωτοι.
Ημέτεραι είς οπλίτης τραυματίας.

6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ  
Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:
-Ο εχθρός κατέχει διά δυνάμεως τάγματος περίπου και διαρκώς ενισχύει το αντέρεισμα Κοτοπούλη αμέσως νοτίως και εγγύς των Στρατώνων Ταξιαρχίας. Οργανώνει τας θέσεις του ταύτας διά χαρακωμάτων και διευθετήσεως θέσεων βολής αυτομάτων όπλων και όλμων εντός οικιών. Άπασαι αι ενέργειαί του προδίδουν επικειμένη επίθεσίν του κατά της Ταξιαρχίας. Εξ όλων των πληροφοριών εδημιουργήθη σαφής η εντύπωσις ότι οι στασιασταί επιδιώκουν την πλήρη κύκλωσιν της Ταξιαρχίας, ίνα τελικώς επιτεθώσι κατά ταύτης υπό τας καλυτέρας συνθήκας.-
Τας εσπερινάς ώρας της χθες το Αγγλικόν Στρατηγείον και ο Πρόεδρος Κυβερνήσεως και Υπουργός Στρατιωτικών κ.Παπανδρέου προσκα-λέσαντες τον Δ/την της Ταξ/χίας διέταξαν όπως την μεσημβρίαν της σήμερον η Ταξ/χία καταλάβη το αντέρεισμα Κοτοπούλη καθώς και το νοτιώτερον τούτου αντέρεισμα Κυνοσάργους προς αποτροπήν του επαπειλουμένου κινδύνου πλήρους κυκλώσεως της Ταξ/χίας. Κατόπιν τούτου την 1000΄ ώραν εξεδόθη η ΕΠ.480/6.12.44 Δ/γή επιχειρήσεων προς εκπλήρωσιν ανατεθείσης αποστολής.
Τη 14.00 ώραν βάσει διαταγής το 2ον δεξιά και 3ον Τάγμα αριστερά υπό Δ/γάς Δ/του Πεζικού εκινήθησαν προς κατάληψιν του αντερείσματος Κοτοπούλη.
Οι στασιασταί ήρχισαν βάλλοντες κατά των Ταγμάτων μας, τραυματίσαντες τινάς των οπλιτών μας. Από της στιγμής ταύτης ήρχιζε πλέον ο αγών με το γνώριμον εις τους αξ/κούς και οπλίτας της Ταξ/χίας τρόπον.- Οι στασιασταί εντός ολίγου θα αντιληφθούν όλον το βάρος της θυελλώδους ενεργείας της Ταξ/χίας του ΡΙΜΙΝΙ.
Θα αντιληφθούν πόσον ηπατήθησαν εν τη εκτιμήσει της αξίας μιάς μονάδος ήτις αντιμετώπισε εν Ιταλία νικηφόρως τα καλύτερα στρατεύματα του ΧΙΤΛΕΡ την Ιην Μεραρχίαν αλεξιπτωτιστών. Παρεξήγησαν φαίνεται την ευγενική και σεμνήν συμπεριφοράν των μαχητών μας, οι οποίοι μη γνωρίζοντες κόμματα αλλά μόνον την Ελλάδα δεν έδωσαν την παραμικροτέραν αφορμήν προς παρεξήγησεις.
-Ούτω μόλις εγένετο αντιληπτή η πρόθεσις των στασιαστών να προσβάλουν δι’ ισχυρών πυρών τα τμήματά μας μία κόλασις πυρός εξαπολύθη κατά των στασιαστών παρά των τμημάτων της Ταξ/χίας άτινα ακολούθως με μίαν μεγαλιώδη εξόρμησιν κατελάμβανον τον ταχθέντα αντικειμενικόν σκοπόν. Τρία άρματα και τρία τεθωρακισμένα αυτοκίνητα Αγγλικών Μονάδων εβοήθησαν την ενέργειαν των Ταγμάτων μας. Επίσης δύο λόχοι χωρ/κής ακολουθούντες τα προελαύνοντα τάγματα εξεκαθάριζαν συστηματικώς τας καταλαμβανομένας περιοχάς και αποκαθίστων την τάξιν εις ταύτας.
-Μετά την κατάληψιν του αντερείσματος Κοτοπούλη τα τάγματα εσυνέχισαν την προχώρησίν των και μέχρι 17.30 ώρας κατέλαβον την γραμμήν Άλσος Συγγρού – Βορεία και Β.Α. παρυφή ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ύψωμα ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ ην και ωργάνωσε αμυντικώς. Ταυτοχρόνως διμοιρία 1ου Τάγματος κατέλαβε το Νοσοκομείον Παίδων και η διμοιρία Προστασίας το Λαϊκόν Νοσοκομείον καλυφθείσης της Ταξ/χίας και εκ της κατευθύνσεως ταύτης. Διά της ως άνω ενεργείας ο άμεσος κίνδυνος κυκλώσεως και εξουδετερώσεως της Ταξ/χίας εξέλειπε. Ο απελευθερωθείς πληθυσμός των άνω περιοχών εξεδήλωνε ποικιλοτρόπως την χαράν του και τον ενθουσιασμόν του προς τους άνδρας της Ταξ/χίας διότι απηλλάγη απο την μέχρι της στιγμής εκείνης τυραννίας του. Η διαγωγή των ανδρών της Ταξ/χίας ου μόνον έναντι του απελευθερωθέντος πληθυσμού αλλά και αυτών των συλλαμβανομένων στασιαστών υπήρξε εξαιρετική.
VI.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Αξ/κοί                 Οπλίται
Νεκροί           0                           3
Τραυματ.       0                           6
Εχθρού:Νεκροί   4
αιχμαλ.  14
υλικόν: 2 αυτόματα, 16 τυφέκια και πολ. υλικόν.

7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΠΕΜΠΤΗ
Ι.          Σ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Λόγω πληροφοριών ότι ισχυραί εχρθικαί δυνάμεις συγκεντρωθείσαι εις Νοσοκομείον Σωτηρίας και ΜΟΝΗΝ ΑΣΤΕΡΙ ΥΜΗΤΤΟΥ  επρόκειτο να επιτεθώσι κατά της Ταξ/χίας, ανεστάλη η προβλεπομένη διά την πρωΐαν σήμερον συνέχισις της επιθέσεως του αποσπάσματος Συντρ/χου Παπαδοπούλου (2ον και 3ον Τάγμα) προς εκκαθάρισιν περιοχών ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και διετάχθη τούτο όπως λάβη αμυντικήν διάταξιν προς διατήρησιν του κτηθέντος εδάφους και, εξοικονόμησιν εφεδρειών.

  • Προς αντιμετώπισην της καταστάσεως ταύτης διετάχθη ο 2ος Λόχος 1ου Τάγματος την 0700 ώραν σήμερον όπως καταλάβη την ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑΝ και καλύψει την Ταξιαρχίαν από κατευθύνσεως ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ.
  • Μέχρι 09.00 ώρας ο Λόχος κατέλαβε την διαταχθείσαν γραμμήν αποκρούσας εχθρικάς δυνάμεις αποπειρεθείσας επιτεθώσι κατά στρατώνων Ταξ/χίας.-

Την 09.00 ώραν ο εχθρός 111/43 Τάγμα και Τάγμα 34ου Συντ/τος Πεζικού ήρχισε επιτιθέμενος εκ του Νοσοκομείου Σωτηρίας προς τους Στρατώνας Ορειβ. Πυρ/κού κατεχομένας υπό τμήματος Χωρ/κής και εις ας εκρατούντο οπλίται των Ταγμάτων Ασφαλείας μετά των οικογενειών των και εν συνεχεία προς ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑΝ. Διά βολών του Αγγλικού Πυρ/κού και ενός λόχου του 6ου Τάγματος κινηθέντος προς Σωτηρίαν και βραδύτερον και ετέρου τοιούτου του αυτού Τάγματος ο εχθρός απεκρούσθη μετά σοβαρών απωλειών και συνεπτύχθη προς την δευτέρα σειράν οικημάτων Σωτηρίας. Τρία Αγγλικά Τάνκς συνέβαλον εις την απόκρουσιν του εχθρού. Συνελήφθησαν 25 αιχμάλωτοι υπό του λόχου 6ου Τάγματος. Κατά την μάχην ταύτην ο Λοχίας Καραμπόγιας Γεώργιος 2ου Λόχου 6ου Τάγματος ηυτομόλισε προς τους Ελασίτας.

  • Την 1200 ώραν ο εχθρός διά δυνάμεως 60 ανδρών επετέθη και κατά του Υψώματος ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ κατεχομένου από διμοιρίας 3ου Τάγματος. Καίτοι εχρησιμοποίησε αρκετά πολ/λα και ολμίσκους απεκρούσθη υπό της διμοιρίας με σοβαράς δι’ αυτόν απωλείας.

Τη  07.15 ώραν το 2ον Τάγμα κατέλαβε διά διμοιρίας κατόπιν ελαφράς αντιστάσεως το Νοσοκομείον ΣΥΓΓΡΟΥ και συνεπλήρωσε την εκκαθάρισιν των Νοτίως του Άλσους ΣΥΓΓΡΟΥ συνοικισμού μέχρι ρεύματος ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

Την 1100 ώραν ο εχθρός τη υποστηρίξει πολ/λων και ολμίσκων επετέθη κατά του άλσους ΣΥΓΓΡΟΥ αποκρουσθείς μετά σοβαρών απωλειών. Εις την διάθεσιν της Ταξ/χίας ετέθησαν αι εις την περιοχήν ΓΟΥΔΙ δυνάμεις Χωρ/κής αποτελούμεναι εκ 500 περίπου Χωρ/κων υπό την Δ/σιν Συντ/ρχου Δουκάκη, στρατωνιζόμεναι εις Σχολείον Χωρ/κής – Στρατώνες Ιππικού και στρατώνας Ορειβατικού Πυρ/κού. Αύται διετάχθησαν όπως οργανώσουν την άμυναν των κατεχομένων άνω κτιρίων και καλύψουν την διάταξιν της Ταξ/χίας από Β. και Β.Α.-

Αφίχθησαν σήμερον εξ Ιταλίας τα ΚΑΡΙΕΡΣ του 1ου Τάγματος.

VI.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Αξ/κοί             Οπλίται

Νεκροί               –                           2

Τραυματ.            3                      19

Εχθρού:Νεκροί     12

Αιχμαλ.     9

Υλικόν:11 τυφέκια και πολ. υλικόν.

8η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Την 0630΄ώραν το 2ον Τάγμα εδέχθη επίθεσιν εις το πλευρόν και τα νώτα της διατάξεως του εκ της περιοχής Εφορίας Υλικού Πολέμου μέχρι της οδού ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ υπό τμημάτων 2ου Τάγματος 6ου Συντ/τος. Οι στασιασταί εχρησιμοποίησαν την υπόνομον του ΙΛΙΣΣΟΥ και έφθασαν εις τον Σταθμόν Δ/σεως του Τάγματος. Κατόπιν σφοδρού αγώνος εκ του συστάδην διά χειροβομβίδων και χάρις εις την ηρωϊκήν προσπάθειαν Αξ/κών και οπλιτών τούτου η επίθεσις απεκρούσθη και τελικώς δι’ αντεπιθέσεως ετράπησαν περί την 1045 ώραν εις φυγήν αφήσαντες επί τόπου νεκρούς τραυματίας και αρκετόν πολεμικόν υλικόν. Το 2ον Τάγμα την 12ην ώραν δι’ ενός λόχου του προέβη εις εκκαθάρισιν της περιοχής από ΕΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μέχρι του ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και Νοτίως της οδού ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ και κατέλαβεν το ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ Νοσοκομείον και το Προσφυγικόν τοιούτον, εξασφαλίσαν από Ανατολών τους Στρατώνας 1ου Συντ/τος Πεζικού όπου ευρίσκετο η 23 Τεθωρακισμένη Αγγλική Ταξιαρχία.-

Ταυτοχρόνως από της 0930 ώρας ο 3ος λόχος 1ου Τάγματος βοηθούμενος υπό τριών αρμάτων Αγγλικών και Κάρριερς του Τάγματος προέβη εις την εκκαθάρισιν της περιοχής ΘΩΝ και κατέλαβε κτίρια επί της Ν.Α. γωνίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και  ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ καθ’ όσον εις τας περιοχάς ταύτας εβάλλετο η οδός ανεφοδιασμού της Ταξ/χίας η διερχομένη εκ του Νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ.

Συνελλήφθησαν υπό των λόχων πενήντα αιχμαλώτοι και πολεμικόν υλικόν Ελασιτών.

Επειδή εκ του κτιρίου Ερυθρού Σταυρού οι επαναστάται έβαλλον διά πολ/λων κατά του Σχολείου Χωρ/κής και των οδών κυκλοφορίας των οχημάτων της Ταξιαρχίας την 0930 σήμερον δύο διμοιρίαι του 6ου Τάγματος μετά τριών αρμάτων ενήργησαν και κατέλαβον κατόπιν αγώνος την 1430 ώραν το Νοσοκομείον ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ όπερ αφού το εκκαθάρισαν εκ των ελασιτών, το παρέδοσαν προς εξασφάλισιν εις 70 χωροφύλακες υπό αξιωματικόν. Διά των ενεργειών τούτων η Ταξιαρχία ευρείνει διαρκώς την κατεχόμενην ζώνην της και διασπά συνεχώς τον επιδιωκόμενον υπό τον Ελασιτών κλειόν κατά των Στρατώνων της Ταξιαρχίας περιορίζουσα εις το ελάχιστον τας βολάς αυτομάτων όπλων εναντίων τούτων. Παρ΄ όλα ταύτα οι στρατώνες βάλλονται υπό αυτομάτων όπλων και όλμων και απώλειαι προξενούνται εις τους εντός αυτών αξ/κούς και οπλίτας μας.-

VI.     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΝ 1800 ΩΡΑΝ.-

Απόσπασμα Συντ/χου Παπαδοπούλου κατέχει διά των 2ου και 3ου Ταγμάτων την γραμμήν ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ -Β. παρυφή ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – Ύψωμα ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ – Άλσος και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΥΓΓΡΟΥ – ΚΤΙΡΙΑ Ν.Α. της οδού ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ μέχρι ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εν συνδέσμω εκείθεν μετά του 3ου λόχου 1ου Τάγματος κατέχοντος γωνίας ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ και ΦΙΔΙΠΙΔΟΥ.

