Ναυτική Διοίκηση Βόλου, ΕΛΑΣ/54 ΣΠΖ/24 Νοε 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ                                                          Σ.Δ.Συν/τος 24-11-1944
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                              Το
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                  54ον Σύνταγμα
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π 2308

Προς Την Ιην Μεραρχίαν

Περί δημιουργηθέντος ζητήματος διά τον σχηματισμόν Ναυτικής Διοικήσεως και πολεμικού λιμένος υπό του Β.Ν εις Βόλον.

Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλλωμεν συνημμένως αντίγραφα των διαταγών που μας επέδειξε σήμερον ο Πλοίαρχος του Β.Ν κ.Α. Γολέμης, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας γενομένης από της 19ης τρέχοντος. Εις τας διαταγάς αυτάς περιέχεται και ο σκοπός της ιδρύσεως του πολεμικού λιμένος και της Ναυτικής Διοικήσεως.
Κατά συζήτησιν διεξαχθείσαν μεταξύ του ως άνω Πλοιάρχου, ενός ακόμη Πλωτάρχου και της Διοικήσεως του 54ου Συν/τος, ο Α. Γολέμης ζητά την παραχώρησιν του λιμένος Βόλου εις το Β.Ν και την απόσυρσιν της Φρουράς του ΕΛΑΣ. Ο ίδιος θα κανονίση τον περί τον λιμένα χώρον που θα χαρακτηρίση ως ναυτικήν ζώνην. Ακόμη εδήλωσε ότι η μη παραχώρησις του λιμένος παρακωλύει την εκτέλεσιν της αναταθείσης εις αυτόν υπηρεσίας και καθυστερεί τον ερχομόν και εκφόρτωσιν φορτίων τροφίμων διά τον Λαόν της Θεσσαλίας επιρύχνων ούτω εμμέσως την τοιαύτην ευθύνην εις ημάς. Τον αντικρούσαμε λέγοντες ότι το Επιτελείον του Ναυτικού ή οι οποιοιδήποτε άλλοι αρμόδιοι ώφειλαν να είχαν λάβη όλα τα μέτρα διά την παραχώρησιν του λιμένος ή οι αρμόδιοι της αποστολής και διανομών τροφίμων να ρυθμίσουν αυτά βάσει της υφισταμένης καταστάσεως και όχι επί υποθετικών μελλοντικών τοιούτων. Ακόμη η σημερινή κατάστασις και Δ/σις του λιμένος εις ουδέν εμποδίζει τον ερχομόν ή εκφόρτωσιν τροφίμων. Εμείς θα συνδράμωμεν οιονδήποτε αρμόδιον εκφορτώσεως και παραλαβής δι΄όλων των διατιθεμένων μέσων η δε φρούρησις του λιμένος δεν δύναται λογικώς να επιδρά εις τον ερχομόν ή μη τροφίμων, καθόσον ο αγωνιστής και παινόμενος Λαός ουδεμίαν υποχρέωσιν έχει να ταλαιπωρείται ή να εγκαταλείπεται επειδή συμβαίνει ή το δικό τους Επιτελείο να έχη λάθος ή το δικό μας.
Μας επανέλαβε ότι αναμένεται ένα σκάφος πλήρες τροφίμων το οποίον θα απαγορεύση να εισέλθη εις τον λιμένα και να εκφορτώση αν δεν διευθετηθή η υπόθεσις του λιμένος. Του απαντήσαμεν ότι θ΄είναι πολύ άσχημη μια τέτοια ενέργεια την ευθύνην της οποίας δεν θα έχει ο ΕΛΑΣ.

Μετά την αναχώρησιν των ως άνω Αξκών του Β.Ν επισκεφθήκαμε τον Αγγλον Ταγματάρχην της ΕΜ-ΕΛ κ. Χόπ. Του εγνωρίσαμεν ότι εις την Ιην Μεραρχίαν ανεκοινώθη παρά του παρ΄αυτής Αγγλου Αξκού ότι κατόπιν επεισοδίου μεταξύ ΄Αγγλών και ΕΛΑΣ Βόλου, διετάχθη παρά της ΕΜ-ΕΛ ο μη ερχομός φορτίων τροφίμων εις Βόλον και επειδή δεν έχωμεν υπ΄όψιν μας τοιούτον επεισόδιον ήλθαμε για να αρθή τυχόν υφισταμένη παρεξήγησις. Μας απήντησε ότι δεν έγινε τέτοιο επεισόδιον, αντιθέτως ευρισκόμεθα εις πολύ φιλικάς σχέσεις και ότι πιθανόν το Ναυτικόν να προέβη εις τοιαύτην ενέργειαν.
Μας εξήγησε ότι το Ναυτικόν (Βρετανικό ή Ελληνικό είναι το ίδιο) είναι υπεύθυνο και αρμόδιο διά τας μεταφοράς και εκφορτώσεις τροφίμων και ότι αυτός θα ενεργή από της στιγμής που τα είδη θα ευρίσκονται επί της ξηράς (έξω της Ναυτικής ζώνης). Ακόμη μας είπε ότι ασφαλώς φέρνομε δυσκολίες στον Πλοίαρχο κ. Γολέμη διότι είναι Βασιλόφρων. Του εξηγήσαμε ότι θα ήταν πολύ ταπεινή μια τέτοια σκέψις και πολύ προσβλητικό αυτό που λέγει. Δεν μας χαρακτηρίζουν εις την εκτέλεσιν του στρατιωτικού μας καθήκοντος τοιαύται επιρροαί εκ των ατομικών πεποιθήσεων, των προσώπων που ερχόμεθα εις επαφήν υπηρεσιακώς, τας οποίας γνωρίζουμεν προκειμένου περί του κ. Γολέμη αλλά και δεν μας ενδιαφέρουν.
Του ζητήσαμε να επέμβη διά την εκτέλεσιν των μεταφορών και εκφορτώσεων κατά ένα τρόπον σύμφωνον με την υφισταμένην κατάστασιν μέχρι ρυθμίσεως της τελικώς παρά των αρμοδίων οι οποίοι εν προκειμένω δεν είναι ούτε ο κ. Γολέμης ούτε εμείς ούτε αυτός.
Μας υπεσχέθη ότι θα ενεργούσε, χωρίς ακόμη να μας γνωρίση τα αποτελέσματα των ενεργειών του.
Σημειούμεν ότι αφίχθηκε σήμερον το απόγευμα σκάφος 6.000 περίπου τόννων το οποίον διετάχθη παρά του Γολέμη να παραμείνη και παραμένει έξωθι του λιμένος.

Advertisements