Συγκρότημα Χωρ/κης κατέχει στρατώνας Ορειβ. ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ και ΣΤΡΑΤ. ΚΛΙΒΑΝΟ.

Ο 2ος  Λόχος 1ου Τάγματος κατέχει ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑΝ.

1ον Τάγμα μείον 2ου και 3ου Λόχου εφεδρεία Ταξ/χίας εντός των Στρατώνων αυτής. Την άμυναν των Στρατώνων έχει αναλάβει το ΙΙΙ Σ.Π. Πυρ/κού ούτινος τα πυρ/λα δεν αφίχθησαν εισέτι εκ της Ιταλίας. Τούτο έχει καταλάβει τα υπάρχοντα πολυβολεία του περιβόλου των Στρατώνων καθώς και τα εκτός αυτού δύο πολυβολεία των υδραγωγείων.-

VIΙ.   ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Αξ/κοί               Οπλίται

Ημέτεροι  Νεκροί     1 Ανθ/στής            1

Τραυματ.                                7

Εχθρού Νεκροί  37

Αιχμαλ.89

Υλικόν 1 αυτόματον 5 τυφέκια.

9η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Διάταξις αμετάβλητος πλην της επανόδου εις τους στρατώνας εκ ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑΣ από χθές εσπέρας 2ου
Λόχου 1ου Τάγματος. Ο λόχος απεσύρθη λόγω εξαιρετικού ψύχους εις το ύψωμα τούτο.

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός μετά βροχών

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.

Καθ’ όλην την ημέραν εσυνεχίσθησαν εκατέρωθεν βολαί  όλμων και αυτομάτων όπλων. Οι στρατώνες της Ταξιαρχίας εβλήθησαν εκτός τούτων και διά πυρ/λων των 37 αντιαρματικών.

Την πρωίαν σήμερον διετάχθη η κατάληψις Σχολείου Γυμναστικής παρά διμοιρίας 6ου Τάγματος τη βοηθεία τριών αρμάτων.

Κατάληψις επετεύχθη 1600 ώραν πλην λόγω σφοδρών εχθρικών πυρών εκ του Συγκροτήματος Σωτηρίας και των εκ τούτων δυσκολιών ανεφοδιασμού η διμοιρία 1830 ώραν εγκατέλειψε το κτίριον επανελθούσα εις το Τάγμα της.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΩΝ:              Αξ/κοί             Οπλίται

Νεκροί                                                        1

Τραυματίαι                                      5

ΕΧΘΡΟΥ:Αιχμάλωτοι  3

ΥΛΙΚΟΝ: 1 πυρ/λον, 1 πολ/λον 10 τυφέκια,

πολ. υλικόν.-

10η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός μετά βροχών

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τη 04.30 ώραν ο εχθρός διά των Ταγμάτων 1/6 και 11/34 επετέθη κατά του 3ου Τάγματος με κυρίαν προσπάθειαν το ύψωμα ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ κατεχόμενον υπό διμοιρίας 3ου Τάγματος.

Ταυτοχρόνως διά τμημάτων του εκ του ΥΜΗΤΤΟΥ επετέθη κατά νεκροταφείου ΖΩΓΡΑΦΟΥ ένθα το αριστερόν του 3ου Τάγματος, και προσεπάθησε να προσβάλη το Τάγμα εκ του αριστερού πλευρού και των νώτων. Διεξήχθη σκληρώτατος αγών και ο εχθρός κατώρθωσε να καταλάβη το ύψωμα ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ της εκεί διμοιρίας αναγκασθείσης να συμπτυχθή λόγω εξαντλήσεως των πυρ/κών της. Λόγω της κρισιμότητος της καταστάσεως διετέθη εις τον Δ/την Πεζικού ο 2ος Λόχος 1ου Τάγματος μετά 3 κάρριερς. Άμα τη έω τα κάρριερς προσέβαλον τον εις ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλησιάσαντα εχθρόν εδη-μιούργησαν εις τούτον σοβαράς απωλείας και τον ηνάγκασαν να τραπή εις φυγήν. Εν συνεχεία μετά του 2ου λόχου του 1ου Τάγματος αντεπετέθησαν προς ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ ανέτρεψαν τον εχθρόν και ανεκατέλαβον τούτο. Αξ/κοί και οπλίται κατά τον σκληρόν τούτον αγώνα επέδειξαν άφθαστον ηρωισμόν χάρις εις τον οποίον αι κατά πολύ υπέρτεραι δυνάμεις των στασιαστών ηναγκάσθησαν να συμπτυχθώσι μετά σοβαρών απωλειών και προ παντός με μεγάλην μείωσιν του ηθικού των.

Την 08.15 ώραν οι επαναστάται μετά ην κατάληψιν του ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ θεωρήσαντες ως τελικήν την επιτυχίαν των ταύτην εξαπέλυσαν επίθεσιν διά του 5ου λόχου εκ του Τάγματος ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ προς κατάληψιν του ΑΛΣΟΥΣ ΣΥΓΓΡΟΥ κατεχομένου υπό λόχου του 2ου Τάγματος. Η επίθεσις απεκρούσθη με σοβαράς διά τον εχθρόν απωλείας. Κατά πληροφορίας πολιτών ελάχιστοι εκ του λόχου τούτου διεσώθησαν.

VI.       ΔΙΑΦΟΡΑ

Το 6ον Τάγμα ενισχύθη και διά δύο λόχων εκ 12 αξ/κών και 320 οπλιτών εκ των επιστρατευομένων εθνοφυλάκων. Η Ταξιαρχία διέθεσε προς συμπλήρωσιν του οπλισμού των αυτόματα όπλα εκ των εκ λαφύρων προερχομένων τοιούτων.

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14/10.12.44 διαταγής  ARKFORCES τα 141 και 142 Τάγματα Εθνοφυλακής ετέθησαν υπό τας διαταγάς της Ταξιαρχίας ουχί δι’ επιθετικάς επιχειρήσεις αλλά διά βοηθητικής φύσεως τοιαύτας.-

Το 141 Τάγμα διετέθη: Τρεις λόχοι στρατώνες Πεδινού Πυρ/κού και Νοσοκομείον Παίδων. Λόχος εφορεία υλικού πολέμου. Το 142 Τάγμα κατέχει Νοσοκομείον ΕΛΕΝΑΣ και ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ (Γωνιά Αλεξάνδρας-Κηφισσίας). Λόχος 142 αντικατέστησε τον 3ον/Ιου Τάγματος εκ των κτιρίων Ανατολικής Γωνίας Αλεξάνδρας- Κηφισσίας. Ο 3ος Λόχος επανήλθε εις τους Στρατώνας διάθεσιν Τάγματος.-

VIΙ.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΩΝ:  Αξ/κοί             Οπλίται

Νεκροί                                           6

Τραυματίαι                                   35

ΕΧΘΡΟΥ:

Νεκροί 79- Αιχμάλωτοι 18

ΥΛΙΚΟΝ: 3 πολ/λα – 7 οπλ/λα – 40 τυφέκια.

11η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατόπιν πληροφορίων ότι εις το Νοσοκομείον ΣΩΤΗΡΙΑ συνεκεντρώθησαν δύο τάγματα Ελασιτών μετά πολ/λων και όλμων με σκοπόν να επιτεθούν κατά της Ταξιαρχίας, απεφασίσθη προς πρόληψιν της ενεργείας ταύτης ενεργηθή εκκαθάρισις της Περιοχής ΣΩΤΗΡΙΑΣ, προς διάλυσιν των Ελασιτών. Προς τούτο ο 3ος Λόχος του 1ου Τάγματος μετά 3 αρμάτων μάχης 34 τεθωρακισμένων αυτοκινήτων και 5 κάρριερς 1ου Τάγματος ήρξαντο από της 07.30΄ ώρας εκκαθαριστικών επιχειρήσεων κατά των εν ΣΩΤΗΡΙΑ ελασιτών. Από 10.30΄ώρας διετέθη προς υποβοήθησιν της ενεργείας ταύτης και Ι λόχος 141 Τάγματος Εθν/κής επί τω σκοπώ όπως διατηρή τα καταλαμβανόμενα υπό του 3ου λόχου κτίρια. Η επιχείρησις διήρκησε μέχρι της 1800΄όπου κατόπιν σκληρού αγώνος καθ’ ον ο εχθρός υπερησπίσθη τηρών όρος κτίριον τας θέσεις του, κατελήφθησαν παρά του 3ου λόχου άπαντα τα κτίρια πλην ενός όπερ υπερησπίζοντο μετά λύσσης και γερμανοί. Τα δύο εχθρικά Τάγματα διελύθησαν πλήρως, συλληφθέντων 300 ελασιτών 15 αξ/κών είς ων Δ/τής Τάγματος και αφθόνου πολεμικού υλικού.

Επίσης αι εις νεκρούς και τραυματίας αι απώλειαι του εχθρού ήσαν μεγάλαι. Εκ των Ταγμάτων 111/42 και 11/34 άτινα υπερησπίσθησαν την ΣΩΤΗΡΙΑΝ ελάχιστοι διεσώθησαν διαφυγόντες εκ του τελευταίου κτιρίου μετά των εκεί Γερμανών άμα τη επελεύσει του σκότους. Ούτω διά της ενεργείας ταύτης ανετράπησαν πλήρως αι προϋποθέσεις του εχθρού και αντελήφθη ούτος πόσον επικίνδυνον είναι έστω και διά πολύ υπερτέρων δυνάμεων να συγκρούονται με τους παλαιμάχους της Ταξιαρχίας άνδρας. Ο ενεργήσας την επίθεσιν 3ος λόχος της Ταξ/χίας (100 άνδρες εν συνόλω) επεδείξατο εξαιρετικήν διαγωγήν και απέδειξε όλην του την πολεμικήν ικανότητα, κατορθώσας να διαλύση πλήρως επταπλασίας δυνάμεις αμυνομένας μάλιστα εντός ισχυρών κτιρίων.- Εξαιρετική επίσης ανδρείαν επεδείξατο και οι άνδρες των κάρριερς. Το ηθικόν των ελασιτών εκλονίσθη σοβαρώτατα εκ της πανωλεθρίας ταύτης ην υπέστησαν, ως ομολόγησαν συλληφθέντες αιχμάλωτοι.

Την 18.30 ώραν ο 3ος Λόχος μετά του τοιούτου εθνοφυλακής συμφώνως τη διαταγή της Ταξιαρχίας συνεπτύχθη άνευ ουδεμιάς πιέσεως εντός των Στρατώνων της Ταξιαρχίας.-

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ:   Αξ/κοι             Οπλίται

ΗΜΕΤΕΡΑΙ:   Νεκροί                            8

Τραυματίαι         13

ΕΧΘΡΟΥ:      Αιχμάλωτοι315 (15αξ/κοί)

Νεκροί και τραυματίαι μη

εξακριβωμένοι.

ΥΛΙΚΟΝ:       10 αυτόματα όπλα 150 τυφέκια άφθονον πολ. υλικόν (πυρ/κά και εκκρικτικάς ύλα). Επίσης 1 κάρριερ 1ου Τάγματος ακινητήσαν λόγω βλάβης της ερπυστρίας εκ βολής χειροβομβίδος, ερυμουλκήθη την επομένην εις τον Στρατώνα παρ’ άλλου κάρριερ. Την αυτήν ημέραν το 6ον Τάγμα κατόπιν διαταγής της Ταξιαρχίας επωφεληθέν την άνω ενεργείας κατέλαβεν διά μιας διμοιρίας το Σχολείον Γυμναστικής και το παρέδωσε άμα τη επελεύσει του σκότους εις διμοιρίαν Χωρ/κής. Ούτω ηυρύνθη η περίμετρος αμύνης του Σχολείου Χωρ/κής και εμετριάσθησαν τα εναντίον του πυρά των ελασιτών. Γενικώς εβελτιώθη αισθητώς η κατάστασις αμύνης της Ταξιαρχίας εκ των ούτω επιθετικών ενεργειών μας και εμετριάσθησαν κατά πολύ τα εναντίον των στρατώνων μας πυρά των στασιαστών. Επί του Νοτίου μετώπου της Ταξιαρχίας όπου τα 2ον και 3ον Τάγματα αυτής ουδέν το αξιοσημείωτον πλην πυρών όλμων και αυτομάτων όπλων εκατέρωθεν. Λόχος του 141 Τάγματος Εθνοφυλακής ενίσχυσε στρατώνας Ορειβατικού Πυρ/κού αντικαταστήσας εκεί λόχον του 6ου Τάγματος.

12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΤΡΙΤΗ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εχθρός έβαλε κατά Στρατώνος Ταξιαρχίας διά πολ/λων και πυρ/λων των 37. Ημέτερα κάρριερ μετά ενός άρματος μάχης απεστάλησαν εις ΣΩΤΗΡΙΑΝ και ερυμούλκησαν το εκεί παραμείναν από χθες κάρριερς 1ου Τάγματος. Ο εχθρός ουδαμού ανεφάνη εν ΣΩΤΗΡΙΑ, εγκαταλείψας ταύτην πλήρως μετά την χθεσινήν μάχην.

Διεπιστώθη εκ των ασθενών ΣΩΤΗΡΙΑΣ ότι κατά την χθεσινήν μάχην ή εκεί δύναμις δύο Ταγμάτων διελύθη πλήρως.

Περισυνελλέγησαν και άλλα υλικά οπλισμού άτινα εγκατέλειψαν χθες φεύγοντες οι Ελασίτες.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ                Αξ/κοί             Οπλίται

ΗΜΕΤΕΡΑΙ  Νεκροί                     1

Τραυματίαι    2          10

13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός μετά βροχών

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Από 0200΄ώρας εχθρός κατόπιν βομβαρδισμού δι’ όλμων και βολής πολ/λων επετέθη κατά ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ αποκρουσθείς μετά απωλειών. Επίσης έβαλε καθ’ όλην την νύκτα εναντίον γραμμής 2ου και 3ου Τάγματος από ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ μέχρι ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΥΓΡΟΥ.

Η ενεργεία αύτη, κατά συλληφθείσαν διαταγήν επιχειρήσεων του εχθρού απετέλει μέρος γενικωτέρων επιθετικών σχεδίων εναντίον της 23ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας ευρισκομένης εντός των Στρατώνων 1ου Συν/τος Πεζικού επί σκοπώ καταλήψεως των Στρατώνων τούτων, αχρηστεύσεως του εκεί Αγγλικού Πυρ/κού και δημιουργίας ενιαίου μετώπου από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ μέχρι ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ διά κυκλώσεως και εξουδετερώσεως των εις περιοχήν αντέρεισμα ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ – ΚΥΝΟΣΑΡΟΣ -ΣΥΓΓΡΟΥ ημετέρων 2ου και 3ου Ταγμάτων. Ταύτα μετά την κατάληψιν του 1ου Συντ/τος θα προσεβάλλοντο εκ των νώτων. Πράγματι η κατά την 23ης Τεθωρακισμένης Αγγλικής Ταξιαρχίας εχθρική επίθεσις επέτυχε αρχικώς των Ελασιτών εισελθόντων εντός των Στρατώνων όπου έθεσαν πυρ εις αποθήκας βενζίνης συνέλαβον Άγγλους αιχμαλώτους και επλησίασαν εις αποκατάστασιν 30μ. από Αγγλικών πυρ/λων.

Άμα τη εω τη επεμβάσει και τη βοηθεία ημετέρων Λόχων εκ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ οι Ελασίται εξεδιώχθησαν εκ των Στρατώνων Ιο Συντ/τος αρκετοί των οποίων συνελλήφθησαν αιχμάλωτοι από τμημάτων 142 Τάγματος εις περιοχήν Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑΣ κατά την σύμπτυξιν των εκείθεν.

Την 0800΄ώραν επετέθησαν και κατά του 142 Τάγματος εις περιοχήν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ αποκρουσθέντος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΩΝ         Αξ/κοί             Οπλίται

Νεκροί         1                      1

Τραυματίαι                         15

ΕΧΘΡΟΥ.- Δεν εξακριβώθησαν.

14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΠΕΜΠΤΗ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Αμετάβλητος

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Αι επιτεθείσαι χθες δυνάμεις ελασιτών κατά στρατώνων 1ου Συντ/τος Πεζικού συνεπτύχθησαν και αύθις εις προσφυγικάς πολυκατοικίας επί της Β.Α. άκρας του ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ. Κατά ασφαλείς πληροφορίας αι δυνάμεις αύται ενισχύονται και δι’ άλλων ανταρτών προς τον σκοπόν προφανώς όπως επιτεθώσι και πάλιν κατά στρατώνων 1ου Συντ/τος Πεζικού όπου είναι τεταγμένη η μοναδική μοίρα αγγλικού Πυρ/κού, υπάρχουν αποθήκαι πυρ/κών και βενζίνης ως και παντοίου άλλου υλικού, και αποτελεί συνεπώς το πλέον ευαίσθητον σημείον της ημετέρας αμύνης. Κατόπιν τούτων προς ανατροπήν του επαπειλουμένου κινδύνου εκ των εκεί διαρκώς συγκεντρομμένων στασιαστών η Ταξιαρχία καίτοι διέθετε ως εφεδρεία εντός των Στρατώνων της μόνον δύο λόχους του 1ου Τάγματος αντιλαμβανομένη την σοβαρότητα των εις πολυκατοικίας συγκεντρουμένων ελασιτών απεφάσισε να ενεργήση  εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης εις ην κατά θετικάς πληροφορίας είχον συγκεντρωθή άνω των 600 ανταρτών. Ούτω ο 1ος  λόχος του 1ου Τάγματος μετά τριών αρμάτων μάχης και κάρριερς κινηθείς εκ των στρατώνων Ταξιαρχίας προς του Στρατ. 1ου Συντ/τος Πεζικού ήρχισε την επίθεσίν του κατά του 1ου Συγκροτήματος των πολυκατοικιών από 1100 ώρας. Η επίθεσις εσυνεχίσθη μέχρι της 1700 ώρας, και παρά την  πείσμονα αντίστασιν του εχθρού εκ των ασφαλεστάτων και ισχυρών κτιρίων των πολυκατοικιών, ο λόχος χάρις εις την εξαιρετικήν ανδρείαν αλλά και αριστοτεχνικήν ενέργειαν και συνεργασία μετά των αρμάτων κατέλαβε μέχρι 1700 ώρας δύο μεγάλα οικήματα των πολ/κιών. Λόγω επελεύσεως του σκότους και αποχωρήσεως των αρμάτων ο λόχος διέκοψε την περαιτέρω επιθετικήν ενέργειαν διά την επομένην εγκατασταθείς αμυντικώς εις τας καταληφθείσας θέσεις.

Επί του λοιπού μετώπου της Ταξιαρχίας όπερ μέτωπον αποτελεί  πλήρη κύκλον, βολαί πολ/λων και όλμων εκατέρωθεν.

Οι Στρατώνες της Ταξιαρχίας ένθα και ο σταθμός Διοικήσεως αυτής βάλλονται συνεχώς δι’ όλων των όπλων και δημιουργούνται μέγισται δυσχέρειαι εις τους ανεφοδιασμούς, διακομιδάς και εν γένει συγκοινωνίας της Ταξ/χίας. Ουδέποτε τακτική κατάστασις υπήρξε τόσο δύσκολος και περίπλοκος όσον η αντιμετωπιζομένη από της 6 Δεκεμβρίου 1944 υπό την 111 Ορεινής Ταξ/χίας. Εάν αντιμετωπίζεται νικηφόρως τούτο οφείλεται εις το εξαίρετον ηθικόν Αξ/κών και οπλιτών αυτής την ανωτέραν κατανόησιν των τραγικών διά την πατρίδα μας περιστάσεων και την ανωτέραν μαχητικήν ικανότητα Αξ/κών και οπλιτών της, οίτινες είναι αριστοτέχναι πολεμισταί. Δεν είναι δυνατόν να φαντασθή κανείς ότι οιοδήποτε άλλο τμήμα Ελληνικόν ήτο δυνατόν να ανταπεξέλθη ως η Ταξιαρχία εναντίον εχθρού τουλάχιστον δεκαπλασίου και υπό συνθήκας αγώνος διά την Ταξιαρχίαν αυτόχρημα τραγικάς (ευρίσκετο διαρκώς κυκλωμένη και βαλλομένη πανταχόθεν).

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Αξ/κοί  Οπλίται

ΗΜΕΤΕΡΩΝ Νεκροί      –         –

Τραυματ.  2           16

15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Αμετάβλητος

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Από 1000 ώρας ο 1ος  Λόχος Θώμογλου βοηθούμενος υπό ουλαμού αρμάτων κάρριερς εσυνέχισε την επίθεσίν του και κατά των υπολοίπων πολυκατοικιών. Μέχρι 1400 ώρας άπασαι αι πολυκατοικίαι κατελήφθησαν. Κατά την μάχην ταύτην συνελλήφθησαν άνω των 100 αιχμαλώτων και εκυριεύθησαν 91 τυφέκια 7 οπλ/λα, άφθονα πυρ/κά, χειροβομβίδες εκκρικτικαί ύλαι και άλλα υλικά.- Μετά την πλήρη εκκαθάρισιν των πολυκατοικιών υπό του 1ου λόχου βάσει υπ’ αριθμ. 7938/15.12.44 Δ/γης Ταξ/χίας διλοχία του 141 Τάγματος υπό τον Αντ/χην Καριοφυλάκην εγκατεστάθη επ’ αυτών αμυντικώς συνδεθείσα δεξιά μετά του 142 Τάγματος εις Νοσοκομείον ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και αριστερά με Αγγλικόν Λόχον εγκατεστημένον επί Λυκαβητού. Λόχος του 141 Τάγματος εγκατεστάθη εις 2ον Στρατ. Νοσοκομείον.

Διά της άνω επιθετικής ενεργείας εσταθεροποιήθη συνεχές μέτωπον από Λυκαβητού – Νότια παρυφή Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι διασταυρώσεως Αλεξάνδρας και Κηφισσίας και εκείθεν διά Νοσοκ. Παίδων μέχρι ΣΩΤΗΡΙΑΣ και εξησφαλίσθησαν ούτω οι Στρατώνες 1ου Συντ/τος Πεζ. από πάσης εν τω μέλλοντι απειλής αφ’ ενός ηυρύνθη αρκετά η αμυντική περίμετρος της Ταξιαρχίας αφ’ ετέρου, ώστε πλέον κάθε απειλή κυκλώσεως της να μη καθίσταται εύκολος.- Επί του λοιπού μετώπου της Ταξιαρχίας πυρά όλμων Πυρ/κού και αυτομάτων όπλων εκατέρωθεν. Η Ταξιαρχία βάλλεται κυρίως εκ των περιοχών συνοικισμών Ελληνορώσσων – Γηροκομείου και συνοικισμού ΒΑ Τουρκοβουνίων. Διά της υπ’ αριθμ. 7740/15.12.44 διαταγής Ταξιαρχίας οργανώθησαν ως κάτωθι αι διατεθείσαι νέαι δυνάμεις εις Ταξιαρχίαν.

Α΄. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ-Αντ/χου Γκίκα Σόλωνος.

1)  Δύναμις,     6ον Τάγμα

Ι/141 Λόχος

Σχολείον Χωρ/κής και τμήματα χωρ/κής στρατώνων Ιππικού και ορειβατικού πυρ/κού.

2)  Η άμυνα της γραμμής Στρατώνες ορειβ. Πυρ/κού -Στρατ. Πεδινού Πυρ/κού – Στρατ. Ιππικού – Νοσοκομείου Παίδων – Σχολείον Χωρ/κής και Γυμναστικής – Ερυθρού Σταυρού.

Β΄. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. Αντ/χου Ιατρίδη Δημ.

Ι)  Δύναμις. 141 Τάγμα Εθνοφυλακής(μείον λόχος)

142 Τάγμα          .//.

2)   Αποστολή. Εξασφάλισις της γραμμής ΒΑ άκρα Λυκαβητού – πολυκατοικίαι Κουντουριώτη – Λύκειον  (πλησίον Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑΣ) Νοσοκ. Κρυοπαγημάτων – Κρατικόν Νοσοκομείον – κτίρια αμέσως ανατολικώς επαύλεως ΘΩΝ συνδεόμενον με συγκρότημα ΓΚΙΚΑ εις Νοσοκομείον Παίδων.

Γ΄. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. Συντ/χου Παπαδοπούλου εκ των 2ου και 3ου Τάγματος και λόχου 1ου Τάγματος παραμένει εις τας αυτάς θέσεις με την αυτήν αποστολήν.

Δ΄. Την άμυναν των Στρατώνων Ταξ/χίας εξακολουθεί να έχη το 3ον Σ.Π. Πυρ/κού υπό διαταγάς Συντ/χου Μανιδάκη.

Ε΄.  Εφεδρείαι Ταξιαρχίας εντός των στρατώνων αυτής το 1ον Τάγμα (μείον λόχος).

-Ούτω κατόπιν και των αφιχθεισών σοβαρών αγγλικών ενισχύσεων και της συνεχιζόμενης αθρόας και ενθουσιώδους προσελεύσεως στρατευσίμων εις τα Τάγματα Εθνοφυλακής ή γενική κατάστασις βαίνει διαρκώς βελτιουμένη. Οι στασιασταί χάνουν διαρκώς έδαφος και προ παντός χάνουν το ηθικόν των αντιλαμβανόμενοι ότι η προσπάθεια των να επιβληθώσι βία εις τον Ελληνικόν λαόν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθή. Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμόν διά συλλήψεων και φόνων αθώων πολιτών επί μόνη την δικαιολογία ότι δεν είναι οπαδοί των . Αντιθέτως η στάσις των ανδρών της Ταξιαρχίας έναντι των συλλαμβανομένων ελασιτών είναι ανωτέρα παντός επαίνου.-

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Αξ/κοί       Οπλίται

ΗΜΕΤΕΡΩΝ   Νεκροί                       –                 –

Τραυματ.      –                 1

ΕΧΘΡΟΥ    Αιχμάλωτοι 30

Νεκροί 40

ΥΛΙΚΟΝ   91 τυφέκια Ι οπλ/λον και πολ. υλικόν.

16η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βελτιωμένος

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Συνεχίζονται εκατέρωθεν βολαί όλμων και αυτομάτων όπλων.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ.-Οπλίται νεκροί 1, τραυμ.2

Ε΄Εχθρού: Αιχμάλωτοι 140, νεκροί ανεξακρίβωτοι.

ΥΛΙΚΟΝ: Άφθονον.

17η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ
Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                                    V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατεχόμεναι θέσεις αμετάβλητοι. Αναγνωρίσις κάρριερς και τεθωρακισμένων αυτοκινήτων και αρμάτων αποσταλέντα προς φθισιατρείον ΣΩΤΗΡΙΑΣ προς ΤΣΑΚΟ έτρεψε εις φυγήν διμοιρίαν ανταρτών ευρισκομένων περιοχήν ΤΣΑΚΟ.  Συνελήφθησαν δύο αιχμάλωτοι. Αγγλικόν άρμα προσκρούσαν εις νάρκην υπέστη βλάβας εις ερπύστριαν επεσκευάσθη όμως και επανήλθε εις Στρατώνας.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΩΝ  οπλίται τραυμ. 1

ΕΧΘΡΟΥ       αιχμάλωτοι  1

18η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                                    V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Το Αγγλικόν Στρατηγείον διέταξε όπως η Ταξιαρχία δι’ επιχειρήσεις προς τας φυλακάς ΑΒΕΡΩΦ διευκολύνη την έξοδον των εκεί κρατουμένων (600 περίπου) καθ’ όσον ούτοι περιεκυκλώθησαν υπό ελασιτών και εκινδύνευον να φονευθούν πολλοί τούτων. Κατόπιν τούτου διετέθησαν δύο λόχοι μετά 6 αρμάτων μάχης υπό Δ/γάς Αντ/χου Ιατρίδη οίτινες 1330΄ώραν εδημιούργησαν δίοδον καλυπτομένην υπό πυρών αρμάτων και των λόχων και εκάλυψαν ούτω την έξοδον των φυλακισμένων καθώς και εις Φυλακάς ευρισκομένης Αγγλικής Φρουράς. Οι κρατούμενοι διέρρευσαν προς την 23ην Τεθωρακισμένην Ταξιαρχίαν εντός των Στρατώνων 1ου Συντ/τος Πεζικού.

Τίνες των κρατουμένων συνελήφθησαν υπό των στασιαστών μη κατωρθώσαντες να φθάσουν εις το 1ον Συντ/μα Πεζικού.

Οι λόχοι μετά των αρμάτων την 1700 ώραν οπότε είχε περατωθή η απελευθέρωσις των κρατουμένων, συνεπτύχθησαν ως είχον διαταγή εις τας αρχικάς των θέσεις. Ένα Αγγλικόν άρμα προσκρούσαν επί νάρκης υπέστη βλάβας επιδιορθωθείσας βραδύτερον. Επί του λοιπού μετώπου της Ταξ/χίας η κατάστασις αμετάβλητος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΑΙ    2 οπλίται τραυματίαι.

19η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Αμετάβλητος

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εχθρός έβαλε δι’ όλμων και αυτομάτων όπλων κατά στρατοπέδου Ταξ/χίας.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ.     0

20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Συννεφώδης

μετά βροχών

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατόπιν διαταγής Αγγλικού Στρατηγείου το 141 και 142 Τάγματα Εθνοφυλακής υπήχθησαν τακτικώς υπό τας διαταγάς της 23ης τεθωρακισμένης Αγγλικής Ταξ/χίας απαλλασσομένης ούτω της Ταξ/χίας του υποτομέως Λυκαβητού – Κρατικόν Νοσοκομείον.

Κατά λοιπού κατάστασις αμετάβλητος.-

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

1 Αξ/κός νεκρός.

21η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βελτιωμένος

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Από 0800 ώρας ήρξατο εκκαθαριστική ενέργεια υπό του Συγκροτήματος Γκίκα ενισχυμένης υπό ουλαμού αρμάτων και ουλαμού τεθωρακισμένων αυτοκινήτων και διμοιρίας όλμων 1ου Τάγματος κατά της κατωκοιμένης περιοχής μεταξύ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και επαύλεως ΘΩΝ και από λεωφόρου ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ μέχρι οδού ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ.

Ενέργεια επερατώθη 17.30 ώραν συλληφθέντων 20 αιχμαλώτων στασιαστών και αρκετού πολεμικού υλικού των ημετέρων τμημάτων συμπτυχθέντων κανονικώς εις τας προηγουμένας θέσεις των.

Από 0900 ώρας σήμερον κατόπιν διαταγής Στρατηγείου ARK ετέθη εις διάθεσιν ταξιαρχίας το 148 Τάγμα Εθνοφυλακής υπό των Αντ/χην Ζυργάνον.

Διάταξις τούτου από υπ’ αριθμ. Α.Π. 556/20.12.44 διαταγής Ταξ/χίας η κάτωθι:

Δ/σις Τάγματος και δύο λόχοι εις Στρατών. Πεδινού Πυρ/κού.

Λόχος εις Νοσοκομείον Παίδων αντικαταστήσας τον εκεί λόχον 6ου Τάγματος επανελθόντα εις το Τάγμα του.

Λόχος εις εφορείαν υλικού πολέμου, εκεί διμοιρία 2 Τάγματος επανήλθεν εις το Τάγμα της.

Το 148 Τάγμα (μείον λόχος εφορείας) ετέθη υπό διαταγάς συγκροτήματος Αντ/χου Γκίκα.

Κατά τα λοιπά κατάστασις αμετάβλητος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΟΙ.-   οπλίται 3

22η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Περίπολος δυνάμεως διμοιρίας Συγκροτήματος Γκίκα σταλείσα προς Άγιον Ιωάννην Θεολόγον 1400 ώραν εβλήθη από ύψωμα ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΙ και μέχρι 1630 ώρας συνεπτύχθη κανονικάς θέσεις της άνευ απωλειών τη υποστηρίξει ημετέρου πυρ/κού και όλμων.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ    1 Αξ/κος τραυματίας.

23η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Συνεχίζονται εκατέρωθεν βολαί και όλμων και αυτομάτων όπλων. Λόχος 141 Τάγματος εγκατεστημένος εις Στρατώνας ορειβατικού Πυρ/κού αντεκατεστάθη υπό τοιούτου 148 Τάγματος και ετέθη εις την διάθεσιν του Τάγματος του εις πολυκατοικίας Κουντουριώτη.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΩΝ  1 οπλίτης τραυματίας.

24η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Βολαί όλων των όπλων εκατέρωθεν. Περίπολος κάρριερς απεστάλη εις Μονήν Αστέρι – συλλαβόντα 3 ημιόνους εχθρού.-

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΟΙ    1 οπλίτης τραυματίας.

25η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

26η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΡΙΤΗ                                     ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                   -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ    0

Καθ’ όλην την ημέραν επεκράτησε μάλλον ησυχία.

27η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΑΠΩΛΕΙΑΙ

1130 ώραν ισχυρού αναγνώρισις δυνάμεως λόχου μετά του ουλαμού αρμάτων και κάρριερς Συγκροτήματος Αντ/χου Γκίκα εκινήθη προς ΤΣΑΚΟ διά ΣΩΤΗΡΙΑΣ – ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΙ. Εχθρικός λόχος ευρισκόμενος  ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΙ συνεπτύχθη προς Άγιον Ιωάννην Κυνηγόν βαλλόμενος υπό ημετέρων τμημάτων. Κατά την σύμπτυξίν του υπέστη απωλείας, συνελήφθησαν 3 αιχμάλωτοι.

1600 ώραν άπαντα τα τμήματά μας επανήλθον κανονικώς εις τας θέσεις των . Διά των επιθετικών τούτων αναγνωρίσεων επιτυγχάνεται διάλυσις περί την ΣΩΤΗΡΙΑΝ και ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΙ ανταρτικών δυνάμεων και κατάπτωσιν του ηθικού των.

V.        ΑΠΩΛΕΙΑΙ – ΕΧΘΡΟΥ 3 αιχμαλώτοι. Νεκροί-τραυματίαι μη εξακριβωμένοι.

28η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    – Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ      -Καλή                                      V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ως εγνώρισεν εις τον Δ/την της Ταξιαρχίας ο Δ/τής

της ARKFORCE επίκεινται επιθετικαί ενέργειαι προς εκκαθάρισιν ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ. Κατόπιν τούτου ετέθη εις διάθεσιν Ταξ/χίας 155 Τάγμα Εθνοφυλακής Αντ/χου Δουράτσου. Το Τάγμα τούτο ετέθη Συγκρότημα Γκίκα εις αντικατάστασιν 148 Τάγματος Εθνοφυλακής όπερ τίθεται υπό Δ/γάς Δ/του Πεζικού Συντ/χου Παπαδοπούλου διά προσεχείς κατά ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ επιχειρήσεις.

α) ΔΙΑΤΑΞΙΣ 155 Τ.Ε.

Λόχος εις Στρατώνας Ορειβ. Πυρ/κού μετά τοιούτου 6ου Τάγματος.

-Υπόλοιπον Τάγμα εις Στρατώνας Πεδινού Πυρ/κού

-Λόχος 6ου Τάγματος αντικατέστησε Λόχον 148 Τάγματος εν τω Νοσοκομείον Παίδων.

β) ΔΙΑΤΑΓΑΙ

Την 1630 ώραν εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 605/28.12.44 διαταγή επιχειρήσεων Ταξιαρχίας προς το Συγκρότημα του Συντ/χου Παπαδοπούλου Νικ. διά την εκκαθάρισιν των περιοχών ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΟΣ.

γ) ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

2ον και 3ον Τάγματα

1ος Λόχος 1ου Τάγματος και 3 κάρριερς αυτού

148 Τάγμα Εθνοφυλακής(μείον λόχος εφορείας)

Δύο λόχοι χωρ/κής (200 άνδρες)

Τρείς ουλαμοί αρμάτων (9 άρματα)

Ουλαμός τεθωρακισμένων αυτοκινήτων (3 αυτοκινήτων)

Πυρά Αγγλικής Πυρ/χίας

Ωρα επιθέσεως η 0715 της 29 Δεκεμβρίου.

ε) Αγγλικαί μονάδες επιτεθήσονται ταυτοχρόνως επί κατευθύνσεων.

1) ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ-ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

2) ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ Α΄. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ

3) ΣΤΑΔΙΟΝ και ΑΡΔΗΤΟΣ προς ΠΑΓΚΡΑΤΙ

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

ΗΜΕΤΕΡΩΝ  3 οπλίται

1 τραυματίας οπλίτης

29η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ    -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Βάσει της χθεσινής Δ/γής Επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας το Συγκρότημα Συντ/χου Παπαδοπούλου ενισχυθέν υπό Αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων αυτοκινήτων επετέθη την 0730 ώραν ως κάτωθι:

-2ον Τάγμα προς κατάληψιν υψώματος ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ και του Δυτικού τμήματος Συνοικισμού ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

-148 Τάγμα Εθνοφυλακής απησχόλει ζωηρώς κατά μέτωπον την βορείαν παρυφήν ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

-Το 2ον Τάγμα εξορμήσαν την 0715΄κατέλαβε αιφνιδιαστικώς την 0815΄ ώραν το ύψωμα και τον συνοικισμόν ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ. Ανατολικώτερον ενεργών κατά ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ λόχος του συνίντησε αποφασιστικήν αντίστασιν του εχθρού και κατόπιν σκληρού αγώνος από οικίας εις οικίαν μέχρι 1600΄ ώρας κατέλαβε τον αντικειμενικόν του σκοπόν ήτοι, Συνοικισμόν Συγγρού μέχρι πλατείας ΥΜΗΤΤΟΥ και οδού ΥΜΗΤΤΟΥ και την δυτικήν πλευράν ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ μέχρι της οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ συνδεόμενον δεξιά (δυτικώς) με Αγγλικάς Μονάδας ενεργήσας προς ΠΑΓΚΡΑΤΙ και αριστερά (ανατολικώς) με 148 Τάγμα Εθνοφυλακής ενεργούν προς Κέντρον Καισαριανής.

β)-Το 148 Τάγμα Εθνοφυλακής επιτεθέν διά διλοχίας την 0730 ώραν κατά του Κέντρου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και προς την βορείαν παρυφήν αυτής δεν ηδυνήθη να σημειώση πρόοδον λόγω ισχυρών εχθρικών αντιστάσεων και του ακαλύπτου του εδάφους και καθηλώθη μέχρι της 1430 ώρας οπότε διά πλευρικής ενεργείας από ανατολών προς δυσμάς του 3ου Τάγματος ο εχθρός ηναγκάσθη να συμπτυχθή απειλούμενος με πλήρη κύκλωσιν και ούτω το Τάγμα επροχώρησε άνευ σχεδόν αντιστάσεως κατέλαβε το κέντρον της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και μέχρι 1700΄ ώρας την νοτίαν παρυφήν αυτής μέχρι της οδού ΦΟΡΜΙΟΝΟΣ συνεδεόμενον δεξιά με 2ον Τάγμα και αριστερά με 3ον τοιούτον.

γ)-Το 3ον Τάγμα με βάσιν εξορμήσεως το ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ και Άγιον Ιωάννην Πρόδρομον επετέθη από ανατολών την 0730΄ ώραν με κατευθύνσεις, μίαν προς Δυσμάς κατά τον άξονα οδού ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και ετέραν προς Ν. Δυσμάς προς Ανάληψιν.

Κατόπιν σκληρού αγώνος το Τάγμα κατέλαβε μέχρι 1430΄ ώρας την ανατολικής παρυφής ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και εκινείτο προς ΑΝΑΛΗΨΙΝ, πλην λόγω της καθηλώσεως εις το Κέντρον του 148 Τάγματος διετάχθη να στραφή ολόκληρον προς Δυσμάς όπερ και έπραξε και ούτω ο εχθρός απειληθείς διά κυκλώσεως συνεπτύχθη προς νότον με πολλάς δι’ αυτόν απωλείας. Μετά την επιτυχίαν ταύτην το Τάγμα εστράφη και πάλιν προς την κατεύθυνσιν της Αναλήψεως και μέχρι της 1700΄ ώρας κατέλαβε το ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ μέχρι της οδού ΦΟΡΜΙΟΝΟΣ εκπέμψαν μόνον περιπόλους μέχρι ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ λόγω επελεύσεως του σκότους.

-Ούτω μέχρι της 1700΄ ώρας είχε ολοκληρωθή παρά του Συγκροτήματος Συντ/χου Παπαδοπούλου ο αντικειμενικός του σκοπός καταληφθέντος ολοκλήρου του Συνοικισμού ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ μέχρι της οδού ΦΟΡΜΙΟΝΟΣ  και ο συνοικισμός Συγγρού μέχρι της οδού ΥΜΗΤΤΟΥ, με δεξιόν μέχρι πλατείας ΥΜΗΤΤΟΥ.

Η μάχη της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ υπήρξε αποφασιστική διά την όλην έκβασιν του αγώνος των Αθηνών.

Η Καισαριανή μετά των συνοικισμόν ΣΥΓΓΡΟΥ- ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ αποτελεί το ισχυρότερον κέντρον αμύνης των Στασιαστών, αποκαλουμένη κομπαστικώς το ΣΤΑΛΙΓΚΡΑΝΤ των Αθηνών διέθετον τας μεγαλυτέρας και καλυτέρας δυνάμεις των. Εκάστη οικία είχε μεταβληθή εις Φρούριον, αι οδοί ήσαν πλήρεις οδοφραγμάτων νάρκαι δε και παγίδες συνεπλήρωναν μετά συρματοπλεγμάτων την ισχυράν ταύτην οργάνωσιν. Οι στασιασταί ημύνθησαν μετά λύσσης γνωρίζοντες ότι η πτώσις της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ θα εβάρυνε πολύ εις την εξέλιξιν του συνόλου του αγώνος των Αθηνών και κυρίως επί του ηθικού των.

Η εξαιρετική ανδρεία ην επέξειξαν αξ/κοί και οπλίται της Ταξ/χίας και η ανωτέρα τεχνική και τακτική κατάρτησις των προ παντός δε το εξαιρετικόν ηθικόν των, ενισχυμένον εκ της ιδέας ότι διά της πτώσεως του ΣΤΑΛΙΓΚΡΑΝΤ των Αθηνών θα ετίθετο τέρμα εις τον αδελφοκτόνον αγώνα και θα ανέπνεεν εγκαίρως ο λαός των Αθηνών και της Ελλάδος, στοιχεία προ των οποίων δεν ηδυνήθησαν να αντιστούν οι στασιασταί και εκάμφθησαν τελικώς υποστάντες τοιαύτην υλικήν και ηθικήν φθοράν ώστε κατά την διάρκειαν της νυκτός υπεχώρησαν πανικόβλητοι ου μόνον από τας περιοχάς της επιθέσεως αλλά και από τους συνοικισμούς ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΒΥΡΩΝΟΣ και ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Η σύμπτυξις των εγένετο διά του ΥΜΗΤΤΟΥ προς ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και ούτω ολόκληρον το βαρύ υλικόν οπλισμού και το εν αφθονία λοιπόν πολεμικόν τοιούτον εγκαταλήφθη παρ’ αυτών περισυλλεγέν υπό των ημετέρων εις μεγάλας ποσότητας.

Εκυριεύθησαν κατά τον σκληρόν τούτον αγώνα

2 πυροβόλα των 7,5

4 πυροβόλα των 37΄΄

10 πολυβόλα

5 όλμοι- 400 τυφέκια

Αφθονία πυρομαχικών και χειροβομβίδων 5 αυτοκίνητα πολυτελείας και περί τα 10 άλλα φορτηγά αυτοκίνητα.

Μεγάλαι ποσότητες τροφίμων πάσης φύσεως διανεμήθησαν εις τον εξηντλημένον εκ της πείνης πληθυσμόν, καθώς επίσης φάρμακα και πολλά είδη ιματισμού και υποδύσεως. Συνελήφθησαν 400 αιχμάλωτοι εξ ων πολλοί αξιωματικοί αι δε εις νεκρούς και τραυματίας απώλειαι του εχθρού υπήρξαν μεγάλαι.

ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

Αξιωματικοί.      Νεκροί     τραυματίαι   σύνολον

3                         1              4

οπλίται                   4                4              8

7                           5            12

ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΕΧΘΡΟΥ

Νεκροί 180

τραυματίαι 12

30η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Από της 0700΄ ώρας το Συγκρότημα Συντ/χου Παπαδοπούλου εσυνέχισε την εκκαθάρισιν της καταληφθείσης χθες περιοχής προώθησε τας δυνάμεις του ως ακολούθως:

-Το 2ον Τάγμα συνεπλήρωσε την κατάληψιν του συνοικισμού ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ μέχρι υψώματος ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ άνευ αντιστάσεως του εχθρού συμπτυχθέντος κατά την διάρκειαν της νυκτός προς κοιλάδα ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ.-

-Το 3ον Τάγμα κατέλαβε συνοικισμόν ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – Συνοικισμόν ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ και ΒΥΡΩΝΟΣ και απέστειλεν ισχυράς περιπόλους προς συνοικισμόν ΚΟΠΑΝΑ και ΥΜΗΤΤΟΥ συνδεθέν με αγγλικά τμήματα προχωρούντα από Ανατολών.

-Το 148 Τάγμα Εθνοφυλακής εσυνέχισε εκκαθάρισιν Συνοικισμού ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και κατέλαβε την βορείαν παρυφήν Συνοικισμού ΒΥΡΩΝΟΣ.

Ούτω η Ταξιαρχία κατέχει τους Συνοικισμούς ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΒΥΡΩΝΟΣ – μέχρι οδού ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ μέχρι και ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ.

Καθ’ όλην την ημέραν εσυνεχίσθη η έρευνα και η περισυλλογή αφθόνου πολεμικού υλικού και τροφίμων και ελήφθησαν μέτρα διά την τροφοδοσίαν του πληθυσμού υποστάντος τα πάνδεινα κατά την κατοχήν υπό των στασιαστών των άνω περιοχών.

Τη ενεργεία της Ταξιαρχίας ωργανώθησαν συσσίτια διά των ανευρεθέντων τροφίμων και των αποσταλέντων τοιούτων υπό του Ερυθρού Σταυρού.

ΑΠΩΛΕΙΑΙ                Νεκροί           τραυματίαι

Οπλίται                     –                        17

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                   -Πολύ Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αι Μονάδες εσυνέχισαν την εκκαθάρισιν των καταληφθέντων περιοχών και έλαβον μέτρα αποκαταστάσεως πλήρους τάξεως και μέτρα θεραπείας των αναγκών του πληθυσμού.

-Εις τον βόρειον τομέα απεστάλησαν αναγνωρίσεις προς ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΧΟΛΑΡΓΟΝ απώθησαν ελαφρά εχθρικά τμήματα και επανήλθον άνευ απωλειών εις τον Στρατώνα.

ΑΠΩΛΕΙΑΙ – Οπλίται τραυματίαι 4.

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                                     -Στρατώνες

ΓΟΥΔΙ

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Συννεφώδης

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Αφίχθη σήμερον εξ Ιταλίας ολόκληρον το Σύντ/μα Πυρ/κού της Ταξ/χίας καθώς και τα Κάρριερς και οι όλμοι των 2ου και 3ου Τάγματος.

Κατόπιν διαταγής Αγγλικού Στρατηγείου η Ταξιαρχία ενισχυθείσα και υπό των κάτωθι μονάδων απετέλεσε συγκρότημα υπό τον τίτλον συγκρότημα ΡΙΜΙΝΙ.

α΄. Δύναμις

–  ΙΙΙ ΕΟΤ και ΙΙΙ Συντ/μα Πεδ. Πυρ/κού

  • ΙV Ταξιαρχία Εθνοφρουράς Συντ/χου Αντωνόπουλου εκ των Ταγμάτων:

-148 Εθνοφυλακής Αντ/χου Ζυργάνου Ε.

-155 Εθνοφυλακής Αντ/χου Δουράτσου

-157      .//.             .//.   Χριστοδουλάκη

-Δύναμις Στρατώνων Ιππικού και τοιαύτη Σχολείου Χωρ/κής.

β΄. ΔΙΑΤΑΞΙΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

ΙV.       Ταξιαρχία Εθνοφυλακής

Θα καταλάβη την νοτίαν και Ν.Α. περιοχήν του Συγκροτήματος ΡΙΜΙΝΙ ης εξωτερικά όρια τα κάτωθι:

Β.Α. και Βορεία παρυφή ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΚΤΙΡΙΟΝ 69 (ναι) οδός ΦΟΡΜΙΟΝΟΣ (όχι) ΦΙΛΟΛΑΟΥ (ναι) οδός ΚΑΡΠΟΥ (ναι) συντεταγμένη (371423) (ναι) και εκείθεν προς νότον κάθετος 37- νότιον όριον το του Συγκροτήματος ΡΙΜΙΝΙ μέχρι περιοχής ΚΟΠΑΝΑ- ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ. Την περιοχήν ταύτην θα εξασφαλίση και εκκαθαρίση πλήρως διά λεπτομερούς ερεύνης οικιών και κατοίκων.-

Θα επιτηρή τας διαβάσεις από ΥΜΗΤΤΟΥ προς ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ και ΚΟΠΑΝΑ συνδεομένη με τα εις Άγιον Ιωάννην τμήματα Συγκροτήματος Αντ/χου Γκίκα.

Συμπληρωματικά μέσα.-Λόχος Χωρ/κής δυνάμεως 120 ανδρών.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤ/ΧΟΥ ΓΚΙΚΑ

Δύναμις 6ον Τάγμα

-Τμήμα 1ου Τάγματος και φυλάκια Πυρ/κού αμύνης Στρατώνων.

-Δύναμις Χωρ/κής Στρατώνων Ιππικού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να εξασφαλίση την άμυναν των Στρατώνων Ορειβ. Πυρ/κού – Κλιβάνων – Στρατώνων Ιππικού – Νοσοκομείου Παίδων – Στρατώνων Ταξ/χίας – περιοχή Κουπονίων και να φράξη τας διαβάσεις ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑ – Νεκροταφείου Ζωγράφου – Άγιος Μάρκος – Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος.- Να εκκαθαρίση την περιοχήν ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ διά πλήρους αφοπλισμού παντός ενόπλου στασιαστού.

Να συνδεθή με τμήματα ΙV περιοχής ανατολικής παρυφής ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και Αγγλικά τοιαύτα Πεδινού Πυρ/κού.

3ον Τάγμα

Θα καταλάβη, εξασφαλίση και εκκαθαρίση την περιοχήν Συνοικισμός ΜΕΤΣ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ –  ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ με εξωτερικόν όριον Ανατολική παρυφή Νεκροταφείου – οδός Μάρκου Μουσούρου –  Ιλισσός – οδός Πίσσης οδός Κάρπου – οδός Φιλολάου.

Συμπληρωματικά μέσα:Οι ήδη εις την διάθεσιν του Αξ/κοί και οπλίται Χωρ/κής.

2ον Τάγμα

Θα καταλάβη, εξασφαλίση και εκκαθαρίση την περιοχήν Συνοικισμός Συγγρού και Παγκρατίου εξωτερικόν όριον Ποταμός Ιλισσός – οδός Ερατοσθένους – Αρχιμήδους – ανατολ. παρυφή Νεκρο-ταφείου – οδός Φιλολάου – κτίριον 69 – Χαράδρα αμέσως νοτίως άλσους Συγγρού – Άλσος Συγγρού – Ιλισσός.

Συμπληρωματικά μέσα

Οι ήδη υπάρχοντες εις την διάθεσιν του αξ/κοί και οπλίται της Χωρ/κής.

Την Δ/σιν των 2ου και 3ου Τάγματος της Ταξιαρχίας θα έχη ο Δ/της Πεζ. Παπαδόπουλος Νικ.

γ΄. Πυροβολικόν

Το Σύντ/μα Πυρ/κού να εξασφαλίση βολάς υπέρ του συγκροτήμάτος Γκίκα εις την περιοχήν Σωτηρία –  Καρακοβούνι – Άγιος Ιωάννης Θεολόγος – Κύρου Πήρα – Άγιος Μάρκος. Ακριβείς θέσεις να  υποδειχθώσι υπό Αντ/χου Γκίκα, υπέρ της ΙV Ταξ/χίας Εθνοφυλακής, προς την Ν.Α. προς την Ν.Α. παρυφήν της διατάξεως της και τη υποδείξει ταύτης. Υπέρ συγκροτήματος Ιατρίδη, επί βορείας πλευράς οδού Αλεξάνδρας, ακριβείς θέσεις να υποδειχθώσι υπό Αντ/χου Ιατρίδου.

-Να η εις θέσιν να καλύψη διά πυρών μιάς μοίρας την περιοχήν ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ – ΚΟΠΑΝΑΣ – υψ.173 (393408).

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΜΙΝΙ

Ιον Τάγμα μείον τμήματα αμύνης Στρατώνων.

Το 2ον και 3ον Τάγματα θα διαθέσωσι ομάδος όλμων έκαστον προ των τμημάτων ΙV Ταξιαρχίας και εις περιοχάς καθορισθησομένας υπό ταύτης κατόπιν απ’ ευθείας συνεννοήσεως του Συντ/χου Παπαδοπούλου μετά του Συντ/χου Αντωνοπούλου.

δ΄. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

Η ΙV Ταξ/χία Εθνοφυλακής διά του 148 Τάγματος θ’ αντικαταστήση το 3ον Τάγμα και 3ον Λόχον 1ου Τάγματος όπερ ακολούθως θα εγκατασταθή εις την περιοχήν του αντικαθιστώντας εκεί Αγγλικάς μονάδας.-

Το 155 Τάγμα μερίμνη της Ταξιαρχίας του θ’ αντικαταστήση από 1200 ώρας αύριον τας εις περιοχήν Βύρων – Ζωοδόχος Πηγή – Κοπανάς – Νέα Ελβετία – Γούβα, μονάδας του 3ου Τάγματος και Αγγλικάς τοιαύτας.

-Το 157 Τάγμα τα εις τας περιοχάς ΥΜΗΤΤΟΣ- ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ Αγγλικά τμήματα 10ης Ταξ/χίας.

Κατόπιν διαταγής Αγγλικού Στρατηγείου η 28η Αγγλική Ταξιαρχία κατέλαβε θέσεις εις το Σχολείον Χωρ/κής, Σχολείου Γυμναστικής – Ερυθρόν Σταυρόν και Στρατώνες Πεδινού Πυρ/κού προκειμένου ενεργήση επίθεσιν μεταγενεστέρως προς εκκαθάρισιν συνοικισμού Γηροκομείου Παυλίδου και Τουρκοβούνια.

Το 6ον Τάγμα Μπουσμπουρέλη κατόπιν τούτου εγκατεστάθη με διλοχίαν εις Στρατώνας ορειβατικού Πυρ/κού, αντικαταστήσαν εκεί διλοχίαν 155 Τάγματος, λόχου και Νοσοκομείον Παίδων και Λόχου – εις Νεκροταφείον Ζωγράφου Σταθμός Δ/σεως Τάγματος Στρατώνες ορειβ. πυρ/κού. Κατόπιν αφίξεως των πυρ/λων, την άμυνα των στρατώνων Ταξ/χίας ανέλαβε το 1ον Τάγμα του Συντ/τος Πυρ/κού ταχθέντος ήδη εις θέσεις βολής προς υποστήριξιν της Ταξ/χίας.

Ουδεμία σοβαρά σύγκρουσις μετά στασιαστών έλαβεν χώραν πλην βολών πολ/λων και όλμων εκατέρωθεν.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Οπλίται- Νεκροί Ι, τραυματίαι 3

Εχθρού  -Μη εξακριβωθείσαι.

2α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Από 1500 ώρας ήρξατο και συνεχίζεται η αντικατάστασις των μονάδων της 10ης Βρεττανικής Ταξιαρχίας παρά των ημετέρων τμημάτων της ΙV Ταξ/χίας Εθνοφυλακής.

Κατά τα λοιπά εσυνεχίσθη και σήμερον η έρευνα και των νεοκαταληφθεισών περιοχών και συνεπληρώθη η αναπροσαρμογή της διατάξεως του Συγκροτήματος ΡΙΜΙΝΙ.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Οπλίται τραυματίαι 2

3η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 – Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 23/3.1.44 Δ/γή Συγκροτήματος διά την εκκαθάρισιν των καταληφθεισών περιοχών από τα συρματοπλέγματα, νάρκας και λοιπά επί των οδών οδοφράγματα.

Τα Στρατόπεδον Ταξ/χίας εβλήθη από εχθρικά πυρά όλμων και πυρ/κού εκ της κατευθύνσεως ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Έν κάρριερ του Συντ/τος Πυρ/κού υπέστη σοβαράς βλάβας προσκρούσαν επί νάρκης εις την περιοχήν ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

Κατά τα λοιπά ουδέν το αξιοσημείωτον.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

2 οπλίται τραυματίαι.

4η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Αίθριος

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατάστασις αμετάβλητος. Συνεχίζεται η έρευνα και εκκαθάρισις των περιοχών ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ άνευ σοβαρού τινός επεισοδίου. Επίσης λαμβάνονται μέτρα τροφοδοσίας του πληθυσμού των περιοχών μας και τοιαύτα αποκαταστάσεως πλήρους τάξεως εν αυταίς.

Αγγλικαί Μονάδες εκκαθάρισαν τελείως τους συνοικισμούς ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΚΙΖΗ – ΤΟΥΡΚΟ-ΒΟΥΝΙΩΝ και ούτω έπαυσε κάθε ενόχλησις της Ταξ/χίας εκ των περιοχών τούτων.

Η κατάστασις γενικώς εν Αθήναις βαίνει προς την πλήρην εκκαθάρισιν της από τους στασιαστάς οίτινες έχουν χάσει τελείως το ηθικόν των και αποχωρούν πανικόβλητοι έξω της πόλεως.

Παρατηρητήρια και αναγνωρίσεις ΙΙ Μοίρας Πεδ. Πυρ/κού εγκαταστάθησαν σήμερον εις ΨΥΧΙΚΟΝ κατόπιν διαταγής Αγγλικού Στρατηγείου.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

1 οπλίτης τραυματίας.

5η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατάστασις εν τω συνόλω αμετάβλητος διά τον τομέα της Ταξ/χίας. Αι Αγγλικαί Μονάδες και τα τάγματα Εθνοφυλακής συνεχίζουν με γοργόν ρυθμόν την πλήρη εκκαθάρισιν των Αθηνών. Η 4η Βρ. Μεραρχία διά της υπ’ αριθμ. 194/5.1.45 Δ/γης της γνωρίζει ότι από της πρωίας 6ης τρέχοντος θ’ αρχίση παραλαμβάνουσα τον τομέα συγκροτήματος ΡΙΜΙΝΙ

Η μέχρι σήμερον υπό τας διαταγάς μας υπαγομένη ΙV Ταξ/χία Εθνοφυλακής υπαχθήσεται από αύριον υπό τας διαταγάς της 4ης Βρ. Μεραρχίας. Ούτω απ’ αύριον θα παύση υφιστάμενον το Συγκρότημα ΡΙΜΙΝΙ και θα παραμένη η ΙΙΙ Ε.Ο.Τ. με τας οργανικάς της δυνάμεις.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Μηδέν.-

6η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εξεδόδη η υπ’ αριθμ.Ε.Π.Ε.Ι/6.Ι.45 διαταγή επιχειρήσεων Ταξ/χίας διά την μετακίνησιν της Ταξ/χίας προς κατάληψιν της περιοχής ΕΛΕΥΣΙΣ – ΜΑΝΔΡΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ και αντικατάστασιν των εκεί Βρετ. δυνάμεων.

Ωρα εκκινήσεως της Ταξ/χίας καθορισθήσεται διά νεωτέρας διαταγής.

Το 2ον Τάγμα αντικατασταθέν υπό τμημάτων ΙV Ταξ/χίας εστρατωνίσθη εις τους στρατώνας της Ταξ/χίας.

Κατά τα λοιπά ουδέν το αξιοσημείωτον.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Μηδέν.

7η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Από 1400

ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                                                ώρα

ΕΛΕΥΣΙΣ

ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Την 06.45 ώραν άπασα η Ταξ/χία μετά του Πυρ/κου της εκινήθη προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ και μέχρι του απογεύματος εγκατεστάθη ως κάτωθι:

1ον Τάγμα  ΜΑΝΔΡΑ

2ον  .//.      ΕΛΕΥΣΙΝΑ

3ον  .//.      ΜΑΓΟΥΛΑ

6ον  .//.      ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πυρ/κόν περιοχήν ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Λοιποί σχηματισμοί Ελευσίνα ένθα και σταθμός Δ/σεως Ταξ/χίας.

Ήρξατο αμέσως η εκκαθάρισις των άνω περιοχών συλληφθέντων αρκετών ενόπλων ελασιτών και αφθόνου πολ. υλικού. Απελευθερώθησαν εις ΜΑΓΟΥΛΑΝ 80 όμηροι ευρεθέντες εις αθλίαν κατάστασιν εκ των κακουχιών.

Η ΕΛΕΥΣΙΣ αποτελούσα το κύριον κέντρον εφοδιασμού των επαναστατών είναι πλήρης παντοειδούς υλικού πολεμικού και τροφίμων άτινα συγκεντρούνται παρά της Ταξιαρχίας εις μεγάλας ποσότητας. Μεταξύ των υλικών περιλαμβάνονται και 5 πυρ/λα των 75 και άφθονα αυτόματα όπλα και τυφέκια.

-Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 3/7.1.45 διαταγή επιχειρήσεων δι’ ης συγκροτείται απόσπασμα υπό τον Συντ/χην Παπαδόπουλον εκ των 1ου και 3ου Ταγμάτων με εντολήν όπως εκκαθαρίση περιοχήν ΧΑΝΙ – ΚΑΖΑ και καταλάβη τας ΕΡΥΘΡΑΣ – ΒΙΛΛΙΑ, τας εις ΜΑΝΔΡΑΝ και ΜΑΓΟΥΛΑΝ θέσεις του συγκροτήματος θα καταλάβη διλοχία του 2ου Τάγματος υπό Ταγ/χην Καραγιάννην.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ-  Μηδέν.

Εχθρού. Νεκροί Ι αιχμάλωτοι 29

Υλικόν 6 πυρ/λα, 200 τυφέκια 10 αυτόματα και 1 όλμος. 4 α/α πολ/λα.

8η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -ΕΛΕΥΣΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Από της 0900 ώρας το 1ον Τάγμα εκινήθη προς κατάληψιν ΕΡΥΘΡΩΝ ας κατέλαβε τας απογευ-ματινάς ώρας ανατρέψαν εχθρικήν αντίστασιν εις την περιοχήν ΧΑΝΙ-ΚΑΖΑ.

Την 0930 ώραν εκινήθη το 3ον Τάγμα προς χωρίον ΒΙΛΛΙΑ όπερ και εκατέλαβε την 1300 ώραν. Λόχος του Τάγματος τούτου εγκατεστάθη εις ΟΙΝΟΗΝ και έτερος εις ΧΑΝΙ ΚΑΖΑ.

Οι πληθυσμοί των άνω περιοχών επεφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχήν εις τα απελευθερώσαντα αυτούς τμήματα της Ταξ/χίας. Συνελήφθησαν πολλοί αιχμάλωτοι και άφθονον πολ. υλικόν μεταξύ των οποίων 2 πυρ/λα των 75 και Ι των 150.

Τας θέσεις 1ου  και 3ου Τάγματος εις Μάνδραν και Μαγούλαν κατέλαβε το 145 Τάγμα Εθνοφυλακής Συντ/χου Ιωάννου με διλοχίαν και Σ.Δ. Τάγματος εις Μάνδραν και διλοχίαν εις Μαγούλαν. Το Τάγμα τούτο ετάχθη υπό τας διαταγάς της Ταξιαρχίας κατόπιν διαταγής Αγγλικού Στρατηγείου.

Ούτω ολόκληρον το 2ον Τάγμα παραμένει εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Απελευθερώθησαν 80 όμηροι.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Μηδέν

ΕΧΘΡΟΥ.-Αιχμάλωτοι 90

ΥΛΙΚΟΝ.-3 πυρ/λα. 10 οπλ/λα, 70 τυφέκια.

9η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ      Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Γενική κατάστασις εν τω συνόλω της αμετάβλητος. Συνεχίζεται η εκκαθάρισις καταληφθεισών περιοχών συλληφθέντων 75 αιχμαλώτων ελασιτών. Απελευθερώθησαν 30 όμηροι. Ευρεθέντες εις αθλίαν κατάστασιν λόγω κακουχιών.

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε.6/9.1.45 δ/γη Ταξιαρχίας δι’ ης ο Ανεξ. λόχος Κάλλια μετά Αγγλικής ίλης τεθωρακισμένων αυτοκινήτων κινηθήσονται 0730 ώραν αύριον προς ΚΟΡΙΝΘΟΝ διά την κατάληψιν ταύτης.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Τραυματίαι οπλίται 2.
10η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός μετά

βροχής

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εις εκτέλεσιν χθεσινής διαταγής Ταξιαρχίας ανεξάρτητος λόχος μετά ίλης τεθωρακισμένων αυτοκινήτων εκινήθησαν 0730΄ ώραν διά ΚΟΡΙΝΘΟΝ.1230΄ ώραν έφθασαν εις ΚΑΚΗΝ ΣΚΑΛΑΝ όπου ελασίται είχον καταστρέψει την οδόν. Η ακολουθούσα τον λόχον διμοιρία σκαπανέων 2ου Τάγματος ήρχισε αμέσως εργαζομένη διά την αποκατάστασιν της οδού.

Αποκατασταθείσης της οδού εσυνεχίσθη η εκκαθάρισις και τα μέτρα προς αποκατάστασιν της τάξεως.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Τραυματίαι οπλίται 2

11η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βελτιωμένος

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατόπιν διαταγών του Αγγλικού Στρατηγείου το 2ον Τάγμα (μείον λόχος) εκινήθη την 0630 ώραν δι’ αυτοκινήτων ενισχυθέν και διά μίας πυρ/χίας ΙΙΙ Συντ/τος Πυρ/κού διά τον ΙΣΘΜΟΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Την 1015 ώραν κατέλαβε ΚΑΛΑΜΑΚΙ και ΙΣΘΜΙΑ ως και τα υψώματα αμέσως Β.Α. διώρυγας Ο εκεί ανεξάρτητος Λόχος ΚΟΛΛΙΑ ετέθη υπό την Διοίκησιν του Τάγματος.

Την 1145 ώραν εξεδηλώθησαν πυρά αυτομάτων όπλων και όλμων του εχθρού όστις κατείχε τα Ν.Α. της διώρυγος υψώματα.

Μετά προπαρασκευήν Πυρ/κού και όλμων επιχειρήθη παρά της Ταξιαρχίας διάβασις της διώρυγος με την υπάρχουσαν εκεί μοναδικήν λέμβον.

Εξεδηλώθησαν σφοδρά πυρά των ανταρτών και διάβασις εματαιώθη φονευθέντων τριών και τραυματισθέντων επτά εκ των οπλιτών του τάγματος.

Την 0900 ώραν ο 2/ΙΙ Λόχος εκινήθη εξ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ προς ΜΕΓΑΡΑ όπου και εγκατεστάθη την 1030 ώραν προς εκκαθάρισιν των ΜΕΓΑΡΩΝ και εξασφάλισιν της δημοσίας ΜΕΓΑΡΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

Μία διλοχία 6ου Τάγματος εγκατεστάθη εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Κατά τα λοιπά κατάστασις αμετάβλητος.

Εκ των εκκαθαριστικών ενεργειών συνελήφθησαν 120 αιχμάλωτοι άφθονον πολ. υλικόν και απηλευθε-ρώθησαν 60 όμηροι.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Οπλίται Τραυματίαι 3

Εχθρού αιχμαλώτοι Ι

12η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Το 2ον Τάγμα διά προχείρων μέσων διαβάσεως διεπεραίωσε 2 λόχους εκείθεν του ΙΣΘΜΟΥ άνευ αντιστάσεως.

Το υπόλοιπον τάγμα παρέμεινε ανατολικώς αυτού με ανεξ. Λόχον εις ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Το 6ον Τάγμα(μείον διλοχία) εγκατεστάθη την 1800 ώραν εις ΜΕΓΑΡΑ, του εκεί 2ου λόχου προωθηθέντος εις ΙΣΘΜΟ εις διάθεσιν του Τάγματός του.

Εις λόχος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6ου Τάγματος εγκατεστάθη εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Τίθεται εις την διάθεσιν Ταξ/χίας από 1000 εις ώρας αύριον το 147 Τάγμα Εθνοφυλακής Αντ/χου Μαντζουράνη Βασ. Τούτο θ’ αντικαταστήση το εις ΒΙΛΛΙΑ 3ον Τάγμα όπερ αχθήσεται εις ΜΕΓΑΡΑ ως εφεδρεία της Ταξιαρχίας.

Η χειρουργική μονάς κινηθήσεται 1200 ώραν αύριον δι’ Αγίους ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ όπου και θα αναπτυχθή.

Συνελήφθησαν 50 αιχμάλωτοι.

Η VI Βρ. Μεραρχία υφ’ ην υπάγεται η Ταξ/χία διά της υπ’ αριθμ.5/12.1.45 διαταγής γνωρίζει ότι συνήφθη ανακωχή μεταξύ Κυβερνήσεως και επαναστατών ης η εφαρμογή άρχεται από 0001 ώρας 15 Ιανουαρίου. Κατά ταύτην αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ συγκεντρωθήσονται με τον οπλισμόν των εις ωρισμένας περιοχάς της Ελλάδος. Λεπτομερείς όροι κοινοποιηθήσονται εν καιρώ.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Τραυματίαι οπλ. 1

Εχθρού: Αιχμάλωτοι 50.

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητοι

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Από 1000 ώρας σήμερον το Τάγμα αντικατεστάθη εν τη περιοχή ΒΙΛΛΙΩΝ – ΧΑΝΙ ΚΑΖΑ – ΟΙΝΟΗΣ υπό του 147 Τάγματος Εθνοφυλακής και εκινήθη 1300 ώραν προς ΜΕΓΑΡΑ όπου και αφίχθη την 1630 ώραν.

Το 1ον Τάγμα (ΕΡΥΘΡΑΙ) και 147 τοιούτον αποτελέσαντα τακτικόν συγκρότημα υπήχθησαν υπό τας διαταγάς του Συντ/χου Παπαδοπούλου με Σ. Δ/σεως του ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Νεκροί οπλίται 1 – Τραυμ. οπλίται Ι

Εχθρού δεν εξηκριβώθησαν.

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατάστασις εν τω συνόλω της αμετάβλητος.

Είς λόχος 3ου Τάγματος εγκατεστάθη ΕΛΕΥΣΙΝΑ ως εφεδρεία Ταξ/χίας. Έτερος λόχος του αυτού Τάγματος εκινήθη προς ΙΣΘΜΟΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εις διάθεσιν 2ου Τάγματος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Οπλ. τραυματίαι 4.

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ήρξατο από σήμερον η εκτέλεσις των όρων ανακωχής άνευ επεισοδίων.

-Την 1300 ώραν διήλθον δι’ ΕΡΥΘΡΩΝ προς ΚΑΠΑΡΕΛΙ 800 αντάρται της ΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ με τον οπλισμόν των κατευθυνόμενοι προς Βορράν.

Την 1300 ώραν διήλθον διά ΙΣΘΜΟΥ προς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ 445 αντάρται του 6ου Συντ/τος υπό τον Βαζαίον.

Την 2330 ώραν διά ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και ΙΣΘΜΟΥ προς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ διήλθον 568 αντάρται ανήκοντες εις τας 8ην και 9ην Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ υπό τον Συντ/χην Τσικλητήρα.

Άπαντες οι ανωτέρω ήσαν εις κακήν κατάστασιν από απόψεως ιματισμού, υποδήσεως και ηθικού.

Κατά τα λοιπά η κατάστασις αμετάβλητος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ         0

16η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατόπιν διαταγής 4ης Βρ. Μεραρχίας το 141 Τάγμα Εθνοφυλακής αντεκατεστάθη υπό του 149 Τάγματος Εθνοφυλακής Ταγ/χου Αλεβιζάτου.

Το 145 Τάγμα επιβιβάσθη πλοίων διά Θεσ/νίκην την 0800 ώραν σήμερον.

Την 1400 ώραν διά ΙΣΘΜΟΥ προς ΚΟΡΙΝΘΟΝ διήλθον 640 αντάρται κατά το πλείστον του 9ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ μετακινούμενοι προς περιοχήν Τριπόλεως.

Κατά τα λοιπά κατάστασις αμετάβλητος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

1 Αξ/κός Νεκρός 1 οπλ. νεκρός.

17η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Η Ταξιαρχία υπήχθη υπό διαταγάς 46ης Βρετ. Μεραρχίας ήτις διά δυνάμεών της εκ ΠΑΤΡΩΝ και ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ θα καταλάβη την εκκενουμένην υπό Ελασιτών περιοχήν Πελοποννήσου. Εις εκτέλεσιν διαταγής 46ης Βρετ. Μεραρχίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 16/17.1.45 διαταγή Μεραρχίας δι’ ης καθορίζεται όπως:

α΄.        Το 2ον Τάγμα μετά της ΙΙ μοίρας Πεδ. Πυρ/κου να καταλάβη αύριον 1000 ώραν την ΚΟΡΙΝΘΟΝ.

β΄.        Το 6ον Τάγμα(μείον λόχος Ασπροπύργου) από της πρωίας αύριον ν’ αντικαταστήση το 2ον Τάγμα εις τας παρούσας θέσεις του εξασφαλίζον την περιοχήν ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ με λόχον εις Αγίους Θεοδώρους.

Τα 2ον και 6ον Τάγματα και η ΙΙ μοίρα Πυρ/κού υπήχθησαν υπό τας διαταγάς Συντ/χου Παπαδοπούλου με Σ.Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΝ

γ΄.        Το 3ον Τάγμα(μείον λόχος Ελευσίνος) θ’ αναλάβη την περιοχήν ΜΕΓΑΡΩΝ ην και θα εκκαθαρίση εκ τυχόν υπαρχόντων ενόπλων ελασιτών.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Βάσει υπ’ αριθμ. ΕΠΕ 16/17/1/45 διαταγής Ταξ/χίας το 2ον Τάγμα μετά μοίρας Πυρ/κού εισήλθον 1300 ώραν εις ΚΟΡΙΝΘΟΝ άνευ επεισοδίου τινός. Ο πληθυσμός επεφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχήν, ήτο δε καταφανής η ανακούφισις του διότι απηλλάγη εκ των στασιαστών.-

Το 6ον Τάγμα κατέλαβε τας καθορισθείσας θέσεις του παρά τον Ισθμόν Κορίνθου.

Περί την 1430 ο Δ/τής της Ταξ/χίας συνοδευόμενος υπό του Επιτελείου εισήλθε εις ΚΟΡΙΝΘΟΝ και μεταβάς εις τον Σεβασμιώτατον Κορινθίας συνενοήθη διά την λήψιν μέτρων προς αποκατάστασιν της τάξεως και ανακούφισιν του πληθυσμού.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ        0
19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατάστασις εν τω συνόλω της αμετάβλητος.

Εξεδόθη η ΕΠΕ 19/9-1-45 διαταγή Ταξ/χίας καθορίζουσα διάταξιν και αποστολή 149 Τάγματος Εθνοφυλακής περιοχήν ΜΑΝΔΡΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ –  ΒΙΛΛΙΑΡΗΣ.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ          0

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εν των συνόλω της αμετάβλητος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εν τω συνόλω της αμετάβλητος με την κάτωθι διάταξιν Ταξ/χίας:

-2ον Τάγμα ΚΟΡΙΝΘΟΝ με λόχον ΠΑΛΑΙΑΝ ΚΟΡΙΝΘΟΝ, έτερον εις ΕΞΑΜΙΛΛΙΑ.

-6ον Τάγμα (μείον λόχον Ασπροπύργου) Σ. Δ/σεως Τάγματος με λόχον ΚΑΛΑΜΑΚΙ με διμοιρίαν ΙΣΘΜΙΑ, λόχον ΛΟΥΤΡΑΚΙ, λόχον ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ.

-ΙΙ Μοίρα Πυρ/κού ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

Άπαντα τα ανωτέρω υπό τας διαταγάς Δ/του Πεζικού με σταθμόν Δ/σεως ΚΟΡΙΝΘΟΝ.-

-3ον Τάγμα(μείον λόχος) ΜΕΓΑΡΑ λόχος 3ου Τάγματος ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

-149 Τάγμα Εθνοφυλακής Σ.Δ/σεως Τάγματος και δύο λόχοι ΜΑΝΔΡΑ λόχος ΜΑΓΟΥΛΑ, λόχος  ΣΩΤΗΡΑ – ΒΙΛΙΑΡΗ.

-147 Τάγμα Εθνοφυλακής (μείον δύο λόχοι) ΒΙΛΛΙΑ.

Λόχος ΧΑΝΙ – ΚΑΖΑ, λόχος ΟΙΝΟΗ.

-Ιον Τάγμα και Ι Μοίρα Πυρ/κού ΕΡΥΘΡΑΙ.

147 Τάγμα Ι Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού και 1ον Τάγμα υπό τας Διαταγάς Αντ/χου Γκίκα με σταθμόν Δ/σεως ΕΡΥΘΡΑΙ.

-ΙΙΙ Συντ/μα Πυρ/κού (μείον Ι και ΙΙ μοίρα) ΕΛΕΥΣΙΣ.

-Υγειονομικοί σχηματισμοί:

Χειρουργείον (μείον λόχος) ΕΛΕΥΣΙΣ

Λόχος Χειρουργείου και Χειρουργική μονάς ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

Σταθμός Δ/σεως Ταξ/χίας ΕΛΕΥΣΙΣ.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ       0

22α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Διάταξις ταξ/χίας εν τω συνόλω της αμετάβλητος. Ουδέν το αξιοσημείωτον. ΑΠΩΛΕΙΑΙ 0.

24η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Το 6ον Τάγμα (μείον λόχος Ασπροπύργου) αντικατασταθέν 1600 ώραν εκ περιοχής ΙΣΘΜΟΥ υπό τμημάτων 46ης Βρ. Μεραρχίας ήχθη και εγκατεστάθη εις ΜΕΓΑΡΑ.

-Διάταξις λοιπών Μονάδων αμετάβλητος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Ι Οπλίτης νεκρός.

25η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Διάταξις Ταξιαρχίας εν τω συνόλω αμετάβλητος. Ουδέν το αξιοσημείωτον.-

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ     0

26η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εις εκτέλεσιν διαταγής 46ης Βρ. Μεραρχίας από 1530 ώρας το 2ον Τάγμα αντικατασταθέν εκ της περιοχής ΚΟΡΙΝΘΟΥ υπό μονάδων 46ης Βρ. Μεραρχίας ήχθη και εγκατεστάθη εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Η εις ΚΟΡΙΝΘΟΝ ΙΙ Μοίρα εγκατεστάθη εις ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ τίθεται εις την διάθεσιν του συντ/τός της.

Χειρουργική Μονάς και Λόχος Χειρουργείου επανήλθον εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

-Λοιπών τμημάτων διάταξις αμετάβλητος.

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ     0

27η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλή

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Ιον Τάγμα και Μοίρα Πυρ/κού εις ΕΡΥΘΡΑΣ.

147 Τάγμα Εθν/κής Δ/σις Τάγματος και δύο λόχοι εις ΒΙΛΙΑ  λόχος εις ΟΙΝΟΗΝ, λόχος εις (083686).-

149 Τάγμα Εθν/κής Σ.Δ. Τάγματος και δύο λόχοι εις ΜΑΝΔΡΑΝ λόχος εις ΜΑΓΟΥΛΑΝ και λόχος εις (120605-137597).-

2ον Τάγμα (μείον λόχος) ΕΛΕΥΣΙΣ, λόχος εις ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΝ. Σ.Δ. ΙΙΙ Σ.Π.Π. και ΙΙΙ Μοίρα ΕΛΕΥΣΙΣ, ΙΙ Μοίρα ΜΕΓ. ΠΕΥΚΟ. Χειρουργείον- χειρουργική Μονάς και Σ.Δ. Ταξιαρχίας ΕΛΕΥΣΙΣ

-3ον και 6ον Τάγματα ΜΕΓΑΡΑ.

VI.       ΔΙΑΦΟΡΑ

Την 1230 ώραν της σήμερον ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ μετά του Δ/του της 46ης Βρ. Μεραρχίας Στρατηγού WEIR επεσκέφθησαν την Ταξιαρχίαν και επεθεώρησαν το 2ον Τάγμα όπερ παρετάχθη προς απόδοσιν τιμών.

Εν συνεχεία παρετήθη γεύμα, προς τιμήν των ανωτέρω, εις το Δημαρχείον της Ελευσίνος, εις ο παρεκάθησαν οι κ.κ. Ταξίαρχος, Δ/ταί Πυρ/κού, Πεζικού, Επιτελάρχης Δ/ταί Μονάδων ο Δήμαρχος Ελευσίνος και άλλοι.-

28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αμετάβλητος

VI.       ΑΠΩΛΕΙΑΙ- Τραυματίαι οπλίται Ι

29η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

30η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΡΙΤΗ                                     ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                   -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΙΙΙ ΣΠΠ (μείον Μοίρα) συνεκεντρώθη εις ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ, Μοίρα εις ΕΡΥΘΡΑΣ.

-Εσυνεχίσθησαν έρευναι δι’ ισχυρών περιπόλων εντός της ζώνης της Ταξιαρχίας προς ανακάλυψιν στρατιωτικού υλικού και τυχόν ενόπλων στασιαστών.

31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Το 149 Τάγμα Εθνοφυλακής ενήργησεν εκκαθαριστικάς ενεργείας διά δυνάμεως διμοιρίας εις περιοχήν ΒΙΛΙΑΡΗΣ.

VI.       ΔΙΑΦΟΡΑ

Διά της υπ’ αριθμ. 906/31.1.45 Δ/γης Ταξιαρχίας κοινοποιείται ειδική ημερισία διαταγή του Στρατηγού ΦΡΑΪΜΠΕΡΚ Δ/του της 2 Νεοζηλανδικής Μεραρχίας.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΕΡ ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΦΡΑΙΜΠΕΡΚ

ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 2ας ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΗΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Μετά μεγάλης λύπης αποχαιρετούμεν την 3ην Ελλην. Ταξιαρχίαν. Εν Ιταλία γενναίως και επιτυχώς μαχόμενοι, απεκτήσατε φήμην διά την οποίαν μπορείτε δικαίως να υπερηφανεύεσθε. Όταν η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία ετέθη υπό την Διοίκησιν ημών το ησθάνθημεν ων τιμήν και είμαι βέβαιος ότι τα αισθήματα αμοιβαίου θαυμασμού και φιλίας τα οποία εγεννήθησαν μεταξύ της Νεοζηλανδικής Μεραρχίας και του Ελληνικού Στρατού εις τα πεδία των μαχών Ελλάδος, Κρήτης και Αλαμέιν ενισχύθησαν έτι περισσότερον διά του κοινού αγώνος εις το Ιταλικόν Πεδίον μάχης.

Διά των κατωρθωμάτων σας εις ΡΙΜΙΝΙ και ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ προσθέσατε έτι μίαν σελίδα εις την ένδοξον ιστορίαν του Στρατού σας. Εφάνητε αντάξιοι των μεγάλων παραδόσεων Έθνους το οποίον ανέκαθεν επίστευε ότι «Ελευθερία σημαίνει ευτυχίαν». Τώρα φεύγετε εις Ιταλίας διά την γήν της Πατρίδος σας. Συναποκομίζετε όλας μας τας εγκαρδίους ευχάς, όχι μόνον διά τον Ελληνικόν Στρατόν αλλά και διά τον Ελληνικόν Λαόν διά τον οποίον τρέφομεν βαθείαν και αιωνίαν εκτίμησιν.-

Καλήν τύχην και εις την ευχήν του Θεού από όλους τους Αξ/κούς και άνδρας της 2ας Νεοζηλανδικής Μεραρχίας ΚΙΑ ΟΡΑ ΚΑΤΟΑ.

ΡΙΜΙΝΙ ΙΤΑΛΙΑ                      ΦΡΑΪΜΠΕΡΓΚ

20 Οκτωβρίου 1944          Αντιστράτηγος-Διοικητής

2ου Ν.Ζ.Ε. Σώματος

1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός

Συννεφώδης

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΔΙΑΤΡΟΦΗ και

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αμετάβλητος
2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΔΙΑΤΡΟΦΗ και

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αμετάβλητος

3η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Εγένοντο εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις περιοχάς ΚΑΠΑΡΕΛΙ – ΔΑΡΙΜΑΡΙ – ΘΕΣΠΙΩΝ, υπό του 1ου Τάγματος.

4η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αμετάβλητος

5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αμετάβλητος

6η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αμετάβλητος

7η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αμετάβλητος

8η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Διά της υπ’ αριθμ. ΕΠΕ 22/Δ/γής Ταξιαρχίας επήλθον αι κάτωθι μεταβολαί εις την διάταξιν της Ταξιαρχίας.-

Το 1ον Τάγμα θα αντικατασταθή υπό του 149 Τάγματος Εθνοφυλακής και θα αχθή εις ΜΑΝΔΡΑΝ ΜΑΓΟΥΛΑ με την κάτωθι διάταξιν.

-Τάγμα(μείον λόχος και Διμοιρία) ΜΑΝΔΡΑ

-Λόχος εις ΜΑΓΟΥΛΑΝ

-Λόχος εις ΒΙΛΛΙΑΡΗΝ

-ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αντχ/χου Μαντζουράνη ΒΙΛΛΙΑ

1ου        Τάγματος      ΜΑΝΔΡΑ

149            .//.            ΕΡΥΘΡΑΙ

9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Διά της υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 23 Δ/γης Ταξιαρχίας τα 147 και 149 Τάγματα Εθνοφυλακής παύουν πλέον υπαγόμενα υπό την Ταξιαρχίαν κατόπιν της αφίξεως του Επιτελείου της VI Ταξ/χίας Εθνοφυλακής υπό τον Συντ/χην Πετρόπουλον. Εις την διάθεσιν της 6 Ταξιαρχίας τίθενται και αι δύο λόχοι Εθνοφυλακής του 6ου Τάγματος υπό τον Ταγμ/χην Χατζηδάκην.

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

VΙ.       ΔΙΑΦΟΡΑ

Την πρωΐαν την σήμερον επεσκέφθη την Ταξιαρχίαν εις Ελευσίνα ο κ.Πρωθυπουργός Νικολ. Πλαστήρας όστις και επεθεώρησε το 2ον Τάγμα όπερ είχε παραταχθή προς απόδοσιν τιμών.

-Ο κ.Πρωθυπουργός (όστις και επεθεώρησε) ωμίλησε προς τα συγκεντρωθέντα προ του Δημαρχείου Ελευσίνος πλήθη άτινα και επευφήμησαν αυτόν.

-Εν συνεχεία παρετέθη γεύμα προς τιμήν του εις το Δημαρχείον εις ο παρεκάθησαν οι κ.κ. Ταξίαρχος, Δ/ταί Πεζικού και Πυρ/κού Δ/ταί Μονάδων, Ανώτεροι Αξ/κοί του ΓΕΣ.

-Τον κ.Πρωθυπουργόν προσεφώνησε κατά το γεύμα ο κ.Ταξίαρχος Συντ/χης Τσακαλώτος.-

VΙΙ.     ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Κατόπιν διαταγής της 46 Βρ. Μεραρχίας το 1ον Τάγμα εγκατεστάθη εις περιοχήν ΜΑΝΔΡΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ ως εξής: Λόχος εις ΜΑΓΟΥΛΑΝ Διμοιρίαν εις ΒΙΛΛΙΑΡΗΝ και υπόλοιπον Τάγματος μετά Σ.Δ. εις ΜΑΝΔΡΑΝ.-

Ομοίως το 149 Τάγμα Εθν/κής εγκατεστάθη εις

ΕΡΥΘΡΑΣ.-

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ        0

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

-Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΕΠ 150/12.2.45 Δ/γη Ταξιαρχίας δι’ ης συγκροτείται το Συγκρότημα ΜΕΓΑΡΩΝ διά των 3ου και 6ου Ταγμάτων υπό την Δ/σιν του Αντ/χου Γκίκα Σ.

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ    0

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ        0

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

Κατόπιν διαταγής της 46ης Βρ. Μεραρχίας εγένετο σήμερον η μεταστάθμευσις των Συνεργείων της Ταξιαρχίας εξ Αθηνών εις Ελευσίνα.

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

VI.       ΔΙΑΦΟΡΑ           0

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός μετά

χιώνων

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Ως χθες

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ και ΔΙΑΤΡΟΦΗ

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

-Την 1600 ώραν σήμερον κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ ετέθη υπό τας διαταγάς της Ταξιαρχίας και εις την διάθεσιν του 6ου Τάγματος εις λόχος του Ε.Κ.Ε.Μ. υπό την διοίκησίν του Λοχαγού Παρλαβάντζα.-

Κατόπιν διαταγής του Αγγλικού Στρατηγείου η διλοχία Εθν/κής του 6ου Τάγματος μετονομαζομένη εις 183 Τάγμα Εθν/κής υπό την Διοίκησιν του Ταγ/χου Μπουσμπουρέλη Ε, ορισθέντος ως διοικητού Τάγματος, τίθεται από σήμερον εις την διάθεσιν της 6ης Ταξιαρχίας, υφ’ ην του λοιπού θα υπάγεται διοικητικώς και οικονομικώς.

21η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός μετά

χιώνων

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ      -Καλαί

V.        ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

VI.       ΔΙΑΦΟΡΑ        0

22α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ            Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 )

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 )

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                )   Ως χθες

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ      )

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      )

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ                              )

23η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ι.          Ως χθες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ                         Ως χθες

25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ        0

26η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ                              Ως χθες

27η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ                                     Ως χθες

28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ                               Ως χθες

29η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ               Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΕΜΠΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

2 ΜΑΡΤΙΟΥ               Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        -Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε 29/2.3.45 Δ/γή Ταξιαρχίας διά την κίνησιν ενός λόχου του Χειρουργείου εις ΚΡΗΤΗΝ την 0800 ώραν της 4 Μαρτίου.-

3 ΜΑΡΤΙΟΥ               Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ              ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

Συμφώνως τη υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 29/2.3.45 Δ/γή Ταξιαρχίας ανεχώρησε σήμερον την πρωΐαν εις λόχος του Χειρουργείου εκ του λιμένος.

11ΜΑΡΤΙΟΥ              Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

-Κατόπιν διαταγής του Αγγλικού Στρατηγείου την 14η Μαρτίου θα εκτελεσθή άσκησις Ταξιαρχίας, προς τον σκοπόν καταδείξεως της αποτελεσματικότητος των συγχρόνων μέσων Διαβιβάσεων, διά την ταχείαν επέμβασιν κατά την μάχη των βαρέων όλμων προς άμεσον υποστήριξιν των εμπλεκομένων Μονάδων Πεζικού. Επίσης θα καταδειχθή κατά ταύτην η επέμβασις των ελαφρών Συνεργείων Ταξιαρχίας, δι’ αμέσως επισκευάς πρώτης ανάγκης.

-Την άσκησιν ταύτην θα παρακολουθήσωσιν Άγγλοι και Έλληνες Αξ/κοί, προς παρακολούθησιν κυρίως της αποτελεσματηκότητος των μέσων Διαβιβάσεων.

12 ΜΑΡΤΙΟΥ             Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ                  ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Ψυχρός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

13 ΜΑΡΤΙΟΥ             Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΡΙΤΗ                         ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

14 ΜΑΡΤΙΟΥ             Ι.          Σ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος

ΤΕΤΑΡΤΗ                   ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός

ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον

ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

και ΔΙΑΤΡΟΦΗ                      -Καλαί

V.        ΔΙΑΦΟΡΑ

-Ελαβε χώραν σήμερον η καθορισθείσα άσκησις Διαβιβάσεων υπό την συνθηματικήν ονομασίαν ΑΘΗΝΑ.

-ΣΚΟΠΟΣ της ασκήσεως ήτο να καταδειχθή

1) Η έκτασις και αποτελεσματικότης των συγχρόνων μέσων Διαβιβάσεων

2) Ο τρόπος κινήσεως Μηχανοκινήτου Μονάδος και επέμβασις των Συνεργείων.

3) Η ταχεία ανάπτυξις και επέμβασις του μηχανοκινήτου πυρ/κού εις τον αγώνα.-

4) ΕΔΑΦΟΣ εις ο εξετελέσθη. Περιοχή ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΣ – ΟΙΝΟΗΣ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ.

-Το 1ον Τάγμα πλήρες

-Το ΙΙΙ Σ.Π. Πυρ/κού

-Εκ του 2ου Τάγματος ο Διοικητής του τάγματος, 3 αξ/κοί Επιτελείου και Ασύρματος.

-Εκ του 3ου Τάγματος, ο Δ/τής του Τάγματος, 3 αξ/κοί Επιτελείου και Ασύρματος.

-Εκ του Χειρουργείου 4 Υγιειονομικά αυτοκίνητα.

-Το ελαφρόν συνεργείον Επισκευών Ταξιαρχίας

-Εκ των Συνεργείων Ταξιαρχίας:Δύο γερανοί.

-Το απόσπασμα Διαβιβάσεων με το υλικόν και προσωπικόν των ασυρμάτων.

Advertisements